Главная Обратная связь

Дисциплины:


Облік кредиторської заборгованості за товари, роботи та послуги.Товарно-матеріальні цінності надходять на підприємство на підставі угод з постачальниками. В угодах передбачаються умови поставки: види та номенклатура товарно-матеріальних цінностей, що поставляються, кількість, ціна, строки поставки, порядок розрахунків. Загальна схема закупівлі товарно – матеріальних цінностей виглядає так:

1.На підприємство постачальника посилається довірена особа підприємства-покупця, яка оглядає товар і приймає рішення про його купівлю.

2.На основі переговорів між постачальником та покупцем укладається договір. Це є дуже істотним моментом, оскільки на підставі договору підприємство може відстоювати свої права.

3.На основі повідомлення покупця уповноважена особа підприємства-постачальника виписує рахунок на оплату.

4.Виписаний рахунок керівником підприємства-покупця передається в бухгалтерію з розпорядним надписом.

5.Підприємство-покупець передає в обслуговуючий банк розпорядження на перерахування коштів зі свого рахунку на рахунок постачальника відповідно до виписаного рахунку-фактури.

6.Отримання підприємством-продавцем виписки банку, яка підтверджує надходження коштів на його банківський рахунок.

Після вищенаведених операцій, залежно від умов договору, можливі такі варіанти розвитку подій:

- отримання товару після повної оплати його вартості;

- одержання всієї партії товару після його часткової оплати;

- оплата товару чеком з розрахункової чекової книжки й отримання всієї партії товару одночасно з виписуванням чека;

- отримання частини партії товарів в міру їх оплати. У такому разі час від часу між підприємствами має проводитися звіряння (терміни встановлюються в договорі).

Поставка матеріальних цінностей на підприємство може здійснюватися:

а) працівником підприємства—довіреною особою;

б) підприємством-постачальником (яке згідно з укладеним договором, доставляє товар на склад покупця);

в) зобов’язання щодо поставки товару на склад покупця бере на себе транспортна організація (перевізник).

Коли отримання товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) здійснюється довіреною особою, на складі постачальника представник підприємства-покупця зобов’язаний пред’явити довіреність та документ, що засвідчує його особу. Довіреність видається працівникові за розпорядженням керівника. Складає і видає цей документ спеціально призначена особа. У довіреності вказуються:

• найменування підприємства-одержувача і його адреса;

• ідентифікаційний код;

• найменування підприємства-платника і його адреса;

• номер розрахункового рахунку, найменування і код (МФО) банку;

• дата видачі і дата, до якої довіреність дійсна;

• кому видана довіреність: посада і прізвище, ім’я та по батькові. Якщо довіреність видається не працівнику підприємства, то, крім посади, можна вказати назву підприємства, на якому працює ця особа;• документ, що засвідчує особу працівника, на якого виписується довіреність, його серія, номер, дата видачі, ким виданий;

• назва організації-постачальника, від якої повинні бути отримані цінності;

• номер і дата документа, на підставі якого одержують цінності, наприклад, наряду, рахунку, договору, заявки, угоди або будь-якого іншого документа, що їх заміняє. Причому одна довіреність може бути виписана на кілька рахунків, нарядів тощо (всі вони повинні бути вказані в довіреності), якщо цінності, вказані в цих рахунках, нарядах, необхідно отримувати від одного і того самого постачальника і з одного й того самого складу;

• перелік цінностей, які належить одержати, їх найменування, одиниці вимірювання (кілограми, метри, штуки тощо) і кількість.

Важливо знати, що довіреності належать до бланків суворої звітності. Виписані, але не використані довіреності не знищуються, а підлягають поверненню відповідальній особі. Ця особа зберігає невикористані бланки в окремих папках протягом встановленого терміну. У разі пошкодження, знищення, крадіжки бланка довіреності складається акт відповідною комісією.

Після належного оформлення довіреність завіряється підписом керівника та бухгалтера і ставиться печатка підприємства. Довірена особа ставить свій підпис як зразок. Виписана довіреність дійсна протягом 10 днів.

Відпускаючи цінності із складу, постачальник виписує накладну-вимогу на відпуск матеріалів (ф. М-11) у якій зазначається номер довіреності та дата її видачі, а також найменування товару, його кількість. Якщо товар доставляється автотранспортом, то замість форми М-11 оформляється товарно-транспортна накладна (ф.№ 1-ТН). Якщо постачальник є платником ПДВ, він виписує покупцю ще й податкову накладну. Після відпуску матеріалів довіреність та другий примірник накладної здається в бухгалтерію постачальника. Доставлені довіреною особою на склад матеріали оприбутковуються комірником прибутковим ордером (ф. М-4), а також реєструються в „Журналі обліку вантажів” ф. М-1.

Довірена особа зобов’язана не пізніше від наступного дня після оприбуткування цінностей надати працівникові, який виписує довіреності, документи про придбання та оприбуткування матеріалів на складі.

В обліку вартість доставки відображається як транспортно-заготівельні витрати, сума яких або відразу включається до ціни придбаних цінностей, або відображається за дебетом окремого субрахунку (289) і розподіляється пропорційно до вартості цінностей, що вибувають. Коли товарно-матеріальні цінності, згідно з договором, доставляються підприємством-постачальником, вартість доставки є включеною у вартість цінностей одразу, у рахунку-фактурі окремо не виділяється.

Якщо цінності доставляються сторонньою транспортною організацію (перевізником), з нею укладається договір на перевезення. При цьому також оформляється товарно-транспортна накладна. Відображаючи в оформлених документах факт пе­ревезення даного виду цінностей, у вартість придбаного товару включають вартість транспортних послуг перевізника.

Для розрахунків з постачальником за отримані товарно-матеріальні цінності покупець переважно використовує платіжне доручення, за якими обслуговуючий банк перераховує кошти на рахунок постачальника. Проте при розрахунках між суб’єктами підприємницької діяльності можуть використовуватися й інші форми безготівкових розрахунків, а також готівкова форма оплати.

Коли оплата здійснюється за допомогою чеків, загальна схема розрахунків набирає дещо іншу форму. Працівник підприємства-покупця розраховується з постачальникам за придбану продукцію на місці, виписуючи чек на потрібну суму. Підприємству-продавцю виписувати рахунок немає потреби.

При наданні послуг, виконанні робіт підставою для здійснення розрахунків є підписаний замовником Актвиконаних робіт, наданих послуг. Призначення основних первинних документів з обліку розрахунків з постачальниками наведено у таблиці.

Таблиця

Призначення основних первинних документів з обліку розрахунків з постачальниками

Форма та найменування документа Порядок застосування
М-1 "Журнал обліку вантажів, що надійшли" Застосовується для обліку та контролю за надходженням та оприбуткуванням матеріальних цінностей. Записи в журналі виконуються відділом постачання в міру надходження матеріальних цінностей на склад підприємства на основі товарно-транспортних документів, прибуткових ордерів, актів приймання матеріалів. У журналі також роблять відмітки про запитання, що пов'язані з розшуком вантажів, які не надійшли. У графі "Примітка" записують дані про оплату рахунків, відмову від акцепту або суми часткового акцепту та інш.
М-2 "Довіреність" Застосовується для оформлення права окремої посадової особи виступати довіреною особою підприємства при отриманні запасів. Відноситься до бланків суворої звітності.
М-3 "Журнал реєстрації довіреностей" Застосовується для реєстрації виданих довіреностей та розписки про їх одержання.
М-4 "Прибутковий ордер" Застосовується для обліку матеріалів, які надходять на підприємство від постачальників чи з переробки. Прибутковий ордер в одному примірнику складається матеріально відповідальною особою у день надходження цінностей на склад. Графа "Номер паспорта" заповнюється при оформленні господарських операцій щодо матеріальних цінностей, які містять дорогоцінні матеріали та каміння.
М-7 "Акт про приймання матеріалів" Застосовується для оформлення приймання матеріальних цінностей, які мають кількісні та якісні розбіжності з даними супровідних документів постачальника; складається також при прийманні матеріалів, які прибули без документів. Після приймання цінностей акти з прикладанням документів (товарно-транспортних накладних) передаються: один до бухгалтерії підприємства для обліку переміщення (руху) матеріальних цінностей, а другий - відділу постачання або юридичному відділу для направлення листа-претензії постачальнику. Необхідні додаткові дані, які не відокремлені у формі окремими рядками, записуються у розділі "Інші дані". Акт у 2-х примірниках складається приймальною комісією з обов'язковою участю матеріально відповідальної особи та представника відправника (постачальника) або представника незацікавленої організації. Акт затверджується керівником підприємства (організації) чи особою, яка на те уповноважена.
М-11 "Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів" Використовується для обліку руху матеріальних цінностей в середині підприємства та їх відпуску господарствам свого підприємства, що розташовані за межами його території, а також стороннім організаціям. Накладна-вимога виписується в двох примірниках і підписується головним бухгалтером або особою, на те уповноваженою. У випадку відпуску матеріалів господарствам свого підприємства один примірник передається одержувачам (цеху, дільниці та т.п.), другий - складу, який потім передається до бухгалтерії. У випадку внутрішнього переміщення матеріалів накладну-вимогу складає матеріально відповідальна особа складу (цеху), що здає цінності. Один примірник служить складу (цеху), що здає, основою для списання цінностей, а другий - складу (цеху), що приймає для оприбуткування цінностей. Графа 9 "Інвентарний номер" заповнюється в тому випадку, якщо облік малоцінних та швидкозношуваних предметів ведеться за інвентарними номерами. У випадку відпуску матеріальних цінностей господарствам свого підприємства, що розташовані за межами його території, або стороннім організаціям накладну-вимогу виписують на основі договорів, нарядів і інших відповідних документів. Перший примірник передають складу як основу для відпуску матеріалів, другий - одержувачеві матеріалів. При відпуску матеріалів самовивозом накладну-вимогу підписану одержувачем, комірник передає в бухгалтерію для виписки розрахунково-платіжних документів, якщо матеріали відпускалися із наступною оплатою.
форма N 1-ТН "Товарно-транспортна накладна" Товарно-транспортну накладну виписують у чотирьох примірниках: перший примірник залишається у вантажовідправника і є підставою для списування товарно-матеріальних цінностей. Другий, третій і четвертий примірники, завірені підписами і печатками (штампами) вантажовідправника, передають водію; другий примірник водій здає вантажоодержувачу, він є підставою для оприбуткування товарно-матеріальних цінностей; третій і четвертий примірники, завірені підписами і печатками (штампами) вантажоодержувача, водій передає перевізнику. Третій примірник, що є підставою для розрахунків за виконання транспортних послуг, перевізник надсилає замовнику автотранспорту для оплати за перевезення; четвертий примірник додається до подорожнього листа і є підставою для обліку транспортної роботи та нарахування заробітної плати водію.

 

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконанні роботи і надані послуги ведеться на рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”, за кредитом якого відображається заборгованість за одержані від постачальників та підрядників товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, за дебетом – її погашення, списання тощо. Аналітичний облік ведеться окремо за кожним постачальником та підрядником в розрізі кожного документа (рахунку) на сплату. Для обліку дебіторської заборгованості постачальників і підрядників при попередній оплаті за ТМЦ виділено окремий активний рахунок 371 «Аванси видані».

Таблиця

Рахунок 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” має такі субрахунки:

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками” Ведеться облік розрахунків за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги з вітчизняними постачальниками та підрядниками.
632 “Розрахунки з іноземними постачальниками” Ведеться облік розрахунків з іноземними постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги.
633 "Розрахунки з учасниками ПФГ На цьому рахунку учасник промислово-фінансової групи веде облік розрахунків за одержані від учасників ПФГ товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги).

Таблиця

Рахунок 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” кореспондує:

за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків:
24 “Брак у виробництві” 30 “Каса” 31 “Рахунки в банках” 34 “Короткострокові векселі одержані” 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками” 37 “Розрахунки з різними дебіторами” 41 “Пайовий капітал” 46 “Неоплачений капітал” 48 “Цільове фінансування і цільові надходження” 50 “Довгострокові позики” 51 “Довгострокові векселі видані” 52 “Довгострокові зобов’язання за облігаціями” 55 “Інші довгострокові зобов’язання” 60 “Короткострокові позики” 62 “Короткострокові векселі видані” 64 “Розрахунки за податками й платежами” 68 “Розрахунки за іншими операціями” 70 “Доходи від реалізації” 71 “Інший операційний дохід” 74 “Інші доходи” 15 “Капітальні інвестиції” 20 “Виробничі запаси” 21 “Тварини на вирощуванні та відгодівлі” 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети” 23 “Виробництво” 24 “Брак у виробництві” 28 “Товари” 30 “Каса” 31 “Рахунки в банках” 39 “Витрати майбутніх періодів” 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів” 64 “Розрахунки за податками й платежами” 68 “Розрахунки за іншими операціями” 70 “Доходи від реалізації” 80 “Матеріальні витрати” 84 “Інші операційні витрати” 85 “Інші затрати” 90 “Собівартість реалізації” 91 “Загальновиробничі витрати” 92 “Адміністративні витрати” 93 “Витрати на збут” 94 “Інші витрати операційної діяльності” 99 “Надзвичайні витрати”

На рахунку 63 обліковують розрахунки:

1. За отримані зі сторони активи (основні, оборотні, матеріальні та нематеріальні), за виконані сторонніми суб'єктами і прийняті підприємством роботи, надані такими суб'єктами і спожиті підприємством послуги включаючи розрахунки за споживання електроенергії, води, газу тощо, а також послуги з доставки або переробки запасів, розрахункові документи за які прийнято до оплати.

2. За невідфактуровані поставки (отримані активи, виконані роботи і надані послуги, розрахункові документи на які не надійшли)

3.За надані послуги з перевезень, у т. ч. розрахунки за недоборами і переборами тарифу (фрахту);

4.За всі види послуг зв'язку;

5.Генерального підрядника зі своїми субпідрядниками при виконанні договору будівельного підряду; генерального підрядника зі своїми субпідрядниками (співвиконавцями) при виконанні науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт.

Надлишкитоварно-матеріальних цінностей, виявлені при їх прийманні, до з'ясування обставин (повернути постачальнику чи прийняти на баланс й оплатити) обліковують на позабалансовому рахунку 023 „Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні”.

У разі коли рахунок постачальника був сплачений до надходження вантажу (Дт 371 – Кт 311), а під час приймання на склад,ТМЦ що надійшли, виявилася їх нестача, то рахунок 63 кредитують на суму нестачі в кореспонденції з дебетом субрахунку 374 „Розрахунки за претензіями”. За дебетом рахунку 63 зараховується сума попередньої оплати у кореспонденції з субрахунком 371 „Розрахунки за авансами виданими” і, таким чином, рахунки 63 і 371 закриваються, а на рахунку 374 утворюється сальдо дебіторської заборгованості постачальника на суму виявленої нестачі, тобто пред'явленої претензії. Якщо претензія, відповідно до умов договору, виставляється з урахуванням штрафних санкцій, то сума штрафних санкцій нараховується за кредитом субрахунку 715 „Отримані штрафи, пені, неустойки” у кореспонденції з дебетом субрахунку 374. Тобто, на субрахунку 374 утворюється дебіторська заборгованість на всю суму, що підлягає стягненню з постачальника: відшкодуваннія частини попердньої оплати за поставки плюс штрафні санкції за порушення умов договору. Погашення дебіторської заборгованості здійснюєтьсч проведенням: Дт 311 – Кт 374.

Подібно відображають заборгованість за оплаченим рахунком постачальника, коли при його подальшій перевірці виявляється невідповідність цін, обумовлених договором, або арифметичні помилки.

При розрахунках з постачальниками підприємства можуть використати такі документи для безготівкових розрахунків:

– платіжні доручення;

– платіжні вимоги-доручення;

– чеки;

– акредитиви;

– векселі.

У передбачених чинним законодавством випадках кошти з рахунків підприємств можуть зніматися без їх згоди (безакцептно).

Платіжне доручення — це доручення клієнта своєму банку перерахувати кошти з його поточного рахунка на рахунок одержувача коштів у визначеній сумі.

Платіжні доручення виписуються підприємством у 2 примірниках на визначених НБУ формах. Доручення приймається банком до оплати протягом 10 днів з дня виписки. Використовуються для розрахунків за матеріали, товари, послуги, при авансових платежах, платежах у бюджет та фонди тощо.

Операції з оплати рахунків постачальників відображаються в обліку записом:

Дт 63 „Розрахунки з постачальниками і підрядниками” – Кт 31 „Рахунки в банках”.

Платіжна вимога-доручення — це комбінований документ, який складається з двох частин:

• верхня — вимога постачальника (одержувача коштів) до покупця (платника) оплатити вартість поставленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг;

• нижня — доручення платника до свого банку перерахувати вказану суму.

Верхня частина документа заповнюється постачальником і передається небанківським шляхом платникові, який дає свою згоду на оплату, заповнюючи другу частину документа. Заповнений документ покупець подає в банк для оплати.

При перерахуванні коштів на спеціальний рахунок лімітованої чекової книжки складається така кореспонденція рахунків: Дебет 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті» – Кредит 311 «Поточні рахунки в банку в національній валюті».

При оплаті рахунків постачальників зі спеціального рахунка: Дебет 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» – Кредит 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті».

При поверненні невикористаного залишку ліміту на поточний рахунок: Дебет 311 «Поточні рахунки в банку в національній валюті» – Кредит 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті».

Акредитив — наказ банку платника здійснювати платіж постачальнику в бан­ку постачальника за рахунок перерахованої платником суми коштів для цих потреб.

Акредитив відкривається платником на вимогу постачальника за рахунок власних коштів або кредитів банку в сумі, передбаченій в акредитивному договорі та на визначений термін. Акредитив використовується лише для розрахунків з одним по­стачальником для безготівкової оплати поданих ним рахунків.

При відкритті акредитива складається обліковий запис: Дебет 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті» – Кредит 311 «Поточні рахунки в національній валюті».

При оплаті за рахунок акредитива рахунків постачальника: Дебет 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» – Кредит 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті».

При закритті акредитива: Дебет 311 «Поточні рахунки в банку в національній валюті» – Кредит 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті». Основні бухгалтерські записи за рахунком 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» наведено в табл.

Аналітичний облік розрахунків з постачальниками ведеться окремо за кожним постачальником у розрізі кожного документа (рахунка) про сплату (в картках чи журналі обліку розрахунків). В журналі визначається загальна сума заборгованості підприємства перед постачальниками.

Протягом звітного місяця в журналі реєструється кожен документ постачальника, який підтверджує поповнення запасів чи виконаних послуг, а також здійснюється відмітка про оплату.

Таблиця

Типова кореспонденція рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»

Зміст операції Д-т К-т
Прийнято від підрядників та підписано акти про виконані ними на замовлення підприємства роботи капітального будівництва і надані послуги, споживані підприємством у зв'язку з веденням такого будівництва
Прийнято від постачальників та підрядників накладні та акти про виконані ними поставки, роботи і надані послуги, споживані підприємством у зв'язку з придбанням і введенням в експлуатацію інших об'єктів основних засобів
Прийнято від постачальників та підрядників накладні і акти про виконані ними поставки, роботи і надані послуги з метою придбання і введення в експлуатацію об'єктів інших необоротних матеріальних активів
Прийнято до сплати рахунки за передачу готових нематеріальних активів або за виконані роботи, надані послуги (підтверджені підписаними актами про виконання), вартість яких включається до первісної вартості нематеріальних активів, що створюються на підприємстві
Прийнято до сплати рахунки за придбання для поповнення основного стада дорослих тварин, включаючи витрати з їх доставки, якщо доставка здійснювалася транспортом постачальника або іншої сторонньої організації
Накладні, акти та інші прибуткові документи на надходження ТМЦ, що придбаваються з метою їх використання в обороті як виробничі запаси
Накладні, акти та інші прибуткові документи на надходження молодняку тварин з метою їх вирощування для поповнення основного стада
Накладні, акти та інші прибуткові документи на надходження тварин, що придбаваються з метою їх використання в обороті
Прийнято від постачальників накладні про поставки ТМЦ, що придбаваються з метою їх використання в складі оборотних активів як МБП
Рахунки та акти підрядників (субпідрядників), виконавців (співвиконавців), прийняті до оплати за виконані на замовлення підприємства роботи і на­дані послуги, ут. ч. споживання енергії, газу, води, послуг зв'язку, інших послуг, споживаних у цехах основного та допоміжного виробництва
Рахунки та акти підрядників (субпідрядників), виконавців (співвиконавців), прийняті до сплати за виконані на замовлення підприємства роботи та надані послуги, у т. ч. споживання енергії, газу, води, послуг зв'язку, інших послуг, споживаних з метою виправлення виробничого браку
Накладні, акти та інші прибуткові документи на надходження ТМЦ, що придбаваються з метою їх використання в обороті як товарів
Пред'явлено претензії постачальникам (підрядникам) за виявлену при прийманні ТМЦ недостачу понад норми природного убутку, внаслідок виявлення невідповідності цін, виявлення помилок у відвантажувальних документах та інших порушень умов договору
Рахунки та акти підрядників (субпідрядників), виконавців (співвиконавців) прийнято до сплати за виконані на замовлення підприємства роботи і надані послуги, у т. ч. споживання енергії, газу, води, послуг зв'язку, інших послуг, споживаних з метою усунення дефектів реалізованої та поверненої покупцями (замовниками) продукції у межах гарантійних зобов'язань
Відповідно до Закону про ПДВ нараховується податковий кредит у зв'язку з оприбуткуванням від платників ПДВ матеріальних і нематеріальних надходжень, прийняттям виконаних робіт, наданих послуг
Відповідно до Закону про ПДВ відображаються розрахунки з податкового кредиту у зв'язку з попередньою оплатою платникам ПДВ майбутніх матеріальних і нематеріальних надходжень, замовленням робіт, послуг
Рахунки та акти постачальників і підрядників за поставлені ними матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги дочірнім підприємствам
Рахунки та акти постачальників і підрядників за поставлені ними матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги філіалам, представиш вам та іншим відокремленим підрозділам, виділеним на окремий балансІ
Рахунки та акти підрядників (субпідрядників), виконавців (співвиконавців прийняті до сплати за виконані на замовлення підприємства роботи і на дані послуги, у т. ч. споживання енергії, газу, води, послуг зв'язку, ін. послуг, споживаних з метою задоволення загальногосподарських, загально виробничих та інших потреб підприємства, у т. ч. для ліквідації наслідків надзвичайних подій 91, 92, 93, 941, 949, 99
Збільшення балансового показника заборгованості перед іноземними постачальниками (підрядниками) за рахунок операційних курсових різни, що виникли у зв'язку з переоцінкою кредиторської заборгованості внаслідок зміни курсу гривні щодо іноземної валюти на дату здійснення платежу або на дату складання балансу.
Акти недостач у межах норм природного убутку або в межах передбачених договором сум, виявлених при оприбуткуванні ТМЦ, що надійшли від постачальників
Збільшення балансового показника заборгованості перед іноземними постачальниками (підрядниками) за рахунок неопераційних курсових різниць, що виникли у зв'язку з переоцінкою кредиторської заборгованості внаслідок зміни курсу гривні щодо іноземної валюти на дату здійснення платежу або на дату складання балансу.
Погашення безготівковими коштами (у т. ч. шляхом видачі чека, списання коштів з акредитивного рахунка) заборгованість перед постачальниками та підрядниками за поставлені ТМЦ, виконані і прийняті роботи, надані і спожиті підприємством послуги
Взаємне зарахування заборгованості між підприємством і покупцем після виконання бартерного контракту
Зарахування заздалегідь виданого авансу на погашення заборгованості перед постачальником (підрядником). Це проведення викону­ється після отримання ТМЦ (відвантажувальних документів) від по­стачальників або після прийняття за актом робіт, виконаних підрядником
Погашення заборгованості перед постачальником (підрядником, виконавцем) готівковими коштами, сплаченими підзвітною особою до каси підприємства-постачальника (підрядника, виконавця), якщо таке по­гашення підтверджується належно оформленим авансовим звітом підзвітної особи
Погашення (зарахування) заборгованості перед постачальниками за отримані ТМЦ у рахунок наданого ними таким способом цільового фінансування, відповідно до укладеного на цей предмет договору
Погашення заборгованості перед постачальниками (підрядниками шляхом отримання довгострокових кредитів банку та інших кредитних організації шляхом перерахування позичальником коштів безпосередньо на рахунок постачальника (підрядника). Це проведення виконується, як правило, при відображенні операцій з придбання (створення) необоротних активів, зокрема при веденні капітального будівництва для потреб підприємства
Забезпечення заборгованості перед постачальниками (підрядниками) шляхом видачі довгострокового векселя за поставлені ТМЦ, що придбаваються з метою використання їх як необоротних активів або за ведення робіт капітального характеру на замовлення підприємства 51«
Погашення заборгованості перед постачальниками (підрядниками) шляхом отримання короткострокових кредитів банку та інших кредитних організацій шляхом перерахування позичальником коштів безпосередньо на рахунок постачальника (підрядника). Це проведення виконується, як правило, при відображенні операцій з придбання запасів
Забезпечення заборгованості перед постачальниками та підрядниками шляхом видачі короткострокового векселя за поставлені ТМЦ, виконані прийняті роботи, надані і спожиті підприємством послуги
Погашення дочірніми підприємствами заборгованості перед постачальниками та підрядниками за поставлені ТМЦ, виконані і прийняті роботи, надані і спожиті материнським підприємством послуги
Погашення філіями, представництвами та іншими відокремленими під­розділами, виділеними на окремий баланс, заборгованості перед постачальниками та підрядниками за поставлені ТМЦ, виконані і прийняті роботи, надані і спожиті головним підприємством послуги
Зменшення балансового показника заборгованості перед іноземними постачальниками (підрядниками) за рахунок виникнення операційних курсових різниць у зв'язку з переоцінкою кредиторської заборгованості внаслідок зміни курсу гривні щодо іноземної валюти на дату здійснення платежу або на дату складання балансу.
Списання кредиторської заборгованості перед постачальниками (підрядниками) після закінчення терміну позовної давності або внаслідок нереальності її стягнення з підприємства (підтвердженої неплатоспроможності або офіційного оголошення підприємства банкротом, якщо розрахунок чистими активами, що залишилися після банкрутства неможливий)
Зменшення балансового показника заборгованості перед іноземними постачальниками (підрядниками) за рахунок виникнення неопераційних курсових різниць у зв'язку з переоцінкою кредиторської заборгованості внаслідок зміни курсу гривні щодо іноземної валюти на дату здійснення платежу або на дату складання балансу Довідка: неопераційна курсова різниця — різниця у курсах валют, що виникає при переоцінці заборгованості перед іноземними контрагентами за поставки, які використовуються підприємством поза господарським оборотом, наприклад у капітальному будівництві або при придбанні основних засобів та інших необоротних активів

 

Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками ведеться в Журналі 3 „Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов'язань”. Аналітичний облік розрахунків з постачальниками ведеться у відомості 3.3 „Відомість аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками”. Протягом місяця записи у відомості здійснюються в міру визнання зобов'язань за матеріальні цінності, нематеріальні активи, роботи і послуги та проведення розрахунків з постачальниками та підрядниками на підставі первинних облікових документів (товарно-транспортних накладних, накладних на відпуск товарно-матеріальних цінностей, актів приймання матеріалів, робіт, послуг, прибуткових та видаткових касових ордерів, виписок банку та інших).

За кредитом рахунка 63 „Розрахунки з постачальниками і підрядниками” відображається заборгованість за отримані від постачальників та підрядників товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи і послуги, за дебетом — її погашення та списання. Сальдо на кінець місяця визначається за кожним постачальником та підрядником. Підсумки відомості 3.3 переносяться у розділ І Журналу 3.

Отримані без супроводжувальних документів запаси оприбутковуються за обліковими цінами (якщо їх можливо визначити) і називаються невідфактурованими поставками. Якщо підприємство не може достовірно оцінити отримані запаси, то їх облік слід вести на позабалансовому рахунку 023 „Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні”. Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги до з'ясування ціни та обґрунтованості невідфактурованої поставки на балансі не визнається.

На кінець місяця виводяться загальні підсумки заборгованості підприємства перед постачальниками.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...