Главная Обратная связь

Дисциплины:


Облік реалізації продукціїПідприємства громадського харчування можуть реалізовувати як продук­цію власного виробництва, так і придбані товари. До продукції власного вироб­ництва належать готові вироби (страви) і напівфабрикати, виготовлені на кухні або в підсобних виробничих цехах підприємства громадського харчування тепло­вим чи холодним обробленням сировини і продуктів.

До реалізованих товарів належать товари, що придбані підприємствами гро­мадського харчування на стороні та продаються населенню без оброблення (фру­кти, ковбасні вироби, що продаються на вагу, тютюнові вироби тощо).

Реалізація продукції громадського харчування здебільшого здійснюється че­рез торговельні зали — кафе, їдальні, ресторани, бари. Крім того, продукція вла­сного виробництва може також реалізовуватись замовникам в офіси або з доста­вкою додому, зі складу.

Методологічні засади формування інформації про доходи від звичайної дія­льності у бухгалтерському обліку визначені у ПБО 15 „Дохід".

До складу доходу від реалізації товарів входить сума ПДВ, яка згідно із Законом України „Про податок на додану вартість" відображається на рахунках бухгалтерського обліку як податкове зобов'язання з ПДВ із вартості реалізова­них товарів. Визнання доходу від реалізації товарів у закладах (на підприємст­вах) громадського харчування відбувається під час їх реалізації за готівку і за безготівковим розрахунком.

Бухгалтерський облік реалізації продукції громадського харчування ведеть­ся на підприємстві із застосуванням таких субрахунків:

701„Дохід від реалізації готової продукції", 702„Дохід від реалізації
товарів" — відображається дохід від реалізації продукції власного виробництва і купованих товарів;

901„Собівартість реалізованої готової продукції", 902„Собівартість реалізованих товарів" — відображається собівартість продукції власного виробництва і реалізованих купованих товарів;

791„Результат основної діяльності" — відображається фінансовий результат від реалізації продукції.

За кредитом субрахунків 701 і 702 відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — належна сума непрямих податків (ПДВ та інше) і списання їх у порядку закриття на рахунок 79 „Фінансові результати".

Фактичну вартість реалізованих товарів (без торгової націнки і ПДВ) відо­бражають за дебетом рахунку 902 „Собівартість реалізації". За кредитом цього рахунку відображають списання їх в порядку закриття оборотів на рахунок 79 „Фінансові результати".

Суму наданих знижок покупцям після реалізації товарів, вартість повернених покупцем товарів, які підлягають вирахуванню з доходу, відображають за дебетом субрахунку 704 „Вирахування з доходу". За кредитом цього субрахунку відобра­жають списання дебетових оборотів на рахунок 79 „Фінансові результати".У податковому обліку підприємства громадського харчування за першою подією (відпуск продукції або надходження коштів в оплату вартості виробів) виникають валові доходи. У підприємства громадського харчування — платника


ПДВ також перша з подій, що сталися, є моментом виникнення податкових зобо­в'язань щодо ПДВ.

Як правило, підприємства громадського харчування реалізують куплені то­вари й продукцію власного виробництва за готівку через їдальні, буфети тощо. Зазначимо, що при відображенні виручки від реалізації рахунок 36 „Розрахунки з покупцями та замовниками" використовувати не потрібно, оскільки в цьому випадку неможливо та й не треба визначати дані осіб, які купують ті чи інші страви.

Типові бухгалтерські проведення щодо обліку реалізації продукції за готів­кові кошти підприємствами громадського харчування, які використовують 9 клас рахунків, подано нижче.

 


Крім готівкових розрахунків, підприємство громадського харчування може здійснювати розрахунки з покупцями і в безготівковій формі. Наприклад, коли одне підприємство або фізична особа замовляє обслуговування бенкету чи іншої святкової події і розраховується з підприємством громадського харчування шля­хом перерахування коштів на його рахунок у банку.

Типові бухгалтерські проведення щодо обліку реалізації продукції в безготі­вковій формі підприємствами громадського харчування, які використовують 9 клас рахунків, подано нижче.

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...