Главная Обратная связь

Дисциплины:


ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ХАРАКТЕРУВластивості характеру можна класифікувати за змістом та формою ставлення. У першому випадку це властивості, що виявляють ставлення індивіда до інших людей, до власної справи, до самого себе, у другому — інтелектуальні, вольові та емоційні властивості (мал. 45). При цьому, як і ставлення, одні з них будуть соціальне схвалюваними — позитивними, а інші — засуджуваними — негативними.

Ставлення до інших людей відображають такі властивості, як прав­дивість і брехливість, тактовність або безтактність, принциповість і без­принципність, відкритість і потаємність, щирість і удаваність, поступливість і впертість. Серед них предметом особливої уваги радянської педагогіки був колективізм (від лат. collectivus — збірний) — спрямованість індиві­да на цінності певної групи людей, готовність жити її інтересами, брати участь у спільній діяльності. Протилежною властивістю є індивідуалізм (лат. Individuum — неподільне) або ж егоїзм (від лат. ego — я) — ставлен­ня до іншої людини як до засобу досягнення власних цілей. Надзвичайно444 Розділ VI. Інструментальна функція психіки

соціально цінною властивістю цього класу є гуманність (людяність) -ставлення до людини як до найвищої цінності.

Про ставлення до справи, якою займається індивід, свідчать такі вла< тивості, як відповідальність і безвідповідальність, сумлінність і недобре совісність, ініціативність і байдужість, акуратність і неохайність, бере* ливість і марнотратність, працьовитість і лінощі. Соціально орієнтован виховання акцентує увагу на працьовитості — ставленні до праці як д джерела власних і суспільних здобутків.

Проявом ставлення індивіда до самого себе є скромність, яка ґрунту« ться на визнанні обмеженості своїх досягнень і можливостей, та такі пре тилежні властивості, як зарозумілість, самозакоханість, пихатість, зазнайст во. Помітну роль серед властивостей цього класу відіграє самостійність — підпорядкованість поведінки світогляду. Відтак протилежною властивістк буде конформність (від лат. conformis — подібний, схожий) — некритим не ставлення до зразків, що демонструють інші, та наслідування їх.

Кожна з цих властивостей виконує інструментальну функцію — за безпечує певний індивідуальний стиль життя. Причому це стосуєтьо не лише зовнішньої діяльності, а й внутрішньої, про що свідчить існу вання інтелектуальних, вольових та емоційних його властивостей. Ха рактеру в цьому плані притаманні всі ознаки психічного.

Інтелектуальні властивості вказують на особливості пізнавальної діяльності і стійко характеризують індивіда. Це спостережливість, роз судливість, вдумливість, гнучкість розуму тощо. Негативними властивос­тями в цьому разі будуть резонерство, а також педантизм (від італ. pйdante — педагог, учитель) — схильність приймати формальні, стерео­типні рішення і втілювати їх, незважаючи на зміну умов життя. Інтелек­туальні властивості характеру позначаються, наприклад, на перебігові мислення. Причому, за даними досліджень, у підлітковому віці такі влас­тивості, як спостережливість, допитливість, вдумливість, кмітливість, винахідливість, уже загалом сформовані і мають певний рівень розвитку[І;2].

Вольові властивості — це усталена форма довільної та вольової ре­гуляції діяльності, яка є стрижнем характеру. Тому людину з розвиненою вольовою регуляцією вважають володарем сильного характеру, а з нероз-виненою — безхарактерною. Вольовими властивостями є, наприклад, рішучість, що виявляється в своєчасному прийнятті рішення і неухиль­ному його втіленні, а також ініціативність, витримка, впевненість у собі, дисциплінованість, витривалість, терплячість, наполегливість, мужність тощо. Відповідно негативними властивостями будуть: безініціативність, невитриманість, самовпевненість або невпевненість тощо.

Для емоційних властивостей характерне стійке емоційне ставлення до дійсності. Наприклад, в одних людей домінує така емоція, як радість, у других — гнів, у третіх — страх. Показовим щодо цього є також предмет­ний характер емоцій: те, що людина любить і що ненавидить, до чого небайдужа чи байдужа — все це стосується її характеру. Позитивною


Тема20. Характер 445

емоційною властивістю буде оптимізм (від лат. optimus — найкращий) — спрямованість на певний ідеал, a негативною — песимізм (від лат. pessimus — найгірший) — відсутність такої спрямованості, а тому зосередже­ність на сумному боці дійсності, очікування неприємностей, схильність вва­жати безплідною боротьбу з труднощами. І оптиміст, і песиміст здійснюють характерні дії, наповнені відповідним особистісним смислом.

Отже, характер — це вияв ставлення індивіда до світу, індивідуаль­ний стиль життя в межах певної культури.

Властивості характеру взаємопов'язані, що дає підставу говорити про існування структур характеру [ЗО; 32]. Одну з них утворюють такі власти­вості, як ініціативність, самостійність, допитливість, рішучість, наполегли­вість, оптимізм; іншу — дисциплінованіть, вимогливість до себе, скром­ність, організованість, правдивість, відповідальність, зосередженість, принциповість. До того ж, одні властивості характеру є провідними, а інші — другорядними, такими, що нібито відступають на задній план. Вони можуть гармоніювати або ж контрастувати між собою, від чого залежить ступінь цілісності або ж суперечливості характеру.

Наявність певної структури характеру зумовила появу низки його ти­пологій (Лазурський [28; 29, див.: 48]; Лоуен [37]; Фрейд [64]; Фромм [66]; Шпрангер, див.: [49]).

Звичайно, кожен автор виходить з власного розуміння природи і сутності характеру. Наприклад, О. Ф. Лазурський, створюючи таку типологію, співвідносить між собою три рівні психічної активності людини — ниж­чий, середній і вищий, та дві сторони психіки, які автор називає ендопси-хікою (від гр. evSov — усередині) і екзопсихікою (від гр. є^О) — іззовні)1. До першої з них належать розум, почуття і воля, до другої — практичне або теоретичне ставлення людини до дійсності. На нижчому рівні перева­жає ендопсихіка, на середньому виявляють себе і ендо-, і екзопсихіка, а на вищому переважає екзопсихіка. В цьому зв'язку кожен рівень психічної активності має певні, за термінологією автора, типи особистості (табл. 34).

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...