Главная Обратная связь

Дисциплины:


Оподаткування зовнішньоекономічних товарообмінних операційДля оподаткування під бартерними операціями слід розуміти господарські операції, які передбачають проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у будь-якій формі, що відрізняється від грошової. Це можуть бути будь-які види заліку або погашення взаємної заборгованості, в ре­зультаті яких не передбачається зарахування коштів на рахунки продавця як ком­пенсації вартості таких товарів (робіт, послуг).

Доходи і витрати від їх здійснення визначаються виходячи з договірної ціни операцій, але не нижче за звичайні ціни. Оподаткування бартеру у сфері ЗЕД здійснюється у загальноприйнятому для товарообмінних операцій порядку.

При оцінці товарообмінних операцій використовують звичайні ціни.

Звичайна ціна — ціна реалізації товарів (робіт, послуг) продавцем (включа­ючи суму нарахованих (або сплачених) відсотків, вартість іноземної валюти), яка може бути отримана у випадку їх продажу особам, не пов'язаним з ним за звичай­них умов ведення господарської діяльності.

Базою визначення доходів і витрат при здійсненні бартерних операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності є договірна вартість товарів (робіт, послуг), яка повинна бути не нижче від звичайних цін.

Датою збільшення валового доходу при товарообмінних операціях є дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) — дата фактичного надання резуль­татів робіт (послуг) платником податку.Датою збільшення валових витрат платника податку при здійсненні ним то­варообмінних операцій є дата оприбуткування платником податку товарів (а при їх імпорті — також робіт (послуг), супутніх чи допоміжних такому імпорту това­рів), а для робіт (послуг), — дата їх фактичного отримання від таких осіб, незале­жно від наявності їх оплати (у тому числі часткової або авансової).

Зовнішньоекономічний бартер, як правило, передбачає ввезення (пе­ресилання) товарів (робіт, послуг) на митну територію України і виве­зення їх за межі країни. Об'єктом оподаткування ПДВ є операції із ввезення товарів на митну територію України і одержання робіт

(послуг), які надаються нерезидентами для їх використання або споживання на митній території України;

- вивезення товарів за межі митної території України і надання робіт (по­
слуг) для їх споживання за межами України.

Базою оподаткування податком на додану вартість у разі продажу товарів (робіт, послуг) без грошової оплати (або з частковою оплатою їх вартості) в ме­жах бартерних операцій є фактична ціна продажу, яка повинна бути не нижче звичайної.

Датою виникнення податкових зобов'язань з податку на додану вартість при проведенні бартерних операцій у сфері ЗЕД вважається подія, яка відбула­ся раніше:або дата одержання товарів, що оформлюються ввізною (імпортною) митною декларацією, а для робіт (послуг) — дата оформлення документа, що засвід­чує факт одержання робіт, послуг платником податків;

або дата відвантаження товару, що підтверджується вивізною (експортною)
митною декларацією, а для робіт (послуг) — дата оформлення документа, що
засвідчує факт надання робіт, послуг нерезиденту.

До операцій з продажу товарів, вивезених платником податків за межі мит­ної території України, застосовується нульова ставка оподаткування. Що стосу­ється експорту робіт (послуг), то застосування нульової ставки дозволяється у разі їх використання і споживання за межами митної території України. Не дозво­ляється застосування нульової ставки податку до операцій з вивезення товарів (робіт, послуг) у випадку, коли такі операції звільнені від оподаткування на мит­ній території України. Зазначені операції не оподатковуються ПДВ незалежно від того, де вони реалізуються: в Україні чи за її межами.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...