Главная Обратная связь

Дисциплины:


Облік товарообмінних операційВідповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 „Запаси", затвердженого наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. №246, придбані (одер­жані) запаси зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю. Пе­рвинна вартість одиниці запасів, придбаних у результаті обміну на подібні запа­си, дорівнює балансовій вартості переданих запасів. У разі, якщо балансова вартість переданих запасів перевищує їх справедливу вартість, то первинною вартістю одержаних запасів є їх справедлива вартість (п.13 П(С)БО 9). Різниця між балансовою і справедливою вартістю первинних запасів включається до скла­ду витрат звітного періоду.

Первинною вартістю запасів, які придбані в обмін на неподібні запаси, вважається справедлива вартість одержаних запасів.


В бухгалтерському обліку при здійсненні бартерних операцій згідно з п.5 П(С)БО 16 „Витрати", затвердженим наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318, витрати відображаються в обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. При одержанні запасів за товарообмінним дого­вором збільшуються і активи, і зобов'язання. Однак згідно з п. 7 П(С)БО 16 витрати визначаються одночасно з виникненням доходів, для одержання яких вони здійснені. Витрати на придбання оприбуткованих за бартером запасів ста­нуть витратами тільки після виникнення за ними доходів (наприклад, при про­дажу таких запасів).

Згідно з п.5 П(С)БО 15 „Дохід", затвердженим наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. № 290, доходи визнаються при збільшенні активу або зменшенні зобов'язання. У П(С)БО 15 бартерним операціям спеціально відводиться пункт 23: „Сума доходу за бартерним контрактом визначається за справедливою вар­тістю активів, робіт, послуг, які одержані або підлягають одержанню підприєм­ством, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або одержа­них грошових коштів та їх еквівалентів". Однак при здійсненні товарообмінних операцій не завжди виникають доходи. Оскільки п. 9 П(С)БО 15 передбачено: доход не визнається, якщо здійснюється обмін продукцією (товарами, робота­ми, послугами та іншими активами), подібною за призначенням і такою, що має однакову справедливу вартість.

 

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...