Главная Обратная связь

Дисциплины:


Термінологічний словникБарометричні процеси - це такі технологічні процеси, під час яких головним рушієм є тиск.

Біохімічні процеси - це такі технологічні процеси, під час яких головним рушієм є вибрані мкроорганізми.

Виробництво - процес створення матеріальних життєвих благ, необхідних для існування та розвитку суспільства.

Виробничий процес - сукупність усіх дій людей і знарядь праці, застосовуваних на даному підприємстві для виготовлення та ремонту виробів, що ним випускаються.

Виробничий цикл - інтервал календарного часу від початку до кі-нця процесу виготовлення чи ремонту виробу. Вибір того чи іншого технологічного процесу залежить від типу виробництва. Залежно від виробничої програми і характеру продукції, що виготовляється, розрі -зняють три типи виробництва: одиничне, серійне й масове.

Допоміжний хід - закінчена частина операції, що не супроводжу-ється обробкою, але необхідна для виконання даної операції.

Електрохімічні процеси - це такі технологічні процеси, під час яких електрична енергія перетворюється на хімічну і, навпаки, хімічна на електричну.

Каталізаторами називають речовини, які змінюють швидкість хі-мічних реакцій, а самі залишаються незмінними.

Каталізом називають зміну швидкості хімічних реакцій у прису-тності каталізаторів.

Каталітичні процеси - це такі технологічні процеси, під час яких головним рушієм є каталізатор.

Лазерні процеси - це такі технологічні процеси, під час яких го­ловним рушієм є монохроматичне проміння. Лазер - оптичний кван-товий генератор світлового монохроматичного випромінювання.

Масове виробництво характеризуєтся великим обсягом виробів, що випускаються та безперервно виготовляються або ремонтуються упродовж значного часу, і на більшості робочих місць використову-ється одна робоча операція (автомобілі, трактори, комбайни, електро-двигуни, холодильники і т.д.).

Одиничне виробництво характеризується малим обсягом випуску однакових виробів, повторне виготовлення або ремонт яких не перед-бачаються.

Плазмові процеси - це такі технологічні процеси, під час яких го­ловним рушієм є плазма. Плазма - це іонізований газ, який складаєть-ся з позитивно та негативно заряджених часток, нейтральних атомів і молекул.

Промисловість - основна галузь матеріального виробництва, що пов’язана з видобуванням сировини, виробництвом і переробкою мате-ріалів та енергії, виготовленням машин, виробництвом товарів і послуг.

Радіаційно-хімічні процеси - це такі технологічні процеси, під час яких головним рушієм є α і β частинки, γ-промені, електрони, протони, нейтрони тощо.

Робочий хід - головна частина технологічного процесу, пов’язана зі зміною форми, розміру, структури, властивостей, стану або положен­ням у просторі предмета праці.Робочий час - це час безпосереднього впливу робітника на предмет праці, а також час апаратних процесів під спостереженням робітника.

Серійне виробництво характеризується виготовленням чи ремон­том виробів партіями, що періодично повторюються.

Система технологій - сукупність функціонально пов’язаних за-собів технологічного оснащення, предметів виробництва та виконавців для виконання в регламентованих умовах виробництва технологічних процесів або заданих операцій.

Термічні процеси - це такі технологічні процеси, в ході яких го-ловним рушієм є тепло. При високотемпературних процесах сировину нагрівають, при низькотемпературних - охолоджують.

Техніка - сукупність засобів людської діяльності, які створюються для здійснення процесів виробництва, обслуговування невиробничої сфери, потреб суспільства.

Технологічна операція - закінчена частина технологічного проце-су, яка виконується на одному робочому місці праці одним робітни-ком над одним об’єктом і характеризується сталістю предмета праці, знарядь праці та характером впливу на предмет праці.

Технологічне оснащення - знаряддя виробництва, що доповнюють технологічне обладнання і необхідні засоби для виконання визначеної частини технологічного процесу.

Технологічний процес - послідовний набір операцій, під час кож-ної з яких із сировини отримують проміжну або готову продукцію з певними властивостями.

Технологія - це сукупність методів переробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форми та складу сировини, матеріалу, напівфабри-катів, які використовуються у процесі виготовлення виробів продук­тового та виробничого призначення.

Питання для поточного контролю знань

1. Розкрийте сутність поняття “технологія”. Які існують трактування цього поняття?

2. Дайте визначення технології як науки. Охарактеризуйте найбільш розповсюджені види технології.

3. У чому полягає взаємний вплив економічних відносин і технології? Чому економісти повинні знатися на системах технологій?

4. Розкрийте зміст понять “виробничий процес”, “технологічний про­цес”. Які принципи їхньої класифкації?

5. Класифікація технологічних процесів.

6. Технічні цикли, їх зміст і структура.

7. Проблеми зміни технологій. Прогнозування нових технологій.

8. Технологія як фактор економічного зростання.

9. Техніко-економічні показники технологічних процесів.

 

10. Економічна оцінка технологій. Основні методи цієї оцінки.

11. Розкрийте зміст поняття “технологічні системи”.

12. Що таке технологічний баланс? Яка його структура? При складанні якої техніко-економічної документації використовують дані техно-логічного балансу?

13. Сформулюйте поняття “якість продукції”. Які фактори впливають на якість продукції?

14. Техніко-економічний рівень технологічних систем.

15. Роль технології в соціально-економічному розвитку суспільства.

16. Які ви знаєте типи виробництва? Наведіть їх порівняльну техніко-економічну характеристику.

17. Розкрийте сутність технічного і наукового прогресу. У чому поля-гає двостороння взаємодія науки і технології?

Теми рефератів

1. Виробничий і технологічний процеси.

2. Термічні процеси.

3. Каталізні процеси.

4. Електрохімічні процеси.

5. Біохімічні процеси.

6. Плазмові процеси.

7. Лазерні процеси.

8. Ультразвукові процеси.

Тестові завдання для перевірки знань

1. Що таке операція?

а) елементарний технологічний процес;

б) частина виробничого процесу;

в) обидві відповіді правильні.

2. Що таке технологічний процес?

а) частина виробничого процесу;

б) частина допоміжного процесу;

в) частина виробничого процесу, що містить дії із зміни стану пред-
мета праці.

3. До послідовних технологічних систем належать підприємства:

а) машинобудівної галузі;

б) металургії;

в) обидві відповіді правильні.

4. Що є головною частиною технологічного процесу?

а) допоміжні ходи і переходи;

б) робочий хід;

в) обидві відповіді правильні.

5. Технологічні виробничі системи з низьким рівнем технології повин-
ні розвиватися шляхом:

а) удосконалення за рахунок механізації виробничих процесів;

б) заміни технологічного процесу;

в) удосконалення за рахунок автоматизації технологічних процесів.

6. Параметри, що характеризують індивідуальні особливості техноло-
гічних процесів:

а) склад сировини;

б) енергомісткість.

в) обидві відповіді правильні.

7. Параметри, що характеризують ряд однотипних технологічних про-цесів:

а) продуктивність;

б) тиск;

в) температура.

8. Найбільш здійсненними, економічними і екологічно нешкідливими є технологічні процеси:

а) з відкритою (розімкнутою) схемою;

б) із замкнутою (циркуляційною) схемою;

в) комбіновані.

9. Еволюційний шлях розвитку технологічних процесів можливо здій-снити:

а) за рахунок заміни робочого ходу;

б) шляхом вдосконалення допоміжних ходів;

в) обидві відповіді правильні.

10. Революційний шлях розвитку технологічних процесів можливий:

а) при докорінному перетворенні суті робочого ходу;

б) при заміні допоміжних ходів;

в) обидві відповіді правильні.

11. Революційний шлях розвитку технологічних процесів є:

а) обмеженим;

б) нескінченним;

в) невизначеним.

12. Послідовні зв’язки в технологічних системах характерні для рівнів:

а) виробничого підрозділу;

б) виробничого підприємства;

в) галузі промисловості.

13. Паралельні зв’язки в технологічних системах характерні для рівнів:

а) виробничого підрозділу;

б) виробничого підприємства;

в) народного господарства.

14. Надійність технологічної системи забезпечується.

а) надійністю устаткування;

б) надійністю технологічних процесів;

в) оптимальною її структурою;

г) всі відповіді правильні.

15. Що таке виробничий процес?

а) сукупність основних технологічних процесів, уживаних для ви-
готовлення або ремонту виробів, що випускаються;

б) сукупність всіх дій працівників і знарядь виробництва, необхід-
них для виготовлення і ремонту виробів, що випускаються;

в) сукупність допоміжних технологічних процесів.

 

Список рекомендованої літератури

1. Дичковська, О. В. Системи технологій промисловості [Текст] : навч. посіб. / О. В. Дичковська. – К. : Знання, 2007. – 270 с.

2. Збожна, О. М. Основы технологий [Текст] : учебн. пособ. / О. М. Збожна, 2001. – 385 с.

3. Маслов, В. П. Інформаційні системи і технології в економіці [Текст] : навч. посібн. / В. П. Маслов. – К. : Слово, 2003. – 264 c.

4. Остапчук, М. В. Системи технологій (за видами діяльності) [Текст] : навч. посібн. / М. В. Остапчук, А. І. Рибак. – К. : ЦНЛ, 2003. – 888 с.

5. Паничев, М. Г. Организация и технология отрасли [Текст] : учебн. пособ. / М. Г. Паничев, С. В. Мурадьян. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 448 c.

6. Системы технологий [Текст] : учебн. пособ. / под ред. проф. П. Д. Дудка. - Харків : Бурун Книга, 2003. - 336 с.

Заняття 3, 4

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...