Главная Обратная связь

Дисциплины:


Зміст типового завданняТеорія автоматичного керування” для студентів

Усіх форм навчання з напряму 050702

“Електротехніка та електротехнології”

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Редакційно-видавничою секцією

науково-методичної ради ДДТУ

“___“__________2011 р. протокол №

 

Дніпродзержинськ

 

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу “Теорія автоматичного керування ” для студентів усіх форм навчання з напряму 050702 «Електротехніка та електротехнології» /Укладачі О.В.Садовой, Ю.В.Сохіна – Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2011, 26 с.

 

Укладачі: О.В.Садовой, д.т.н., професор

Ю.В.Сохіна, к.т.н., доцент

 

Відповідальний за випуск:

О.В.Садовой, д.т.н., професор

 

Рецензент: С.В.Количев, к.т.н., доцент

 

Затверджено на засіданні кафедри ЕлМ

Протокол № від

 

Коротка анотація видання. У методичних вказівках до виконання курсової роботи приведені рекомендації до виконання окремих розділів курсової роботи відповідно до індивідуально завдання, надані паспортні данні електричних машин.

 

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОЧАТКОВІ ДАНІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

3. ОБСЯГ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ . . . . . . . . .8

4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ТИПОВОГО ЗАВДАННЯ .9

5. ЗАСТОСУВАННЯ ПЕОМ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ У КУРСОВІЙ РОБОТІ 16

6. ДОДАТКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Перелік посилань. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Метою курсової роботи є закріплення та поглиблення знань, отриманих студентами при вивченні курсу "Теорія автоматичного керування", надбання практичних навиків з розрахунку та теоретич­них досліджень систем автоматичного управління в галузі автомати­зованого електроприводу, поглиблення знань з окремих розділів лі­нійної теорії автоматичного керування. Зокрема, закріплюються такі розділи теоретичного курсу:

1) статичні режими систем автоматичного управління;

2) динамічні режими систем автоматичного управління;

3) передавальні функції та структурні схеми елементів САУ;

4) передавальні функції, структурні схеми та частотні харак­теристики безперервних систем;

5) стійкість лінеарізованих САУ;

6) методи корекції лінеарізованих САУ;

7) оцінка якості процесу управління;

8) забезпечення заданої якості процесу управління;

9) методи побудування перехідного процесу лінеарізованих САУ.

Курсова робота виконується відповідно з індивідуальним зав­данням та повинна бути передана викладачеві для перевірки не пізніш, ніж за тиждень до строку захисту. Робота, що задовольняє висунутим вимогам відносно вірності виконаних розрахунків та яко­сті оформлення, може бути допущена до захисту. 

ЗАВДАННЯ ТА ПОЧАТКОВІ ДАНІ

У курсовій роботі необхідно виконати типове завдання відпо­відно з заданим варіантом та дослідницьку роботу відповідно з індивідуальним завданням, яке призначається викладачем.

 

Зміст типового завдання

Виконайте дослідження системи автоматичного регулювання шви­дкості обертання електродвигуна постійного струму, принципова схема якого зображена на рисунку 1.

На рисунку 1 прийняті такі позначки:

М - електродвигун постійного струму; G - генератор постійно­го струму; UZ - тиристорний збуджувач генератора; BR - тахогене­ратор; R - потенціометр; LG - обмотка збудження генератора; wн - кутова швидкість обертання двигуна; Мс - статичний момент на валу двигуна; Uз - напруга завдання; Uзз- напруга зворотного зв'язку; LM - обмотка збудження двигуна.

Тип електричних машин, а також параметри інших елементів принципової схеми завдаються викладачем.

Технічні дані електричних машин, характеристики намагнічу­вання, дані обмоток та інші параметри, необхідні для виконання розрахунків, приведені у додатках.

Порядок виконання типового завдання:

1) за принциповою схемою складіть функціональну, а потім структурну схеми системи автоматичного регулювання швидкості, що досліджується. Розрахуйте динамічні параметри (коефіцієнти підси­лення та постійні часу) та запишіть вирази передавальних функцій ок­ремих ланок системи. Визначте передавальну функцію розімкненої системи;

2) визначте передавальні функції замкненої системи за керуючим та збурюючим впливами;

3) виконайте дослідження системи автоматичного управління на стійкість при заданих параметрах, використовуючи заданий в пункті "стійкість" завдання критерій стійкості;

4) визначне критичний (граничний) коефіцієнт підсилення сис­теми, користуючись заданим в пункті "граничний коефіцієнт" зав­дання критерієм стійкості;

 

 

 

Рисунок 1 – Принципова схема системи автоматичного регулювання

швидкості обертання електродвигуна постійного струму

 

5) побудуйте криву D-розбиття за коефіцієнтом підсилення;

6) визначте коефіцієнт підсилення тиристорного збуджувача, з яким система має показник коливальності М;

7) визначте статичну помилку системи з коефіцієнтами підси­лення, отриманими в пунктах 4 та 6, та статичним моментом, який дорівнює номінальному моментові двигуна;

8) побудуйте перехідні функції за умови одиничних впливу завдан­ня та збурюючому впливові для системи, яка має заданий показник колива­льності. Визначте показники якості процесу регулювання;

9) здійсніть синтез корегуючого пристрою, що забезпечує по­казники якості регулювання, отримані у попередньому пунктові, але для системи з граничним коефіцієнтом підсилення. Визначте тип ко­регуючого пристрою, приведіть його схему та розрахуйте параметри. Складіть принципову та структурну схеми скорегованої САУ;

10) побудуйте перехідну функцію скорегованої системи за умо­ви одиничного вплиу завдання та порівняйте її з перехідною функцією, що побудована у пункті 8.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...