Главная Обратная связь

Дисциплины:


Рецензент: С.В. Максимов – к.е.н., доц.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Криворізький економічний інститут

Кафедра економіки, організації та управління підприємствами

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання курсової роботи з дисципліни

„Організація виробництвом”

Для студентів спеціальності

Металургійне обладнання

7090401 Металургія чорних металів

Ливарне виробництво

Обробка металів тиском

Кривий Ріг, КНУ- 2012


Укладачі: Ковальчук В.А. – д-р техн. наук, професор,

Бондарчук О.М. – к.т.н., доц. каф. ЕОУП

Відповідальний за випуск: Ковальчук В.А., д-р техн. наук, професор

 

Рецензент: С.В. Максимов – к.е.н., доц.

 

 

Розглянуто на Схвалено на

засіданні кафедри ЕОУП методичній раді економічно-інженерного факультету

 

Протокол №1 Протокол №1

від 30.08.2012 р. від 31.08.2012 р.


Курсова робота - це найважливіший елемент навчального процесу, один з видів самостійної роботи студентів. Її виконання вимагає більш поглибленого вивчання окремих розділів курсу, систематизації отриманих знань, їхнього практичного використання при вирішенні конкретних завдань організації і планування окремих підрозділів металургійного підприємств.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Мета курсової роботи - навчити студента практичному застосуванню теоретичних знань з економіки, організації і планування металургійного підприємства.

Курсова робота виконується кожним студентом самостійно, відповідно до індивідуального завдання, виданого і затвердженого викладачем; на підставі діючих нормативних документів, цін і тарифів, затверджених відповідними державними органами, міністерствами і відомствами.

Використовуючи умови завдання, діючі нормативні документи, а також знання, набуті при вивченні цієї і суміжних дисциплін, необхідно виконати ряд планово-економічних розрахунків. Завдання полягає в тому, щоб виходячи з заданого обсягу виробництва металургійної продукції і сформованих техніко-експлуатаційних показників визначити потребу підрозділу в основних і оборотних фондах, робочій силі, у коштах на оплату праці, на технічне обслуговування і ремонт, загальногосподарські витрати. На основі виконаних розрахунків необхідно розробити виробничу програму виробництва, технічному обслуговуванню і ремонту, визначити собівартість виробництва, основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства, оцінити ефективність прийнятих рішень.

Усі розрахунки необхідно оформити у вигляді таблиць, що використовуються для планування діяльності на підприємстві.Для визначення вартісних показників необхідно використати загально відомі ціни та внутрішні ціни підприємства на матеріальні ресурси, що використовуються в роботі підприємства.

Пояснювальна записка по курсовій роботі обсягом 30-40 сторінок повинна мати наступний зміст:

Вступ

Розділ 1. Організаційна структура виробництва.

Розділ 2. Розрахунок виробничої програми підрозділу (плану виробництва металургійної продукції або надання відповідного виду послуг).

Розділ 3. Розрахунок матеріально-технічного забезпечення виробничої програми підрозділу.

Розділ 4. Планування потреби в трудових ресурсах і коштів на їх оплату.

Розділ 5. Планування собівартості виробництва.

Розділ 6. Планування основних фінансових результатів діяльності підприємства.

Розділ 7. Розрахунок техніко-економічних показників і оцінка прийнятих рішень.

Висновок.

Література.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

У період економічних реформ, переходу до ринкових умов зростає необхідність підвищення ефективності суспільного виробництва. Вирішальним чинником економічного розвитку країни є науково-технічний прогрес.

Успішне рішення поставлених задач потребує, щоб кожний інженер поряд із спеціальними знаннями добре знав економіку виробництва та загальні принципи його управління.

Курсові роботи, які виконуються студентами металургійного факультету можна розподілити по їхній тематиці в такий спосіб:

- планування діяльності нових цехів і їхніх ділянок на заданий річний об’єм;

- планування використання нових прогресивних технологічних процесів виробництва металургійної продукції;

- планування реконструкції існуючих цехів і їхніх ділянок на заданий річний обсяг виробництва.

У даних методичних вказівках приводиться методика розрахунку техніко-економічних показників при проектуванні нових цехів, нових технологічних процесів і методика техніко-економічного обґрунтування, реконструкції існуючих цехів і ділянок.

У методичних вказівках особлива увага приділяється на необхідність в умовах ринку визначення конкурентноздатності продукції; попередньої оцінки інвестиційних проектів, а також визначення сучасної вартості грошових потоків від реалізації проекту; визначення основних показників діяльності діючого підприємства.

Виходячи з цього основні розрахунки при виконанні курсової роботи повинні включати:

- визначення інвестицій (капітальних вкладень);

- розрахунок потреби цеху або його підрозділів у сировині й основних матеріалах, а також суму грошових витрат на них;

- розрахунок калькуляції собівартості продукції;

- визначення техніко-економічних показників.

Курсова робота виконується в рукописному чи печатному варіанті на аркушах А4. Текст необхідно розміщувати на одній стороні кожного аркуша, залишаючи поля таких розмірів: ліве -30 мм праве – 10 мм; верхнє і нижнє - по 20 мм.

 

3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОЗРОБКИ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

У вступі пояснюється необхідність використання економічної науки та практики в господарській діяльності підприємства та планування його діяльності.

У 1 розділі дається характеристика організаційної структури підприємства, цеху та підрозділу.

При цьому необхідно дати стислу характеристику ринку збуту, продукції (товарів, робіт або послуг): річні (за 2-3 роки) об'єми виробництва та продажів у вартості і (або) натуральному вираженні і частку (або відсоток) ринку, що охоплено даним підприємством, описати споживачів і їхні потреби у виді продукції (робіт або послуг); дати загальні уявлення про конкурентне середовище в якому працює підприємство; по найпростішому показнику (відношенню обсягу реалізованої продукції до обсягу зробленої) дати оцінку конкурентноздатності продукції підприємства. Відмічаючи позитивні і негативні сторони діяльності підприємства на ринку, студент визначає мету курсової роботи по поліпшенню ринкових позицій підприємства.

У 2 розділі ведеться розрахунок виробничої програми підрозділу (плану виробництва металургійної продукції або надання відповідного виду послуг) за індивідуальними вимогами викладача і у відповідності з поставленою у першому розділі метою.

Приклад розрахунку обсягу виробництва чавуну.

Основним показником є:

Обсяг продукції, що відповідає вищим досягненням вітчизняної і закордонної науки і техніки, є конкурентноздатним.

Обсяг виробництва металургійної продукції визначають виходячи з річного фонду робочого часу і питомої продуктивності агрегату. Виробничу потужність устаткування розраховують за формулою:

де П - виробнича річна потужність, т;

ПТ - технічна норма годинної продуктивності устаткування, т;

ПФ - фактичний час роботи устаткування, год.

Технічну норму продуктивності устаткування визначають наступним чином: для безперервних процесів

для періодичних процесів

де m1 і m2 - маса сирих матеріалів, відповідно що вміщаються агрегатом і переробляються за один цикл, т;

К - коефіцієнт виходу годного металу;

Т - тривалість прийнятої одиниці часу, год;

t1 - час перебування сирих матеріалів в агрегаті, год;

t2 - тривалість одного циклу обробки, год.

Фактичний час дії устаткування розраховують за формулою:

де ТК - календарний час дії устаткування, діб;

Твих - кількість вихідних днів;

Тсв - святкові дні (прийняті);

Тк.р - тривалість капітальних ремонтів, днів;

r - кількість змін роботи за добу;

tзм - тривалість зміни, год;

Тпр - тривалість простоїв у відсотках до номінального часу.

У роботі пропонується зростання виробництва металопродукції на 10% (К=1,1). На підставі цього річний обсяг виробництва металопродукції по цеху складе:

де - річний обсяг виробництва металопродукції (надання ремонтних послуг) по цеху (дільниці) до реконструкції, т;

К - коефіцієнт збільшення обсягу виробництва.

т

Збільшення обсягу виробництва складе

т

Для визначення техніко-економічних показників роботи агрегатів після проведення різноманітних організаційно-технічних заходів можна використовувати також дані про вплив технологічних і технічних чинників у виробництві, що відомі з технічної літератури або використовуються на підприємстві. Так наприклад, для доменного виробництва такі приведено в табл. 1.

Таблиця 1

Вплив чинників доменної плавки на продуктивність

доменних печей і питома витрата коксу

Чинник Збільшення добової продуктивності , % Зниження витрати коксу, кг/т
1 Збільшення вмісту заліза в залізорудній частині шихти на 1% (із 55 до 56%) 2-3 1,0-2,0
2 Виведення із шихти сирого вапняку (10 кг/т чавуну) 0,4 – 0,8 2-5
3 Висів дрібної фракції з агломерату (0-5 мм), % 0,82 – 2,4 3-8
4 Зниження вмісту сірки в коксі на 0.1% (при утриманні до 1.8%) 0,3 – 0,8 5-20
5 Зниження приску в коксі на 1% 0,4 6-7
б Зниження виходу шлаку на 10 кг/т чавуну 0,5 – 0,7 0 – 1,4
7 Підвищення температури дуття на 10 С (в інтервалі 1000-1200 С) 0,2-0,4 0,5 – 1,7
8 Підвищення тиску газу під колошником на 0.1 атм 0,5 – 1,9 0-6
9 Вдмухування 10м3 природного газу на 1 т чавуну: а) без збагачення дуття киснем б) при збагаченні дуття киснем до 25% в) те ж саме від 25 до 30% 0,2 – 0,5 2,5 1,3 3-7 4-6,5 6 – 9,5
10 Зниження утримання в чавуні на 0,1%: а) кремнію б) марганцю 0.6 – 1,25 0-0,5 5-16 0-0,9
11 Збільшення утримання сірки в чавуні на 0,01% 0-1,5 0-17

 

Крім технічних заходів щодо реконструкції в курсовій роботі може бути запропонований ряд заходів щодо удосконалювання технології й організації виробництва.

В 3 розділі приводиться розрахунок матеріально-технічного забезпечення виробничої програми підприємства.

Спочатку приводиться список основного і допоміжного обладнання та зазначається його балансова вартість та визначення амортизаційних відрахувань і віднесення їх на собівартість продукції (розділ 5). Метод нарахування АВ вибирається за вказівкою викладача.

Таблиця 2

Розрахунок амортизаційних відрахувань

Назва обладнання Група Осн. З Вартість на початок року Амортизаційні відрахування Залишкова вартість Осн. З
           
     

 

При впровадженні заходів або реконструкції базового об'єкта питомі витрати сировини, матеріалів, напівфабрикатів, палива, усіх видів енергії приймають на підставі прийнятих на підприємстві згідно технологічних вимог.

Якщо відповідно до заходів, прийнятих для розрахунку змінюються витратні коефіцієнти сировини, палива, електроенергії, стислого повітря, кисню, типу устаткування й ін. то витрати по цих статтях калькуляції розраховуються прямим рахунком, тобто виходячи з розміру витратного коефіцієнта і ціни на відповідний вид матеріалу.

У нашому прикладі витрата залізорудної шихти складає 1,895 т на 1т чавуну по ціні 114,76 грн. (прийнята ціна) за 1т. Відповідно до наміченого в роботі технічного рішення збільшення вмісту заліза складе - 1,6%, тоді вміст заліза в руді збільшиться з 55% до 56,6 % - що забезпечить зниження витрат залізної шихти.

т

і відповідно до зниження витрат по цін статті (Вм)

Вм = 1,895 • 64,14 - (1,895 - 0,055) • 64.14= 3,53 грн.

тобто у результаті застосування більш багатої залізорудної шихти витрати по цій статті знизяться на 3,53 гри., що необхідно показати в калькуляції собівартості металопродукції по статтях "Агломерат залізорудний" і" Разом залізорудної шихти".

Обов’язково при розрахунку вартості необхідних для технологічного процесу виробництва продукції ресурсів необхідно врахувати вартість відходів.

Так, за нашим прикладом зниження витрачання залізної шихти призводить до зниження відходів, а це в свою чергу приведе до зменшення чаду на 0,055 т на одну тонну чавуну.

Намічений захід дозволив також знизити витрату коксу на 20 кг, що призведе до зниження витрат по статті "Паливо" (кокс) на суму

0,020 • 196,75 = 3,94 грн.

196,75 – прийнята ціна 1 т коксу.

Аналогічні розрахунки провадяться по всіх заходах, наміченим у технічному рішенні і зміни матеріальних витрат, що викликають, із відповідним відбитком цих змін у калькуляції собівартості металопродукції. Результати розрахунку вартості матеріальних ресурсів оформляються в табл.3.

Таблиця 3

Назва матеріалу з вказуванням одиниць виміру Ціна одиниці матеріалу, грн. Кількість використання на одиницю продукції Кількість використання на весь Q
нат. од грн. нат. од грн.
Сировина і основні матеріали: Допоміжні матеріали: Паливо: Відходи:          

 

В 4 розділі плануються потреби в трудових ресурсах і коштів на їх оплату. При цьому потреба або розраховується за прийнятою методикою або обґрунтовується в залежності від норм обслуговування металургійного агрегату.

Також в роботі описуються основні принципи нарахування заробітної плати для відповідних категорій робітників чи керівників.

Чисельність робітників і річний фонд заробітної плати можна представити в табл. 4.

 

Таблиця 4.1

Розрахунок штату робітників і фонду заробітної плати

Професії робітників Штат, осіб Тарифна ставка, грн. Кількість відпрацьованих змін ФОП, грн.
явочний списковий погодинна за зміну
Вальцівник стану            
Електрослюсар            
і т.д.            
Всього            
Премії (30% від основної)            
Доплати за роботу в нічний час            
Всього основна заробітна плата            
Додатковий ФЗП            
Всього загальний річний ФЗП            
Відрахування на соцстрах (% от всього)            

 

Також розраховується ЗП керівників та ін. працівників підрозділу. Розрахована кількість працівників апарату управління поділяється в співвідношенні:

керівники і фахівці – 70%

службовці – 30%.

Молодший обслуговуючий персонал приймаються в кількості прийнятій на підприємстві.

Таблиця 4.2

посада Кількість, чол. Оклад, грн. Річний ФЗП, грн.
Нач. цеха Технолог Майстер Економіст Табельник Прибиральниця і т.д.      
Всього   -  

 

 

В 5 розділі визначається за плановими величинами розрахованими в попередніх розділах собівартість виробництва металопродукції (надання послуг) як сума витрат, що входять до величини.

Планування й облік собівартості проводиться за наступними статтями:

1. Витрати на оплату праці робітників та керівників підрозділу з відрахуваннями на соціальні заходи.

2. Витрати на енергетичні носії.

3. Витрати на сировину та інші матеріали.

4. Планові витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт і відновлення обладнання (приймається в розмірі 10% їхньої вартості).

5. Амортизаційні відрахування на повне відновлення устаткування.

6. Накладні витрати.

Дані про величину витрат по окремим калькуляційним статтям приймаються на підставі попередніх розрахунків. Крім цього для визначення загальної собівартості визначають такі накладні витрати:

Утримування виробничо-технічної бази (експлуатаційні витрати) приймаються на рівні 7-10% від її вартості.

На дослідження, раціоналізацію й удосконалення передбачаються кошти в розмірі 8-10%, а на охорону праці 10-12% від суми витрат на оплату праці працівників.

Інші витрати передбачаються на рівні 3-5% попередніх витрат.

Розрахунок собівартості здійснюється у формі таблиці 5.

При цьому визначається собівартість одиниці продукції та виробнича собівартість певного обсягу виробництва.

У 6 розділі необхідно спланувати основні фінансові результати діяльності підприємства, що передбачає розрахунок загальної суми доходу, і прибутку підприємства.

Сумарна величина доходу розраховується методом прямого рахунку по видах діяльності ( ):

Таблиця 5

Калькуляція собівартості металопродукції

№ пп.   Статі витрат   Всього витрат, тис. грн. Витрати на 1 т, грн. Питома вага. %
  Заробітна плата з відрахуваннями на соціальні заходи      
Енерговитрати      
Сировина та матеріали      
  Технічне обслуговування і поточний ремонт та відновлення обладнання      
  Амортизаційні відрахування і відрахування на капітальний ремонт      
Разом змінних витрат      
Накладні витрати      
  Разом     100,0

 

Сума доходів від продажу металопродукції визначається як добуток кількості проданої продукції і ціни на неї:

, грн.

Ціни можуть визначатися на основі планових розрахунків:

, грн./т

де С – собівартість одиниці продукції (для МО нормативні витрати на 1 год ремонтних робіт), грн./т;

ПН – планові накопичення (плановий розмір прибутку), грн./т;

ПДВ – податок на додану вартіст, грн./т.

Планові накопичення розраховуються виходячи з граничної норми рентабельності перевезень:

грн./т

де Rн – граничний норматив рентабельності виробництва, що застосовується при розрахунках цін на металургійну продукцію (30%).

Розмір податку на додану вартість визначається:

грн./т

де Нпдв – ставка податку на додану вартість, % (2005р – 25%).

Доходи від продажу побічної продукції та надання певних послуг чи робіт властивих даному підрозділу (обов’язково вказати які саме види діяльності притаманні об’єкту дослідження) приймаються відповідно в розмірі 7-10% від доходів за реалізацію основного виду продукції.

Середня доходна ставка підприємства становить:

, грн./грн. (грн./ум.нат.т)

де - загальний обсяг виконаної діяльності у вартісних або умовно натуральних величинах.

Балансовий прибуток підприємства:

, грн.

де ОПБ - розмір обов'язкових відрахувань і платежів у бюджет, грн.;

С - загальна сума витрат підприємства (собівартість перевезень), грн.

Сума податку на додану вартість:

Розмір госпрозрахункового прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства:

де ПП - податок на прибуток у бюджет по діючих ставках, грн.

де Нпр - ставка оподаткування прибутку, %.

Частина прибутку підприємства, що розподіляється у фонд накопичення. Умовно прийняти розподіл у цей фонд в розмірі 70%.

У фонд розвитку виробництва, крім того, включаються амортизаційні відрахування на повне відновлення виробничої бази:

, грн.

Рівень рентабельності виробництва:

, %

Граничний рівень витрат на одиницю доходу:

, грн./грн.

В 7 розділі необхідно розрахувати техніко-економічні показники і оцінити прийняті рішення. З цією метою ведеться аналіз техніко-економічних показників підприємства за попередній період і порівнюються з розрахунковими.

Дані по основних техніко-економічних показниках роботи за попередній рік приводяться в табл. 7.

Таблиця 7

Техніко-економічні показники роботи цеху КМК

показники Од. виміру підрозділи усього
Випуск продукції тис. т        
Середньодобове виробництво т        
Простої діб        
Температура дуття оС        
Тихий хід годин        
Собівартість1т. чавуну грн.        
Чисельність ПВП осіб        
Виробничі засоби цеху У т. ч.: Основні Оборотні гис. грн.        
Фондовіддача т/грн.        
Середньомісячна ПП т/особу        
Середньомісячна зарплата одного – робітника – працівника грн.        

 

 

7.1. Розрахунок продуктивності праці:

одного працюючого

, грн./особу

де Ч - середньоспискова кількість працівників основної діяльності підприємства, осіб.

одного робітника:

, грн./особу

, т/особу

де Q - загальний обсяг перевезень, т;

ЧР - середньоспискова чисельність робітників, осіб.

одного ремонтника:

, людино-годин/особу

де Т - сумарна трудомісткість технічного обслуговування і ремонтів на підприємстві чи в підрозділі, людино-год.;

Чрем - середньоспискова чисельність ремонтників, осіб.

 

7.2. Розрахунок ефективності використання виробничих засобів.

Рівень рентабельності виробничих засобів підприємства:

де Фос - вартість основних засобів, грн.;

Фоб - оборотні кошти підприємства в розмірі нормативу, грн.

Фондовіддача:

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів (кількість оборотів):

Тривалість одного обороту:

Граничний рівень запасів товарно-матеріальних цінностей на одиницю доходу:

 

7.3. Оцінка доцільності прийнятих технічних рішень провадиться на основі розрахунку коефіцієнта економічної ефективності капітальних вкладень, що по здійснюваному заходу дорівнює:

де Пбал - річний розмір прибутку після впровадження заходів в експлуатацію, грн.;

К - розмір капітальних вкладень, що забезпечили отриманий ефект, грн.

де Кос - капітальні вкладення в основні фонди підприємства (виробничо-технічну базу), грн.;

Коб - капітальні вкладення в приріст виробничо-матеріальних запасів (норматив оборотних фондів), грн.

Як показник рівня економічної ефективності капітальних вкладень, може бути визначений також строк окупності капітальних вкладень (величина зворотна коефіцієнтові економічної ефективності), розрахований як на величину прибутку підприємства так і на величину власних засобів, використаних для розвитку виробництва Ток:

, років

, років

Прийняте технічне рішення вважається ефективним якщо дотримується умова:

де Ен - нормативне значення коефіцієнта економічної ефективності капітальних вкладень, частки;

Тн - нормативне значення строку окупності капітальних вкладень, роки.

При необмеженій тривалості експлуатації об'єкта нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень збігається з нормативом приведення (дисконтування) різночасних витрат і результатів:

Величина Енп визначається на основі досягнутого рівня показників роботи аналогічних підприємств (галузі в цілому) у базовому періоді, у якості якого приймається період часу, що передує періодові на який установлюється норматив Енп.

Розрахунок величини Енп провадиться за формулою:

де - середньорічний розмір прибутку в базовому періоді, грн.;

- середньорічний розмір основних і оборотних фондів за базовий період на підприємстві (галузі), грн.

До затвердження приймається розрахункове значення Енп, але не нижче діючої в даний момент процентної ставки за банківський кредит, вираженої в частках. Це дозволяє забезпечити ефективність нових капітальних вкладень на рівні не нижче досягнутого в базовому періоді і не нижче ефективності розміщення вільних коштів на депозитних рахунках у банках.

Якщо не дотримується умова ефективності при використанні власних ресурсів треба передбачити можливість зовнішнього фінансування (кредит).

Наступним етапом є побудова графіка беззбитковості. Він показує вплив на розмір прибутку таких трьох основних показників, як обсяги виробництва, цін на продукцію та їх собівартість (включаючи умовно-постійні та змінні витрати).

За допомогою цього графіка можна визначити точку (поріг) беззбитковості, яка показує, при якому обсягу випуску й реалізації продукції (послуг) буде досягнута повна самоокупність господарської діяльності підприємства. У міру збільшення обсягів продаж розмір прибутку збільшуватиметься за рахунок того, що частина витрат (які називають умовно-постійними) залишатиметься незмінною.

Поріг рентабельності підприємства, тобто виторг при якому підприємство вже не має прибутку, але ще не має і збитків, можна визначити з вираження:

де Спост - сума постійних витрат, грн.;

Рзм - результат від реалізації після відшкодування змінних витрат у відносному виразі, од.:

де Сзм - змінні витрати в складі собівартості продукції, грн.

Графічно умову беззбитковості роботи підприємства можна зобразити у такий спосіб:

 

Сума доходу, Чистий доход

поточних витрат

 
 


Загальна сума

поточних витрат

       
 
   
 

 


Змінні

поточні витрати

 

 

Постійні

поточні витрати

 

 

Обсяг продажу, що забезпечує

самоокупність діяльності

 

Рис.1 - Графік порогу беззбитковості

Граничне (критичне) значення обсягів робіт з кожного виду продукції (у тоннах):

, т

де Уi - питома вага i-го виду продукції у загальній сумі доходів підприємства, од.;

Ці – ціна i-го виду продукції, грн/т;

Ззм - сума змінних витрат по і-му виду продукції на одиницю продукції, грн/т.

Виробництво продукції нижче граничного значення приводить до збитків підприємства.

 

У висновку дається загальна оцінка прийнятих рішень по організації роботи підприємства на основі узагальнення техніко-економічних розрахунків.

Рекомендована література

1. Метс А.Ф., Щепилов Ф.И., Писчиков М.М. Организация, планирование и управление производством на предприятиях черной металлургии – М.: Металлургия, 1981, - 352 с.

2. Банный Н.П., Банный Д.Н. Технико-экономические расчеты в черной металлургии – М.: Металлургия, 1968. – 470 с.

3. Экономические методы управления НТП в черной металлургии / Аптекарь С.С., Ковалев А.И., Краснова В.В. и ДР. – К., Техника, 1983. – 143 с.

4. Богатин Ю.В., Швандар В.А. Производство прибыли: учебное пособие. – М.: Финансы, 1998. – 256 с.

5. Іщенко І.І., Терещенко С.П. Оцінка економічної ефективності виробництва і затрат: навч. посібник. – К.: Вища школа, 1991. – 173 с.

6. Белогуров В.П. Основы управления: учебн. пособие. – Х.: Консум, 2003. – 240 с.

7. Попов Д.И., Макаров Л.П. Интенсификация производства – основное условие повышения эффективности работы черной металлургии. – М.: Металлургия, 1975. – 87 с.

8. Хахалина А.И., Иванова Л.Г. Анализ прибыли и рентабельности на металлургических предприятиях. – М.: Металлургия, 1974. – 136 с.

9. Гордань В.И. Материалоемкость и качество продукции (аспекты управления). – К.: Наукова думка, 1988. – 144 с.

10. Леушин Д.А. Комплексная экономия черных металлов на предприятиях. – К.: Вища школа, 1980. – 61 с.

11. Зуев Л.П., Харченко В.А. Экономия энергоресурсов на металлургическом предприятии. – К.: Техника, 1979. – 29 с.

12. Мищенко В.А. Производительность труда в черной металлургии. – К.: Техника, 1977. – 198 с.

13. Повышение производительности труда в черной металлургии / П.К. Курилов, Ю.В. Донеш, Н.А. Терещенко. – К.: Техника, 1987. – 166 с.

14. Гликман Э.С., Лихачев Е.Н. Техническое нормирование и организация заработной платы в доменных цехах. – М.: Металлургия, 1994. – 173 с.

15. Ходоровский М.Я. Хозрасчетный механизм управления металлургическим предприятием и НТП (теория и методология). – Свердловск, 1990. – 180 с.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...