Главная Обратная связь

Дисциплины:


КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙЗ метою більш детального вивчення змісту інвестицій, їх класифіку­ють за такими ознаками:

За об'єктами вкладання коштів (майна) розрізняють інвестиції ре­альні та фінансові. Під реальними інвестиціями розуміють вкладення кош­тів (майна) уреальні активи - матеріальні та нематеріальні (інновації). Фі­нансові інвестиції - це вкладення коштів у фінансові інструменти (активи), переважно цінні папери.

За характером участі у справах підприємстварозрізняють прямі та портфельні інвестиції. Пряма інвестиція - це господарська операція, яка пе­редбачає внесення коштів або майна до статутного капіталу (фонду) юридич­ної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною осо­бою. До прямих інвестицій можна віднести і безпосереднє внесення будь-яких цінностей на основі договору інвестицій. До прямих належать такі інвес-

гиції, що формують більше 10-25 % капіталу фірми та дають право на участь

в управлінні підприємством. Портфельні інвестиції — цс господарська опера-

ція, яка передбачає придбання цінних паперів, деривативів та інших фінансо­вих активів за грошові кошти на фондовому ринку. Основною ознакою порт-

фельних інвестицій є те, що інвестор не мас права на участь в управлінні під-

приємством, а такі інвестиції передбачають лише одержання інвестором диві­дендів на акції підприємства або інші цінні папери.

За періодом інвестування інвестиції поділяють на короткострокові

та довгострокові. Короткострокові інвестиції - це інвестиції, на період до одного року. До них належать інвестиції в короткострокові депозитні вкла­ди, державні та корпоративні облігації із строком погашення до 1 року та інші фінансові активи. Довгострокові інвестиції - це інвестиції, на період більше одного року, зокрема, це вкладення в основне виробництво, іннова­ційну діяльність, цінні папери строком погашення більше 1 року тощо.


За формами власності інвесторів інвестиції поділяють на приватні, державні, іноземні та спільні. Приватні інвестиції здійснюють фізичні осо­би або юридичні особи недержавної форми власності, держанні - державні та місцеві органи влади, державні підприємства, установи з бюджетних фо­ндів, іноземні ~ фізичні та юридичні особи іноземних держав, спільні інве­стиції реалізовані спільно приватними та/або державними вітчизняними й іноземними суб'єктами інвестиційної діяльності.

За регіональною оцінкою інвестиції поділяють на внутрішні інвес­тиції, які здійснюють в об'єкти інвестування в межах держави, та зовнішні -■ поза її межами.


Наведена класифікація інвестицій відображає найбільш суттєві їх ознаки, а за необхідності вона може бути поглиблена залежно від підприєм­ницької або дослідницької мети, див. табл. 1.1. 


sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...