Главная Обратная связь

Дисциплины:


Термінологічний словник. Агломерація - процес спікання руд дрібних фракцій з подрібненим твердим паливом (кокс, вугілля) в агломераційній машині.Агломерація - процес спікання руд дрібних фракцій з подрібненим твердим паливом (кокс, вугілля) в агломераційній машині.

Бронза - сплав міді з оловом у різних співвідношеннях (мідь пе­реважає), потім сплави міді, олова і цинку, а також з деякими іншими

металами або металоїдами (свинцем, марганцем, фосфором, кремнієм та ін. у невеликих кількостях).

Виливниці - чавунні або стальні форми, що мають квадратний, прямокутний або круглий поперечний переріз, їх заповнюють сталлю зверху або знизу.

Вуглецева сталь - будівельна сталь звичайної якості.

Глинозем, або оксид алюмінію є основним вихідним матеріалом для виробництва алюмінію.

Доменна піч - це шахтна піч для виробництва чавуну. Висота печі значно перевищує діаметр поперечного перерізу.

Доменний процес - це технологічний процес виробництва чавуну, який містить у собі горіння палива, відновлення заліза та навуглецюван­ня його.

Конвертер - це агрегат для виготовлення сталі з розплавленого чавуну.

Конструкційна сталь - сталь, яка має покращені властивості; за­стосовується в авіації, верстатобудуванні, автомобілебудуванні та ін.

Корозія - процес руйнування металів і сплавів при їх взаємодії з навколишнім середовищем, яке називають агресивним.

Корисний об’єм - це об’єм, який заповнюють матеріали після чер­гового завантаження колоші (включаючи рідинний метал і шлак, які знаходяться в печі).

Корисна висота - це відстань від чавунної льотки до рівня опус­кання конуса завантажувального апарата.

Легована сталь - сталь, яку отримують з додаванням хрому, ніке­лю, марганцю.

Легування - процес насичення сталі легуючими елементами з ме­тою поліпшення її властивостей.

Мартенівське виробництво - це процес виробництва сталі в мар­тенівських печах шляхом окислювальної плавки матеріалів, які містять залізо.

Металургія - наука про способи одержання металів з руд та їх пе­рероблення з метою надання потрібних властивостей.

Пірометалургія - сукупність процесів добування та очистки мета­лів і сплавів, які протікають при високих температурах (наприклад, виплавка чавуну, сталі, свинцю, міді, цинку та ін.).

Питома витрата палива - показник доменної печі, який харак­теризує економічність її роботи та визначає кількість палива, витраче­ного на виплавляння 1 т чавуну.

Порошкова металургія - це галузь промисловості, система техно­логічних процесів якої спрямована на виробництво порошкових металів і неметалевих сполук, з яких пресуванням (для надання форми і розмі­рів) з подальшим спіканням виготовляють заготівки, деталі тощо.

Розкислення сталі - виведення кисню зі сталі та відновлення за­ліза з оксиду.Руда природне мінеральне утворення, яке містить який-небудь метал або кілька металів у таких концентраціях і формах знаходження (як крупність, характер сполук та ін.), що забезпечують технічну мож­ливість та економічну доцільність їх добування.

Силумін - сплав алюмінію з кремнієм. Хімічний склад - 4-22 % , основа - А1, незначна кількість домішок Ре, Си, Мп, Са, Ті, , і ін.

Скрап - це відходи, отримані в процесі штампування, різання, бра­ку ливарного виробництва тощо.

Спеціальна сталь - сталь, яка має властивості жаростійкості, кис­лотостійкості, високу міцність і корозійну стійкість.

Сплави - металічні, макроскопічні однорідні системи, що утвори­лися внаслідок твердіння розплавлених рідких систем і складаються з двох або більшої кількості металів (рідше металів і неметалів) з харак­терними металічними властивостями. У широкому розумінні сплава­ми називають будь-які однорідні системи, які одержують сплавленням металів, неметалів, оксидів, органічних речовин та ін.

Сталь - сплав заліза з вуглецем, кремнієм, марганцем, сіркою і фосфором, де частка вуглецю становить менше 2,14 %.

Феросплави - сплави заліза з іншими елементами. Їх виплавляють з комплексних залізних руд в електродугових і доменних печах.

Флюси - матеріали, які застосовуються в металургійних процесах з метою утворення або регулювання складу шлаку, захисту розплав­лених металів від взаємодії з навколишнім середовищем, а також для з’єднання оксидів і сполук шкідливих домішок.

Формування - технологічна операція утворення виробу (заготівки) заданої форми, розмірів і щільності.

Чавун - сплави заліза з вуглецем, які містять більше 2 % С.

Чорні метали - промислові назви заліза та сплавів на його основі (сталь, чавун і феросплави). Мають найбільш широке застосування як конструкційні матеріали в машинобудуванні, транспорті та інших галу­зях народного господарства.

Шихта - суміш сирих матеріалів, а в деяких випадках (наприклад, при виплавці чавуну в доменній печі) і палива, які підлягають переробці в металургійних, хімічних та інших агрегатах. Шихту завантажують

або у вигляді рівномірної суміші, яку підготували заздалегідь поза агре-гатом, або порціями чи шарами, які складаються з окремих її складових. Шлак – це речовина, що утворюється з пустої породи, рудних ма-теріалів і флюсу в процесі переробки залізної руди у доменних печах.

Питання для поточного контролю знань

1. Що ви знаєте про чорну і кольорову металургію?

2. Розкажіть загальні відомості про пірометалургію і гідрометалургію.

3. Охарактеризуйте структуру металургійного комбінату чорної мета-лургії.

4. У чому полягає підготовка руд до плавки? Назвіть основні способи підготовки руд.

5. У чому полягає сутність доменного процесу?

6. Які руди та паливо використовуються у доменному виробництві?

7. Яка роль флюсів у доменному виробництві?

8. Які фізико-хімічні процеси відбуваються у доменній печі?

9. Назвіть й охарактеризуйте вихідні продукти доменного виробництва.

 

10. Які матеріали використовують при виготовленні сталі?

11. У чому полягає процес виготовлення сталі з чавуну?

12. Розкажіть про техніку і технологію киснево-конвертерного способу виплавки сталі.

13. Розкажіть про техніку і технологію виплавки сталі в мартенівських печах.

14. Розкажіть про виплавку сталі в електродугових і в індукційних пе-чах.

15. Надайте порівняльну характеристику усіх відомих вам способів отримання сталі з точки зору продуктивності процесу й якості про-дукції.

16. Охарактеризуйте відомі вам способи розливки сталі.

17. У чому полягає процес прокатки сталі й які види прокатки вам відомі? Дайте їх характеристику.

18. Сутність, значення та основні закономірності електрохімічних процесів?

19. У чому полягає сутність процесу виробництва міді?

20. У чому полягає сутність процесу виробництва алюмінію?

21. У чому полягає сутність процесу виробництва магнію?

22. У чому полягає сутність процесу виробництва титану?

23. Наведіть класифікацію та характеристику кольорових металів і сплавів.

24. Які легуючі елементи підвищують корозійну стійкість сталі? Чому? Поясніть.

Теми рефератів

1. Технологія виробництва сталі.

2. Позадоменні способи виробництва сталі.

3. Методи розливання сталі. Сучасні технології отримання литих за-готівок.

4. Високотемпературні процеси виробництва кольорових металів.

5. Виробництво прокату.

6. Шляхи використання продукції металургійного виробництва.

Задачі

1. Продуктивність доменної печі становить 3 520 т/добу. Якою буде добова продуктивність домни, якщо коефіцієнт використання ко-рисного об’єму зменшився у 1,5 раза?

2. Яка домна ефективніша: продуктивністю 1 250 т/добу і корисним об’ємом 950 м3 чи продуктивністю 1 540 т/добу і корисним об’ємом 780 м3?

3. Визначте річну продуктивність мартенівської печі з 1 м2 поду, якщо за добу виплавляють 1 050 т сталі, площа поду печі – 80 м2. У році 335 робочих днів.

4. Визначте інтенсивність плавки, якщо вміст вуглецю у коксі й вуг-лецевих домішках змінити відповідно з 80 до 82 % та з 10 до 12 %. Початкова інтенсивність плавки становила 0,61 т/м3 на добу.

Список рекомендованої літератури

1. Дичковська, О. В. Системи технологій промисловості [Текст] : навч. посіб. / О. В. Дичковська. – К. : Знання, 2007. – 270 с.

2. Збожна, О. М. Основы технологий [Текст] : учебн. пособ. / О. М. Збожна, 2001. – 385 с.

3. Маслов, В. П. Інформаційні системи і технології в економіці [Текст] : навч. посібн. / В. П. Маслов. – К. : Слово, 2003. – 264 c.

4. Остапчук, М. В. Системи технологій (за видами діяльності) [Текст] : навч. посібн. / М. В. Остапчук, А. І. Рибак. – К. : ЦНЛ, 2003. – 888 с.

5. Паничев, М. Г. Организация и технология отрасли [Текст] : учебн. пособ. / М. Г. Паничев, С. В. Мурадьян. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 448 c.

6. Системы технологий [Текст] : учебн. пособ. / под ред. проф. П. Д. Дудка. - Харків : Бурун Книга, 2003. - 336 с.

 

Тестові завдання для перевірки знань

1. Вихідними матеріалами для виробництва сталі є:

а) переробний чавун;

б) залізна руда;

в) кокс;

г) ливарний чавун;

д) спеціальні чавуни.

2. Чавун – сплави заліза з вуглецем, які містять:

а) менше 2 % С;

б) більше 2 % С;

в) більше 1 % С.

3. Залізна руда – це:

а) гірська порода, яка містить залізо;

б) гірська порода, яка містить залізо в таких кількостях, за яких її
технічно доцільно переробляти;

в) гірська порода, яка містить залізо в таких кількостях, за яких її
технічно та економічно доцільно переробляти.

4. Розташуйте послідовно процеси системи технологій виробництва
сталі:

а) добування та збагачення вугілля;

б) виробництво вогнетривів;

в) виробництво чавуну;

г) добування флюсів у кар’єрах;

д) виробництво сталі з чавуну;

є) добування залізної руди та її збагачення.

5. Вихідними даними для доменного виробництва є:

а) флюси;

б) паливо;

в) повітря;

г) залізна руда, флюси, паливо, повітря.

6. Сировиною для виробництва алюмінію є:

а) залізні руди;

б) червоний залізняк;

в) боксити;

г) сульфід заліза.

7. Процес одержання чавуну складається із стадій:

а) відновлення заліза з його оксидів;

б) шлакоутворення;

в) навуглецьовування;

г) окислення заліза;

д) відновлення заліза із сульфіда заліза.

8. Сталі – це сплави заліза з вуглецем, які містять:

а) менше 2 % С;

б) більше 2 % С;

в) менше 3 % С.

9. Економічна оцінка роботи доменної печі – це:

а) собівартість чавуну, яка складається з вартості вихідних матеріа-
лів, палива, енергетичних витрат, амортизації основних фондів,
заробітної плати, інших витрат;

б) собівартість чавуну, яка складається з вартості вихідних матеріалів.

10. Алюміній одержують:

а) відновленням з бокситу;

б) електролізом глинозему;

в) плавленням.

11. Доменні флюси – це:

а) матеріали, які вводять у доменну піч для зниження температури плавлення пустої породи;

б) матеріали, які вводять у доменну піч для підвищення температури плавлення пустої породи;

в) матеріали, які вводять у доменну піч для зниження температури плавлення пустої породи і для перетворення пустої породи на шлак.

12. Основним видом відновлювача і водночас паливом у доменних печах є:

а) оксид вуглецю;

б) кокс;

в) водень.

13. Вихідними матеріалами для виробництва сталі є:

а) переробний чавун;

б) залізна руда;

в) кокс;

г) ливарний чавун;

д) спеціальні чавуни.

14. Найбільш економічним методом виплавки сталі є:

а) мартенівський;

б) киснево-конверторний;

в) в електропечах.

15. Мідні руди:

а) багаті на мідь;

б) бідні на мідь;

в) комплексні.

16. Методи збагачення мідних руд:

а) магнітна сепарація;

б) флотація;

в) агломерація.

17. Назвіть шкідливі домішки чавуну:

а) марганець і сірка;

б) марганець і фосфор;

в) сіра і фосфор.

18. Мідь отримують:

а) пірометалургійним способом;

б) електролізом;

в) обидві відповіді правильні.

19. Доменний процес є:

а) дискретним технологічним процесом;

б) безперервним процесом;

в) комбінованим технологічним процесом.

20. Сплави на основі міді:

а) бронза;

б) латунь;

в) обидві відповіді правильні.

21. Алюміній отримують:

а) пірометалургійним способом;

б) шляхом відновлення з оксидів руди;

в) електролізом;

г) всі відповіді правильні.

22. Дюралюміни – це:

а) ливарні алюмінієві сплави;

б) ливарні мідні сплави;

в) алюмінієві сплави, що деформуються.

23. Вихідними даними для доменного виробництва є:

а) флюси;

б) паливо;

в) повітря;

г) залізна руда, флюси, паливо, повітря.

24. Інтенсивність плавлення – це:

а) кількість коксу (К), спаленого за добу на 1 т3 корисного об’єму
печі;

б) кількість чавуну, отриманого за добу;

в) відношення кількості чавуну, отриманого за добу, на 1 т3 кори-
сного об’єму печі.

25. Коефіцієнт виходу речовини – це:

а) відношення кількості речовини практично отриманої до теоре-
тично розрахованої;

б) відношення кількості речовини теоретично розрахованої до прак-
тично отриманої;

в) добуток кількості речовини практично отриманої та теоретично
розрахованої.

Заняття 7

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...