Главная Обратная связь

Дисциплины:


ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ЕМОЦІЙНИХ ЯВИЩСвіт емоційних явищ надзвичайно різноманітний. Тому їх можна розріз­няти за еволюційною, функціональною та структурною ознаками (мал. 37).

За еволюційною ознакою на перший план виступають три рівні проявів емоцій [44; див.: 41].

Перший характеризує емоційний (чуттєвий) тон відчуттів (відчут­тя задоволення або ж незадоволення, приємного чи неприємного), який


Тема 16. Емоції та почуття 369

емоційно зафарбовує чуттєві образи та самопочуття людини. Другий рівень — емоції, що мають чіткий предметний характер. Це широкий спектр позитивних або негативних емоцій, які відображають ситуатив­не ставлення людини до якоїсь події. Змістом третього рівня є почуття, наприклад, комічного, гумору, іронії, піднесеного, трагічного тощо. Вони несуть у собі стійке ставлення людини до довколишнього і виникають шляхом узагальнення емоцій (Клапаред; Макдауголл, див.: [41]). Цей рівень формується в міру становлення людини як індивіда й особис­тості і визначає зміст і динаміку її емоційного життя. Так, з почуття любові до близької людини може виникати тривога за неї, горе під час розлуки, радість при зустрічі, гнів, якщо вона не виправдовує сподівань.

За функціональною ознакою, змістом якої є оцінка смислу різних явищ життя, виокремлюються дві групи емоційних явищ: провідні і похідні [7].

Провідні емоції сигналізують про смисл предмета певної потреби. Вони передують діяльності і забезпечують перетворення предмета потреби на мотив. До цього класу належать біологічні, соціальні та власне психоло­гічні емоції. Похідні емоції виникають уже в процесі діяльності і виявляють ставлення індивіда до того, що сприяє або ж перешкоджає задоволенню його потреб. Вони виявляються в конкретних ситуаціях і оцінюють смисл явищ, зумовлених їх ставленням до провідного мотиву поточної діяль­ності. Це, наприклад, емоції успіху-неуспіху, що сигналізують індивіду про міру успішності його діяльності. В свою чергу, вони поділяються на констатуючі, передбачувальні та узагальнювальні.

Констатуючі емоції «позначають» успішні або неуспішні спроби інди­віда досягти мети, передбачувальні — функціонують у ситуаціях, що неодноразово повторюються. Базуючись на констатуючих, вони сигналі­зують про можливий наслідок того чи того варіанта дії. Узагальнювальні емоції взаємодіють із провідними і стимулюють діяльність при передба­ченні швидкого успіху або гальмують при передбаченні можливих труд­нощів і невдач.

Багаторазовий процес такої взаємодії спричинює трансформацію про­відних емоцій у почуття. Вони також виділяють в образі довколишніх предметів ті, що стають мотивами діяльності, проте якщо емоції мають переважно ситуативний характер і виражають ставлення індивіда до кон­кретних умов діяльності, то почуття позаситуативні і є досить стабільним механізмом регуляції діяльності. Інакше кажучи, в емоціях відбивається смисл ситуації, в якій перебуває індивід, а в почуттях — смисл пред­метів і явищ, необхідних для нормального перебігу його життя.За структурною ознакою, керуючись якою, прагнуть охопити всю будо­ву емоційних явищ, останні поділяються на емоційний тон відчуттів, власне емоції, афекти, пристрасті, настрій, стрес, фрустрацію і почуття.

емоційний тон — найпростіша форма емоцій, яка має вигляд неви­разних відчуттів, що супроводжують життєво важливі впливи смаково­го, температурного, больового та іншого характеру. Найчастіше це відчуття задоволення чи незадоволення, і вони оцінюють ступінь сприятливості

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...