Главная Обратная связь

Дисциплины:


Форми та засоби контрольних заходівПоточний контроль дозволяє регулярно відстежувати якість засвоєння фактичного, зокрема лекційного, матеріалу і здійснюється переважно на семінарських заняттях у формі усних опитувань (це можуть бути або оперативні опитування, або „віялові” експрес-опитування), доповідей (як індивідуальних, так і колективних), захисту реферату, перевірки результатів проведення самостійного дослідження, теоретичних домашніх завдань, невеличких письмових робіт.

Проміжний контроль практикується по закінченні вивчення великого розділу курсу і в умовах Болонської системи здійснюється як модульний контроль, який може мати форму колоквіуму, тестування чи контрольної роботи.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні і включає семестровий залік. Студент вважається допущеним до семестрового контролю виключно за умов виконання всіх видів робіт, передбачених навчальним планом

Форми контролю самостійної роботи різноманітні: співбесіда, опитування (усне й письмове), перегляд конспекту (лекції й семінару), колоквіум, залік.

Мета обов’язкових контрольних співбесід – визначення рівня знань студентами теоретичного й фактичного матеріалу згідно з програмами навчальних дисциплін, спецкурсів, спецсемінарів. Контрольні співбесіди можуть проводитися в навчальний (занесений до розкладу) й позанавчальний час (у години, відведені для консультацій і відпрацювань).

Контрольні співбесіди організовують і проводять, звичайно, з тими студентами, знання яких через певні причини не були оцінені на семінарах і спецсемінарах, в усних виступах чи письмових роботах, рефератах.

За темами, що винесені на самостійне вивчення студентами, повинні проводитися або індивідуальні контрольні співбесіди, або колоквіуми.

Колоквіуми як одна з ефективних форм контролю за рівнем і ступенем підготовки студентів можуть проводитися в усній і письмовій формі.

Кафедра визначає теми, кількість годин, час і форму проведення колоквіуму. На семінарських заняттях їх проводять в усній формі. За два тижні до колоквіуму студентів знайомлять із переліком проблем, що виносяться на колоквіум, і рекомендованою літературою. Потім у години, що відведені для семінарського заняття, проводять колоквіум. Мета колоквіуму – виявити глибину знань, самостійно отриманих студентами за заданою темою. У процесі проведення колоквіуму (співбесіди) можна продуктивно розв’язувати задачі, поставлені в ході співбесіди зі студентами за кожною темою. Тому можна проводити колоквіум за кількома темами (чи розділами) курсу.

Крім того, до контрольних заходів відносимо також:

  • фронтальне, групове чи індивідуальне опитування:
  • письмова контрольна робота (відповіді на питання лекційного курсу, вирішення завдань, вправ та ін..);
  • тестування знань слухачів із певного модуля, лекційного курсу;
  • усне опитування;
  • виступ на семінарських заняттях (із рефератом, доповіддю, у дискусії тощо);
  • захист індивідуального завдання;
  • виконання домашнього завдання;
  • іспит.
sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...