Главная Обратная связь

Дисциплины:


Формування засад наукової психологиЦей етап, за В. А. Роменцем, пов'язаний із дійовим компонентом вчинку. Дія розуміється тут як активність, що спрямована на певну мету (ціль), здійснюється за допомогою якихось засобів і втілюється своєрід­ним способом. Дія має тенденцію переходити у вчинок та нести в собі тягар його змісту.

Цільовий аспект дії репрезентовано в теоріях, що вбачають у психіці пристосувальні функції. Причому одні з них склали психологію як при­родничу науку, інші — психологію як науку про суб'єктивний досвід.

Психологія як природнича наука — це теорії, об'єднані розумінням причинної зумовленості психічних явищ і їхньої ролі у процесі адаптації (лат. adaptatio — пристосовувати) організму до середовища. До того ж вони підкреслюють виняткове значення руху — різноманітних зовнішніх виявів активності організму у виникненні та функціонуванні психіки. Засновниками теорії такого плану були Ч. Дарвін, І. М. Сеченов, І. П. Павлов.

Ч. Дарвін (1809—1882) започаткував цей напрямок своїм еволюцій­ним вченням, яке виклав у 1859 p. y праці "Походження видів шляхом природного добору" [19]. На підставі узагальнення емпіричного матеріалу природознавства вчений показав, що фізичні здатності живої істоти є результатом еволюції (від лат. evolutio — розгортання), яка здійснюєть­ся шляхом природного доборі/ — виживання і відтворення організмів, найкраще пристосованих до умов середовища. Цей добір відбувається в процесі боротьби за існування, причому перевагу над іншими отримува­ли не лише найсильніші, а й найрозумніші істоти.

Спадкове закріплення найкращих ознак відбувалося внаслідок стате­вого добору: сильніші фізично і психічно особини мали змогу обирати кращих статевих партнерів (закон «боротьби за самицю») і залишати вит­риваліших нащадків. Статевий добір став також механізмом виникнення індивідуальних відмінностей між живими істотами, адже закріплювали­ся різноманітні форми поведінки та психічні явища, що регулюють їх. Предметом спадковості при цьому є насамперед рух. У статті «Вияв емоцій у людини і тварини» [68] Ч. Дарвін твердить, що рух, котрий часто повторюється і через який емоції демонструють свою пристосу­вальну функцію, закріплюється у міміці й пантоміміці тварин і через незліченну кількість поколінь проявляється у виразних рухах людини.

На ґрунті еволюційного виникло рефлекторне вчення І. М. Сеченова (1829—1905). У праці «Рефлекси головного мозку» [52] (1863) він розгля­дає психічні явища як конкретний механізм взаємодії організму з довко­лишнім середовищем. Дія такого механізму відбувається за рахунок моз­ку як органа психіки та м'язових рухів, за участі яких лише й може існувати психіка. Тому навіть найскладніші психічні' явища за своїм по­ходженням є рефлексами — відповідями на зовнішні подразнення. Вони завжди починаються з дії цих подразників і супроводжуються більш чи
менш виразними рухами м'язів. Психіка виконує регулятивну функцію: за допомогою м'язових рухів приводить організм у відповідність з впливами середовища. М'язові відчуття є джерелом інформації про часові та просто­рові властивості середовища, на їх ґрунті виникають спочатку елемен­тарні, а згодом складні форми мислення.

Отже, психіка виникає, вдосконалюється у рефлекторній діяльності організму і виявляється в ній. З цих позицій воля є результатом багато­разового повторення та закріплення одних і тих самих дій, мислення — рефлексом із загальмованим, а пристрасть — із підсиленим закінчен­ням. На відміну від Р. Декарта 1. М. Сеченов поширив принцип рефлек­су на всі без винятку вияви психіки, що дало змогу розглядати її як предмет суто наукового, на той час фізіологічного, вивчення.

Ідеї /. М. Сеченова плідно застосовувались у працях його учнів [6], широко використовувались радянською психологією.

І.П. Павлов (1849—1936) створив вчення провищу нервову діяльність, де розкрив принципи роботи головного мозку людини і тварини [35]. Він, слідом за /. М. Сєченовим, поширив ідею рефлексу на всю поведінку жи­вих істот. Головним механізмом поведінки, твердив Павлов, є умовний рефлекс, що виникає під час зближення в часі незначущого («умовного») та біологічно значущого («безумовного»), найчастіше харчового, подразни­ка. Між нервовими центрами, що відповідають цим подразникам, у корі іоловного мозку утворюється слід — тимчасовий нервовий зв'язок. Умов­ний подразник виконує в цьому разі функцію сигналу— повідомлення організмові про необхідність реагування, а безумовний — функцію підкріплення — забезпечення умовного рефлексу. Тепер умовний подраз­ник уже сам викликає відповідну реакцію організму. Нові умовні рефлекси утворюються на основі вироблених раніше. Так постають складні і водно­час гнучкі нервові механізми пристосування організму до змін середови­ща. У тварини ці механізми складають першу сигнальну систему, що регулює їхню поведінку шляхом переробки інформації від органів чуття. У людини, завдяки слову («сигналу сигналів»), є друга сигнальна система, яка створює практично необмежені можливості її поведінки.

Теорію /. П. Павлова викладено у сучасних американських підручни­ках з психології [79]. Вона справила великий вплив на біхевіоризм і до кінця 50-х років визначала характер досліджень у радянській психології. Це був період фізіологічного редукціонізму (від лат. reductio — повер­нення) — зведення психічних явищ до фізіологічних. У будь-яких виявах людської психології вбачалася дія механізму умовних рефлексів. Власне психологічна проблематика у цей час відійшла на задній план. Якщо спра­ведливою є думка про те, що цінність теорії визначається часом, упро­довж якого вона зупинила рух науки, то вчення /. П. Павлова вона, безперечно, стосується.

Психологія як наука про суб'єктивний досвід є опозицією спробам природничо-наукового пояснення природи і сутності психіки, її представ­ники наголошували на її доступності самоспостереженню, або інтроспек-

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...