Главная Обратная связь

Дисциплины:


Облік собівартості товарів і витрат на підприємствах громадського харчуванняВизначення фінансового результату діяльності підприємств громадського ха­рчування здійснюється шляхом порівняння доходів звітного періоду і витрат, по­несених для одержання цих доходів. Методологічні засади формування інфор­мації про витрати у бухгалтерському обліку визначені у ПБО 16 „Витрати".

Витрати, які пов'язані з процесом виробництва, але не включаються до виро­бничої собівартості, обліковуються окремо. Так, підприємства громадського ха­рчування, які використовують рахунки класу 9 „Витрати діяльності", зазначені витрати обліковують на рахунку 92 „Адміністративні витрати". Суб'єкти малого підприємництва обліковують такі витрати на рахунках класу 8 „Витрати за еле­ментами", а саме на рахунку 84 „Інші операційні витрати".

Підприємства громадського харчування, крім нормативних витрат (визна­чених Збірником рецептурних страв та технологічною документацією на фірмові страви та кулінарні вироби), несуть також витрати, визначені П(С)БО 16, та ви­трати, пов'язані з подальшою реалізацією виготовленої продукції і кулінарних виробів та обслуговуванням відвідувачів у залах. У зв'язку з цим підприємства громадського харчування повинні робити таку націнку, щоб покрити всі витрати та забезпечити собі прибуток від діяльності.

Склад поточних витрат торговельної діяльності, порядок їх планування на підприємствах громадського харчування визначено в Методичних рекомендаціях з формування складу витрат та порядку їх планування в тор­говельній діяльності, затверджених наказом Міністерства економіки та з пи­тань європейської інтеграції 22.05.2002 № 145.

Витрати, що несе підприємство громадського харчування на реалізацію такої продукції, включаються до витрат на збут і обліковуються на рахунку 93 „Витра­ти на збут". Відповідно до П(С)БО 16 на підприємствах громадського харчуван­ня до витрат на збут включають такі витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг):

Ø витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на
складах готової продукції;

Ø витрати на ремонт тари;

Ø оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та
працівникам підрозділів, що забезпечують збут;

Ø витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

Ø витрати на передпродажну підготовку товарів;

Ø витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

Ø витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (опера­ційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення,
охорона);Ø витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції,
транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням
продукції відповідно до умов договору поставки;

Ø інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.
Рахунок 94 „Інші витрати операційної діяльності" підприємства громадсь­кого харчування використовують для обліку витрат операційної діяльності підприємства, крім витрат, які відображаються на рахунках 90 „Собівартість реалі­зації", 92 „Адміністративні витрати", 93 „Витрати на збут". Тобто на цьому рахунку відображають:

§ втрати від знецінення запасів;

§ нестачі і втрати від псування цінностей;

§ суми курсових різниць, що виникли внаслідок відображення валютних операцій;

§ визнані штрафи, пені, неустойки.

Для цілей обліку витрат операційної діяльності за елементами (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортиза­ція, інші операційні витрати) підприємства громадського харчування нарівні з рахунками класу 9 „Витрати діяльності" можуть використовувати рахунки класу 8 „Витрати за елементами", крім рахунку 85 „Інші витрати".

При використанні рахунків 8 і 9 класу всі витрати спочатку формуються на рахунках класу 8, потім списуються на відповідні рахунки класу 9, а звідти — в дебет рахунку 23.

Наведемо типові бухгалтерські проведення щодо обліку витрат операційної діяльності підприємств громадського харчування, які використовують 9 клас рахунків:


 


 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...