Главная Обратная связь

Дисциплины:


Термінологічний словник. Азбоцемент - цемент, зміцнений азбестовим волокномАзбоцемент - цемент, зміцнений азбестовим волокном. Він легкий, вогнестійкий, атмосферостійкий, легко формується. Його міцність вища порівняно з бетоном.

Бетон - це штучний кам’яний матеріал, який отримують у резуль­таті формування і твердіння бетонної суміші. Суміш містить у собі мінеральний в’яжучий матеріал (цемент - 16 %), заповнювач (пісок, щебінь, гравій - 75 %) і воду (9 %).

Вапно (оксид кальцію - СаО) - в’яжуча мінеральна кристалічна тугоплавка речовина.

Вогнетривкі матеріали - матеріали, що мають вогнетривкість вище 1 580 °С і відповідають таким вимогам, як вогнетривкість, висока мі­цність на стискання та згинання, термостійкість, газонепроникність, шлакостійкість, сталість об’єму.

Карбонізація - процес поглинання вуглекислого газу оксидами та гідроксидами металів з утворенням карбонатів. Такий процес відбува­ється, зокрема, при твердінні вапна.

Керамзит - легкий пористий керамічний матеріал чарункової бу­дови із закритими порами. Основне призначення - заповнювач для ле­гких бетонів.

Кераміка - вироби і матеріали, що одержують спіканням глин і їх­ніх сумішей з мінеральними добавками, а також окислів і їхніх сполук.

Клінкер цементний - напівпродукт, який отримують при спіканні тонко розмеленої суміші вапняку та глини.

Механічні властивості - характеризують зміну форми, розмірів і суцільність матеріалу під дією механічних навантажень, які створю­ються в результаті дії природних або штучних факторів. Виділяють такі механічні властивості: пружність, пластичність, міцність, розмокання, твердість.

Монтажні роботи - це індустріальний механізований комплекс­ний процес зведення будинків і споруд з готових бетонних, залізобе­тонних, азбестоцементних, дерев’яних, металевих конструкцій, блоків або об’ємних елементів.

Опока тверда, легка, тонкопориста кремениста гірська порода, що містить до 97 % аморфного кремнезему, а також домішки піску та глинистих часток. Використовується як сировинна добавка при виго­товленні клінкеру. Сильний абсорбент.

Портландцемент - порошок помеленого цементного клінкеру, який отримують випалюванням аж до спеченого стану суміші вапняку (75-78 %) і глини (22-25 %) або їх природної суміші - мергелів.

Реакція гідратації - приєднання молекул води до молекул або іо­нів. Відбувається без утворення іонів водню та гідроксиду.

Реакція гідролізу - реакція обмінного розпаду між водою різними сполуками: солями, вуглеводами, білками тощо.

Саман (тюрк. - солома) - це стіновий будівельний матеріал, його виготовляють із суміші глини, соломи, піску та інших речовин.

Термопласти - полімери, здатні багаторазово розм’якшуватися при нагріванні та тверднути при охолодженні.Фаянс - керамічний матеріал, схожий на порцеляну, покритий тонкою склоподібною плівкою - поливою. В основному складається із SiO2, Al2O3 i K2O.

Шамот - вогнетривка глинаабо каолін, випалена до втрати пластичності, видалення хімічно зв’язаної води і має певний ступінь спікання. Іноді шамотом називають суміш піщано-глинистих і висо­ковогнетривких матеріалів (шамот, азбест тощо) зі сполучниками, що використовується для виготовлення вогнетривів.

Питання для самоконтролю

1. Мінеральна сировина, що використовується для виробництва буді­вельних матеріалів, та її властивості,

2. Охарактеризуйте фізичні, механічні та хімічні властивості будівель­них матеріалів.

3. Наведіть приклади вогнетривких і вогнестійких матеріалів. Проко­ментуйте ці властивості матеріалів і наведіть приклади їх викорис­тання.

4. Що характеризує технологічні властивості матеріалу? Наведіть при­клади.

5. Що є сировиною для отримання вапна? Напишіть рівняння, яке є в основі технологічного процесу отримання негашеного вапна.

6. У чому полягає процес отримання гашеного вапна? Наведіть схему його отримання. Які технологічні особливості цього процесу?

7. Що таке будівельний гіпс? Яка сировина використовується для його отримання?

8. Накресліть схему процесу отримання будівельного гіпсу.

9. Охарактеризуйте сировину для отримання портландцементу. Які є шляхи зниження собівартості портландцементу за рахунок сировини?

10. Які процеси відбуваються під час отримання клінкеру?

11. Від яких показників залежать властивості цементу? На що вказує марка цементу?

12. Значення бетону та залізобетону як будівельних матеріалів.

13. Які бетони називають легкими? Де вони використовуються? У чому полягає економічна ефективність їх використання?

14. Пористі бетони, їх характеристика. Особливості їх отримання та ви-користання. У чому полягає економічна ефективність їхнього вико-ристання?

15. Що таке композиційні матеріали? Наведіть приклади.

16. Керамічні вироби. Загальна технологічна схема виробництва кера-мічних виробів.

17. Асортимент керамічних будівельних матеріалів і сфери їхнього використання.

18. Техніко-економічні показники використання будівельних матеріалів з кераміки.

19. Розкрийте сутність принципів організації будівництва.

20. Охарактеризуйте сучасні методи основних будівельних робіт.

Теми рефератів

1. Будівельні матеріали, їх властивості.

2. Технологія отримання вапна.

3. Будівельний гіпс, технологія його виробництва.

4. Виробництво портландцементу та його використання в будівництві.

5. Керамічні будівельні матеріали.

6. Скломатеріали, їх використання в будівництві.

7. Полімерні будівельні матеріали.

 

Список рекомендованої літератури

1. Дичковська, О. В. Системи технологій промисловості [Текст] : навч. посіб. / О. В. Дичковська. – К. : Знання, 2007. – 270 с.

2. Збожна, О. М. Основы технологий [Текст] : учебн. пособ. / О. М. Збожна, 2001. – 385 с.

3. Маслов, В. П. Інформаційні системи і технології в економіці [Текст] : навч. посібн. / В. П. Маслов. – К. : Слово, 2003. – 264 c.

4. Остапчук, М. В. Системи технологій (за видами діяльності) [Текст] : навч. посібн. / М. В. Остапчук, А. І. Рибак. – К. : ЦНЛ, 2003. – 888 с.

5. Паничев, М. Г. Организация и технология отрасли [Текст] : учебн. пособ. / М. Г. Паничев, С. В. Мурадьян. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 448 c.

6. Системы технологий [Текст] : учебн. пособ. / под ред. проф. П. Д. Дудка. - Харків : Бурун Книга, 2003. - 336 с.

Задачі

1. Визначте масу 4 500 літрів бетонного замісу, якщо його щільність р = 3 500 Кг/м3.

2. Складіть схему руху матеріальних потоків технологічного процесу виробництва скла.

3. Визначте об’єм замісу бетонної суміші, щільність якої р = 3 200 кг/м3. Для замісу використовують 500 кг цементу, 150 кг води, 75 кг піску, 200 кг щебінки.

4. Ваша фірма отримала замовлення на виробництво 1 000 т негаше-ного вапна. Розрахуйте витрати на сировину та паливо (ум. п), як-що 1 т СаСО3 (10 % глинистих домішок) коштує 5 ум. од., 1 т ум. п. коштує 40 ум. од.

5. Складіть схему руху матеріальних потоків технологічного процесу отримання портландцементу.

6. Складіть схему руху матеріальних потоків технологічного процесу виробництва гашеного та негашеного вапна.

7. Складіть класифікаційну таблицю керамічних будівельних матеріа-лів і сфери їх використання.

8. Визначте водоцементне відношення замісу, якщо для його приго-тування використовують 500 кг цементу і 200 кг води.

Тестові завдання для перевірки знань

1. Сировиною для виготовлення керамічних будівельних матеріалів
може бути:

а) глина + пісок;

б) пісок + вапняк;

в) вапняк + глина;

г) глина + шамот.

2. До керамічних будівельних матеріалів належать:
а) цегла керамічна;

в) керамзит;

б) цегла силікатна; г) плитка фаянсова.

3. До природних будівельних матеріалів належать:

а) бетон, шифер, деревина, щебінь;

б) пісок, цегла, дошка, керамзит;

в) всі варіанти відповідей правильні.

4. Розмістіть стадії технологічного процесу отримання керамічних
виробів у порядку їх здійснення:

а) підготовка сировини;

б) висушування виробів;

в) оздоблення виробів;

г) випалювання виробів.

5. До в’яжучих будівельних матеріалів належать:

а) бетон;

б) пісок;

в) гіпс;

г) нафта;

д) цемент;

е) бітум;
є) вапно.

6. Розмістіть технологічні процеси отримання цементу в порядку їх
здійснення:

а) отримання клінкеру;

б) підготовка сировини;

в) дозрівання;

г) випалювання.

7. Клінкер – це:

а) тонко змелена суміш мінералів природного походження;

б) суміш мінералів, утворених у процесі випалювання;

в) проміжний продукт у процесі отримання портландцементу;

г) один з різновидів портландцементу.

8. Механічними властивостями будівельних матеріалів є:

а) міцність;

б) твердість;

в) морозостійкість;

г) тепломісткість.

 

9. Критерієм економічної ефективності розвитку виробництва будіве-льних матеріалів і конструкцій є:

а) ступінь зниження витрат праці на їхнє виготовлення;

б) зниження витрат праці на спорудження будівель з цих будівель-
них матеріалів;

в) зниження витрат праці на сировину;

г) порівняльна характеристика експлуатаційних властивостей;

д) галузь використання будівельних матеріалів.

10. Основними статтями витрат у собівартості будівельних матеріалів є:

а) вартість сировини;

б) вартість палива;

в) транспортні витрати;

г) витрати на експлуатацію обладнання.

11. У собівартості керамічних виробів основною статтею витрат є:

а) заробітна плата;

б) паливо та енергія;

в) сировина;

г) експлуатація обладнання.

12. До повітряних в’яжучих сумішей належать:

а) цемент;

б) гіпс;

в) вапно;

г) глина.

13. Найбільш енергомістким є виробництво:

а) цементу;

б) цегли керамічної;

в) вапна гашеного;

г) гіпсу будівельного.

14. В останні 5 років в Україні намітилася тенденція:

а) до збільшення випуску будівельних матеріалів;

б) до різкого зниження випуску будівельних матеріалів;

в) до стабілізації з незначним збільшенням випуску;

г) до стабілізації з незначним коливаннями з року в рік.

15. Цементна промисловість як сировину може використовувати такі
відходи, як:

а) доменні шлаки;

б) відходи нафтової промисловості;

в) вугільний пил;

г) нефеліновий шлак.

16. Розмістіть технологічні процеси отримання скла в порядку їх здій­
снення:

а) просвітлення;

б) шлакоутворення;

в) виготовлення виробу;

г) склоутворення;

д) вистигання.

17. Переваги керамічної будівельної цегли полягають у:

а) доступності сировини;

б) високій теплопровідності;

в) низькому рівні витрат у процесі експлуатації споруд;

г) високій об’ємній масі виробів.

Дайте відповіді “так” або “ні”, відповідь “ні” обґрунтуйте.

18. Властивості будівельних матеріалів визначаються їхнім складом і структурою.

19. Теплопровідність - це здатність матеріалів поглинати тепло під час нагрівання та віддавати його під час охолодження.

20. Основою технологічного процесу отримання будівельного гіпсу є подрібнення природного гіпсу.

21. Процес твердіння будівельного гіпсу зворотний процесу його отри­мання.

22. Гіпс, вапно та цемент - гідравлічні в’яжучі.

23. Випалювання керамічних виробів здійснюють у печах періодичної та безперервної дії при температурі 500-700 °С.

24. Економічно вигідним способом отримання цементу є мокрий.

25. Основним видом сировини для виробництва керамічних будівельних матеріалів є глини.

Заняття 11

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...