Главная Обратная связь

Дисциплины:


Сандар және әріптер 2 страницаДифракциялық тордың периоды 3 мкм-ге тең. Толқын ұзындығы 0,6 мкм жарық диафрагмаға тік түскен кезде, тор қандай максималь ретін беруі мүмкін?

A) 5

$$$ 181

Дифракциялық тордың периоды 2 мкм-ге тең. Дифракциялық тордың ұзындық бірлігіне келетін саңылаулар санын анықтаңыз.

B) 500 саң/мм

$$$ 182

Дифракциялық торға тік бағытта толқын ұзындығы 0,5 мкм жарық толқыны түссе, онда периоды 1 мкм болатын дифракциялық тор көмегімен қанша дифракциялық максимумды бақылауға болады?

D) 5

 

$$$ 185

Дифракциялық тордың периодына 7 толқын ұзындығы келеді. Осы тор арқылы дифракциялық минимумдардың қандай үлкен санын бақылауға мүмкін болады?

C) 15

 

$$$ 186

Дифракциялық тор 1 мм-ге n=500 штрихты құрайды. Торға l=0,5 мкм болатын монохромат жарық тік түседі. Бұл тор максимумның қандай ең үлкен ретін береді?

D) 4

$$$ 235

Де Бройль толқын ұзындығын 100 нм-ден 50 нм-ге дейін кемітсек, электронның импульсі қалай өзгереді?

B) 2 есе артады

$$$ 236

Де Бройль толқын ұзындығы 50 нм-ден 100 нм-ге дейін артса, онда электрон энергиясы қалай өзгереді?

B) 2 есе кемиді

 

$$$ 279

Денені жинағыш линзадан қандай қашықтықта орналастырғанда, оның кескіні жалған болады?

 
 

 


E) 5

 

$$$ 280

Денені ойыс сфералық айнадан оның қисықтық радиусынан үлкен қашықтықта орналастырғанда, қандай кескінін алуға болады?

 

D) жалған, кішірейтілген

$$$ 283

Денеден өлшемі 4 есе үлкен линзадан 2 м қашықтықта орналасқан нақты кескінді алу үшін, денені линзадан қандай қашықтықта орналастыру керек?

В) 0,5 м

 

 

$$$ 310

Дифракциялық тордың сызықты дисперсиясының формуласын анықтаңыз.

В)

 

 

$$$ 313

Дифракциялық тордың периодына үш толқын ұзындығы сияды. Бұл тор көмегімен дифракциялық максимумның қандай ең көп санын байқауға болады?D) 7

 

$$$ 314

Дифракциялық торға нормаль бойынша түскен жарықтың үшінші максимумы нормальға 300 бұрышпен байқалады. Мұндай тордың периодына қанша толқын ұзындығы сияды?

В) 6

 

$$$ 316

Дифракциялық тордың бұрыштық дисперсиясы қандай формуламен есептелінеді?

В)

$$$ 666

Де Бройль гипотезасы бойынша :

D) Зат бөлшектері корпускулалық және толқындық қасиетке ие

 

$$$ 318

Дифракциялық тор дайындау үшін 1 мм-ге 50 штрих жүргізілген. Толқын ұзындығы =500 нм монохромат толқынның бірінші ретті максимумы көрінетін бұрыштың синусы қандай болады?

А) 0,025

 

$$$ 323

Дифракциялық тордың бетіне нормаль бойынша толқын ұзындығы l=0,5 мкм параллель жарық шоғы түседі. Дифракциялық тордың тұрақтысы d=5 мкм. Дифракциялық тор беретін ең көп максимумдар саны қандай болады?

 

D) 21

$$$ 365

Де Бройль толқынының ұзындығын бейнелейтін формуланы көрсетіңіз.

В)

$$$ 419

Дифракция дегеніміз не?

D) толқын ұзындығымен өлшемдес болатын бөгеттерді толқындардың орап өтуі

 

$$$ 424

Дифракция бұрышы 30о болған кездегі саңылаудан байқалатын дифракциядағы сәулелердің жол айырымы 1 мм. Саңылаудың ені неге тең?

B) 2 мм

 

$$$ 447

Де Бройль гипотезасына сәйкес ...

 

C) зат бөлшектерінің корпускулалық қасиеттерімен қатар толқындық қасиеттері де болады

$$$ 540

Дифракциялық тордың максимум шартының өрнегін көрсетіңіз.

С)

$$$ 544

Дифракция дегеніміз не?

С) Геометриялық оптиканың заңдарынан ауытқу

 

$$$ 561

Дисперсия дегеніміз не?

D)Сыну көсеткішінің толқын ұзындығынына тәуелділігі

 

$$$ 583

Де Бройль гипотезасына сәйкес,p импульсі бар бөлшектің толқын ұзындығын көрсетіңіз.

E) λ=h/p

$$$ 616

Дифракциялық торға тік бағытта толқын ұзындығы 0,5 мкм жарық түсіп тұр. Тордың периоды 2 мкм. Осы тордың көмегімен бақыланатын спектрдің ең үлкен рет саны неге тең?

С) 4

 

$$$ 667

Де Бройль толқыны мына формуламен анықталады :

C)

$$$ 672

Де Бройль гипотезасын мына формуламен өрнектеуге болады: 1) Е=mc2;

2) Е=ħw; 3) ; 4) :

Е) 2 және 4

 

$$$ 674

Де Бройль толқынының жиілігі =300 МГц болса, микробөлшектің энергиясын бағалаңыз :

С) 2×10-25 Дж

$$$ 680

Дененің энергетикалық жарқырауының жұту коэффициентіне қатынасы дененің материалына тәуелді емес және температура мен жиіліктің функциясы болып табылатын қара дененің энергеикалық жарқырауына тең. Ол заң:

C) Кирхгоф заңы

 

 

$$$ 689

Диэлектриктер үшін DЕ рұқсат етілмеген зонаның ені неге тең?

A) ΔЕ ~ 10 эВ

ЕЕЕ

$$$ 12

Егер оптикалық күші 4 дптр дене линзадан 50 см қашықтықта орналасса, онда жинағыш линзаның сызықтық ұлғаюы неге тең?

D) 1

$$$ 29

Егер фазалар айырымы 0,6p болса, заттағы екі когерентті монохромат толқындардың оптикалық жол айырымы қандай болады?

В) 0,3l

$$$ 37

Егер қалыңдығы d, сыну көрсеткіші n жұқа пленкаға ауадан тік бағытта жарық түссе, онда өтетін жарық үшін оптикалық жол айырымы неге тең болады?

А)

 

$$$ 38

Егер қалыңдығы d, сыну көрсеткіші n жұқа пленкаға ауадан тік бағытта жарық түссе, онда шағылған жарық үшін оптикалық жол айырымы неге тең болады?

В)

$$$ 56

Ені а-ға тең саңылауға тік түскен жарық кезіндегі дифракциялық максимум шартын көрсетіңіз.

А)

 

$$$ 57

Ені а-ға тең саңылауға тік түскен жарық кезіндегі дифракциялық минимум шартын көрсетіңіз.

D)

$$$ 63

Ені а=0,005 мм саңылауға тік бағытта монохромат жарық түседі, бесінші қараңғы дифракциялық сызықтарға сәйкес келетін сәулелердің ауытқу бұрышы = 30 °. Түсетін жарықтың толқын ұзындығын анықтаңыз.

С) 0,5 мкм

$$$ 67

Егер бөгетке сфералық немесе жазық толқын түсетін болса, ал дифракциялық көрініс бөгеттен шекті қашықтықта орналасқан экранда байқалатын болса, онда бұл:

А) Френель дифракциясы

 

$$$ 682

Е1 қозған күйден Е0 негізгі күйге өткен фотонның жиілігі неге тең?

C)

$$$ 68

Егер бөгетке жазық толқын түсетін болса, ал дифракциялық көрініс бөгеттен өткен жарық жолына қойылған жинағыш линзаның фокаль жазықтығында орналасқан экранда байқалатын болса, онда бұл:

В) Фраунгофер дифракциясы

$$$ 648

Егер фотонның фотоэффект тудыратын минимал энергиясы 6,3 эВ болса, электрондардың металдан шығу жұмысы неге тең (электрон-вольтпен) ?

D) 6,3 эВ

$$$ 615

Ені -ға тең саңылауға тік түскен жарық кезіндегі дифракциялық минимум шартын көрсетіңіз:

D)

$$$ 564

векторының тербелісі жүзеге асатын жазықтығы .... деп аталады:

B) Поляризация жазықтығы

$$$ 444

En және Em – жарық кванттарын шығарғанға дейінгі және жарық кванттарын шығарғаннан кейінгі атомның сәйкес стационар күйлерінің энергиялары. Атом қандай жағдайда сәуле шығарады?

B)

 

 

$$$ 139

Екі еселік фокус аралығы 80 см жинағыш линзаның оптикалық күшін анықтаңыз.

C) 2,5 дптр

$$$ 157

Егер көк ( =0,5 мкм) жарық фильтрін қызыл ( = 0,65 мкм) жарық фильтріне ауыстырсақ, онда екі когерентті жарық көздерінің интерференциясы кезінде экрандағы екі көршілес интерференциялық жолақтардың арасы қалай өзгереді?

D) 1,3 есе артады

 

$$$ 158

Егер вакуумда жүретін жарық сәулесінің жолына қалыңдығы 2,5 см шыны пластина қойсақ, онда оптикалық жол ұзындығы қаншаға өзгереді? Шынының сыну көрсеткіші 1,5.

A) 1,25 см

 

$$$ 168

Екі орта шекарасында оптикалық тығыз ортадан жарық толқынының шағылу кезінде тербеліс фазасы p-ге өзгереді. Толқын қандай оптикалық жол айырымын алады?

D) l/2

$$$ 175

Егер ауданы бірінші Френель зонасына тең тесігі бар мөлдір емес экранмен толқын фронты жабылса, онда бақылау нүктесінде жарық толқынының интенсивтілігі қалай өзгереді?

D) 4 есе артады

$$$ 178

Егер жазық монохромат толқын дифракциялық торға тік түсіп тұрса, онда қанша максимум санын бақылауға болар еді? Тордың периоды 2 мкм, толқын ұзындығы 0,5мкм.

E) 9

$$$ 183

Ені а=6l саңылауға толқын ұзындығы l монохромат жарықтың параллель шоғы тік бағытта түседі. Жарықтың үшінші дифракциялық минимумы қандай j бұрышпен бақыланады?

D) 30о

$$$ 193

Егер поляризатор және анализатор арқылы өтетін табиғи жарықтың интенсивтілігі 4 есе кемісе, онда поляризатор мен анализатор бас жазықтықтары арасындағы бұрышты анықтаңыз?

C) 450

$$$ 196

Егер фотометрлік өрістердің бірдей жарықтылығында 8 мм қалыңдық кезінде 3% эталонды ерітіндіні, ал 24 мм қалыңдықтағы зерттелетін ерітінді алынған болса, онда зерттелетін ерітіндінің концентрациясы қандай?

E) 1%

$$$ 199

Егер поляризатор мен анализатор арқылы өтетін табиғи жарық интенсивтілігі 8 есе кемісе, онда поляризатор мен анализатордың бас жазықтықтарының арасындағы j бұрышы қандай болады?

B) 60о

$$$ 294

Екі когерентті жарық көзінен алынған көрші интерференциялық максимумдар арасы экранда -ке тең. Жарық көздері бір-бірінен қашықтықта орналасып, толқын ұзындығы болса, жарық көздерінен экранға дейінгі қашықтық қандай болады?

D)

$$$ 311

Ені а-ға тең саңылаудан алынған дифракцияда жарықтану минимумы қандай формуламен өрнектеледі?

В)

$$$ 322

Ені a=2 мкм саңылауға нормаль бойынша монохромат жарықтың параллель шоғы түседі (l=500 нм). Екінші ретті жарықтың дифракциялық минимумын қандай бұрышпен байқауға болады?

 

С) 30о

$$$ 336

Екі ортаны бөліп тұрған шекараға жарық Брюстер заңы бойынша түссе, қандай жарық толқындары толық поляризацияланады?

А) шағылған жарық толқыны

$$$ 413

Екі толқынның геометриялық жол айырымы дегеніміз:

A) толқындар жүріп өтетін жолдар айырымының ұзындығы

$$$ 414

Егер интерференциялық жолақтың ені 1 мм болса, онда экранның 5 см-де қанша жарық жолағы байқалатын болады?

E) 50

$$$ 430

Егер поляризатор мен анализатор арасындағы бұрыш 30о болса, онда анализатор арқылы өтетін жарық интенсивтігі табиғи жарық интенсивтігінен неше есе кіші?

C) 8/3 есе

 

$$$ 433

Егер жарық түсетін диэлектриктің сыну көрсеткішін екі есе өсірсе, онда Брюстер бұрышының тангенсі қалай өзгереді?

A) 2 есе өседі

 

$$$ 445

En және Em – жарық кванттарын жұтқанға дейінгі және жарық кванттарын жұтқаннан кейінгі атомның сәйкес стационар күйлерінің энергиялары. Атом қандай жағдайда сәулені жұтады?

C)

$$$ 462

Ені 2 мкм саңылаудан байқалатын дифракцияланатын сәулелердің жол айырымы

1 мкм болса, дифракция бұрышы неге тең?

B) 300

$$$ 494

Ені 2 мкм саңылаудан байқалатын дифракция кезінде дифракция бұрышы 30о болғандағы сәулелердің жол айырымы неге тең?

E) 1 мкм

$$$ 676

Егер микробөлшектің координатасының анықталмағандығы 3 есе кемісе, оның импульсінің ең кіші анықталмағандығы қалай өзгереді?

А) 3 есе артады

$$$ 691

Егер кристалдағы электрондардың энергетикалық деңгейлерінің рұқсат етілмеген зонамен шектесетін валенттік зонасы толығымен толтырылған болса, онда кристалл:

D) Диэлектрик немесе шала өткізгіш

$$$ 695

Егер р-типті шала өткізгіштің потенциалы jр және n-типті өткізгіштің потенциалы jn қандай болғанда, p-n ауысуы арқылы негізгі ток тасымалдаушылардың электр тогы өтеді?

 

В) jр>0, jn<0

 

ЖЖЖ

$$$ 5

Жарық сәулесі екі ортаның шекарасына 600-пен түсіп, 300-пен сынады. Екінші ортаның бірінші ортаға қатысты сыну көрсеткіштерінің қатынастарын табыңыз.

А)

$$$ 543

Жарықтың түзу сызықты тараудан ауытқу құбылысы қалай аталады?

В) Дифракция

 

$$$ 545

Жарық дифракциясы қалай тұжырымдалады?

С) Бөгеттер мен саңылауларда жарықтың түзу сызықты таралуынан ауытқуы
$$$ 6

Жарық сәулесі ауа-шыны шекарасына 600-пен түседі. Егер шынының сыну көрсеткіші болса, онда сәуленің сыну бұрышын табыңыз.

С) 300

$$$ 140

Жарықтың белгісіз ортадан ауаға өткендегі толық ішкі шағылуының шекті бұрышы 300. Осы ортаның сыну көрсеткішін анықтаңыз.

A) 2,0

$$$ 188

Жарық сәулесі екі ортаның бөліну шекарасына 54024¢ -ке тең Брюстер бұрышымен түсіп тұр. Шағылған және сынған сәулелер арсындағы бұрыш неге тең?

C) 900

 

$$$ 271

Жарық екі ортаны бөлетін шекараға a=300 бұрышпен түседі. Бірінші ортаның сыну көрсеткіші , ал екінші ортаныкі . Сыну бұрышы қандай болады?

С) 600

$$$ 582

Жарықтың тек қана кванттық қасиеттерімен түсіндірілетін құбылысты

көрсетіңіз.
А) Комптон эффектісі

$$$ 610

Жарық сәулесі шыныдан вакуумға өтеді. Шекті бұрыш 300-қа тең. Шыныдағы жарық жылдамдығын табыңыз:

D) 1,5×108 м/с

 

 

$$$ 7

Жарық сәулесі шыныдан вакуумға өтеді. Шекті бұрыш 300-қа тең. Шыныдағы жарық жылдамдығын табыңыз.

D) 1,5×108 м/с

 

$$$ 8

Жарықтың белгісіз ортадан ауаға өткен кездегі шекті бұрышы 300-қа тең. Осы ортаның сыну көрсеткішін табыңыз.

А) 2,0

$$$ 10

Жұқа линзаға жарық сәулесі түседі. Линзадан сынғаннан кейінгі жарықтың жүрісін таңдаңыз.

 

 
 

 

 


А) 1

 

$$$ 11

Жинағыш линзаға, суретте көрсетілгендей, параллель сәулелер шоғы түседі. Суретте қандай нөмірмен линза фокусы белгіленген?

 


D) 4

 

$$$ 13

Жарықталынудың өлшем бірлігін көрсетіңіз.

D) лк

 

$$$ 14

Жарық ағынының өлшем бірлігін көрсетіңіз.

В) лм

 

$$$ 15

Жарқыраудың өлшем бірлігін көрсетіңіз.

E) лм/м2

 

$$$ 17

Жарық ағынының денелік бұрышқа қатынасы :

E) жарық күші

 

$$$ 18

Жарық күші 100 кд шам, радиусы 1 м дөңгелек столдың орталығынан 1 м биіктікте ілулі тұр. Стол шетіндегі жарықталынуды табыңыз.

С) 25× лк

$$$ 24

Жарық сәулесі шыныдан вакуумге өтеді. Шекті бұрыш ішек=420. Шыныдағы жарық жылдамдығын анықтаңыз (sіn420=0,67).

А) 201 Мм/с

$$$ 33

Жарық оптикалық жол айырымы 12,1 мм болатын алмаз пластинкасы арқылы өтеді. Алмаздың сыну көрсеткіші 2,42. Пластинканың қалыңдығын табыңыз.

E) 5 мм

$$$ 54

Жазық толқын үшін Френельдің m-нші зонасының радиусын көрсетіңіз.

С)

$$$ 76

Жарық екі ортаның шекарасына Брюстер бұрышымен түскен кезде шағылған және сынған сәулелер арасындағы бұрыш неге тең болады?

D) 900

$$$ 83

Жарық векторының барлық бағытта тең тербелетін жарық … деп аталады.

А) табиғи

 

 

$$$ 84

Жарық векторы тербелістерінің бағыттары қандай да бір жолмен реттелген болса, онда мұндай жарық

В) поляризацияланған

$$$ 89

Жарықтың поляризациялану жазықтығын бұруға қабілеттілігі бар заттар қалай аталады?

А) оптикалық активті

$$$ 146

Жарық көзінен (шамнан) ауданға дейінгі қашықтықты 1 м-ден 5 м-ге дейін өзгерткенде, дөңгелек аудан центрінің жарықтылығы қанша есе кемитіндігін анықтаңыз. Шам дөңгелек центрінің үстінде ілулі тұр.

B) 25 есеге

 

$$$ 147

Жарық күші 1000 кд эталонды жарық көзінен 15 см қашықтықта және зерттелетін жарық көзінен 45 см қашықтықта тұрған беттің бірдей жарықтылығы фотометрде байқалған. Жарық көзінің жарық күшін анықтаңыз.

E) 9000 кд

$$$ 149

Жазық айнаға перпендиуляр бағытта нүктелік жарық көзі v=3 м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатыр. Кескін жарық көзіне қандай жылдамдықпен жақындайды?

D) 6 м/с

$$$ 172

Жарық толқыны затта 0,015 мкс уакытта 3 м аралыққа таралса, онда заттың сыну көрсеткіші қаншаға тең?

C) 1,5

$$$ 174

Жазық монохроматты толқын саңылауға нормаль бағытта түскен кезде, экран қараңғы болып қалу үшін саңылауға қанша Френель зонасы сыяды?

B) 22

$$$ 201

Жарық екі ортаның бөліну шекарасына 46о24¢-қа тең Брюстер бұрышымен түседі. Шағылған және сынған сәулелер арасындағы бұрыш неге тең?

C) 90о

$$$ 237

Жылдамдықты Х осі бойымен қозғалған кезде Dv=1 см/c дәлдікке дейін анықтауға болады. Массасы m = 10-13 г болатын броундық бөлшек үшін координаттың анықталмаушылығының мәнін табыңыз. Дж×c деп алыңыз.

B) » 10-14

$$$ 278

Жарық көзінен шыққан жарық экранның центріне нормаль бойынша түседі. Жарық көзін экраннан 2 еседен артық қашықтыққа жылжытқанда, экран центріндегі жарықтану қалай өзгереді?

Е) 4 есе азаяды

$$$ 285

Жинағыш линзадан 15 см қашықтықта орналасқан дененің линзадан 30 см қашықтықта кескіні пайда болса, оның ұлғайтуы қандай болады?

А) 2

$$$ 287

Жинағыш линзаның оптикалық күші 6 дптр. Линзадан 25 см қашықтықта заттың жалған кескінін алу үшін, оны линзадан қандай қашықтықта орналастыру керек?

А) 10 см

 

$$$ 293

Жарық сәулесі бір ортадан екінші ортаға өткенде, түсу бұрышы 30о-қа тең болып, ал сыну бұрышы 60о болған. Екінші ортаның бірінші ортамен салыстырғандағы салыстырмалы сыну көрсеткіші қандай болады?

В)

 

$$$ 301

Жарық толқынының оптикалық тығыздау ортаның шекарасынан шағылғанда тербелістер фазасы -ге өзгереді. Түскен және шағылған толқындарының оптикалық жол айырымы қандай болады?

D) /2

$$$ 308

Жиіліктері 5×1014 Гц когерентті толқындар ауадағы нүктеде интерференцияға түседі. Сәулелердің жол айырымы 2,4 мкм болса, нүктеде жарық күшейе ме, әлде азая ма? Неліктен?

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...