Главная Обратная связь

Дисциплины:


до практичного заняттяТема : Облік тварин на вирощуванні і відгодівлі.

Мета : Набуття практичних навичок в оформленні первинних документів обліку тварин на фермі, складанні книги обліку руху худоби і птиці та звіту про рух худоби і птиці, а також журналу-ордеру 8 с.г.

Завдання:

1.Скласти акт на оприбуткування приплодумолодняка ВРХ №23 від 01.07.20____р. Народилося живими: телички 5 голів, масою 130кг. Бички 4голови, масою 110кг.

2. Скласти акт на переведення тварин з групи в групунетелів в групу корови в кількості 9 голів, вагою 3600кг.

3. Списано 1 голову теличок минулого року вагою 180кг внаслідок падежу, по акту на вибуття тварин і птиці № 56 від 20.07.20____р.

4. Реалізовано 1 корову вагою 350кг, по рахунку-фактурі № 35 від № 16 від 25.07.20___р.

5. Відомість зважування тварин № 16 від 25.07.20____р.

№ п. п. Назва статево-вікової групи Вага на 25.06.20 р. Вага на 25.07.20 р. Довага (+,-), кг
1. Приплід
2. Телички минулого р.
3. Бички минулого року
4. Тварини на вирощуванні
  Разом:      

6. Скласти книгу обліку руху худоби і птиці на фермі та звіт про рух тварин і птиці на фермі за липень 20____р, якщо наявність тварин на початок періоду становила:

№ п. п. Група тварин і птиці Кількість голів на поч. міс. Вага, кг. Сума, грн.
1. Телички минулого року  
2. Бички минулого року  
3. Тварини на вирощуванні і відгодівлі  
4. Нетелі  
5. Корови  
  Разом:      

7. Скласти журнал-ордер 8 с.г.,якщо планова собівартість 1кг живої ваги ВРХ 9.5 грн., 1кг приросту живої маси 8 грн., 1 кормо-дня 4 грн.


Дати відповіді на контрольні запитання:

1.Як обчислюється наявність поголів'я та жива вага на кінець звітного періоду?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Які первинні документи застосовуються при списанні тварин, при їх реалізації?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Які первинні документи застосовуються для оприбуткуванні приплоду тварин, при зважуванні тварин?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. Де ведеться аналітичний облік тварин на вирощуванні і відгодівлі?_______________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5. В якому журналі ордері ведеться синтетичний облік тварин на вирощуванні і відгодівлі?________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6. Що таке кормо дні?____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка ____________ Дата ____________ Підпис______________


Сільгосппідприємство _____________________________ Додаток 27

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
 

Структурний підрозділ _______________________Ферма ______________________

АКТ № ___ на оприбуткування приплоду тварин

за"____" _____________ 20_____ р.

Група тварин ___ _________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові особи, за якою закріплені тварини Іденти- фікаційний номер (кличка або номер матки) Народились живими Іденти- фікаційний номер (інвентар- ний номер) Народились мертвими, голів Відмітки (кличка, масть та інші дані) Підпис особи в отриманні приплоду
бички, хрячки, баранчики та ін. телички, свинки, ярочки та ін.
голів жива вага голів жива вага
                   
                   
                   
Всього        
Ціна        
Сума        
Код синтетичного обліку дебет  
кредит  

 

 

Керівник структурного підрозділу _____підпис_______ ______ .__

підпис прізвище, ім'я, по батькові

Зоотехнік _____підпис_______ _____ ._____

підпис прізвище, ім'я, по батькові

Завідуючий фермою _____підпис_______ ______ .____

підпис прізвище, ім'я, по батькові

Перевірив бухгалтер _____підпис_______ ________________________

підпис прізвище, ім'я, по батькові

Рік Мі-сяць Чис-ло Сільгосппід приємство Шифр Відділення Ферма АКТ № _____ на переведення тварин з групи ____________________ в групу ____________________ Опера-ція Одержувач Відправник
                   

Додаток 28

 

Прізвище, ім’я, по-батькові особи, за яким були закріплені тварини_____________________________________________

 

Інвентарний № (кличка) Рід, клас, масть і інші особливості Час народ-ження Кіль-кість Вага, кг Балансова вартість За ким закріплені прийняті тварини  
П., І., П., підпис  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Шифр синтетичного і аналітичного обліку Дебет   Всього    
Кредит    
Завідуючий фермою (бригадир)   Тварини здав Зоотехнік
                     

КНИГА

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...