Главная Обратная связь

Дисциплины:


ОБСЯГ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

Завдання на курсовий проект видається у перший тиждень відпо­відного семестру, містить 12 пунктів типового завдання та індиві­дуальне завдання на НДР за вказівкою викладача. Як індивідуальне завдання може бути видана тема, не приведена у приблизному пере­лікові тем для дослідницької роботи.

При виконанні курсового проекту слід широко використовувати машини обчислювального центру кафедри.

Пояснювальна записка містить вступ, розділи, що відображають методику, зміст та результати виконаної роботи та висновки. Оформлення записки здійснюється відповідно з рекомендаціями дже­рела [1].

Графічна частина складається з листа, що містить кінематичну схему механізму, електричну схему силової частини електроприводу, механічні характеристики та графіки перехідних процесів.

Графік виконання курсового проекту визначається та затверджує­ться на засіданні кафедри на початку кожного учбового року.

Захист курсового проекту здійснюється у призначені кафедрою строки перед комісією, яка складається з двох викладачів.

 

4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ТИПОВОГО ЗАВДАННЯ

4.1. Розрахунок потужності електродвигунів

Для вибору електродвигунів виробничих механізмі необхідно визначити статичні та динамічні навантаження. Статичні навантаження електродвигунів виробничого механізмів, які приведені в даному курсовому проекті, створюються силами статичного опору, наприклад ваги та тертя. При визначенні потужності та виборі електродвигунів виникає необхідність в приведенні моментів системи електродвигун-виробничий механізм до валу двигуна.

Кінематична схема виробничого механізму приведена на рис.2.На рис.1 прийняті такі позначки: Д – двигун, Г –гальмо, Р – редуктор, МЗ1, МЗ2 – муфти з’єднувальні .

Робота механізму мостового крану складається з наступних етапів: пересування навантаженого моста та пересування моста без вантажу.

Статична потужність при пересуванні моста з вантажем, кВт

,

де k=1,5 – коефіцієнт, що ураховує тертя реборд ходових коліс; m – вантажопідйомність крана, кг; m0 – маса моста з обладнанням, кг; m=0,1 – коефіцієнт тертя ковзання в підшипниках; r – радіус вісі колеса, м; f=0,002 коефіцієнт тертя кочення ходових коліс; g=9,8 м/с2 – прискорення вільного падіння; v – швидкість пересування, м/с; Rk – радіус ходового колеса, м; hмех – ККД підйомного механізму.

 

 

 

 

 
 

 

 


Рисунок 2 - Кінематична схема виробничого механізму

 

Статична потужність при пересуванні моста без вантажу, кВт

Час роботи двигуна, с

,

де tц – тривалість циклу, с.

Час роботи при пересуванні моста з вантажем та моста без вантажу, с.

Попередньо розрахована потужність двигуна, кВт

,

де k3=1,1¸1,3 – коефіцієнт запасу.

Перераховуємо потужність на стандартну ТВ

.

За каталогом обирають двигун. Технічні данні двигунів приведені в додатку 1.

 

4.2. Побудова навантажувальної діаграми

 

Прийнято розрізняти навантажувальні діаграми механізму і двигуна. Формули для розрахунку потужності і моменту виробничих механізмів визначаються специфікою їх роботи.

Кутова швидкість обертання робочого органу, 1/с

, (1)

де Rк – радіус ходового колеса, м.

Кутова швидкість обертання електродвигуна, 1/c

. (2)

Передавальне відношення редуктора

. (3)

Статичний момент при пересуванні моста з вантажем, Нм

.

Статичний момент при пересуванні моста без вантажу, Нм

.

Конструктивний коефіцієнт двигуна

, (4)

де kt=1,4 – температурний коефіцієнт, Rяд=Rя+Rдп – активний електричний опір якоря двигуна.

Номінальний момент двигуна, Нм

Mн=Iн×с. (5)

Середньо пусковий момент двигуна, Нм

Mсрп=0,7×Мmax. (6)

Момент інерції, приведений до валу двигуна, при пересуванні з вантажем, кг×м2

, (7)

 

де d=1,1¸1,3 – коефіцієнт, що ураховує моменти інерції окремих ланок передавального механізму, Jдв – момент інерції двигуна.

Момент інерції, приведений до валу двигуна, при пересуванні без вантажу, кг×м2

. (8)

Час пуску з вантажем, с

.

Час пуску без вантажу, с

.

Час гальмування з вантажем, с

.

Час гальмування без вантажу, с

.

Динамічний момент при пуску з вантажем, Нм

.

Динамічний момент при гальмуванні з вантажем, Нм

.

Динамічний момент при пуску без вантажу, Нм

.

Динамічний момент при гальмуванні без вантажу, Нм

.

Час усталеної роботи, с

tу1=t1-tп1-tг1;

tу2=t2-tп2-tг2.

Моменти на навантажувальній діаграмі, Нм

М1д1с;

М2с;

М3сд2;

М4д3с0;

М5с0;

М6с0д4.

На основі розрахованих моментів М1–М6 та відповідних часових інтервалів будується навантажувальна діаграма.

 

4.3. Перевірка правильності вибору двигуна

Навантажувальна діаграма електропривода є основою для перевірки попередньо обраного двигуна за нагріванням та перевантажувальною

здібністю. Умови нагрівання двигуна визначаються за допомогою одного з методів еквівалентних величин.

На основі навантажувальної діаграми одним з методів еквівалентних величин (моменту, потужності або струму) можуть бути встановлені умови нагрівання двигуна. Для еквівалентних та номінальних величин вірно вибраного двигуна справедливими є такі нерівності

Iекв£Iн; Мекв£ Мн; Рекв£Рн.

Якщо розрахункове значення ТВ% відрізняється від стандартного , то необхідно перерахувати еквівалентний момент на стандартне значення

.

Перевірка двигуна за перевантажувальною здібністю здійснюється шляхом порівняння максимальних моментів з на основі наступної залежності:

Мнав max£Mmax,

де Мнав max – найбільший за робочий цикл момент навантажувальної діаграми, Mmax – найбільший припустимий момент для даного типа двигуна.

Еквівалентний момент, Нм

,

де b - коефіцієнт погіршення тепловіддачі двигуна в перехідному режимі

,

b0=0,68 – коефіцієнт, що ураховує погіршення умов тепловіддачі в нерухомому стані двигуна.

 

4.4. Вибір генератора

 

Потужність генератора, кВт

,

де hдв – ККД двигуна;

Рндв - потужність двигуна, кВт.

ККД двигуна

.

hм=0,99 – ККД мережі.

На основі розрахованої потужності за каталогом обирається генератор. Технічні данні генераторів приведені в додатку 2.

 

4.5. Розрахунок динамічних параметрів системи Г-Д

Електромагнітна стала часу двигуна, с

,

де Lя- індуктивність якоря двигуна, Гн

,

де b=0,2¸0,3 – коефіцієнт (для двигунів серії Д та ДП); р – число пар полюсів двигуна.

Електромеханічна стала часу приводу, с

,

де RяS=ktдRяд+ktгRяг; ktд =1,4 – температурний коефіцієнт двигуна ktг=1,22 – температурний коефіцієнт генератора; Rяг – активний електричний опір генератора; с – конструктивний коефіцієнт двигуна визначається за формулою (4).

Конструктивний коефіцієнт генератора

,

де р – число пар полюсів генератора; а – число паралельних гілок обмотки якоря генератора; N=2Wя- число активних стрижнів обмотки якоря генератора, - частота обертання генератора.

Номінальний потік обмотки збудження генератора, Вб

.

Номінальний струм обмотки збудження генератора, А

,

де Rз – активний електричний опір обмотки збудження генератора.

МРС генератора на полюс

де Wв – число витків обмотки збудження на полюс.

По універсальній кривій намагнічування при Ф=Фн знаходиться коефіцієнт генератора

,

де індекс aWв відповідає номінальному значенню НС універсальної кривої намагнічування.

На універсальній кривій намагнічування, яка приведена в додатку 3 (в точці Ф/Фн=1 і F/Fн задаються прирощенням DaWв і визначають прирощення DФ на коліні універсальної кривої намагнічування.

Індуктивність обмотки збудження генератора визначають за формулою

Lз=2рsгСгWв2,

де р – число пар полюсів генератора; sг=1,2 – коефіцієнт розсіяння головних полюсів.

Стала часу обмотки збудження генератора при пуску визначається за формулою (нелінійністю кривої намагнічування можливо нехтувати), с

.

При відключенні обмотки, с

,

де Rp=(3¸5)Rз – розрядний опір.

Коефіцієнт підсилення генератора

,

де Uгн – номінальне значення напруги генератора (по каталогу), В;

Uзн=Iзн×ktг×Rз.

 

4.6. Розрахунок постійних і змінних втрат

Струм в якірному колі при навантаженні Мс, А

.

Кутова швидкість двигуна при навантаженні Мс, 1/c

.

Повні втрати в двигуні при номінальному навантаженні, Вт

н=UнІннд×103.

Змінні втрати в двигуні при номінальному навантаженні, Вт

nнн2×ktд×Rяд.

Постійні втрати в двигуні, Вт

K=DРн-nн.

Змінні втрати в двигуні при навантаженні Мс, Вт

n1с2×ktд×Rяд.

 

Повні втрати при навантаженні Мс, Вт

1=K+n1.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...