Главная Обратная связь

Дисциплины:


Головні завдання держави в умовах ринкових економічнихсистем:

— правове забезпечення функціонування ринкового

механізму;

— організація грошового обігу;

— захист і сприяння розвитку конкуренції;

— виробництво суспільних благ;

— мінімізація трансакційних витрат;

— компенсація зовнішніх ефектів (екстерналій);

— стабілізація макроекономічних коливань;

— перерозподіл доходів через податкову систему;

— реалізація національних інтересів у світовій економіці.

Зовнішні ефекти (екстерналії) — витрати і вигоди,

пов'язані з виробництвом і споживанням благ тими суб'єктами, які

не є учасниками певної ринкової угоди.

Зовнішні ефекти набувають форми позитивних і негативних.

Позитивні ефекти виникають у випадку, коли виробництво

або споживання будь-якого блага приносить некомпенсовані

вигоди третім особам.

Негативні ефекти виникають у випадку, коли виробництво

або споживання будь-якого блага зумовлює некомпенсовані

витрати третіх осіб.

 

Товарна біржа — це оптовий товарний ринок, для якого

характерні такі особливості:

— торгівля товарами за стандартами та зразками, що дає

можливість реалізувати не сам товар, а контракт на його поставку;

— регулярність торгів на основі певних правил;

— формування цін на основі зіставлення попиту і пропозиції

(котирування);

— свобода вибору контрагента за угодою;

— стандартизація контрактів і мінімальних партій поставок.

Фондова біржа — організований ринок цінних паперів, що

виконує функцію мобілізації грошових засобів для

довгострокових інвестицій в економіку та для фінансування державних

програм.

Цінні папери — документи, що виражають майнові (боргові)

зобов'язання.

Акції(від лат. actio — дія, дозвіл) — цінні папери, випущені

акціонерними товариствами, які засвідчують вкладення певної

кількості капіталу і дають право їхньому власникові на

отримання певного доходу (дивіденду) з прибутку акціонерного

товариства (рис. 7.10).

Облігація (від лат. oblige — зобов'язання) — документ, що

засвідчує передачу грошей у борг на певний строк із правом

отримання щорічного фіксованого доходу та зобов'язання про

повернення суми боргу у визначений строк.

Вексель (від нім. Wechsel — розмін) — письмове боргове

зобов'язання за встановленою законом формою, яке видається

позичальником (боржником, векселедавачем) кредитору (век-

селеотримувачу), що надає останньому право вимагати від

боржника повернення зазначеної у векселі суми в певний строк.

Варрант — цінний папір, що випускається разом з

облігацією чи привілейованою акцією і дає її власникові право на

додаткові пільги у визначений час.

Ваучер — майновий купон, що видається в процесіприватизації державного майна для придбання акцій підприємств, які підлягають приватизації.

Сертифікат (депозитний) — фінансовий документ,

випущений банком, який засвідчує наявність грошового депозиту і

зобов'язання виплатити цю суму тримачеві сертифіката у певний

строк. Це цінний папір на пред'явника.

 

Термін "попит" в економічній науці означає

платоспроможну потребу, тобто потребу, яку суб'єкт здатний оплатити. Із такого визначення випливає, що попит на той чи інший товар (послугу) залежить від ціни.

Зв'язок між ціною і величиною попиту є сталим. Причиною

зміни попиту є зміна ціни. Цей зворотний причинно-наслідковии

зв'язок між ціною товару і величиною попиту є законом попиту.

Закон попиту виявляється через економічну поведінку

споживача.

Ціна— найважливіший чинник, що визначає обсяг попиту.

Але існують і інші чинники, що впливають на нього.

 

де QD — величина попиту на товар; Р — ціна товару.

 

Пропозиція— це обсяг товарів та послуг, який виробники

хочуть і можуть поставити на ринок за різною ціною за певний

проміжок часу.

Сталий причинно-наслідковий зв'язок між ціною та обсягом

товарів (послуг), який товаровиробник здатний поставити на

ринок, виражається законом пропозиції.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...