Главная Обратная связь

Дисциплины:


Динамічні методи оцінки інвестиційних проектівДинамічними називаються показники, які визначаються на основі значень результатів за проектом протягом всього строку реалізації проекту.

Всі динамічні показники враховують фактор впливу часу. При їх роз­рахунку використовується техніка дисконтування. Важливим етапом цього методу с визначення ставки дисконту.

З математичної точки зору, ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутніх потоків доходів в єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є базою для визначення рин­кової вартості бізнесу. З економічної точки зору, в ролі ставки дисконту є бажана інвестору ставка доходу на вкладений капітал у відповідні з рівнем ризику подібні об'єкти інвестування, або - ставка доходу за альтернативни­ми варіантами інвестицій із зіставлення рівня ризику на дату оцінки.

Ставка дисконту має визначатися з урахуванням трьох факторів:

а) вартості грошей у часі;


б) вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного
проекту, які вимагають різні рівні компенсації;

в) фактору ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у май­
бутньому доходів.

Ставка дисконту - це, зазвичай, щорічна ставка, що відображає рі­вень дохідності, яка може бути отримана сьогодні від використання ана­логічних інвестицій.

Ставкою дисконтування, що обумовлює тимчасову вартість грошей, залежно від конкретної ситуації, можуть бути: кредитна або депозитна став­ка, ставка дохідності на фінансовому ринку; досягнута прибутковість акти­вів фірми; прибутковість власного капіталу фірми; вартість капіталу тощо,, див. рис. 6.5.

Існують різні методики визначення ставки дисконту, проте найпоши­ренішими є:

S для грошового потоку для власного капіталу - метод кумулятивної по­будови та модель оцінки капітальних активів (САРМ - Capital Asset Pricing Model);

S для грошового потоку для всього інвестиційного капіталу - модель середньозваженої вартості капіталу (WACC - Weighted Average Cost of Capital).

Зокрема, метод кумулятивної побудови передбачає, що у структурі ставки дисконту до номінальної безризикової ставки позичкового відсотку додається сукупна премія за інвестиційні ризики, яка складається із премій
грошові потоки. Для подолання цих недоліків використовується Модифіко­вана внутрішня норма дохідності (MIRR).

Таблиця 6.17. Переваги та недоліки методу розрахунку IRR

 

Переваги Недоліки
1. Гарантує нижній рівень прибут­ковості інвестиційного проекту 1. Складний при розрахунках (за відсутності комп'ютерів)
2. Забезпечує незалежність резуль­татів розрахунків від абсолютних розмірів інвестицій 2. Характеризується високою чутливістю (залежністю) результатів від точності оцінки майбутніх грошових потоків
3. Найкраще застосовувати для по­рівняння проектів з різним рівнем ризику 3. Виникають додаткові складності при вибо­рі найбільш доцільного інвестиційного прое­кту, якщо критерій 1RR приймає декілька різних значень
4. Відображає стійкість компанії до негативних змін (ті компанії, які мають більш значення IRR, є більш привабливими для інвесторів) 4. Не може використовуватися для неордина­рних грошових потоків (відтоки капіталу чергують з притоками)
5. Дає можливість правильно ран-жувати інвестиційні проекти в по­рядку зменшення (збільшення) їх економічної ефективності 5. Критерій не має властивості адитивності
6. Відрізняється інформативністю та об'єктивністю розрахунків, а також незалежністю від абсолютно­го розміру інвестицій 6. При завищеному значенні IRR частина ефе­ктивних проекгів може бути проігнорована
7. Більше, ніж NPV характеризує «резерв безпеки проекту» 7. Орієнтований на ситуацію, коли реінвесту-вання проміжних грошових потоків здійсню­ється за однаковою внутрішньою ставкою дохідності
8. Відображає максимальну вартість залученого капіталу для реалізації інвестиційного проекту, при якій останній залишається беззбитковим 8. Критерій мало придатний для ранжування інвестиційних проектів за рівнем їх прибут­ковості
9. Найбільш прийнятний для порів­няльної оцінки не тільки альтерна­тивних реальних інвестиційних проектів, але й депозитних вкладів, цінних паперів тощо 9. Не можна визначити абсолютної вигоди від проекту
10. Зручний для автоматизації роз­рахунків за допомогою електронних таблиць (див. програмний продукт Excel)  

4. Модель модифікованої внутрішньої норми дохідності (Moclijid Internal Rate of Return - MIRR).Модифікована внутрішня норма дохідності (MIRR), на відміну від IRR, є ставкою дисконтування, яка прирівняє поточну вартість інвестицій­них витрат не з поточною, а з майбутньою вартістю грошових потоків за доходами проекту.

До переваг показника MIRR, порівняно з IRR, належать:

гг модифікована норма дохідності припускає, що грошові потоки від усіх проектів реінвестуються за ставки, що дорівнює вартості капіталу, у той час як прн застосуванні методу IRR, ставка рсінвестувапня дорівнює IRR;

- можливість урахування змінної вартості капіталу за роками реалізації проекту;

- показник MIRR завжди має єдине значення як для нетрадиційних (не­ординарних) так і для ординарних грошових потоків;

- нссуперечність рекомендаціям вибору варіанту інвестування за методом NPV.

Водночас, слід зазначити, якщо альтернативні варіанти істотно різ­няться за обсягом інвестиційних витрат, можливий помилковий вибір гір­шого варіанту капіталовкладень при використанні MIRR.


Відповідно показник M1RR можна визначити з рівняння:
Продовження таблиці 6.20.

3. Забезпечує можливість швидко оцінити результати розрахунків за недостатності ресурсів 3. Можливість отримання лише наближеної оцінки рівня ризику залучення інвестицій
4. Доцільний для оцінки проектів, які стосуються продуктів, попит на які не є стабільним 4. Обмеження ролі додаткового методу оцін­ки ефективності альтернативних інвестицій­них проектів
5. Прийнятний як суб'єктивний критерій оцінки ризику (чим менше строк окупності, тим нижчий ризик вкладень) 5. Мало придатний для оцінки проектів, пов'язаних з виробництвом принципово но­вих виробів
  6. Пряма залежність точності результатів розрахунків від частоти ділення життєвого циклу проекту на диференційовані періоди їх реалізації (півріччя, квартали)
  7. Не враховується неточність вихідних да­них, що використовуються у розрахунках
- 8. Критерій не має властивості адитивності

Усі визначені нами методи оцінки інвестицій (статичні та динамічні) корисні в певних визначених ситуаціях. Для кожного з них існують особли­вості та виключення. А вибір того чи іншого показника для оцінювання ін­вестиційних проектів буде залежати від сподівань інвестора, міри регулю­вання галузі чи сфери діяльності, ризику, способів фінансування, грошових потоків, порівняння взаємовиключних альтернатив, схожості переваг альте­рнативних проектів, чи чітко окреслених строків та обсяги інвестицій і т.п.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...