Главная Обратная связь

Дисциплины:


ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬПІДРУЧНИК

Затверджено

Міністерством освіти і науки України

як підручник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

"Центр учбової літератури"


ББК65.9(2)0-56я73 УДК 330.322(075.8) М 14

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-2041 від 09.09.2008)

Рецензенти:

Вошшренко М. Я.- доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу, проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету

Пересада А. А. - доктор економічних наук, професор кафедри банківських інвестицій ДВНЗ «Київським національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Т. В. Майорова, Інвестиційна діяльність: підруч. /Эля студ. вищ. навч. М 14 закл.]/ [Т. В. Майорова|; - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 472с-ISBN 978-966-364-883-5

У підручнику «Інвестиційна діяльність» автором висвітлюються найсуттєвіші ха­рактеристики процесу інвестування у національнії"! економічній системі.

Розглядаються методологічні основи інвестування; структура інвестиційного ринку; спе­цифіка фінансових, реальних, інноваційних та іноземних інвестицій; зміст та етани розробки інвестиційних проекті в, атакож методи їх оцінки; методи та вартість фінансового забезпечення інвестиційної діяльності; макроскономічне регулювання економіки інвестиційних процесів.

Підручник значно розширює поле вітчизняних економічних досліджень, і|юрмус базу для подальшого поглибленого вивчення складних явищ в інвестиційній сфері, і тому, без сум­ніву, буде корисним для викладачів та студентів, а також зацікавить науковців та практиків.

ББК 65.9(2)0-56я73 УДК 330.322(075.8)

ISBN 978-966-36/1-883-5© Маїюроїш Т. В., 2009.

© Центр учбової літератури, 2009.


ВСТУП

У сучасних умовах Україна постала перед об'єктивною необхідністю активізації інвестиційного процесу. Структурне та якісне оновлення вироб­ництва та створення ринкової інфраструктури відбуваються .майже повністю шляхом і за рахунок інвестування. Чим масштабніші обсяги та вища ефек­тивність інвестицій, тим швидше відбувається відтворювальний процес, здійснюються позитивні ринкові перетворення. З іншого боку, недостатнє інвестування веде до втрати конкурентоспроможності національної еконо­міки, занепаду основного капіталу, спаду виробництва та збільшення собі­вартості продукції, що, своєю чергою, обумовлює загострення проблеми інвестиційних ресурсів, відтак — скорочення інвестиційної активності.

Річні обсяги інвестицій у вітчизняну економіку досі залишаються на низькому рівні через несприятливий інвестиційний клімат, що пояснюється недосконалою законодавчою базою, нерозвиненими фондовим ринком та фінансово-кредитною системою, високим податковим тиском, неефектив­ним використанням амортизаційних відрахувань, а також низьким рівнем трансформації заощаджень населення до інвестування, що призводить до відпливу вітчизняних капіталів за кордон та не сприяє залученню іноземних інвестицій в економіку країни.З огляду на це, інвестиційний процес потребує постійного поглибле­ного дослідження, насамперед, з питань обгрунтування інвестиційної стра­тегії, виборі ефективних форм та напрямів інвестування, а також пошуку нових шляхів активізації інвестиційної діяльності в умовах розвитку конку­рентоспроможної економіки.

В основу підручника «Інвестиційна діяльність» закладений зміст ди­сципліни «Інвестування», яка є базовою для підготовки бакалаврів з еконо­міки та підприємництва. Метою підручника є: ознайомити читачів із сутніс­тю та теоретичними засадами інвестиційної діяльності; навчити правильно застосовувати методичний інвестиційний інструментарій; сформувати тео­ретичну та методологічну базу, необхідну для подальшого оволодіння прак­тикою фінансового, реального, інноваційного та іноземного інвестування; виробити уміння опрацьовувати та аналізувати доцільність реалізації інвес­тиційних проектів в умовах невизначеності; правильно визначати методи фінансування інвестиційної діяльності та напрями державного регулювання інвестиційної діяльності.

У новому виданні підручника узагальнені та використані новітні нау­кові та практичні доробки вітчизняних та іноземних фахівців, а також осо­бисті результати досліджень автора з питань обгрунтування ефективності інвестиційної діяльності, вартості інвестиційних ресурсів, джерел фінансу­вання інвестиційно-інноваційпих проектів, фінансово-кредитних важелів активізації інвестиційного процесу тощо. Матеріал підручника поданий у формі стислого викладу тематичного матеріалу, містить контрольні запи­тання, а в кінці кожної теми наводиться список використаних джерел та пе­релік корисних посилань (інтернст-сайтів) з питань, що розглядаються.

Автор сподівається, що підручник буде корисним як для студентів економічних спеціальностей, так і інших суб'єктів господарювання, які ак­тивно беруть участь у реалізації інвестиційного процесу.

З


ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...