Главная Обратная связь

Дисциплины:


Філософія епохи Відродження.Структура курсу

 

№ п/п Назва теми Кількість годин відведених на:  
лекції Семінарські заняття Самостійну роботу  
Змістовий модуль І. Світовий філософський процес.  
1. Філософія, її походження, проблематика та функції.  
2. Філософія стародавнього світу.  
3. Середньовічна філософія.  
4. Філософія епохи Відродження.  
5. Філософія Нового часу.  
6. Німецька класична філософія.  
7. Історія сучасної західної філософії.  
8. Українська філософія.  
  Всього годин:  
  Змістовний модуль ІІ. Теоретичні узагальнення історичних здобутків філософії.        
1. Філософська онтологія: проблема буття.  
2. Духовні виміри буття. Свідомість.  
3. Філософія пізнання (епістемологія)  
4. Соціальна філософія: людина і історичний процес.  
5. Культура та цивілізація. - -  
  Всього годин:  
  Всього годин по курсу:  

 

Розподіл балів

 

лекції семінари Самостійна робота ІНДЗ Підсумковий тест Сума
Модуль І Модуль ІІ Модуль І Модуль ІІ Модуль І Модуль ІІ      
3,5 3,5 6,5 6,5      

 

Зміст курсу «Філософія»

Модуль І: Світовий філософський процес

 

1. Філософія, її походження, проблематика та функції.

Світогляд як духовно-практичний феномен. Його історичні типи.

Предмет, природа і специфіка філософського знання.

Сутність філософії.

 

У чому полягає співвідношення між філософією і світоглядом?

Що відрізняє філософію від теології і релігії?

Чому філософія існує в багатьох варіантах?

Чи можна остаточно вирішити ту чи іншу філософську проблему?

 

Філософія Стародавнього світу.

Особливості східного та західного типів філософствування.

Джерела, провідні ідеї та напрямки філософської думки Стародавньої Індії. Основні філософські школи Стародавнього Китаю.

Загальна характеристика античної філософії. Класичний період античної філософії. Філософія еллінізму. 

1.За якими основними рисами можна порівнювати східний і західний типи культурного розвитку?

2.Які традиційні філософські школи Стародавньої Індії ви знаєте?

3.“Упанішади” та їх місце в індійській філософській культурі.

4.Як пояснює буддизм суть і мету життя?

5.Які відмінності між конфуціанством і даосизмом?

6.Які основні ідеї мілетської школи?

7.Хто з філософів античності розвивав атомістичні погляди на природу?

8.Яке філософське відкриття (переворот у філософії) зробив Сократ?

9.Які характерні риси елліністичної філософії?

Середньовічна філософія.

Загальна характеристика середньовічної філософії.

Філософські ідеї Августина Блаженного.

Схоластика та містика як провідні напрями середньовічної філософії. Тома Аквінський.

 

1.Які основні ознаки середньовічної філософії?

2.Розкрийте і поясніть основні відмінності у світогляді Античності і Європейського Середньовіччя.

3.Які філософські джерела геоцентризму?

4.Як вирішується питання про співвідношення віри і розуму в Тертуліана Августина і Т.Аквінського?

5.У чому суть суперечки між номіналістами і реалістами?

 

Філософія епохи Відродження.

Гуманістичний характер філософії доби Відродження. Натурфілософія Ренесансу.

Пантеїзм. Микола Кузанський та Дж. Бруно.

 

1.Термін “Ренесанс” буквально означає відновлення. Що відновлювали представники цієї епохи? Чи можливе буквальне відтворення минулого?

2.У зв’язку з ким висловлювався Кузанець: “Він зрушив з місця Землю, але зупинив Сонце”?

3.Можна виділити кілька способів вирішення проблеми співвідношення “Бог-світ-людина”: атеїзм, деїзм, теїзм, пантеїзм. “Природа... є не що інше, як Бог у речах” – писав Дж. Бруно. Про належність до якого з цих напрямків свідчить дане висловлювання?

 

6. Філософія Нового часу.

Революція в науці і філософії ХVII ст. Проблема методу пізнання.

Концепції класичного раціоналізму та емпіризму.

 

1.Чому в Новий час філософія почала зближуватися з наукою і як це відобразилося на стані філософії?

2.Які принципові зміни відбулися в науковій і філософській картині світу в Новий час?

3.Як ви розумієте вислів Р.Декарта: “Думаю, отже існую”.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...