Главная Обратная связь

Дисциплины:


обліково-бухгалтерськими працівникамиТема 3. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні розкрадань грошових коштів, що скоюються

обліково-бухгалтерськими працівниками

Для здійснення виробничої діяльності кожне підприємство незалежно від форм власності повинно мати в необхідних розмірах матеріальні запаси та грошові кошти, які обслуговують процес виробництва, повністю використовуються в одному виробничому циклі і відновлюються з виручки від реалізації продукції (послуг) після кожного виробничого циклу.

Грошові кошти в національній та іноземній валютах підприємств, організацій, установ можуть знаходитися у вигляді готівки в касі, зберігатися в установах банків, у підзвітних осіб, а також використовуватися у виді акредитивів, чеків тощо.

На кожному підприємстві для забезпечення належного ви­користання і контролю за рухом грошової маси організується їх облік.

Основними завданнями обліку грошових коштів є:

• забезпечення їх зберігання і правильного використовування;

• суворе додержання встановлених правил касових та банківських операцій;

• правильне оформлення руху грошових коштів у документах і регістрах бухгалтерського обліку.

Прийнятим, постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637 «Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні встановлені основні правила ведення касових операцій підприємствами (підприємцями) у народному господарстві України, а також окремі питан­ня організації банками роботи з готівкою.

Вимоги цього Положення поширюються на юридичних осіб (крім установ банків і підприємств поштового зв'язку) незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, їх відокремлені підрозділи, представництва іноземних організацій і фірм, які здійснюють підприємницьку діяльність, а також на зареєстрованих у встановленому порядку фізичних осіб, які є суб'єктами підприємницької діяльності без створення юридичної особи, які здійснюють операції з готівкою в національній валюті.

Усі операції по прийому та видачі грошей з каси виконує матеріально відповідальна особа - касир.При оформленні на роботу, підприємство з касиром укладає договір про матеріальну відповідальність у формі зобов'язання (відображене в договорі про майнову відповідальність), за яким він бере на себе повну матеріальну відповідальність за прийняті грошові кошти та інші цінності, що знаходяться в касі. Якщо через необережність, недбалість касира підприємству будуть заподіяні збитки, касир зобов'язаний їх відшкодувати у повному обсязі.

Касиру забороняється передавати виконання своїх функцій іншим особам. У разі раптового припинення касиром роботи (хвороба та ін.) усі цінності каси передаються за актом іншій особі. Забороняється виконувати обов'язки касира робітникам бухгалтерії, які користуються правом підпису касових документів.Каса- самостійний структурний підрозділ підприємства, призначений для зберігання грошових коштів і проведення розрахунків готівкою.

Адміністрація підприємства зобов'язана створювати необхідні умови для забезпечення збереження грошових коштів у касі. Приміщення каси повинно бути ізольовано, двері в період здійснення операцій з готівкою зачинені зсередини. Доступ у приміщення каси сто­роннім особам забороняється. Усі цінності в касі повинні зберігатися в спеціальних вогнетривких шафах. Після закінчення робочого дня касир замикає шафи і опечатує їх своєю сургучною печаткою.

Підприємство може мати в своїй касі на кінець робочого дня мінімальні суми готівки (ліміт) на задоволення невідкладних господарських потреб. Ліміт залишку коштів у касі встановлюється комерційним банком з урахуванням режиму та специфіки роботи. Перевищення ліміту можливе лише в дні видачі заробітної плати протягом трьох робочих днів (для колгоспів - п'яти днів). Якщо ліміт каси підприємству взагалі не встановлено, то вся наявна готівка в його касі на кінець дня має здаватися до банку (незалежно від причин, унаслідок яких ліміт каси не встановлено). Готівкові кошти можуть здаватися підприємствами в денні та вечірні каси установ банків, через служби інкасації, підприємствам поштового зв'язку для переказів на їх поточні рахунки в установах банків.

Суми грошових коштів, не використані за ці дні, підлягають здачі на розрахунковий рахунок у банк. Здача грошової готівки в банк оформляється відповідною заявою.На прийняту за цим документом суму грошей установа банку видає квитанцію,яка є підставою для списання грошей по касі. Зберіганні в касі цінностей, які не належать даному підприємству, забороняється.

Основними джерелами поновлення готівки в касі є надходження з розрахункового рахунка в банку, виручка від реалізації продукції чи послуг, надходження невикористаних залишків підзвітних сум тощо.

Для одержання грошових коштів з розрахункового рахунка установи банку на підставі спеціальних заяв видають підприємствам чекові книжки.У цих книжках усі чеки повинні бути пронумеровані, на кожному з них проставлені найменування установи банку, номер розрахункового рахунка, найменування власника чека. При виписуванні чека на звороті вказується призначення суми (заробітна плата, відрядження, господарські погреби тощо). Виправлення будь-яких помилок у чеках не допускається. Усі реквізити в чеку заповнюються безпосередньо на підприємстві. Не дозволяється видавати касиру оформлені, підписані й скріплені печаткою чисті бланки чеків для подальшого їх заповнення в установі банку. Суми грошових коштів у чеку обов'язково пишуть прописом і з великої літери. Чек виписується, як правило, на касира, видавати чек на пред'явника забороняється.

Надходження грошових коштів готівкою в касу оформлюється прибутковим касовим ордером.У ньому вказується, від кого надійшли гроші, на які цілі або за що вони вносяться, сума і дата. Прибутковий касовий ордер заповнюється у бухгалтерії, потім передається в касу для оформлення прийняття грошей. Після прийому грошей в касу платнику видається квитанція за підписом головного бухгалтера і касира. Квитанція підтверджує, що гроші дійсно внесені в касу підприємства.

Видача готівки з каси оформлюється видатковим касовим ордером.У ньому зазначається, кому, на які цілі або за що видані гроші, сума і дата. Видатковий касовий ордер виписує бухгалте­рія, як правило, на підставі заяви одержувача. Дозвіл на видачу грошей дає керівник підприємства, про що робиться надпис на заяві. Видачу грошей за ордером касир підтверджує своїм підпи­сом. Особа, що одержала відповідну суму, повинна розписатися в ордері. Гроші за видатковим ордером видаються тільки в день його складання.

При видачі грошей готівкою за видатковим касовим ордером каcир ретельно перевіряє правильність його оформлення, наявність підписів керівника підприємства та головного бухгалтера. Від одержувача грошей касир вимагає пред'явлення паспорта або іншого документа, що засвідчує особу, і записує у видатковий касовий ордер найменування, номер документа, коли і ким він виданий. У випадках, коли гроші видаються за дорученням, бухгалтерія у видатковому ордері зазначає прізвище, ім'я та по батькові особи, якій довірено одержання грошей. Доручення касир прикріпляє до видаткового касового ордера.

Касові документи заповнюються чорнилом або пастою чітко, ясно. Ніяких помарок, підчисток, виправлень у цих документах не допускається. Прибуткові і видаткові ордери протягом року бухгалтерія нумерує окремо, у порядковій послідовності, усі вони реєструються в бухгалтерії у спеціальному журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів. Журнали, як правило, заводять окремо за видами ордерів, але при невеликому обсязі касових операцій ордер можуть реєструватися в одному журналі у розділах, відведених для прибуткових та видаткових касових ордерів.

Прибуткові та видаткові касові ордери негайно після одержан­ня або видачі по них грошей підписуються касиром, а додані до них документи гасяться штампом або надписом «Сплачено», із зазначенням дати, числа, місяця, року.

Виплата заробітної плати здійснюється касиром за розрахунково-платіжними відомостями.При цьому видаткові касові ордери на кожного одержувача грошей не складаються. Видатковий касовий ордер виписується на фактично виплачену за відомістю загальну суму заробітної плати. Проти прізвищ осіб, які не одержали гроші, касир проставляє штамп або робить надпис «депоновано». На платіжній відомості виводиться сума фактично виданої заробітної плати, а також сума заробітної плати, яка не одержана і підлягає депонуванню. Облік руху грошових коштів підприємства здійснюється в касовій книзі.Вона має типову форму, в ній щоденно реєструються всі операції по надходженню та видачі грошей. По кожній операції касир записує номер касового документа, від кого одержані або кому видані гроші, в якій сумі. Щоденно у кінці робочого дня ка­сир підбиває підсумки прибуткових і видаткових операцій за день, визначає залишок грошей по касі на наступний день.

Записи в касовій книзі ведуться у двох примірниках (через копіювальний папір). Після виведення результатів за день касир надсилає другий примірник у бухгалтерію як звіт про касові операції.До нього додаються всі документи, які надійшли в касу за день. Виправлення в касовій книзі не допускається. Якщо виправлення зроблені, то вони засвідчуються підписами касира, а також головного бухгалтера або особи, що його заміщує.

У строки, встановлені керівником підприємства (але не рідше одного разу на квартал), на кожному підприємстві проводиться раптова ревізія каси з повним поаркушним перерахунком усіх грошей і перевіркою інших цінностей, що є в касі. Для проведення ревізії каси наказом керівника підприємства призначається комісія, яка за результатами ревізії складає акт. У разі виявлення ревізією у касі недостачі або лишків цінностей в акті вказується сума недостачі або лишку та обставини їх виникнення.

В акціонерних, кооперативних, громадських та інших підприємствах, в яких проведення ревізії каси передбачено їх статутами, ревізія проводиться ревізійними комісіями.

Відповідальність за додержання касової дисципліни покладається на керівників підприємств, головних бухгалтерів, керівників фінансових служб та касирів.

З метою подальшого вдосконалення організації готівкового обігу, зміцнення касової дисципліни, підвищення ефективності контролю за додержанням суб'єктами господарської діяльності встановленого порядку ведення операцій з готівкою у національній валюті, посилення відповідальності за додержання ними норм з регулювання обігу готівки та виконання своїх зобов'язань перед бюджетами і державними цільовими фондами Указом Президента України від 11 травня 1999 року № 491 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» за порушення норм регулювання обігу готівки у національній валюті до підприємств (підприємців) установлені фінансові санкції у вигляді штрафу:

• за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах -у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день;

• за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки - у п'ятикратному розмірі неоприбуткова-ної суми;

• за витрачання готівки з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших касових надходжень (крім коштів, отриманих із кас установ банків) на виплати, що пов'язані з оплатою праці (за винятком екстрених (невідкладних) обставин - соціальних виплат громадянам на поховання, допомоги при народженні дитини, оди­
ноким та багатодітним матерям, на лікування в разі хвороби, компенсацій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), за наявності податкової заборгованості - в розмірі здійснених виплат;

• за перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звітбез повного звітування щодо раніше виданих коштів - у розмірі 25 відсотків виданих під звіт сум;

• за проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів платіжного документа (товарного або касового чека, квитанції до прибуткового ордера, іншого письмового документа), який би підтверджував сплату покупцем готівкових коштів, у розмірі сплачених коштів;

• за використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням - у розмірі витраченої готівки.

За не встановлення установами банків лімітів залишку готівки в касах з них стягується штраф у п'ятдесятикратному розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний випадок такого невстановлення.

Передбачені штрафи в повному обсязі стягуються до державного бюджету в порядку, встановленому законодавством органами державної податкової служби на підставі матеріалів проведе­них ними перевірок і подань державної контрольно-ревізійної служби, фінансових органів та органів Міністерства внутрішніх справ.

Облік руху грошових коштів по касі здійснюється на активному рахунку № 30 «Каса». По дебету цього рахунка відображається надходження грошей у касу. Залежно від каналів надходження грошових коштів кореспондуючими рахунками можуть бути № 31 «Рахунки в банках», № 37 «Розрахунки з різними дебіторами» та інші. Прикладом можуть бути такі господарські операції:

а) надійшли гроші в касу з поточного рахунка в банку:

Дебет 301 «Каса в національній валюті»

Кредит 311 «Поточні рахунки в національній валюті»,

б) оприбутковані гроші, які надійшли від підзвітних осіб:

Дебет 301 «Каса в національній валюті»

Кредит 372 «Розрахунки з підзвітними особами».

По кредиту рахунка № 30 «Каса» відображається видача грошей готівкою. Залежно від цілей, на які були витрачені гроші з каси, кореспондуючими рахунками є № 66 «Розрахунки з оплати праці», № 37 «Розрахунки з різними дебіторами», № 91 «Загальновиробничі витрати» та інші.

Прикладом можуть бути такі господарські операції:

а) виплачена заробітна плата робітникам і службовцям:
Дебет 661 «Розрахунки за заробітною платою»
Кредит 301 «Каса в національній валюті»

б) видані гроші підзвітним особам:

Дебет 372 «Розрахунки з підзвітними особами»

Кредит 301 «Каса в національній валюті»

в) при ревізії виявлена нестача грошових коштів і вона стягується з касира на підставі акта ревізії:

Дебет 947 «Нестачі та витрати від псування цінностей»

Кредит 301 «Каса в національній валюті»

Дебет 301 «Каса в національній валюті»

Кредит 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків».

Регістрами бухгалтерського обліку, в яких відображаються касові операції при журнально-ордерній формі обліку, є журнал-ордер № 1, який ведеться по кредиту рахунка «Каса», та відомість № 1-а, що використовується для відображення дебетових оборотів по рахунку «Каса». Підставою для відображення бухгалтерських записів у журналі-ордері № 1 та відомості № 1-а є перевірені звіти касира з доданими до них первинними документами.

Відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 23 червня 2004 року № 295), підприємства, незалежно від форм власності, зобов'язані зберігати свої грошові кошти на відкритих у банку рахунках - поточному (розрахунковому), валютному, депозитному та інших. Підприємство може мати в банку лише один поточний рахунок.

Інструкція регулює правовідносини, що виникають під час відкриття банками, їх відокремленими структурними підрозділами, які здійснюють банківську діяльність від імені банку (далі - банки), поточних і вкладних (депозитних) рахунків у національній та іноземних валютах суб'єктам господарювання, фізичним особам, іноземним представництвам, нерезидентам-інвесторам, виборчим блокам політичних партій.

Поточні рахунки відкриваються підприємствам усіх видів та форм власності, їх відокремленим підрозділам, а також фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності для зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів операцій за цими рахунками відповідно до чинного законодавства України. Фізичним особам поточні рахунки відкриваються для зберігання коштів, отримання готівки та проведення безготівкових розрахунків у національній валюті з юридичними та іншими фізичними особами.

До поточних рахунків також належать:

• рахунки за спеціальними режимами їх використання, що відкриваються у випадках, передбачених законами України або актами Кабінету Міністрів України;

• поточні рахунки типу «Н», що відкриваються в національній валюті офіційним представництвам і представництвам юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю на території України;

• поточні рахунки типу «П», що відкриваються в національній валюті постійним представництвам;

• карткові рахунки, що відкриваються для обліку операцій за платіжними картками відповідно до вимог цієї Інструкції. Операції за цими рахунками здійснюються з урахуванням особливостей, визначених цією Інструкцією та відповідними нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють здійснення операцій із застосуванням платіжних карток;

• поточні (накопичувальні) рахунки виборчих фондів.

Для відкриття поточних рахунків та поточних бюджетних рахунків підприємства подають установам банків такі документи:

Для відкриття поточного рахунка юридична особа повинна подати:

заяву про відкриття поточного рахунка,яку підписують керівник і головний бухгалтер юридичної особи. Якщо в штатному розписі немає посади головного бухгалтера або іншої особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву підписує лише керівник;

копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особив органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію. У разі відкриття поточних рахунків юридичним особам, які утримуються за рахунок бюджетів, цей документ не вимагається;

копію належним чином зареєстрованого установчого до кумента(статуту [засновницького договору] установчого акта (положення)), засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають;

копію довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України,засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби,засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену нотаріально або організацією,якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку. До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів.

Для відкриття рахунків банки зобов 'язані здійснити перевірку поданих документів на відповідність їх чинному законодавству, зокрема:

а) підписи осіб на заяві про відкриття поточного рахунку мають бути розшифровані з обов'язковим зазначенням прізвища та ініціалів і звірені з підписами, що наведені в картці із зразками підписів і відбитка печатки;

б) свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності має відповідати зразку, до Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 № 740. Для суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані до набрання чинності зазначеною постановою, свідоцтва про державну реєстрацію мають відповідати зразкам, передбаченим Положенням про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.94 № 276 (із змінами);

в) нотаріальне засвідчення документів і копій документів має відповідати вимогам Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 14.06.94 № 18/5. Посвідчувальні написи нотаріуса на документах уважаються дійсними, якщо вони відповідають формам, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 07.02.94 № 7/5 «Про затвердження форм реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів на угодах і засвідчуваних документах»;

г) документи, подані для відкриття рахунків, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установле ному порядку, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни його видачі, перекладені на українську мову (крім документів, викладених російською мовою) та легалізовані в консульській установі України, або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставлення апостиля, передбаченого статтею 4 Гаазької конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05.10.61. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

Банкам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки. Банки зобов'язані ідентифікувати клієнтів, які відкривають рахунки, а також осіб, уповноважених діяти від їх імені, у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

Вищенаведені документи зберігаються в банку в справі по юридичному оформленню рахунка.

Фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, поточний та інші рахунки відкриваються на їх ім'я за умови на­дання паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу.

Для відкриття рахунка в установу банку подаються:

а) заява про відкриття поточного рахункавстановленого зразка, підписана суб'єктом підприємницької діяльності;

б) копія свідоцтва про державну реєстраціюсуб'єкта підприємницької діяльності, засвідчена нотаріально або органом, що його видав;

в) копія документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік,засвідчена податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку;

г) довідка про реєстраціюв органах Пенсійного фонду України;

г) картка із зразками підписів,що надаються в присутності працівника банку, який відкриває рахунок, та засвідчуються цим працівником або нотаріально;

д) копія страхового свідоцтва,що підтверджує реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, засвідчена нотаріально або органом, що його видав, чи уповноваженим працівником банку (подається, якщо фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності використовує найману працю).

За довіреністю суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи, що засвідчена нотаріально, його рахунком можуть розпоряджатися інші особи.

У разі смерті суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи його права і обов'язки щодо розпоряджання коштами на рахунках переходять до його спадкоємців відповідно до чинного законодавства України.

Поточні рахунки в іноземній валюті відкриваються підприєм­ствам для проведення розрахунків у межах чинного законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті при здійсненні поточних операцій, визначених чинним законодавством України, та для погашення заборгованості за кредитами в іноземній валюті.

Фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності (резидентам), які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, поточний рахунок відкривається за режимом, що визначений для юридичних осіб-резидентів.

Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті підприємство-резидент подає уповноваженому банку такі ж документи, як і при відкритті рахунків у національній валюті.

Якщо поточний рахунок в іноземній валюті відкривається в тому самому банку, де відкрито поточний рахунок у національній валюті, то надання передбаченого пакета документів не обов'язкове (крім заяви про відкриття рахунка та картки із зразками підписів і відбитком печатки).

Під час реорганізації підприємства (злитті, приєднанні, поділі, перетворенні), а також у разі проведення перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, викликаної зміною його назви, організаційно-правової форми, форми власності, рахунок закривається. Для відкриття нового рахунка подаються ті ж самі документи.

Поточні рахунки в установах банку закриваються:

а) напідставі заяви власника рахунка;

б) напідставі рішенняоргану, на якийзаконом покладено функціїщодо ліквідації або реорганізації підприємства;

в) на підставі відповідного рішеннясуду або господарсько го суду про ліквідацію підприємства;

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...