Главная Обратная связь

Дисциплины:


Термінологічний словник. Абразивна обробка – механічна обробка виробів з металу, деревини, пластмаси, скла, шкіри та інших матеріалів абразивним інструментом.Абразивна обробка – механічна обробка виробів з металу, деревини, пластмаси, скла, шкіри та інших матеріалів абразивним інструментом.

Автоматична лінія – це система автоматично діючих станків, пов’язаних транспортними засобами, що мають єдиний управляючий пристрій.

Адсорбція – поглинання поверхнею деталі активних атомів.

Вальцювання (прокатка) – такий вид обробки металів тиском, коли заготівка силами тертя втягується у проміжок між: обертальними вал-ками, які її пластично деформують, зменшуючи площу поперечного перерізу і збільшуючи довжину.

Верстати – машини, призначені для оброблення різанням заготі-вок, виготовлених з конструкційних матеріалів, з метою надання їм певної форми, розмірів і шорсткості поверхні.

Виливниці – це чавунні, рідше стальні форми.

Волочіння – спосіб обробки металів тиском, що полягає у протягу-ванні вальцьованих або пресованих заготівок крізь отвір, поперечний переріз якого менший за поперечний переріз заготівки, а конфігурація отвору формує заданий профіль виробу.

Вузол – складова частина виробу, який отримують з’єднуванням деталей.

Деталь – виріб, виготовлений без застосування складальних опе-рацій.

Дифузія – проникнення активних атомів у поверхневий шар деталі.

Допуск – відхилення кількісної характеристики будь-якого пара-метра (наприклад, розмірів деталей машин і механізмів, фізико-хімічних властивостей матеріалів), що допускаються від його номінального (розрахункового) значення відповідно до заданого квалітету точності. У машинобудуванні допуски забезпечують взаємозамінність деталей і вузлів.

Заготівки – напівфабрикати, за формою і розмірами близькі до деталі.

Зварювання – технологічний процес одержання нероз’ємних з’єд-нань внаслідок міжатомної взаємодії, що відбувається при місцевому сплавленні або спільному пластичному деформуванні з’єднуваних ча-стин.

Ливарне виробництво – процес виготовлення фасонних відливок під час заповнення рідкими металами і сплавами спеціальних фасонних форм, в яких метал твердіє.

Литво - виготовлення заготівок для виробів заповненням свідо­мо виготовлених ливарних форм розплавленим металом, сплавом або іншим конструкційним матеріалом.

Машина - механізм або поєднання механізмів, які здійснюють певні рухи для перетворення одного виду енергії на інший або вико­нання певного технологічного процесу (операції).

Обробка різанням - процес, при якому із заготівки (відливка, поко­вки) зрізують шар металу з метою надання деталі певної геометричної форми, точності розмірів і шорсткості поверхонь.

Промисловий робот - це автоматично-функціонуюча машина (автомат), призначена для відтворення деяких рухових і розумових функцій людини при виконанні основних і допоміжних виробничих операцій без безпосередньої участі людини.Протягування - спосіб оброблення зовнішніх і внутрішніх повер­хонь заготівки за допомогою протяжки. Головним рухом є поздовжнє переміщення інструмента, а рух подачі відсутній.

Розточування - операція металообробки, яка полягає у збільшенні діаметра вже існуючих отворів.

Складання машин - технологічний процес поєднання, координу­вання і фіксації деталей у вузли, а вузлів у машину.

Собівартість машини - сума усіх витрат на її виготовлення та реалізацію. Для зниження собівартості потрібно при конструюванні машин передбачати їх найменшу матеріаломісткість, серійність випуску, технологічність конструкції та ін.

Стійкість інструмента - час його роботи від загострення до за­гострення при певному режимі різання.

Стругання - спосіб оброблення плоских поверхонь заготівки за допомогою різця. Головним рухом за цього способу є зворотно-посту­пальне переміщення інструмента або заготівки.

Ступінь автоматизації машини - відношення автоматизованих циклів роботи машини до загальної кількості робочих циклів. Від ступе­ня автоматизації залежить продуктивність машини, її економічність.

Технологічність конструкції - відповідність конструкції машини вимогам економічної технології її виготовлення. Окремі елементи ма­шини повинні мати такі форми і розміри, щоб одночасно задовольняти вимоги міцності, стійкості, надійності та низької собівартості.

Фрезування - спосіб оброблення плоских і криволінійних повер­хонь заготівки за допомогою фрези. Головним рухом є обертання ін­струмента, а рухом подання - поступальне переміщення заготівки.

Шорсткість - сукупність почергових виступів (гребенів) і западин на поверхнях виробів.

Шліфування - спосіб оброблення поверхонь заготівки за допомо­гою шліфувальних кругів з метою досягнення точніших розмірів і зме­ншення шорсткості поверхні. Головним рухом у ході шліфування є обертання інструмента.

Штампування - процес обробки матеріалів тиском - пластичне деформування заготівки в штампах.

Питання для поточного контролю знань

1. Що слід мати на увазі під виробом, деталлю, складальною одини­цею, комплектуючим виробом?

2. Структура технологічного процесу в машинобудуванні.

3. Типи виробництва та їх характеристика.

4. Дані для проектування технологічного процесу. Види технологічної документації.

5. Класифікація технологічних процесів.

6. У чому полягає технологія лиття? Назвіть основні способи лиття.

7. Назвіть технічні фактори, які визначають досконалість способів фо­рмоутворення заготівок, деталей.

8. Які економічні показники визначають досконалість технологічних процесів при виробництві заготівок?

9. Який показник характеризує ефективність використання матеріалів при формоутворенні заготівок?

 

10. Назвіть основні рекомендації, які доцільно використовувати, виби­раючи спосіб виготовлення заготівок залежно від будови матеріалів і складності форми заготівки.

11. У чому полягає технологія різання? Назвіть основні способи різання.

12. У чому полягає сутність процесів точіння, свердління, фрезування, стругання, протягування та шліфування?

13. Мастильно-охолодні рідини, технологія їх застосування.

14. Нові способи різання: хімічні, електричні, ультразвуковий, плазмо­вий, лазерний. Їх сутність.

15. Продукція машинобудівної промисловості, її види.

16. Дайте визначення машини та зробіть класифікацію машин залежно від основних функцій робочого процесу.

17. Технологічні процеси складання машин, їх характеристика.

Теми рефератів

1. Технологічна характеристика різних типів виробництва.

2. Методи волочіння, пресування, кування, шліфування та штампування.

3. Виготовлення виробів різанням. Нові способи різання.

4. Нормування технологічного процесу.

5. Способи складання машин.

6. Техніко-економічні показники складання та шляхи їх поліпшення.

Задачі

1. На машинобудівельному заводі А виробляють 10 000 шт. дета-
лей за рік із сталі чистою масою 150 кг методами лиття в разові піщано-
глиняні форми, коефіцієнт використання металу становить 0,7. Пла-
влять сталь в електродуговій печі. На заводі Б виробляють такі самі
деталі із сталі з чистою масою 150 кг тієї ж кількості методами лиття в
разові форми з рідкорухомої формувальної суміші. Норма витрат сталі
на заводі Б на одну деталь становить 210 кг.

Виплавку сталі здійснюють у мартенівській печі. Візьміть вартість 1 т лиття за 400 ум. од.; вартість 1 т ум. п. = 100 ум. од.; 1 кВт/год. = = 1,0 ум. од.

Визначте:

а) норму витрат сталі на одну деталь на заводі А;

б) загальну річну потребу сталі на заводі А і Б;

в) витрати умовного палива й електроенергії на заводі А і Б;

г) коефіцієнт використання металу на заводі Б;

д) на якому заводі економічно доцільно виробляти деталі.

2. Чиста маса виробу – 400 кг, величина фактичних відходів при
обробці виробу становить 98 кг. За результатами удосконалення техно-
логії виготовлення виробу відходи планується зменшити.

Визначте коефіцієнт використання матеріалу і частку відходів до і після зміни технології.

Список рекомендованої літератури

13. Дичковська, О. В. Системи технологій промисловості [Текст] : навч. посіб. / О. В. Дичковська. – К. : Знання, 2007. – 270 с.

14. Збожна, О. М. Основы технологий [Текст] : учебн. пособ. / О. М. Збожна, 2001. – 385 с.

15. Маслов, В. П. Інформаційні системи і технології в економіці [Текст] : навч. посібн. / В. П. Маслов. – К. : Слово, 2003. – 264 c.

16. Остапчук, М. В. Системи технологій (за видами діяльності) [Текст] : навч. посібн. / М. В. Остапчук, А. І. Рибак. – К. : ЦНЛ, 2003. – 888 с.

17. Паничев, М. Г. Организация и технология отрасли [Текст] : учебн. пособ. / М. Г. Паничев, С. В. Мурадьян. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 448 c.

18. Системы технологий [Текст] : учебн. пособ. / под ред. проф. П. Д. Дудка. - Харків : Бурун Книга, 2003. - 336 с.

Тестові завдання для перевірки знань

1. Чинники, що впливають на вибір методу виготовлення заготівок:

а) тип виробництва;

б) конфігурація і розміри;

в) матеріал заготівки;

г) всі відповіді правильні.

2. Автоматичні лінії економічно вигідно застосовувати в такому виро-
бництві:

а) одиничному;

б) серійному;

в) масовому.

3. Чинники, що впливають на вибір методу виготовлення заготівок:

а) тип виробництва;

б) конфігурація і розміри;

в) матеріал заготівки;

г) всі відповіді правильні.

4. Взаємозамінність при збірці:

а) підвищує продуктивність;

б) знижує продуктивність;

в) не змінює продуктивності.

5. Хімічне фрезерування застосовують:

а) для обробки фасонних поверхонь, які неможливо отримати інши-
ми способами обробки;

б) для зменшення товщини деталей або ребер деталей, які не еконо-
мічно обробляти або отримувати іншими способами;

в) обидві відповіді правильні.

6. Головним рухом при фрезеруванні служить:

а) обертальний рух заготівки;

б) обертальний рух фрези;

в) поступальне переміщення фрези.

7. Втрати робочого часу на здійснення допоміжних ходів спостеріга-
ються у:

а) безперервних технологічних процесах;

б) дискретних технологічних процесах;

в) обидві відповіді правильні.

 

8. При великосерійному та масовому виробництвах застосовують:

а) спосіб повної взаємозамінності;

б) спосіб неповної взаємозамінності;

в) спосіб індивідуального підганяння.

9. Для здійснення рухомого складання повинні виконуватись такі
умови:

а) повна взаємозамінність деталей;

б) періодичного переміщення виробу;

в) стійкість інструмента.

10. На машинобудівних підприємствах виконують такі види контролю:

а) квартальний;

б) обов’язковий;

в) вибірковий;

г) всі варіанти відповідей правильні.

Заняття 8,9

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...