Главная Обратная связь

Дисциплины:


Сандар және әріптер 1 страницаААА

Ауада таралатын жарық толқынының жолына сыну көрсеткіші n=1,5, қалыңдығы d=1 мм шыны пластина қойылған. Егер толқын пластинаға тік бағытта түссе, онда оптикалық жол айырымы қаншаға өзгереді?

D) 0,5 мм

$$$ 40

Ауада тұрған сабын пленкасына (n=1,3) тік бағытта ақ жарықтың сәулелер шоғы түскен. Пленканың ең кіші d қандай қалыңдығында толқын ұзындығы 0,65 мкм шағылған сәуле интерференция нәтижесінде максималь әлсіреген болып табылады?

В) 0,25 мкм

$$$ 52

Ақ жарық дөңгелек саңылау арқылы өткен кезде дифракциялық бейне байқалады. Дифракциялық бейне центрінде не байқалады?

С) Тесік мөлшеріне байланысты не ақ, не күңгірт дақ

$$$ 91

Абсолют қара дененің жұту коэффициенті неге тең болады?

В) 1

$$$ 93

Абсолют қара дене үшін Виннің ығысу заңын анықтаңыз.

С)

$$$ 119

Атом энергиялары мәндерінің дискреттілігін эксперимент түрінде … тәжірибелері дәлелдеді.

В) Франк пен Герцтің

$$$ 128

Атомдағы электрон күйі қандай кванттық сандар жиынтығымен анықталады?

 

Е) n, , ml , ms

 

$$$ 129

Атомда бас кванттық саны n=2-ге тең неше электрон болуы мүмкін?

С) 8

 

$$$ 130

Атомда бас кванттық саны n-ге тең болатын күйлердегі электрондардың максималь саны қандай болады?

B) Z(n)=2n2

 

$$$ 136

Атом ядросы … тұрады

С) нейтрон мен протондардан

 

$$$ 144

Ауада тұрған жұқа шыны жазық-дөңес линзаның оптикалық күшін анықтаңыз. Линзаның қисықтық радиусы R=0,2 м, сыну көрсеткіші n=1,5.

C) 2,5 дптр

$$$ 151

Айна бетіне келіп түскен сәуле мен шағылған сәуленің арасындағы бұрыш 80о-ке тең. Сәуленің айна бетіне түсу бұрышын анықтаңыздар.

C) 40о

 

$$$ 152

Ауадан қандай да бір ортаға келіп түскен сәуленің түсу бұрышы a=60о, ал сыну бұрышы g=30° болады. Ортаның сыну көрсеткішін анықтаңыз.

A)

 $$$ 153

Айна жазықтығына түскен және шағылған сәулелер арасындағы бұрыш 60о-қа тең. Сәуленің шағылу бұрышы неге тең?

B) 30о

$$$ 190

Анализатор мен поляризатордың бас жазықтықтарының арасындағы бұрыш 450. Егер бұрышты 600-қа арттырсақ, онда анализатордан шығатын жарықтың интенсивтілігі қанша есе кемиді?

A) 2

$$$ 203

Ауадан шыны бетіне a=60° бұрышпен жарық шоғы түседі. Егер шағылған жарық толық поляризацияланған болса, онда шыныдағы жарықтың сыну бұрышы қандай болар еді?

D) 30о

 

$$$ 204

Абсолют қара дененің температурасы 300 К-нен 900 К-ге дейін артады. Максимум сәулеленуге сәйкес келетін сәулелену жиілігі қалай өзгереді?

E) 3 есе артады

 

$$$ 205

Абсолют қара дененің температурасы 2 есе артса, бұл дененің энергетикалық жарқырағыштығы Rэ қалай өзгереді?

C) 16 есе артты

 

$$$ 206

Абсолют қара дененің Rэ энергетикалық жарқырағыштығын 81 есе арттыру үшін оның температурасын қанша есе өзгерту керек?

A) 3 есе арттыру керек

 

$$$ 207

Абсолют қара дененің температурасын 2 есе арттырады. Бұл дененің максимум сәуле шығарғыштығына сәйкес келетін толқын ұзындығы қалай өзгереді?

E) 2 есе кемиді

$$$ 208

Абсолют қара денені 10 К-ге дейін қыздырған кезде, оның жұту қабілеті қалай өзгереді?

D) өзгермейді

$$$ 215

Абсолют қара дененің шығару спектріндегі максимумға кейбір температура кезінде lmax=482 нм толқын ұзындығы сәйкес келеді. Температура екі есе артқан болса, онда lmax қандай болады?

C) 241 нм

 

$$$ 216

Арктур жарық жұлдызының спектралды тығыздық максимумы lmax=580 нм-ге дәл келеді. Жұлдыз бетінің Т температурасын анықтаңыз (b=2,9×10-3 м×К).

E) 5000 К

 

$$$ 217

Абсолют қара дененің температурасы қыздырғанда 1000 К-нен 3000 К-ге дейін өзгерді. Бұл кезде оның энергетикалық жарқырауы қанша есе артты?

C) 81

 

$$$ 220

Адам денесінің t=37oC температурасымен бірдей абсолют қара дененің энергетикалық жарқырауының максимал спектралды тығыздығына қанша l толқын ұзындығы сәйкес келеді? (Вин тұрақтысы b=2,9×10-3 м×К).

A) 9,3 мкм

 

$$$ 246

Атомның p-күйінде электрондардың қандай максимал саны болуы мүмкін?

C) 6

 

$$$ 247

Атомның электронды М қабатында электрондардың қандай d-максимал саны болуы мүмкін?

E) 10

$$$ 250

Атомдағы электрон спинінің кеңістіктегі ориентациясының максимал саны қандай болады?

 

C) 2

 

$$$ 266

Аталған бөлшектердің қайсысының нөлге тең спині болады?

E) мезондар

 

$$$ 267

Аталған бөлшектердің қайсысының заряды электронның абсолюттік зарядтық мәніне ие болады?

 

D) кварктер

$$$ 268

Аталған бөлшектердің қайсысы антибөлшектерге ие бола алмайды?

A) фотондар

$$$ 288

Ауадағы толқын ұзындығы 750 нм, ал сыну көрсеткіші 2,5 болатын сәулелердің ауадағы толқын ұзындығы қандай болады?

Е) 1875 нм

$$$ 295

Ауада орналасқан сыну көрсеткіші -ге тең пленкаға толқын ұзындығы монохромат жарық сәулесі нормаль бойынша түседі. Пленканың қандай ең аз қалыңдығында шағылған жарық интерференция нәтижесінде максималь әлсіреген болып табылады?

А)

$$$ 317

Ақ жарық дифракциялық тор арқылы өткенде, жарық оның түрлі-түсті құраушыларына жіктеледі. Қандай жарық сәулелері ең үлкен бұрышқа ауытқиды?

D) қызыл

$$$ 331

Анализатор мен поляризатор жазықтықтары арасындағы бұрыш 600-қа тең. Анализатор арқылы өткен жарық интенсивтілігі поляризаторға түскен табиғи жарықпен салыстырғанда неше есе азаяды?

Е) 8 есе

$$$ 339

Абсолют қара дененің температурасы Т=2кК. Сәулелену энергиясының максималь мәніне сәйкес келетін толқын ұзындығын анықтаңыз (b=2,9Һ10-3мҺK)

В) 1,45мкм

 

$$$ 342

Абсолют қара дененің сәулелену қабілеттілігінің таралу қисығында максималь мәнге сәйкес келетін толқын ұзындығы 2,9 мкм -ге тең. Бұл қисық қандай температураға сәйкес келеді? (b=2,9Һ10-3м×K)

В) 1000 K

$$$ 348

Абсолют қара дененің 600 К температурасындағы энергетикалық жарқырағыштығы оның 300 К температурасындағысынан неше есе көп?

А) 16 есе

$$$ 369

Атомдағы электронның жылдамдығы Du=106 м/с болса, онда оның координатасының анықталмаушылығы қандай болады?

А) 10-8 см

 

$$$ 370

Анықталмаушылық қатынасын пайдалана отырып, электронның массалар центрінің координаталары Dх=1 мкм анықталмаушылықпен анықталған болғанда, оның импульсін анықтауда жіберілетін ең аз қателікті Dр анықтаңыз. =1,05×10-34 Дж×с деп алыңыз.

С) 1,05×10-28 кг×м/с

 

$$$ 385

Атом энергиясының қандай құраушысы, атомның спектрлерінің көрінетін алқабына сәйкес келеді?

D) электрондардың тербелмелі энергиясы

$$$ 394

Атом ядросында 7 протон мен 8 нейтроны бар нейтраль атомының электрондық қабатында (оболочка) қанша электрон болады?

В) 7

$$$ 407

Аннигиляция құбылысын сипаттайтын формуланы анықтаңыз:

В)

$$$ 410

Алмас пен шынының абсолют сыну көрсеткіштері 2,4 және 1,5. Осы заттардағы жарықтың таралу жылдамдықтарының қатынасы қандай?

A) 0,6

 

$$$ 427

Ақ жарық дифракциялық торға түседі. Дифракциялық тор қай сәулені көбірек ауытқытады?

A) қызыл

 

$$$ 428

Ақ жарық призмаға түседі. Призма қай сәулені аз ауытқытады?

A) қызыл

$$$ 439

Абсолют қара дененің А жұту қабілеттілігі келесі қатынасқа бағынады:

B) А=1

$$$ 441

Абсолют қара дененің температурасын 3 есе өсірсе, онда оның максимум сәуле шығаруына сәйкес келетін толқын ұзындығы қалай өзгереді?

B) 3 есе кемиді

$$$ 497

Анализатор мен поляризатор арасындағы бұрыш 45о болса, анализатордан шығатын жарық интенсивтігі табиғи жарық интенсивтігінен неше есе кіші болады?

B) 4 есе

$$$ 292

Айнаны 30о-қа бұрғанда, одан шағылған күн сәулесі қандай бұрышқа бұрылады?

 

Е) 60о

 

$$$ 498

Анализатор мен поляризатор арасындағы бұрышты 0о-тан 60о-қа дейін өзгертсе, анализатордан шығатын жарық интенсивтігі неше есе азаяды?

A) 4 есе азаяды

$$$ 567

Абсолют қара дене үшін Стефан – Больцман заңының формуласын көрсетіңіз.

D)

$$$ 571

Абсолют қара дене үшін Кирхгоф заңын көрсетіңіз.

B)

$$$ 581

Атом энергиялары мәндерінің дискреттілігін тәжірибе түрінде кім дәлелдеді?

B) Франк пен Герц

$$$ 585

Атомның Томсон моделі бойынша нені бағалауға болады?

С) Атомдардың өлшемін

 

$$$ 588

Атомдағы электронның күйін толығымен сипаттау үшін мынаның берілгені жеткілікті:

1 n - бас кванттық сан

2 l – орбиталық кванттық сан

3 m – магниттік кванттық сан

4 ms – спиндік кванттық сан

D) 1,2,3,4

$$$ 589

Атомдық d- күйінде қанша электрон орналаса алады?

А) 10

$$$ 593

Атомдық күйдегі заттың спектрі қандай болады?

А) Сызықтық спектр

$$$ 647

Азғындалған электронды газ үшін абсолюттік нөл кезінде Ферми- Дирак таралу функциясының сызбасын көрсетіңіз:

 
 

 


Е) 5

$$$ 659

Абсолют қара дененің температурасы 2 есе артса, оның сәуле шығарғыштығы (энергетикалық жарқырауы ) қалай өзгереді?

D) 16 есе артады

$$$ 698

Атом ядросының құрамына қандай бөлшектер кіреді?

D) Нейтрондар және протондар

$$$ 702

Аннигиляция мына түрде болады:

B)

ӘӘӘ

$$$ 486

Әрбір 5 с сайын 20 ыдырау болып жатса, радиоактивті элементтегі нуклид активтілігі неге тең?

E) 4 Бк

$$$ 102

Әртүрлі температурада өзіне түсетін түрлі жиіліктегі сәулелерді толық жұтатын дене ... деп аталады.

E) қара

 

БББ

$$$ 75

Брюстер шартын көрсетіңіз.

B) tgіБр=n21

$$$ 115

Бор теориясы бойынша, атомдағы электронның жылдамдығы мен оның орбита радиусы арасында қандай байланыс бар?

В) u ~ 1/r

 

$$$ 116

Бордың теориясына сәйкес, атомдағы электрон импульсі мен оның орбита радиусы арасында қандай байланыс бар?

В) р ~ 1/r

$$$ 145

Бетке түсетін жарық ағынының осы бет ауданының қатынасына тең шама қалай аталады?

D) жарықталыну

$$$ 141

Биіктігі 2 см дене жинағыш линзадан екі фокус аралығында тұрған кезде дене кескіні қандай мөлшерде болады?

C) 2 см

$$$ 200

Барлық жарық толқындарының ішіндегі қалыпты дисперсиясы бар ортада таралу жылдамдығы үлкен сәулені атаңыз.

D) қызыл

$$$ 233

Бөлшек жылдамдығын 2 есе кеміткенде, де-Бройль толқынының жиілігі қалай өзгереді?

B) 2 есе кемиді

 

$$$ 234

Бөлшек жылдамдығын 3 есе арттырғанда, де-Бройль толқынының жиілігі қалай өзгереді?

B) 3 есе кемиді

$$$ 244

Бас кванттық саны n=4 бірдей мәндегі атомда тұрған электрондардың максимал санын анықтаңыз.

D) 32

 

$$$ 245

Бас кванттық n=5 санына әртүрлі толқындық функциялардың қаншасы сәйкес келетінін анықтаңыз.

D) 25

$$$ 273

Бір-бірімен біріктірілген екі жұқа жинағыш линзаның оптикалық күштері D1 мен D2-ге тең. Осы линзалар жүйесінің оптикалық күші қай формуламен бейнеленеді?

В) D = D1+ D2

$$$ 328

Брюстер бұрышына тең бұрышпен түскенде, шағылған және сынған сәулелер арасындағы бұрыш қандай болады?

С)

$$$ 371

Бірөлшемді терең потенциалды “шұңқырдағы” ( бөлшек үшін Шредингер теңдеуін анықтаңыз.

С)

 

$$$ 376

Бас кванттық сан нені анықтайды?

А) Атомдағы электронның энергетикалық деңгейін

$$$ 383

Берілген n бас кванттық санда орбиталь кванттық сан қандай максимал мәнге ие болады?

С) -1

 

$$$ 384

Берілген орбиталь кванттық санда магниттік кванттық сан қандай мәндерге ие болады?

 

D) 2 +1

$$$ 443

Бальмердің жалпыланған формуласында Лайман сериясының 3-ші сызығы үшін n және m келесі сәйкес мәндерге ие болады:

C) 1 және 4

 

$$$ 482

Бордың бірінші постулатына сәйкес:

1. Атомда стационарлық күйлер болады, оларға электрондар қозғалатын стационарлық орбиталар сәйкес келеді.

2.Стационарлық орбита бойымен қозғала отырып, электрондар энергия шығарады. 3. Стационарлық орбита бойымен қозғала отырып, электрондар энергия шығармайды.

E) 1 және 3

 

$$$ 483

Бальмердің жалпылама формуласында Бальмер сериясының 5-шы сызығы үшін n және m сандары келесі сәйкес мәндерге ие болады:

C) 2 және 7

$$$ 513

Байланыс энергиясы 28 МэВ болатын элементінің меншікті байланыс энергиясы неге тең?

Е) 7 МэВ/нукл

$$$ 528

Бірдей көлбеулік жолақтары дегеніміз не?

B) Жазық параллель пластинадан пайда болатын интерференция

$$$ 596

Берілген n мәндегі атомдағы күйде неше электрон орналаса алады?

А) 2n2

$$$ 597

Бордың теориясына сәйкес, атомдағы электрон импульсі мен оның орбита радиусы арасында байланыс қандай?

С) p ~ 1/r

 

$$$ 641

Бозе - Эйнштейн таралу функциясы қандай кванттық бөлшектер жүйесін сипаттайды?

А) Нөлдік және бүтін спинді бөлшектер жүйесін

 

$$$ 661

бірлік бет арқылы толқын ұзындығының бірлік интервалындағы шығаратын қуаты r(l , Т) болса, дененің энергетикалық жарқырауы қандай формуламен өрнектеледі:

 

D) dl

$$$ 120

Бас кванттық сан n нені сипаттайды?

А) электронның энергетикалық деңгелерін

$$$ 684

Бас кванттық сан нені анықтайды?

A) электронның атомдағы энергетикалық деңгейлерін

 

$$$ 49

Бөгеттен байқалатын жарықтың дифракция құбылысы қандай шарт кезінде ықтималды болады?

А) Бөгет өлшемі d жарықтың толқын ұзындығы мен шамалас (l~d) болған кезде

$$$ 256

Берілген ядролық реакцияда қандай бөлшек пайда болуы мүмкін?

B) протон

$$$ 619

Брюстер шартын көрсетіңіз:

B) tgiБр=n21

 

$$$ 565

Бугер заңын көрсетіңіз.

А)

$$$ 549

Біртекті изотропты ортада ( ) таралатын жазық электромагниттік толқынның фазалық жылдамдығын анықтау керек.

D) 2,1×108м/с

 

ВВВ

$$$ 218

Вольфрам ұнтақ шаңымен толтырылған натрийдегі фотоэффектінің “қызыл шегі” 590 нм. Электрондардың шығу жұмысын анықтаңыз. h=6,63×10-34 Дж×с деп алыңыз.

B) 3,37×10-19 Дж

$$$ 109

Вольфрам үшін фотоэффектінің “қызыл шегі” l0=275 нм болса, онда электрондардың вольфрамнан шығу жұмысы қандай болады?

(h=6,63×10-34Дж×с; с=3×108 м/с; 1 эВ=1,6×10-19Дж).

E) 4.52 эВ

$$$ 31

Вакуумдағы ұзындығы шыныдағы =5 мм кесіндіге сәйкес келетін монохромат жарықтың толқын санына тең кесіндінің ұзындығын анықтаңыз. Шынының сыну көрсеткіші 1,5-ке тең.

E) 7,5 мм

$$$ 290

Вакуум мен сұйық шекарлар саны жарық сәулесі p/3 бұрыш жасай түседі. Шағылған және сынған сәулелер бір-біріне перпендикуляр болса, сұйықтың сыну көрсеткіші қандай болғаны.

А)

$$$ 472

Вакуумнан сыну көрсеткіші 2-ге тең ортаға өткенде жарық жылдамдығы қалай өзгереді?

C) 2 есе азаяды

 

$$$ 570

Виннің ығысу заңын көрсетіңіз.

D)
$$$ 624

Вакуумді фотоэлементтің фотокатоды әр түрлі жиіліктегі монохроматты жарықпен сәулеленгенде қандай шама өзгереді?

В) Электрондардың максимал жылдамдығы

$$$ 625

Вакуумды фотоэлементке жарық түскенде ол арқылы өтетін қаныққан ток күші Iқан=0,5 нА. Катод бетінен бірлік уақытта ұшып шығатын электрондар саны неге тең?

D) 3,1×109

$$$ 79

Вакуумдағы қызыл (қ) және күлгін (к) сәулелердің таралу жылдамдығын салыстырыңыз.

С) uқ = uк

 

 

ГГГ

$$$ 19

Геометриялық оптиканың заңын көрсетіңіз.

С) Жарық шоқтарының тәуелсіздік заңы

$$$ 127

Гейзенберг анықталмаушылық қатынасын көрсетіңіз.

А) Dх×Dрх³

$$$ 368

Гейзенберг анықталмаушылық қатынасына сәйкес келетін өрнекті көрсетіңіз.

В)

$$$ 467

Голографияның негізінде қандай оптикалық құбылыстар жатыр?

A) интерференция және дифракция

$$$ 547

Голография негізінде қандай оптикалық құбылыстар жатыр?

В) Интерференция және дифракция

 

ДДД

$$$ 58

Дифракциялық тордың спектріндегі ең аз ауытқуға қандай сәуле ұшырайды?

А) Күлгін

$$$ 61

Дифракциялық тордың периодына 7 толқын ұзындығы сәйкес келеді. Осы тордың көмегімен дифракциялық максимумдардың қандай ең үлкен санын бақылауға болады?

С) 15

 

$$$ 62

Дифракциялық торға тік бағытта толқын үзындығы 0,5 мкм жарық түсіп тұр. Тордың периоды 2 мкм. Осы тордың көмегімен бақыланатын спектрдің ең үлкен рет саны неге тең?

С) 4

$$$ 71

Диаметрі d=5 мм дөңгелек тесігі бар диафрагмаға толқын ұзындығы l=0,6 мкм параллель жарық шоғы нормаль бойынша түседі. Егер тесік Френелдің екі зонасын ашатын болса, онда бақылау нүктесінен тесікке дейінгі қашықтық қандай болады?

В) 3,47 м

 

$$$ 72

Диаметрі d=5 мм дөңгелек тесігі бар диафрагмаға толқын ұзындығы l=0,6 мкм параллель жарық шоғы нормаль бойынша түседі. Егер тесік Френелдің үш зонасын ашатын болса, онда бақылау нүктесінен тесікке дейінгі қашықтық қандай болады?

В) 3,47 м

$$$ 103

Дененің энергетикалық жарқырауының оның жұту коэффициентіне қатынасы, дененің материалына байланысты емес және температура мен жиіліктің функциясы болып табылатын қара дененің энергетикалық жарқырауына тең. Бұл:

С) Кирхгоф заңы

 

$$$ 138

Денеден линзаға дейінгі қашықтық 20 см, ал линзадан нақты кескінге дейінгі қашықтық 30 см, жинағыш линзаның фокус аралығын анықтаңыз.

B) 12 см

$$$ 142

Дене жинағыш линзадан 6 см қашықтықта тұр. Егер линзадан кескінге дейінгі аралық 24 см болса, онда дененің сызықтық ұлғаюы қандай?

D) 4

 

$$$ 143

Денеден лупаға дейінгі қашықтық 25 см болса, онда оптикалық күші 8 дптр лупа қандай ұлғаюды береді?

A) 1

$$$ 177

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...