Главная Обратная связь

Дисциплины:


Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь 

1. Що не належить до доходів, які отримують суб’єкти в результаті пропозиції економічних реурсів?

а) заробітна плата; б) прибуток;

в) рента; г) правильна відповідь відсутня.

 

2. До доходів, які отримані внаслідок особливого соціального статусу людини, відноситься:

а) заробітна плата; б) стипендія студента;

в) прибуток; г) правильно – пп. а, б.

 

3. В якому рядку допущено помилку?

а) формою доходу на ресурс праці є заробітна плата та пенсія;

б) формою доходу на ресурс підприємницьких здібностей є прибуток;

в) доходом за наявність певного соціального статусу є виплати за безробіттям;

г) формою доходу внаслідок пропозиції грошей є процент.

 

4. В якому твердженні допущено помилку:

а) формою доходу на ресурс праці є заробітна плата;

б) доходом за наявність певного соціального статусу є виплати за безробіттям та пенсія;

в) формою доходу внаслідок пропозиції грошей є прибуток;

г) правильна відповідь відсутня.

 

5. Фермер платить землевласнику за право обробляти поле і продавати весь зібраний з нього врожай. Гроші, які отримує землевласник, є:

а) рентою; б) орендною платою;

в) відсотком; г) часткою прибутку, яку отримав фермер.

 

6. Найманий працівник отримує дохід у вигляді:

а) прибутку; б) заробітної плати;

в) дивіденду; г) ренти.

 

7. Підприємницький талант є джерелом доходу:

а) прибутку; б) проценту;

в) дивіденд; г) заробітної плати.

 

8. Власник земельної ділянки біля перехрестя автомагістралей отримує:

а) прибуток; б) процент;

в) дивіденд; г) ренту.

 

9. Прибуток отримує:

а) вишивальниця на фабриці “Модний одяг”;

б) підприємець, який заснував фабрику “Модний одяг”;

в) власник земельної ділянки, на якій розташовано фабрику “Модний одяг”;

г) банк, який надав позику для придбання обладнання на фабрику “Модний одяг”.

 

10. Що належить до форм використання особистого доходу?

а) сплата податків; б) збереження;

в) споживання; г) правильно – пп. а, б, в.

 

11. Які фактори не впливають на поведінку працівника на ринку праці:

а) родинний стан;

б) величина заробітної плати;

в) місце розташування підприємства;

г) вірна відповідь відсутня.

 

12. Встановлена державою мінімальна заробітна плата - це:

а) нижня межа індивідуального доходу, що рекомендується;

б) величина прожиткового мінімуму;

в) показник, на підставі якого визначається динаміка заробітної плати в країні;

г) нижня межа заробітної плати працівника будь-якого підприємства.

 

13. Реальна заробітна плата – це:

а) кількість товарів і послуг, які можна придбати за отримані працівником гроші;б) доход, отриманий людиною від реалізації своїх фізичних, інтелектуальних, підприємницьких здібностей;

в) доход, отриманий найманим робітником від реалізації своїх здібностей у створенні благ;

г) ціна праці, установлена роботодавцем за узгодженням з державою.

 

14. Не впливають на ставку заробітної плати:

а) попит на працю та її пропозиція;

б) політика держави в галузі оплати праці;

в) політика прфспілок;

г) співвідношення приватного і державного секторів в економіці.

 

15. Основними факторами, що визначають поведінку працівника на ринку праці є:

а) асортимент продукції, національність, стать, родинні звязки;

б) віддаленість від місця проживання, престижність праці, величина заробітної плати;

в) обсяги збуту виробленої на підприємствах продукції, орієнтація на прибуток, політичні погляди;

г) вірна відповідь відсутня.

 

16. В умовах ринку середній рівень заробітньої плати програмістів визначається:

а) кількістю працівників, що мають професію програміста і готових працювати за цією спеціальністю при існуючому рівні оплати праці;

б) попитом на працівників, що мають професію програміста;

в) взаємодією пропозиції і попиту на працівників, що мають професію програміст;

г) трудовим законодавством.

 

17. Зміни в рівні реальної заробітної плати в порівнянні з номінальною заробітною платою викликані змінами в:

а) рівні цін на товари і послуги; б) нормі прибутку;

в) відсотках по депозитам; г) правильна відповідь відсутня.

 

18. Прибуток – це:

а) виторг з урахуванням витрат; б) виторг мінус витрати;

в) частка витрат у виторгу; г) витрати плюс виторг.

 

19. Безпосереднім фактором обсягу прибутку не є:

а) обсяг виготовленої продукції; б) собівартість;

в) ціна реалізованої продукції; г) обсяг реалізованої продукції.

 

20. Збитковим є таке підприємство, на якому:

а) відсутній прибуток;

б) низька заробітна плата;

в) витрати перевищують виторг;

г) є витрати, пов'язані з недостатньо эффективною організацією виробництва.

 

21. Авансовані у виробництво засоби - це:

а) гроші, виплачені працівникам підприємства як аванс;

б) гроші, отримані у виді позички з правом їхнього використання тільки на виробничі цілі;

в) розподіл вкладених у підприємство коштів серед його учасників;

г) гроші, вкладені в придбання ресурсів, необхідних для функціонування підприємства.

 

22. Прибуток дорівнює:

а) сумі грошей, яка отримана від реалізації товарів та послуг;

б) сумі грошей, яку отримує за свою працю директор магазину;

в) виторгу від реалізації товарів та послуг, за вирахуванням всіх видатків на виробництво та продаж;

г) винагороді підприємця, яку він отримав в грошовій формі.

 

23. Збільшення процентної ставки приведе до:

а) зростання пропозиції кредитних ресурсів;

б) скорочення пропозиції кредитних ресурсів;

в) зростання величини пропозиції кредитних ресурсів;

г) зростання величини попиту кредитних ресурсів.

 

24. Рівноважна процентна ставка вирівнює:

а) споживання і збереження;

б) номінальну і реальну процентні ставки;

в) обсяг попиту і пропозиції кредитних ресурсів;

г) всі вказані величини.

 

25. Ставка позичкового проценту не залежить від:

а) терміну надання кредиту; б) величини позики;

в) ризикованості проекту; г) правильна відповідь відсутня.

 

26. При прийнятті рішень про інвестиції фірми приймають до уваги:

а) номінальну процентну ставку;

б) реальну процентну ставку;

в) реальну ставку процента за мінусом номінальної;

г) інші, не вказані вище фактори.

 

27. Земельна рента буде зростати, якщо:

а) знижується ціна землі; б) росте попит на землю;

в) скорочується попит на землю; г) пропозиція землі росте;

 

28. Ціна землі залежить від:

а) величини річної ренти;

б) ставки банківського процнту;

в) величини альтернативного доходу покупця землі;

г) правильно – пп. а, б, в.

 

29. Реальний доход, на відміну від номінального доходу:

а) є доходом після вирахування всіх податків;

б) включає не тільки заробітну платню, але і надходження зі всіх інших джерел;

б) розраховується з урахуванням зміни цін;

в) правильно – пп. а, б, в.

 

Вправа 3. Визначте яке з положень правильне, а яке помилкове

 

1. Диференціація доходів є абсолютно неминучим явищем в будь-якій економічній системі.

2. Величина отримуваних доходів не здійснює ніякого впливу на світогляд людини.

3. Особливий соціальний статус дає право на отримання певних видів доходів.

4. Трансфертні платежі є доходом в результаті пропозиції економічних ресурсів.

5. Заробітна плата є наслідком реалізації підприємницьких здібностей.

6. Заробітна плата не є основним джерелом доходу для абсолютної більшості населення.

7. Держава виступає безпосереднім роботодавцем для абсолютної більшості населення.

8. Єдиним суб’єктом, що визначає ставку заробітної плати є роботодавець.

9. Більша частина доходів суб’єктів використовується на збереження.

10. Капітал приносить доход у вигляді ренти.

11. Рентний доход – це доход, який отримують від продажу землі та інших природних ресурсів.

12. Прибуток – це сума грошей, отриманих від реалізації товарів та послуг.

13. Факторами величини бухгалтерського прибутку є обсяг реалізованої продукції і ціна за одиницю реалізованої продукції.

14. Терміновість, поверненість і платність – це принципи кредиту.

15. Рівень інфляції впливає на величину процентної ставки.

16. На величину процентної ставки не впливає політика Центрального банку.

17. Рівень купівельної спроможності людей визначається тільки величиною доходів.

 

Вправа 4. Розв’яжіть задачі

 

1. Фірма вирішує питання взяти банківський кредит на будівництво житлового будинку. Річна ставка проценту 13%. Очікувана норма прибутку 15%. Чи буде фірма будувати будинок за цих умов?

2. Визначте, якою буде реальна процентна ставка, якщо номінальна процентна ставка складає 10%, а темп інфляції за рік 4%.

3. Визначте прибуток банку, на депозитні рахунки якого надійшло 400 млн грн, у кредит було надано 350 млн грн, кредитна ставка дорівнює 20%, ставка по депозитам – 15%. Витрати банку на обслуговування клієнтів становлять 4 млн грн.

4. Визначте, як змінився реальний доход родини, якщо її номінальний доход збільшився на 20%, а рівень цін за цей період зріс на 10%:

5. Підприємець вклав у бізнес 250 тис. грн. і за рік одержав 80 тис. грн. прибуток. Чому дорівнює норма прибутку підприємця? Чи доцільно йому в такий спосіб витрачати гроші, якщо банківський відсоток дорівнював 35%.

6. Ділянка землі продається за ціною 50000 грн. Придбавши цю ділянку, ви можете здавати її в оренду з розрахунку 4000 грн. ренти в рік. Ставка процента складає 10%. Чи придбаєте ви цю ділянку, якщо, маючи 50000 грн., бажаєте одержати максимально можливий доход?

7. Власний капітал банку складає 1 млн. дол., а позичковий капітал – 11 млн. дол. Банк віддав у позику 10 млн. дол. Відсоток, що сплачується вкладником, дорівнює 1,5, а відсоток, стягнутий з позичальників, дорівнює 3 % річних. Підрахуйте норму прибутку банку.

8. Припустимо, що власник землі в Англії отримує щорічну ренту 3500 ф. ст. і її розмір залишиться незмінним, але банк знизить відсоток з 3,5 % до 2,8 %. Які зміни відбудуться в ціні землі?

9. Розрахуйте індекс росту реальної заробітної плати, якщо відомо, що номінальна заробітна плата виросла в 1,5 рази, а ціни – на 20%.

10. Розрахуйте індекс цін, якщо за звітний період номінальна заробітна плата зросла на 20%, а реальна заробітна плата знизилась на 20%.

 

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...