Главная Обратная связь

Дисциплины:


г) механізм функціонування підприємства. 

15. Виберіть вірну відповідь:

а) Чисті інвестиції = Валові інвестиції – Амортизація;

б) Валові інвестиції = Чисті інвестиції – Амортизація;

в) ВНП = Валові інвестиції + Фонд споживання;

г) ВНП = Національний дохід – Амортизація.

 

16. Що з наведеного є прикладом структурного безробіття:

а) сільський учитель, який залишає роботу, щоб знайти її у місті;

б) сільськогосподарський робітник, який втрачає роботу під час економічного спаду;

в) робітник, якого замінює робот.

 

17. Яке з наведених рівнянь є вірним:

а) МРС+АРС=1;

б) МPS+АPS=1;

в) АPС+APS=1.

 

18. Виберіть вірну відповідь. Рівновага в економіці досягається, якщо:

а) I=S;

б) Y+I=S;

в) I=0;

г) Y=S–I.

 

19. Виберіть вірну відповідь. До цілей макроекономіки не відносять:

а) підвищення рентабельності підприємств;

б) досягнення стабільного рівню цін;

в) досягнення економічного зростання;

г) забезпечення зайнятості.

 

20. Виберіть вірну відповідь. Простий мультиплікатор видатків перебуває в:

а) зворотній залежності від s;

б) зворотній залежності від с;

в) прямій залежності від с;

г) прямій залежності від s.

 

21. Об'єкти макроекономічного аналізу характеризують:

а) агреговані величини;

б) імовірні величини;

в) порівняльні величини;

г) відносні величини.

 

22. Які з наведених законів вивчає макроекономіка? Чому?

а) закон вартості;

б) закон нагромадження;

в) закон грошового обігу;

г) закон зниження продуктивності факторів виробництва;

д) закон пропозиції;

є) взаємозв'язок безробіття і національного обсягу виробництва.

 

23. Які з названих тверджень вивчає макроекономічна теорія, а які - мікроекономічна? Поясніть.

а) збільшення витрат споживача на продукти харчування;

б) внесок інвестицій в оборонну промисловість;

в) збільшення потоку іноземних інвестицій в оборонну промисловість;

г) коливання міжбанківської процентної ставки;

д) збільшення дефіциту державного бюджету;

е) зростання цін на промислові товари;

ж) збільшення темпів інфляції.

 

24. Що з наведених економічних показників найбільше підходить для виміру стану чи виробництва обсягів господарства?

а) Індекс споживчих цін;

б) рівень безробіття;

в) валовий внутрішній продукт;

г) найбільш низька процентна ставка;

д) індекс випереджальних індикаторів.

 

25. Якщо заощадження менше від запланованих інвестицій, то має місце наступне:

а) незаплановані інвестиції < 0;

б) незаплановані інвестиції > 0;

в) незаплановані інвестиції = 0;

г) незаплановані інвестиції = запланованим інвестиціям. 

26. В умовах рецесійного розриву:

а) рівноважний ВВП < потенційного ВВП;

б) рівноважний ВВП > потенційного ВВП;

в) виникає дефіцит сукупних витрат;

г) виникає надлишок сукупних витрат.

 

27. Матеріальною основою великого циклу є:

а) необхідність відновлення основного капіталу;

б) необхідність зміни базових технологій і поколінь машин і відновлення об'єктів інфраструктури;

в) процеси, що відбуваються на грошовому ринку;

г) усі відповіді вірні.

 

28. Чи вірні твердження? Дайте пояснення.

а) обсяг інвестицій в оснащення звичайно не збільшується перед спадом;

б) спад – це така фаза циклу, у якій економіка наближається до найнижчого рівня ВНП із повною зайнятістю;

в) фаза підйому завжди збігається з періодом пожвавлення;

г) економічні кризи виконують деякі корисні функції в економіці;

д) економічний цикл – результат дії багатьох факторів.

 

29. До причин економічного циклу не можна віднести:

а) великі технічні нововведення;

б) політичні перевороти;

в) помилкові рішення в кредитно-грошовій політиці;

г) обмеженість ресурсів.

 

30. Фактичний ВВП дорівнює потенційному ВВП при наявності лише:

а) фрикційного і циклічного безробіття;

б) структурного безробіття;

в) структурного і фрикційного безробіття;

г) природного безробіття.

 

31. Який з об'єднаних видів інфляції в економіці будь-якої країни найбільш бажаний:

а) збалансована, стримана, очікувана;

б) повзуча; неочікувана, збалансована;

в) незбалансована, галопуюча й очікувана;

г) очікувана, галопуюча і незбалансована.

 

32. Валові приватні інвестиції розраховуються при розрахунку:

а) ВНП за методом потоку доходів;

б) ВНП за методом потоку витрат;

в) розташовуваного доходу;

г) особистого доходу.

 

33. Припустимо, що ВНП збільшився з 500 млрд. грош. од. до 600 млрд. грош. од., а дефлятор ВНП - із 125 до 150. За таких умов величина реального ВНП:

а) не зміниться;

б) збільшиться;

в) зменшиться.

 

34. Чи вірно твердження?

Додана вартість включає заробітну плату, але не враховує обсяг прибутку.

 

35. ВНП, розрахований на основі потоку доходів, дорівнює ВНП, розрахованому на основі потоку витрат.

 

36. Які з перелічених агрегатних величин не використовуються при визначенні обсягу національного доходу?

а) Прибуток корпорації;

б) державні трансферні платежі;

в) відсотки, виплачені підприємцями за капітал, отриманий у кредит;

г) рентний дохід.

д) Зарплата і платня.

 

37. Трансферні платежі – це:

а) виплати домашнім господарствам, не обумовлені наданням з їхнього боку товарів і послуг;

б) тільки виплати урядом окремим індивідам;

в) компонент доходу, який не включається в національний дохід;

г) усе перераховане в пунктах а), б), в);

д) усі попередні відповіді невірні.

 

38. Що з переліченого входить до складу ВНП?

а) Купівля старого автомобіля;

б) купівля нових акцій у брокера;

в) вартість нового підручника в книгарні;

г) купівля облігацій у корпорації.

 

39. Відповідно до закону Оукена, двовідсоткове перевищення фактичного рівня безробіття над його природним рівнем означає, що відставання фактичного обсягу ВНП від його потенційного рівня складає:

а) 2 %;

б) 3 %;

в) 4 %;

г) 5 %;

д) значно більше, ніж 5 %.

 

40. Дж. М. Кейнс вважав, що:

а) уряд повинний використовувати державні закупівлі і податки, щоб сприяти зниженню безробіття;

б) у ринковій системі є механізми, здатні самостійно в короткий термін забезпечити високий рівень зайнятості;

в) економіка повинна розвиватися на основі централізованого планування;

г) необхідно знищити приватну власність.

 

41. Якщо ростуть ціни, то:

а) власники цінних паперів з фіксованою ціною збільшують свої витрати;

б) росте попит на гроші і рівень процентної ставки;

в) у власників цінних паперів з фіксованою ціною підвищується купівельна спроможність.

 

42. Якщо держава посилює вимоги до збереження навколишнього середовища, це викликає:

а) ріст витрат виробництва на одиницю продукції і зсув кривої сукупної пропозиції праворуч;

б) ріст витрат виробництва на одиницю продукції і зсув кривої сукупної пропозиції ліворуч;

в) ріст витрат виробництва на одиницю продукції і зсув кривої сукупного попиту ліворуч;

г) падіння витрат виробництва на одиницю продукції і зсув кривої сукупного попиту ліворуч;

д) падіння витрат виробництва на одиницю продукції і зсув кривої сукупного попиту праворуч.

 

43. Якщо податки на підприємництво ростуть, то:

а) сукупний попит скорочується, а обсяг сукупної пропозиції не змінюється;

б) сукупна пропозиція скорочуються, а обсяг сукупного попиту не змінюється;

в) скорочується сукупна пропозиція та сукупний попит;

г) ростуть сукупна пропозиція та сукупний попит.

 

44. Якщо люди не витрачають весь дохід на споживання і розміщають невитрачену суму у банку, то можна сказати, що вони:

а) зберігають, але не інвестують;

б) інвестують, але не зберігають;

в) не зберігають і не інвестують;

г) і зберігають, і інвестують.

 

45. Дж. М. Кейнс затверджує, що обсяг споживчих витрат у країні залежить, насамперед:

а) від місця проживання споживача;

б) від віку членів родини;

в) від темпу приросту пропозиції грошів;

г) від рівня національного доходу;

д) від рівня розташовуваного доходу.

 

46. Якщо обсяг доходу зменшується, то, за інших рівних умов:

а) ростуть і споживчі витрати, і заощадження;

б) споживчі витрати ростуть, а заощадження скорочуються;

в) споживчі витрати скорочуються, а заощадження ростуть;

г) скорочуються і споживчі витрати, і заощадження.

 

47. Якщо реальна процентна ставка збільшиться, то:

а) крива попиту на інвестиції зрушиться праворуч;

б) крива попиту на інвестиції зрушиться ліворуч;

в) крива попиту на інвестиції переміститься вгору;

г) інвестиційні витрати скоротяться.

48. Що з переліченого входить в поняття «ін'єкції»?

а) Інвестиції;

б) заощадження;

в) податки;

г) імпорт.

 

49. Причиною інфляції є:

а) перевищення пропозиції над попитом;

б) неефективна грошово-кредитна політика;

в) перевищення попиту над пропозиціями.

 

50. Для того, щоб вимірити динаміку економічного росту, використовують:

а) номінальні макропоказники;

б) реальні макропоказники;

в) розраховують ВНП за витратами.

 

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...