Главная Обратная связь

Дисциплины:


Облік зовнішньоекономічних товарообмінних операційЗагальні положення

Основний закон, який регламентує бартерні операції в зовнішньоекономіч­ній діяльності, є Закон України „Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності" від 23.12.1998р. №351-XIV.

Згідно з цим законом товарообмінна (бартерна) операція у сфері зовнішньо­економічної діяльності кваліфікується як один з видів експортно-імпортних опе­рацій між суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України та іноземним су­б'єктом господарської діяльності. Ця операція оформляється бартерним договором або договором зі змішаною формою оплати, згідно з яким:

- обумовлено часткову оплату експортних (імпортних) поставок в натуральній формі;

- передбачено збалансований за вартістю обмін товарами, роботами, послуга­
ми в будь-якому поєднанні, не опосередкованому рухом коштів у готівковій
чи безготівковій формі.

Згідно із ст.1.п.З. закону суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України мають право на проведення товарообмінних операцій відповід­но до законодавства України. Однак при їх здійсненні є свої обмеження.

1. Заборона на здійснення бартерних операцій з деякими товарами
(роботами, послугами).

Статтею 1 .п.4. встановлено заборону на проведення товарообмінних (барте­рних) операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності з товарами (роботами, послугами), перелік яких визначається Постановою Кабінету Міністрів України „Про деякі питання регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності" від 29.04.99 р. № 756.

2.Терміни проведення товарообмінних (бартерних) операцій.

Статтею 2.П.2. обумовлено, що заборгованість нерезидента за отримані то­вари (роботи, послуги), які не входять до розряду високоліквідних, за бартерним договором повинна бути погашена не пізніше 90 календарних днів з дати:

оформлення вантажно-митної декларації на експорт — для товарів;

підписання акта надання послуг (виконання робіт) на експорт — для робіт і
послуг. У разі експорту за бартерним договором високоліквідних товарів строки ввезення на митну територію України імпортних товарів не повинні перевищува­ти 60 календарних днів із дати оформлення вивізної вантажної митної декларації.

Перелік високоліквідних товарів установлений постановою № 756.

У разі перевищення зазначених строків ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг) за імпортною частиною бартерного договору необхідне отри­мання індивідуального разового дозволу. Умовою його отримання є віднесення таких контрактів до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексно­го будівництва, поставки складних технічних виробів, товарів спеціального призначення (постанова КМУ від 13.08.99 р. № 1489 „Про Порядок видачі разового індивідуального дозволу на перевищення встановлених строків ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними догово­рами"). Порядок віднесення бартерних договорів до таких, що згадані вище, визна­чає Кабінет Міністрів України.На практиці можливі зміни первинних умов договору, в результаті яких ба­ртерний договір стає договором купівлі-продажу і навпаки. У зв'язку з цим змі­нюється порядок оподаткування і строків повернення товарів або коштів. Так, строк 90 днів у разі переоформлення бартерного договору на інші види зовніш­ньоекономічного договору не переривається і не поновлюється. Винятком з цих правил є експорт за бартером високоліквідних товарів, оскільки строки прове­дення розрахунків за них при переоформленні товарообмінного договору на до­говір купівлі-продажу подовжуються до 90 днів (ст.2 ЗУ №351).

Постачальники-резиденти зобов'язані надавати копії договорів або додатко­вих угод органу державної податкової служби України у випадках заміни зобо­в'язань щодо оплати товару іноземним контрагентам у грошовій формі на зобо­в'язання із зустрічної поставки ним товарів (робіт, послуг).

Коли ж замість відвантаження товарів (робіт, послуг) за бартерним догово­ром нерезидент виконує свої зобов'язання, перераховуючи кошти на рахунок контр­агента (суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України), тоді підставою для зняття з контролю імпортної частини такого товарообмінного договору митним органом є надання резидентом до митниці:

довідки уповноваженого банку про своєчасний і повний обсяг надходжен­ня грошових коштів у рахунок такого договору;

копій додаткових угод, що змінюють характер договору.

Загальна вартість бартерного контракту виражається тільки в іноземній ва­люті, яка належить до першої групи Класифікатора іноземних валют.

Якщо товарообмінна (бартерна) операція передбачає змішану форму оплати, тоді:

1) частина контракту, яка передбачає оплату грошовими кошта­ми, вимагає зазначення ціни одиниці товару та загальної вартості това­ру (виконаних робіт, наданих послуг), а також валюти платежу за цей товар (роботи, послуги);

2) частина контракту, яка передбачає оплату в натуральній формі, вимагає зазначення загальної вартості поставки обов'язково у іноземній валюті першої групи Класифікатора іноземних валют.

Терміни проведення товарообмінної (бартерної) операції зі змішаною фор­мою оплати передбачають таке:

1) якщо предметом бартерного контракту є високоліквідні товари, термін
повернення грошової частини становитиме 90 днів, а натуральної — 60 днів;

2) якщо товари (роботи, послуги), які експортуються за бартером, не входять до переліку високоліквідних товарів, термін повернення обох частин контракту буде 90 днів.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...