Главная Обратная связь

Дисциплины:


Термінологічний словник. Абсорбційна колона - масотеплообмінний апарат для розділення газових сумішей шляхом вибіркового вбирання їх окремих компонентів рідким абсорбентомАбсорбційна колона - масотеплообмінний апарат для розділення газових сумішей шляхом вибіркового вбирання їх окремих компонентів рідким абсорбентом. Застосовується для осушування і очищення приро­дних газів під час виробництва сірчаної кислоти, хлору, аміаку та ін.

Абсорбція - вибіркове поглинання речовини з газового чи рідкого середовища усім об’ємом твердого тіла чи рідини.

Антифрикційні пластмаси - пластмаси, які використовують для виготовлення підшипників ковзання.

Вулканізація - процес перетворення сирого каучуку на гуму шля­хом нагрівання його із сіркою.

Газифікація - штучне перетворення твердого або рідкого палива на гази.

Гума - матеріал, необхідний для виробництва різноманітних ви­робів - від автомобільних шин до хірургічних рукавичок.

Десорбція - процес видалення адсорбованої (адсорбату) або абсо­рбованої (абсорбату) речовини з поверхні адсорбенту або з об’єму аб­сорбенту. Протилежне - сорбція, адсорбція або абсорбція.

Електроліз - хімічні процеси, що відбуваються при пропусканні постійного електричного струму на електродах, розташованих у роз­чинах, розплавах або твердих електролітах. Позитивно заряджені іони (катіони) рухаються до катода та відновлюються на ньому, а негатив­но заряджені (аніони) - до анода, де відбувається їх окислення. Маса утворених на електродах речовин і кількість пропущеної електричної енергії пов’язані відомим законом Фарадея.

Ендотермічна реакція - хімічна реакція, яка відбувається з пог­линанням енергії (теплоти) із середовища.

Каталіз - зміна швидкості хімічної реакції під дією деяких речовин (каталізаторів), які беруть участь у ній, але не входять до складу кін­цевих продуктів. Для каталізу є характерним зниження енергії активації,

що приводить до різкого прискорення швидкості реакції та можливості проведення процесів при більш низьких температурах.

Каталізатор – речовина, яка змінює швидкість хімічних реакцій, а сама після реакції залишається хімічно незмінною і в тій же кількості, що й до реакції. Каталізатори, що прискорюють реакції (в сотні та на-віть тисячі разів), називаються позитивними. Ті ж, що уповільнюють реакції, називають негативними (інгібітор).

Нафта – горюча корисна копалина, складна суміш вуглеводнів різних класів з невеликою кількістю органічних кисневих, сірчистих і азотних сполук, що являє собою густу маслянисту рідину від темно-бурого до чорного кольору. Елементарний склад, %: вуглець 80–88, водень 11–14,5, сірка 0,01–5, кисень 0,05–0,7, азот 0,01–0,6. Густина – 760–990 кг/м3. Теплота згоряння – 43,7–46,2 МДж/кг.

Піроліз – розщеплення складних органічних сполук на більш прості при високій температурі. Характерні реакції при піролізі – розщеплення вуглець-вуглецевих зв’язків, дегідрогенізація, полімеризація, ізомериза-ція, конденсація. До піролізу належать коксування, крекінг тощо.Пластичні маси (пластики) – це матеріали, що вміщують як основ-ний компонент полімер, який за певної температури і тиску набуває пластичності, а потім твердіє, зберігаючи форму при експлуатації.

Полімеризація – метод синтезу полімерних матеріалів, основою якого є сполучення кількох або багатьох молекул мономерів і однієї складної молекули – полімеру, що не супроводжується виділенням побі-чних низькомолекулярних продуктів (наприклад, синтез поліетилену).

Целюлоза – природний полімер, який виготовляють з деревинної або рослинної сировини.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягають особливості хімічної промисловості, які відріз-няють її від інших видів матеріальних виробництв?

2. Які техніко-економічні показники використовуються під час аналізу виробництв у хімічній промисловості?

3. Назвіть основні принципи класифікації хіміко-технологічних про-цесів.

4. З яких елементарних стадій складається хіміко-технологічний про-цес? Охарактеризуйте їх.

5. Поясніть залежність швидкості хімічних реакцій від концентрації реагуючих речовин, тиску та температури.

6. Як зміною тиску, температури та концентрації речовин вивести хімі-ко-технологічний процес зі стану рівноваги?

7. Поясніть дію каталізу на швидкість перебігу хіміко-технологічних процесів.

8. Охарактеризуйте загальну схему отримання сірчаної кислоти.

9. Охарактеризуйте загальну схему отримання азотної кислоти з аміаку та визначте особливості кожної стадії.

 

10. Екстракційний та електрохімічний методи отримання фосфорної кислоти.

11. Охарактеризуйте технологічну схему отримання подвійного супер-фосфату поточним методом. Які фізичні процеси при цьому вико-ристовуються?

12. Полімери. Де і для чого вони використовуються?

13. У чому полягає сутність полімеризації та поліконденсації?

14. Пластмаси. Позитивні та негативні властивості пластмас. Пластмаси спеціального призначення.

15. Назвіть і охарактеризуйте основні методи виготовлення деталей з пластмас.

16. Хімічні волокна. Етапи виготовлення хімічних волокон.

17. У чому полягає прядіння сухим і мокрим способами?

18. Каучук. Як він поділяється за походженням?

19. Вихідна сировина для виготовлення натурального і синтетичного каучуків?

20. Технологія виготовлення гумових виробів.

21. У чому полягає процес вулканізації?

22. Нафта. Які продукти виробляють з нафти?

23. Технологія переробки нафти методом перегонки і ректифікації.

24. Які різновиди крекінг-процесу вам відомі? Охарактеризуйте їх.

25. Чим каталітичний крекінг відрізняється від теплового? Що є спіль-ного у цих процесах?

26. Дайте визначення риформінгу і піролізу.

27. Назвіть і охарактеризуйте основні нафтопродукти.

Задачі

1. Скільки карбаміду можна добути з 1 т аміаку за один прохід у колоні синтезу, якщо вихід становить всього 35 %?

2. Скільки 50 %-ї сірчаної кислоти можна добути з 40 м3 діоксиду сірки, якщо окислення відбувається на 95 %, а при поглинанні водою 3 % отриманого триоксиду сірки втрачається?

3. Складіть схему руху матеріальних потоків технологічного процесу отримання сірчаної кислоти.

4. Складіть схему руху матеріальних потоків технологічного процесу отримання хімічних волокон.

5. Складіть схему руху матеріальних потоків технологічного процесу переробки нафти крекінгом.

6. Складіть схему руху матеріальних потоків технологічного процесу отримання гуми.

 

 

Список рекомендованої літератури

1. Дичковська, О. В. Системи технологій промисловості [Текст] : навч. посіб. / О. В. Дичковська. – К. : Знання, 2007. – 270 с.

2. Збожна, О. М. Основы технологий [Текст] : учебн. пособ. / О. М. Збожна, 2001. – 385 с.

3. Маслов, В. П. Інформаційні системи і технології в економіці [Текст] : навч. посібн. / В. П. Маслов. – К. : Слово, 2003. – 264 c.

4. Остапчук, М. В. Системи технологій (за видами діяльності) [Текст] : навч. посібн. / М. В. Остапчук, А. І. Рибак. – К. : ЦНЛ, 2003. – 888 с.

5. Паничев, М. Г. Организация и технология отрасли [Текст] : учебн. пособ. / М. Г. Паничев, С. В. Мурадьян. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 448 c.

6. Системы технологий [Текст] : учебн. пособ. / под ред. проф. П. Д. Дудка. - Харків : Бурун Книга, 2003. - 336 с.

Теми рефератів

1. Технологія виробництва кислот (за вибором).

2. Технологія виробництва содових продуктів.

3. Техніка і технологія виробництва мінеральних добрив.

4. Техніка і технологія перегонки нафти.

5. Хімічні способи переробки нафти.

6. Полімери в хімічній промисловості. Виробництво і використання пластмас.

7. Техніка і технологія виготовлення синтетичних волокон.

8. Техніка і технологія виготовлення гуми, гумових виробів.

Тестові завдання для перевірки знань

1. Сировиною для отримання сірчаної кислоти є:

а) пірит;

б) самородна сірка;

в) сильвініт;

г) фосфорит.

2. До полімерних матеріалів належать:

а) пластмаси;

б) гума;

в) обидві відповіді правильні.

3. Каталізом називається:

а) процес, що приводить до прискорення хімічної реакції в резуль-
таті введення додаткових речовин – каталізаторів;

б) процес зміни швидкості хімічної реакції в результаті введення
додаткових речовин – каталізаторів;

в) процес, що призводить до уповільнення хімічної реакції.

4. Полімерні смоли служать сировиною для виробництва:

а) синтетичних волокон;

б) пластмас;

в) обидві відповіді правильні.

5. Процесом вулканізації отримують:

а) пластмаси;

б) гуму;

в) каучук.

6. Початковою сировиною для виробництва гуми є:

а) каучук;

б) синтетичні смоли;

в) обидві відповіді правильні.

7. Сірчану кислоту отримують:

а) контактним способом;

б) нітрозним способом;

в) обидві відповіді правильні.

8. Сировиною для виробництва азотної кислоти є:

а) сірчистий газ;

б) аміак;

в) окисел азоту.

9. Застосування каталізатора в хіміко-технологічних процесах:

а) підвищує якість продукції;

б) знижує якість продукції;

в) не змінює якість продукції.

10. Методи переробки нафти:

а) пряма перегонка;

б) суха перегонка;

в) газифікація.

11. Каталітичний крекінг нафтопродуктів:

а) збільшує глибину переробки сировини;

б) знижує глибину переробки сировини;

в) не змінює глибину переробки сировини.

12. Розташуйте за порядком стадії отримання сірчаної кислоти:

а) контактне окислення SO2;

б) абсорбція SO3;

в) очищення SO2;

г) отримання SO2.

13. Найбільш економічно доцільним є метод отримання азотної кислоти,
за якого:

а) використовують атмосферний тиск;

б) використовують високий тиск;

в) використовують комбіновану схему тиску.

14. Головною особливістю електротермічного методу отримання фос­
форної кислоти є:

а) можливість переробки фосфатної сировини з низьким вмістом
фосфору;

б) можливість отримання кислоти високої концентрації;

в) можливість отримання кислоти високого ступеня чистоти;

г) можливість отримання більш дешевої кислоти такої ж концентрації.

15. Головною особливістю плазмохімічних процесів є:

а) велика швидкість хімічних реакцій внаслідок дії високих температур (Так/Ні);

б) утворення таких реакційноздатних часток, які можуть утворюватися лише в умовах плазми, що веде до появи нових типів хімічних реакцій та утворення нових продуктів (Так/Ні);

в) велика чутливість реакції до домішок у сировині (Так/Ні).

16. На швидкість хімічної реакції впливає:

а) концентрація реагентів (Так/Ні);

б) температура (Так/Ні);

в) не впливає тиск (Так/Ні).

Заняття 10

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...