Главная Обратная связь

Дисциплины:


Термінологічний словник. Агломерація – це процес спікання дрібних порошкових речовин, непридатних для використання, у куски оптимального розміру.Агломерація – це процес спікання дрібних порошкових речовин, непридатних для використання, у куски оптимального розміру.

Гезенок – це сліпий стовбур, який служить для спуску корисної копалини з вищого горизонту на нижчий.

Гірничі виробки – порожнини, що утворюються в земній корі в результаті гірничих робіт.

Гірничі роботи – роботи з відокремлення порід від масиву, відо-кремлення корисних копалин і пустих порід та доставки їх до місця переробки.

Дистиляція, або перегонка нафти – поділ нафти та нафтопродуктів на фракції, який ґрунтується на різниці температур кипіння окремих фракцій.

Збагачення – це сукупність процесів первинної обробки мінераль-ної сировини, що мають на меті відділення всіх цінних мінералів від порожньої породи, а також взаємне розділення цінних мінералів.

Кар’єр – сукупність відкритих виробок, обладнаних для видобу-вання корисних копалин.

Коксування – процес нагрівання вугілля або іншого твердого па-лива без доступу повітря при температурі 1 100–1 200 °С. Цей процес називають сухою перегонкою, за якою одержують кокс, напівкокс, де-ревне вугілля і леткі продукти.

Колодязь і шурф – це вертикальні гірничі виробки, які мають ви-хід на поверхню і призначені для допоміжних робіт: розвідка шару, вентиляція.

Концентрат – продукт з підвищеним вмістом необхідного мі-нералу.

Копальня – гірниче підприємство, на якому видобувають корисні копалини в закритих виробках.

Магнітна сепарація – метод розділення мінералів між собою або від пустої породи на основі різниці їх магнітних властивостей.

Нерудна сировина – сировина, яку використовують для виробницт-ва хімічних, будівельних та інших неметалічних матеріалів (фосфорити, апатити, граніти, алюмосилікати).

Очисні роботи – роботи, пов’язані з відокремленням корисних копалин.

Промислова підготовка води – комплекс заходів і технологічних процесів для отримання води необхідної якості.

Рудна мінеральна сировина – гірничі породи, що вміщують метали, котрі можуть бути економічно вигідно виокремлені у технічно чистому стані.

Сировина – речовина природного або синтетичного походження, яку використовують при виробництві промислової продукції.

Сліпий стовбур – вертикальна гірнича виробка, яка не має безпо-середнього виходу на денну поверхню і служить для підйому корисної копалини з нижчого горизонту на вищий.

Стовбур – вертикальна гірнича виробка, яка має безпосередній вихід на денну поверхню і служить для видання на поверхню кори-сної копалини, спуску допоміжних матеріалів, спуску-підйому людей, подання свіжого повітря.

Флотація – це процес розділення дрібних твердих частин, сутність якого полягає у різних поверхневих властивостях складових мінералів, заснована на відмінності їх при змочуванні водою.Питання для поточного контролю знань

1. Дайте визначення сировині та матеріалам. Яка їхня роль у техно-логічних процесах?

2. Класифікація сировини. За якими ознаками вона класифікується?

3. Загальні відомості про мінеральну сировину.

4. Що ви знаєте про рудну, нерудну та горючу сировину?

5. Коротко охарактеризуйте попередню підготовку і способи збага-чення сировини. Яка їхня роль у підвищенні якості сировини?

6. Роль води у сучасному виробництві.

7. Назвіть показники якості води.

8. Назвіть основні операції підготовки води до використання.

9. Технології відстоювання, фільтрування та знезаражування води.

10. Як відбувається пом’якшення і знесолювання води?

11. Що таке замкнутий цикл водокористування?

12. Використання повітря в промисловості.

13. Роль і шляхи використання енергії в технологічних процесах.

14. Джерела електричної енергії, їх техніко-економічне порівняння.

15. Назвіть альтернативні джерела електричної енергії, їх перспективи для України.

16. Дайте визначення терміна “збагачення”. У чому воно полягає?

17. Техніко-економічне порівняння різних способів збагачення.

18. Що таке гірничо-збагачувальний комбінат?

19. Якими способами може відбуватися збагачення сировини?

20. Дайте визначення термінів “концентрат”, “хвіст”, “проміжний про-дукт”.

21. Які властивості мінералів використовують при збагаченні корисної копалини?

22. У чому полягає технологія виготовлення агломерату?

23. У чому полягає технологія виробництва окатишів?

Теми рефератів

1. Сировина у технологічних процесах.

2. Методи обробки води.

3. Оборотні системи споживання.

4. Технологія виробництва електроенергії на теплових електростанціях.

5. Технологія виробництва електроенергії на ГЕС, ГАЕС.

6. Технологія виробництва електроенергії на АЕС.

7. Удосконалення технології виробництва енергії.

8. Дробіння і подрібнення сировини.

9. Збагачення сировини.

 

10. Виробництво агломерату.

11. Виробництво окатишів.

Тестові завдання для перевірки знань

1. Розрізняють такі види твердості води:

а) тимчасова, обумовлена присутністю розчинних гідрокарбонатів
кальцію та магнію (Так/Ні);

б) постійна, обумовлена присутністю сульфатів, хлоридів, силікатів,
нітратів і фосфатів цих металів (Так/Ні);

в) загальна твердість, що є сумою попередніх (Так/Ні).

2. Відходи виробництва – це:

а) фізично або морально застарілі предмети праці, що належать
переробці;

б) кількість початкової сировини і матеріалів, які безповоротно
втрачаються у процесі виготовлення продукції;

в) обидві відповіді правильні.

3. Оборотна система споживання – це:

а) раціональне використання водних ресурсів;

б) багаторазове використання води в технологічному процесі;

в) виключення води із системи постійного її споживання.

4. До способів підготовки води до споживання належать:

а) відстоювання;

б) введення коагулянтів і флокулянтів;

в) фільтрування.

5. Перевагами ГЕС є:

а) маневреність;

б) виробництво дешевої електроенергії;

в) низька вартість будівництва;

г) всі варіанти відповідей правильні.

6. За агрегатним станом сировина поділяється на:

а) рідку;

б) органічну;

в) рудну;

г) всі варіанти відповідей правильні.

7. За складом сировину поділяють на:

а) тверду;

б) неорганічну;

в) нерудну;

г) всі варіанти відповідей правильні.

8. До нерудної сировини відносять:

а) сірку і фосфор;

б) мінеральну;

в) органічну;

г) всі варіанти відповідей правильні;

д) всі варіанти відповідей неправильні.

 

9. Збагачення сировини, засноване на різній розчинності компонентів у воді при нагріванні, належить до:

а) методу флотації;

б) методу електромагнітної сепарації;

в) галургічного методу.

10. Сукупність процесів обробки, в результаті якої мінеральну сиро-
вину можна використовувати з більшим технічним і економічним
ефектом, називають:

а) очисними роботами;

б) збагаченням;

в) концентрацією.

11. При збагаченні сировини утворюються такі фракції, як:

а) конгломерат;

б) концентрат;

в) хвости;

г) всі варіанти відповідей правильні.

12. До методів збагачення сировини належать:

а) адсорбція;

б) сепарація;

в) термічний поділ;

г) всі варіанти відповідей правильні.

13. Якість сировини визначають:

а) фізичні, механічні, хімічні властивості;

б) технологічні властивості;

в) режим роботи та продуктивність обладнання;

г) всі варіанти відповідей правильні.

14. Вихідними матеріалами, що надходять з гірничодобувної промисло-
вості, є:

а) агломерат;

б) окатиші;

в) руда;

г) всі варіанти відповідей правильні.

15. Попередня підготовка сировини включає:

а) здрібнювання матеріалів;

б) агломерацію;

в) брикетування;

г) всі варіанти відповідей правильні.

Задачі

1. Визначте вихід концентрату при збагаченні залізної руди, якщо масова частка Fe3O4 становить 65 %, вміст заліза в концентраті -70 %. Масова частка заліза у хвостах - 4 %.

2. Ступінь вилучення мідного концентрату з руди - 30 %, масова частка міді у руді - 2 %. Визначте масову частку міді в концентраті.

3. Визначте теплоту згоряння вугілля, якщо на кожну спалену тонну на ТЕС виробляється близько 2 000 кВт електроенергії.

4. Підрахуйте, яку кількість вугілля середньої якості необхідно завез­ти на ТЕС для виробництва 1 млрд. кВт електроенергії.

5. Підрахуйте кількість урану 235, яку необхідно заготовити для виро­бництва електроенергії на АЕС з двома енергоблоками потужністю 1 000 МВ при безперервній роботі протягом 3 місяців.

 

Список рекомендованої літератури

7. Дичковська, О. В. Системи технологій промисловості [Текст] : навч. посіб. / О. В. Дичковська. – К. : Знання, 2007. – 270 с.

8. Збожна, О. М. Основы технологий [Текст] : учебн. пособ. / О. М. Збожна, 2001. – 385 с.

9. Маслов, В. П. Інформаційні системи і технології в економіці [Текст] : навч. посібн. / В. П. Маслов. – К. : Слово, 2003. – 264 c.

10. Остапчук, М. В. Системи технологій (за видами діяльності) [Текст] : навч. посібн. / М. В. Остапчук, А. І. Рибак. – К. : ЦНЛ, 2003. – 888 с.

11. Паничев, М. Г. Организация и технология отрасли [Текст] : учебн. пособ. / М. Г. Паничев, С. В. Мурадьян. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 448 c.

12. Системы технологий [Текст] : учебн. пособ. / под ред. проф. П. Д. Дудка. - Харків : Бурун Книга, 2003. - 336 с.

Заняття 5, 6

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...