Главная Обратная связь

Дисциплины:


Філософія Середньовіччя 3 страницаФіхте прагнув розкрити діалектику суб'єкта й об'єкта, свідомого і несвідомого, роль практики в пізнанні, єдність теоретичного і практичного, особистого і суспільного. Протилежності, вчив Фіхте, відносні, теза перетворюється в антитезу, а синтез є розв'язанням протиріччя. Однак діалектика Фіхте мала суб'єктивно-ідеалістичний характер. Вона виводилася з аналізу самодіяльності "Я" і його відношення до "не-Я", яке є, по суті, творінням "Я".

У філософських поглядах Ф. Шеллінга найвизначальнішим є розробка ним філософії природи. Важливими є предмет і метод дослідження. Якщо у Фіхте природа розглядалася не сама по собі, а лише з погляду етики, то для Ф. Шеллінга природа – це самостійний предмет дослідження. Погляди Ф. Шеллінга на природу ідеалістичні: сама матерія, за Шеллінгом, духовна.

Найважливішим досягненням філософії природи Ф. Шеллінга було привнесення діалектики в розгляд природи та її явищ. Ф. Шеллінг визначив необхідною умовою дослідження природи пошук в природі динамічних реальних протилежностей. Тим самим його філософія природи перетворюється в ідеалістичну діалектику природи.

Основною проблемою філософії Шеллінга була ідея тотожності духа і природи. Тут вихідним поняттям служить поняття абсолютного розуму. Крім нього, стверджує Ф. Шеллінг, немає нічого. В абсолютному розумі суб'єкт і об'єкт нерозривно пов'язані, створюють "цілісну нерозрізнюваність суб'єктивного й об'єктивного".

В абсолюті співпадають всі протилежності. Самосвідомість розуму, на думку Ф. Шеллінга, є самосвідомість Бога, тому що Бог і є розум. Так, система тотожності, яка задумана як вчення крайнього раціоналізму, в цих твердженнях стає на шлях ірраціоналізму і містики. У Богові Шеллінг вбачає насамперед особистість. Різниця між Богом і людиною полягає в тому, що в Богові його особистість і свобода безкінечні, а в людині обмежені.

Філософія природи Ф. Шеллінга мала прогресивне значення, але згодом вона перетворюється у так звану філософію міфології й одкровення, де він виступає не лише проти своєї філософії природи, а навіть проти своїх ранніх поглядів на релігію. Він відкидає тепер будь-яку критику Біблії як шкідливий і помилковий раціоналізм.

Видатним представником німецької класичної філософії є Гегель. Мислення, за Г. Гегелем, – є не суб'єктивна, людська діяльність, а незалежна від людини об'єктивна сутність, першооснова, першоджерело всього, що існує: природи, людини, всесвітньої історії.

Мислення "відчужує" своє буття у вигляді матерії, природи, яка являє собою "інобуття" цього немовби об'єктивно існуючого мислення.Прагнучи послідовно провести принцип тотожності буття і мислення, Гегель розглядає мислення ("абсолютну ідею") як процес пізнання, що безперервно розвивається від одного ступеня до другого, більш вищого. Тобто, абсолютне мислення є не тільки початком, а й змістом, що розвивається, всього існуючого. Вищим ступенем розвитку "абсолютної ідеї є "абсолютний дух" – людство, людська історія.

Мислення, за Г. Гегелем, порівняно з чуттєвим сприйняттям, є вищою формою пізнання зовнішнього світу. Ми не можемо чуттєво сприймати, наприклад, те, чого вже немає (минуле), те, чого ще немає (майбутнє). Але згідно з його концепцією тотожності буття і мислення мислення і наука пізнають свій власний зміст, і пізнання виявляється самопізнанням духу, тобто самопізнання є "абсолютною ідеєю" (проявом якої є наука) внутрішньо властивого їй змісту.

Основними складовими філософії Гегеля є логіка, філософія природи і філософія духу.

У філософії Г. Гегеля слід розмежовувати діалектичний метод (прогресивну сторону його вчення) і консервативну систему, тобто його вчення про природу і суспільство як форми існування "абсолютної ідеї". Між ними існує протиріччя, що не розв'язується, оскільки система Гегеля всупереч його діалектиці обмежує розвиток суспільства, пізнання і перекручує діалектичне розуміння природи, суспільства та мислення. Так, якщо гегелівська діалектика вчить, що розвиток всезагальний, то його система заперечує всезагальність розвитку, оскільки природа, за Гегелем, не розвивається в часі, а лише поширюється в просторі. Як ідеолог німецької компромісної буржуазії кінцем розвитку суспільства вважав становлення конституційної монархії.

Раціональним зерном гегелівського вчення є його діалектика, хоча вона ідеалістична. Важливими моментами тут є геніальні здогадки про взаємозв'язок, рух, розвиток явищ, про протиріччя як джерело руху, розвитку, про перетворення кількісних змін в якісні, про природу теоретичного мислення та логічних форм і категорій, через які воно здійснюється, та ін. Важливими є його ідеї відносно розуміння найбільш загальних законів розвитку природи, суспільства та пізнання, особливо, відносно теорії пізнання і логіки.

Філософію Г. Гегеля піддав гострій критиці Л. Фейєрбах. Головною темою своєї творчості Фейєрбах обрав критику релігії (насамперед християнства). Цю критику він поєднував з критикою філософського ідеалізму (головним чином, ідеалізму Гегеля). Релігія та ідеалізм, за Л. Фейєрбахом, мають одне коріння, а саме: надання самостійної сутності мисленню, яке може бути відділене від людини і протиставлене їй лише у фантазії, а не в дійсності. Люди, як правило, не впізнають "авторства" власних творінь, тобто продуктів мислення, і приписують це авторство надприродній, надлюдській сутності: чи то Богу, чи то ідеї.

Такий стан буде до тих пір, вважає Л. Фейєрбах, доки не буде подолано дуалістичний погляд на людину, доки не буде визначено, що людина єдина за своєю природою, що в неї немає нічого надприродного, що мислення є таким самим природним актом, як і інші прояви природного світу. Тому предметом філософи, за Л. Фейєрбахом, має бути не дух (протиставлений природі) і не природа (протиставлена духу), а людина як єдність своєї тілесної і духовної сутності. У загадці людини криється загадка всіх світових проблем. Філософія має вивчати людину, а отже, вона має стати антропологією. З позицій антропологізму Л. Фейєрбах критикує ідеалізм, вимагає відкинути всі умоглядні спекуляції про надчуттєве. Вся містика ідеалізму щезне сама собою, якщо ми зрозуміємо її природу – обожнення людиною своїх власних потенцій. Свій погляд Л. Фейєрбах обґрунтував даними природознавства.

Але людину Л. Фейєрбах розумів обмежено. У нього людина – лише природна істота, ігнорується її соціальна сутність. Люди, за Л. Фейєрбахом, пов'язані між собою лише природними зв'язками. Ні історична епоха, ні тип суспільних відносин, ні класова, національна, професійна приналежність людини значення не мають. За влучним виразом Ф. Енгельса, Л. Фейєрбах, захищаючи матеріалізм "внизу" (в поглядах на природу), залишився ідеалістом "зверху" (в розумінні людської історії).

 

 

16.

Філософія є теоретична основа світогляду, або його теоретичне ядро, навколо якого виникає свого роду духовне хмара підсумованих поглядів буденної мудрості, що є необхідним, але не достатнім рівнем світогляду. Однак світогляд має і вищим рівнем, на якому цілеспрямовано досліджуються мистецтва, науки, головні принципи релігійних поглядів і досвіду, найтонша область морального життя суспільства. У залежності від того, яким чином вирішується питання про співвідношення матерії і духу, світогляд називають матеріалістичним чи ідеалістичним, атеїстичним або релігійним.

Існує багато визначень такого унікального явища, як наука, але в силу її складності та багатогранності якесь одне, універсальне визначення навряд чи взагалі можливо. Протягом своєї історії вона зазнала стільки змін і кожне її положення настільки пов'язане з іншими аспектами суспільного діяльності, що будь-яка спроба дати визначення науки, а таких було чимало, може висловити більш-менш точно лише одну з її сторін. І все-таки у всіх випадках досить чітко простежується виділення двох підходів до розуміння науки, коли її трактують у широкому або вузькому сенсі.

Історично можна виділити наступні етапи взаємини науки та філософії:

1) Натурфілософський. Виник у Стародавній Греції.

Філософи умоглядно складали картину світу, природи, спираючись на міфологію, тобто без особливої ​​опори на науку, без доказів.

На більш пізніх етапах (XVII-XVIII століття) почали інтенсивно розвиватися математика, механіка.

2) Позитивістський етап (30-40 роки XIX століття).

Був представлений такими діячами як Рассел, Карнап, Віпкінштейн, Конт та ін Позитивістський етап проходив під гаслами: «Філософія нічого конкретного світу не дає, - це вигадки, тому тільки конкретні науки дають нам позитивні знання», «Наука сама по собі філософія» , «Геть метафізику, хай живе фізика», «Філософія має справу з Псевдопроблема, які пов'язані з мовними іграми». Реалії сьогоднішнього дня такі, що гостро стоїть питання про те, що може дати наука для філософії і філософія для науки. [5]

Будь-яка наука - це деякий уривок знання, а всі науки в їх простому складення - сума таких обривків. Філософія ж дає систему знань про світ у цілому. Вона зайнята не просто підсумовуванням всіх наукових знань, а об'єднує дані знання, беручи їх в найбільш загальному вигляді і, базуючись на даному "інтегралі", вибудовує систему знань про світ як цілому, про ставлення людини до світу, тобто про моральність, про пізнання , про розум і т.д. "Її завдання - не одна якась сторона існуючого, а все існуюче, весь всесвіт в повноті свого змісту і сенсу, вона прагне не до того, щоб визначити чіткі межі і зовнішні взаємодії між частинами і частками світу, а до того, щоб зрозуміти їх внутрішній зв'язок, щоб зрозуміти їх внутрішній зв'язок і єдність ". [6]

Наука - це розвивається система знань, пов'язана з відкриттям нових явищ і законів, вид пізнавальної, духовної діяльності і разом з тим особливий, виконує важливу роль у суспільстві, соціальний інститут, передбачає наявність академій, міністерств, університетів та інших організацій. Розрізняють гуманітарні (у тому числі соціально-політичні, суспільні), природничі та технічні науки. Крім того в структурі сучасної науки можна виділити 3 шари знання.

Загальне - Регіональне - Частонаучное.

¾ Перший шар представлений філософією, а також пов'язаної з нею математикою. Це шар загального знання.

¾ Другий шар складає приватні науки, які вивчають об'єкти в рамках однієї з форм матерії і руху, або на стику двох сусідніх структурних рівнів матеріального світу (проміжні науки типу біофізики). Сюди ж відносяться сільськогосподарські та медичні науки, технічна сфера знань. Цей шар науки, називають частнонаучние.

¾ У середині XX ст. виникли дві галузі наукового знання міждисциплінарного характеру - загальна теорія систем і теоретична кібернетика, які утворюють особливий, третій, шар науки, займаючи проміжне положення між філософією і математикою, з одного боку, і приватними науками - з іншого.

Класифікація наук, запропонована за, так би мовити «об'ємному» принципом, суттєво доповнює традиційний поділ наук на гуманітарні, природничі та технічні, оскільки ні загальна теорія систем, ні теоретична кібернетика не зводиться ні до гуманітарних, ні до природних, ні до технічних наук.

Теорія систем і кібернетика - породження епохи НТР. Подібно до того, як в минулому столітті виникли неарістотелевская логіка і неевклідова геометрія, початок XX ст. був ознаменований виникненням теорії відносності та квантової механіки, середина століття - загальної теорії систем і теоретичної кібернетики, які теж радикальним чином змінили наукову картину світу як вищу форму систематизації наукового знання.

Структура філософії визначає її функції. У відповідності зі своїм статусом філософія виконує по відношенню до всіх без винятку галузях знань дві основні функції - мирну і методологічну. У ретроспективному плані філософія завжди виконує мирну функцію, а в перспективному, в ставленні до подальшого розвитку науки, має методологічне значення. Саме філософія допомагає наук підтримувати «критичний дух», необхідний рівень наукової обгрунтованості, побачити недоліки в методах і засобах дослідження, зрозуміти необхідність постійного наукового пошуку. Все це відкриває шлях до вдосконалення реальної дійсності, гармонізації відносин людини і природи, руйнування встановлених стереотипів і догматичного мислення, наукових спекуляцій і химерний вигадок. «Головна причина бідності наук - це найчастіше здаються багатство. Завдання їх не в тому, щоб відчинити двері їх нескінченної мудрості, а в тому, щоб підвести кордон безкінечного помилці », - таке значення і роль науки проголошує Бертольд Брехт вустами Галілея. [7] І філософія грає в цьому певну роль. Кожна з наук, систем знання (це стосується і природознавства, і суспільствознавства) зробила предметом свого дослідження окремі сфери, проблеми, у той час як філософія орієнтована на інтеграцію та удосконалення конкретних знань про людину, суспільство, природу, Всесвіту.

Так, якщо звертатися до суспільних наук, то, наприклад, соціологія досліджує закони становлення, функціонування, розвитку суспільства, соціальних відносин і соціальних спільнот, політологія вивчає систему політичних відносин, політичного життя суспільства, аналізує категорію «влада», а також її використання та розподіл в суспільстві; психологія займається дослідженням індивідуальних особливостей людини, її поведінки; економіка вивчає в узагальненому вигляді (як і всі зазначені вище науки, дослідницькі інтереси яких мають певну конкретизацію) виробництво, розподіл, обмін, споживання матеріальних ресурсів. Саму ж філософію не можна зводити до тлумачення її як науки. Філософія не є наукою, хоча також, як і наука, виступає формою суспільної свідомості, яка відображає світ у загальних поняттях, прагне обгрунтувати свої положення, довести їх, виразити в теоретичній формі. Але якщо чітке наукове знання відповідає на питання «як?», «Чому?», То філософія пов'язана з пошуком відповідей на питання «для чого?», «З якою метою?». Наукове мислення відкидає будь-які прояви ставлення людини до світу, - для філософії це дуже важливо, тому що рефлексія є основним змістом і метою філософії. Отже, філософію як систему знань про людину, суспільство, природу, Всесвіту можна звести до тлумачення її як синтетичної форми суспільної свідомості, що поєднує в собі науково-теоретичний та духовно-практичний способи осягнення світу. Вона орієнтована на пошук вищих смислів і цінностей, основ буття і пізнання, вироблення стратегії вільної людської життєдіяльності. Наше розуміння відносини класиків філософії до науки було б неповним, недостатнім, якщо б ми не врахували у повній мірі їх уявлень про відношення між філософією і науками. Класики прагнули перетворити філософію в науку, в строгу науку. Вони критикували попередню філософію як невідповідну еталону науковості. І разом з тим вони стверджували, що філософія, оскільки вона стає наукою, являє собою науку наук, тобто вищу науку, протиставляючи тим самим філософію наук. Вельми показово, що, за вченням Гегеля, вищою формою абсолютного духу, тобто абсолютного знання, є не наука, а філософія. У такій постановці питання немає будь-якої недооцінки науки, науковості. У ХХ столітті відношення між філософією і науками істотно змінюється. Незважаючи на грандіозні досягнення наук і пов'язаний з ними науково-технічний прогрес, виникає і розвивається критична оцінка науки. Така оцінка з'являється і в самих науках як вираз їх методологічної кризи. Проте головну роль у критичному осмисленні наук відіграє, звичайно, філософія. Її критична позиція безпосередньо пов'язана з тим, що вона, з одного боку, є членом наукової спільноти, а з іншого, - являє собою більшою чи меншою мірою позанаукові феномен. Тут виникає питання: в якому сенсі поняття науки застосовується до філософії? Враховуючи надзвичайно суттєві відмінності між науками (наприклад, між математикою й історіографією), ми маємо право також запитати: що таке наука взагалі? Формально наука може бути визначена як деякий інституціалізована вчення, яке вивчають у навчальних закладах. Учні відвідують лекції, беруть участь у семінарах, складають іспити, отримують відповідні оцінки. Лекції читають професори, доценти ведуть семінари, вчені ради присвоюють наукові ступені.

Інституційне визначення науки має велике значення для її існування в суспільстві. Але воно зовсім недостатньо для розуміння пізнавального значення науки. Необхідно, отже, визначити, що відрізняє наукове пізнання від ненаукового. Філософія може бути розглянута як наука не тільки з інституційної, але і з пізнавальної точки зору. Як і наука, вона являє собою систематичне, спеціалізоване дослідження, яке обмежує свою область, оперує поняттями, доказами, досвідченими даними, а також методами перевірки власних результатів. Науковій є не лише спроба Спінози довести геометрично основоположні своєї системи, наукова також спроба Гегеля, виходячи з поняття чистого буття, позбавленого будь-яких визначень, дедуціровать систему категорій, що охоплюють всю дійсність. Зрозуміло, ми можемо не погодитися з висновками Спінози і Гегеля. Ми можемо оцінити їх системи як помилкові. Але ці оцінки, хоча вони відносяться не тільки до змісту, але і до методів цих навчань, не спростовують того факту, що філософія як форма систематичного спеціалізованого дослідження, незалежно від того, науково чи її зміст, являє собою науку (науку sui generis).

Було б грубою помилкою применшувати, недооцінювати форму науковості, притаманну філософії на тій підставі, що вона не гарантує науковості змісту. Як відомо, закони логіки також не гарантують істинності логічно правильних висловлювань, але, якщо висловлювання суперечать логіці, вони ненаукові? Що стосується змісту філософських навчань, то воно вкрай різноманітно. Деякі з цих навчань орієнтуються на аналіз, осмислення, узагальнення результатів науки. Такі навчання (наприклад, неопозитивізм) є в певній мірі науковими не тільки за формою, а й за змістом. Інші вчення (наприклад, екзистенціалізм) свідомо протистоять наук і обирають як предмета свого дослідження людські переживання, суб'єктивні психічні стани. Звичайно, і ці переживання можуть бути предметом наукового дослідження, як це має місце в психології. Але екзистенціалізм, як правило, ігнорує результати психологічної науки. Зміст екзистенціалізму носить антисцієнтистської характер. Таким чином, якщо одні філософські вчення близькі за проблематикою змістом наукових досліджень, то інші орієнтуються на позанаукові зміст і, відповідно до цього, на позанаукові підхід до дослідження цього змісту. Це відноситься не тільки до екзистенціалізму, а й до "філософії життя" в цілому, а також до релігійно-ідеалістичних навчань. Істотне значення позанаукового змісту, так само як і позанаукового підходу не підлягає сумніву. Так, різні напрями "філософії життя" значно збагатили наше пізнання "людської реальності". Форма науковості, притаманна філософії, істотно відрізняється від властивої наук науковості. Всі науки без вилучення існують у рамках поділу дослідницької праці, тобто кожна наука займається якоюсь частиною дійсності і є, тому приватної наукою. Приватні науки, як би вони не відрізнялися один від одного по предмету і методів дослідження, єдині в тому відношенні, що вони є саме приватними науками. Філософія не може бути приватною наукою, хоча вона і обмежує предмет свого дослідження, виключаючи з нього приватні проблеми. Отже, форма науковості, притаманна філософії, носить суперечливий характер, оскільки вона не притаманна наук і тому виявляється щонайменше частково позанаукові підходом до дослідження. Аналіз філософської форми науковості показує, що вона виявляється єдністю наукового та позанаукового. Науки, які в минулому грунтувалися на повсякденному досвіді, все більше віддаляються від нього завдяки їх прогресу. Філософія ж, навпаки, ніколи не втрачає інтимному зв'язку з цим особистісним досвідом. Буденний досвід повідомляє нам надзвичайно важливі знання, наприклад, знання про те, що кожна людина народжується і вмирає. Ми переживаємо радості і прикрості, по-різному ставимося одне до одного, любимо і ненавидимо, прагнемо до досягнення різних цілей, старіємо, хворіємо і т.д. Було б наївно вважати, що ці факти, які намагалися осмислити вже перші філософи, втратили своє значення для сучасної філософії. Щоправда, ці факти стали, щонайменше, частково, предметом спеціального наукового дослідження. Але лише у філософії тематика повсякденного досвіду дійсно переважає. З часу виникнення філософії і до теперішнього часу доля людського індивідуума, її життя і смерть складають у вищій мірі важливі філософські теми. Для філософів позитивістського толку характерно забуття цієї гуманістичної проблематики. Це ж характерно для будь-якого сцієнтизму; його філософська злидні полягає не в тому, що він орієнтується на проблеми, породжені розвитком науки, а в тому, що він недооцінює проблему людини. Орієнтація філософії переважно на буденний досвід: аналіз його суб'єктивного змісту, вивчення тих його аспектів, які не цікавлять науки, специфічно характеризує філософію. Ця особливість філософії носить позанаукові характер, хоча вона не суперечить наукового знання, а доповнює, збагачує його. Класики філософії, прагнули перетворити філософію в систему наукового знання, засуджували плюралізм філософських вчень як щось принципово несумісне з імперативом істинної філософії, з принципом науковості. І дійсно, в цьому плюралізмі особливо виразно, наочно виявляється якісну відмінність філософії від приватних наук, її ненаукова характеристика. Однак класики філософії не бачили того, що в цьому плюралізмі філософських вчень отримує своє вираження різноманіття, багатство філософських ідей, безперервний творчий процес. З точки зору сучасності, негативне ставлення до плюралізму філософських вчень слід вважати вже подоланою, застарілою концепцією. Було б великою помилкою, представляти плюралізм філософських навчань як історично минущу характеристику розвитку філософії, тобто визначеність, яка лише остільки існує, оскільки розвиток філософії ще не увінчалося останньої, остаточної системою, абсолютною істиною в останній інстанції. Тут виникає питання: чи виправдано існування ненаукових форм філософії в епоху науково-технічної революції, коли наука дійсно стала еталоном для пізнавальної діяльності? На це питання слід відповісти, що ненаукова філософія не питає права на існування. Вона існує подібно до того, як існують ненаукові емоції, почуття, переживання, тобто безвідносно до наукових даних. Суть справи полягає в тому, що свідомість людського індивіда, його психіка в цілому не мають наукового характеру, хоча людина засвоює в процесі виховання та освіти наукове знання. Не слід також випускати з уваги, що релігія є істотно зміст свідомості людей. Релігія історично була першоджерелом філософії, вона і в даний час є однією з основ філософських навчань. На грунті релігії виникла проблематика телеології, яка в даний час розробляється не тільки у філософії, але і в спеціальних науках.

Проблема віри і знання є і теологічної, і наукової, і філософської проблемою, яка разом з тим носить також і позанаукові характер. Плюралізм філософських навчань свідчить про те, що філософські ідеї, особливо принципи філософських систем, не застарівають, не втрачають своєї актуальності в ході історії. Це принципово відрізняє історико-філософський процес від історії наукових знань. М. Геру, лідер французької філософії, не без підстави стверджує, що минуле науки, на відміну від минулого філософії, постійно знецінюється його справжнім. Тому проблема історії філософії - це проблема "можливості філософії як безлічі філософій, зводяться один до одного, неразрушими, так як вони вічно залишаються цінними для філософської рефлексії". [8]

Філософський скептицизм, констатуючи наявність безлічі виключають один одного філософських переконань, постійно приходив до песимістичного висновку про принципову неспроможність філософії. На цьому прикладі ми бачимо, як правильна констатація фактів приводить до помилкового висновку. Розвиток філософії спростовує філософський скептицизм і його песимістичний висновок, тому що завдяки цьому розвитку філософія збагачується новими ідеями.

 

17.

Величезний вплив на античну і світову філософію справив Сократ (469-399 рр. до н.е.). Сократ – перший афінський (за народженням) філософ, сучасник Демокріта. Сократ цікавий не тільки своїм вченням, а й усім своїм життям, оскільки його життя стало втіленням його вчення.

У центрі філософії Сократа – людина. Але вона ним розглядається насамперед як моральна істота. Тому філософія Сократа – це етичний антропологізм. Інтересам Сократа були чужі як міфологія, так і метафізика. Філософія Сократа народжувалася під двома основними девізами: "Пізнай самого себе" і "Я знаю, що я нічого не знаю". Перший девіз був написаний над входом у храм Аполлона у Дельфах. другий приписується Сократу.

При філософському дослідженні етичних проблем Сократ користувався методом, який він називав майевтикою. Ціль майевтики – всебічне обговорення будь-якого предмету, визначення (дефініція) поняття. Сократ першим підніс знання до рівня понять. Якщо до нього філософи і користувались поняттями, то робили це стихійно. І тільки Сократ звернув увагу на те, що якщо нема поняття, то немає і знання.

Отже, метод Сократа переслідував досягнення понятійного знання. Це досягнення відбувалось за допомогою індукції (наведення), сходження від одиничного до загального. Головне для Сократа – процес пошуку понять.

Переконання Сократа в існуванні об'єктивної істини приводить його до висновку, що існують об'єктивні моральні норми, що відмінність між добром і злом не відносна, а абсолютна.

Сократ різко полемізував із софістами, хоча серйозних змістовних підстав для цього в нього не було. Більше того, Сократ фактично продовжив справу софістів, принаймні в утвердженні проблеми людини як головної теми філософських міркувань. Незгоди з софістами мали своїм джерелом в основному позафілософські причини. Наприклад, однією з них було упереджене ставлення до софістів як до людей, що заробляли собі на життя своїм фахом. За свідченням Ксенофонта, Сократ у відповідь на питання, чому він не бере гроші за свої бесіди, відповів так: «З краси і. знань можна рівною мірою робити як благородне, так і мерзотне застосування. Так, красу, якщо хтось за гроші продає кому завгодно, того називають розпусником... Так само, хто продає свої знання за гроші кому завгодно, тих називають софістами».

Про труднощі натуралістичне орієнтованих космологічних концепцій шкіл старогрецької філософії вже йшлося. З цих труднощів, власне, й народжуються перші спонуки повороту філософії від природи до людини. Саме тому Сократ з самого початку відмовляється від створення картини світу. Подібні спроби, здійснювані попередніми філософами (головний твір кожного з них так і називався – «Про природу»), давали різні результати, оскільки з кожного з них картина світу виходила іншою, ніж у попередників. Сократ рішуче повертає напрям філософського дослідження від космосу, природи до людини. «Пізнай самого себе» – такою є вихідна теза сократівського філософствування. І таке знання можна набути лише в безпосередньому контакті з іншими людьми – діалозі, практичній зустрічі умів. Сократ принципово не записував свої думки, вважаючи дійсною сферою існування справжнього знання, мудрості живу бесіду з опонентами, живий діалог, полеміку. Саме це він і називав діалектикою (від грецького «діалегомай» – вести бесіду, сперечатися).

Спроба розібратися в такий спосіб з проблемою людини поставила Сократа перед новими труднощами. Ми дізнаємося про це передусім із творів Ксенофонта (бл. 430– 350 до н. е.) – «Спогади про Сократа», а також з перших семи діалогів Платона. «Сократівський метод» полягав у веденні бесіди-діалогу, в ході якої Сократ ставив співрозмовниками запитання, отримував відповідь (як правило, непові;,), ставив нові запитання, вказуючи на суперечність v судженнях опонента і т. д. Коли співрозмовники Сократа ост?, очно заплутувалися в суперечностях і цікавилися думкою щодо цього самого Сократа, той відповідав, що теж не знає відповіді. Саме цей момент і відображений у відомій тезі Сократа: «Я знаю лише те, що нічого не знаю».

Сократ тим самим прагнув показати, що остаточна відповідь на те або інше запитання не може бути отримана внаслідок суперечливості і невичерпності самого змісту лунання. Проте така позиція не означає знецінення пізнавальних зусиль, навпаки, цінність знання і полягає в пізнавальних зусиллях, у здатності ставити все нові й нові запитання. Недаремно ж філософія є не самою мудрістю («софією»), а лише прагненням, любов'ю («філео» – люблю) до мудрості.

І все ж таки Сократ дещо перебільшував, так би мовити, «процесуальний момент» пізнання. Обговорюючи проблему людини, він ставив запитання про такі істотні характеристики людини, як «мужність», «розсудливість», «краса» тощо. Суперечності ж у відповідях співрозмовників, що їх виявляв Сократ, виникали внаслідок неможливості звести загальний зміст досліджуваних понять («мужність», «краса» та ін.) до їх індивідуально-конкретних проявів. Розуміючи неможливість існування загального як конкретно-індивідуального існування («краси» взагалі поряд з красивою дівчиною, красивою вазою тощо), Сократ бідкається: «Я вічно блукаю і не знаходжу виходу».

Життя Сократа закінчилося трагічно. Його було звинувачено в неповазі до богів, що каралося в ті часи смертю. Дізнавшись про цей вирок у в'язниці, Сократ, розповідають, спокійно випив отруту. Послідовники мислителя створили після його смерті кілька шкіл, найвідомішими серед яких були кінічна (її засновник – Антісфен, хоча більш відомим став його учень Діоген з Синопа, який, звівши свої потреби до елементарного мінімуму, жив у діжці, протиставляючи природу законам і звичаям людей. Ці філософи вважали, що слід жити тільки «за природою».

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...