Главная Обратная связь

Дисциплины:


до практичного заняття. Тема : Облік біологічних активів тваринництва.Тема : Облік біологічних активів тваринництва.

Мета: Набуття практичних навичок у складанні первинних документів обліку продукції тваринництва, складанні журналу обліку надою молока та відомості руху молока.

Завдання:

1. Скласти журнал обліку надою молока№ 24 за липень 20____р., якщо 1липня від 20 корів, які закріплені за дояркою Ващук В.С. було надоєно 70кг - зранку, 70кг вдень і 60кг ввечері, а за період з 2 по 31 липня було надоєно зранку 2100кг, в обід 2200кг, ввечері 1800кг. Жирність молока 3.3%.

2. Скласти відомість витрати кормів№ 16 за липень 20___року, якщо кількість телят 9, норма витрат молока на 1 голову 5.6 кг. Планова собівартість 1 кг 1.9грн.

3. Скласти відомість руху молока№ 16. на підставі даних інструктивного матеріалу до теми «Облік розрахунків з покупцями і замовниками» та умови 1 і 2.

 

Дати відповіді на контрольні запитання:

1. Що відноситься до біологічних активів тваринництва?______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. Які види оцінок застосовуються для обліку надходження і вибуття біологічних активів тваринництва?_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Які первинні документи використовуються для обліку надходження біологічних активів тваринництва? __________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. Які первинні документи використовуються для обліку вибуття біологічних активів тваринництва? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5. Де ведеться аналітичний та синтетичний облік біологічних активів тваринництва?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок:_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка___________________ Дата ________________ Підпис______________


№ з/п. Прізвище, ім'я, по батькові № з/п. Число   Всього надоєно молока % жиру
обслуг, корів надоєно молока жир­ність підпис доярки
всьо го дої­лось ранком обід вечір всього
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
  Всього за день                   Разом    
      Шифр синтетичного і аналітичного обліку Д-т     Ціна    
      К-т     Сума    

Журнал обліку надою молока Додаток 37


Додаток 38

Сільгосппідприємство Код по ОКОП Відділення, цех Бригада ВІДОМІСТЬ витрат кормів Рік Мі-сяць Чис-ло Операція Відправник, Код по ОКПО Код синтетичного і аналіт. обліку, дебет
                   

Вид, група, худоба, птиця ____________________________________ За ким закріплена птиця _____________________________________

Норма на 1 голову, кг                                 Гол. зоотехнік
Одиниця виміру, код по СОЕИ                                 підпис
Дата Кількістьхудоби і птиці,гол. Найменування і кількість витрачених кормів Корми витрачені підпис
                підпис
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
Кількість кормо-днів Разом                                 Х
  Планово-звітна ціна, грн., коп.                                 Середньомісяч-не поголів’я
Сума, грн., коп.                                  
Кореспондуючий рахунок, кредит                                 Х
Кількість кормо одиниць ц.к.од.                                  
    Зоотехнік _____________________________ Бригадир ___________________________
Відомість провів, використання кормів відповідає ліміту. Бухгалтер _____________________ «____» _____________ 20 __ р.
                                         

Додаток39

Рік Місяць Число Сільгосппідприємство Шифр Відді-лення Ферма Відомість руху молока № ________  
20__              
Число мі- сяця Надійшло за добу (кг) В И Д А Т О К (кг) Зали-шок на кі-нець дня Конт-рольне обриді-лення жирності молока (проц. жиру)
      всього про-дано дер-жаві   в пе-ре-робку на випій на гро-мадське харчу-вання     всьо-го за день
теля-там Поро-сятам
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Операція ……………………..                   ´ ´ ´  
Шифр синте-тичного та ана-літичного обліку Одержувач ………                   ´ ´ ´  
Дебет ……………..                   ´ ´ ´  
Відправник ……….                   ´ ´ ´  
Кредит ……………                   ´ ´ ´  
Одиниця виміру………………..                   ´ ´ ´  
Разом за мі-сяць                             ´  
  Ціна Сума ……………………….                   ´ ´ ´  
                                                 
       
  посада   посада
       
  підпис   підпис

Інструктивна картка 10

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...