Главная Обратная связь

Дисциплины:


Сандар және әріптер 3 страницаС) күшейеді, себебі жол айырымы жарты толқындардың жұп санына тең

 

$$$ 309

Жиіліктері бірдей жарық көздері бақылаушыдан 12 м және 15 м қашықтықта орналасқан. Егер фазалар айырмасымен болса, толқын ұзындығы қанша?

А) 4 м

$$$ 320

Жарық толқынының ұзындығын өлшеу үшін периоды d дифракциялық торды пайдаланған. Экранда бірінші ретті максимум орталық максимумнан l қашықтығында орналасқан. Экран мен тор аралығы L. Жарық толқынының ұзындығы қандай?

В)

$$$ 324

Жарықтың аномаль дисперсиясы қандай формуламен өрнектеледі?

А)

$$$ 326

Жарық шыны бетінен шағылғанда, толық поляризацияланады. Егер сыну бұрышы болса, шынының сыну көрсеткіші қандай болады?

D)

$$$ 327

Жарық ауадан кристалға түскенде Брюстер бұрышы 600-қа тең болады. Кристалдың сыну көрсеткіші қандай болады?

D)

$$$ 354

Жиілігі 15×106 Гц-ке тең фотонның энергиясы, жиілігі 5×106 Гц фотон энергиясынан неше есе көп болады?

В) 3 есе

$$$ 404

Жылдамдығы болатын a-бөлшек, зарядталған конденсатор астарлары арасына кірді. Электр өрісінде ол қандай бағытта қозғалады?

 
 

 

 


 

С) 3-ші бағытта

 

$$$ 408

Жазық айна алдында тұрған нәрсе одан 1 м қашықтыққа жылжытылды. Осы кезде нәрсе мен кескіннің ара қашықтығы қаншаға артты?

B) 2

$$$ 411

Жарық толқындардың интерференция құбылысының байқалу шарты:

A) интерференцияланатын толқындардың когеренттілігі

 

$$$ 412

Жарықтың оптикалық жол ұзындығы деп жолдың геометриялық ұзындығының:

C) сыну көрсеткішіне көбейтіндісін

 

$$$ 426

Жарық дисперсиясы дегеніміз:

B) ортаның сыну көрсеткішінің толқын ұзындығына тәуелділігі

 

 

$$$ 429

Жарық поляризацияланған болып табылады, егер:

E) жарық векторының тербелістері бір жазықтықта жүзеге асатын болса

 

$$$ 434

Жарық диэлектрикке 30о-қа тең Брюстер бұрышымен түскен кездегі шағылу бұрышы неге тең?A) 300

 

$$$ 475

Жарықтың ең үлкен толқын ұзындығына қандай түс сәйкес келеді?

B) қызыл түске

 

$$$ 477

²Жылулық сәулелену² деп … айтады.

A) энергия көзі заттағы бөлшектердің жылулық қозғалысы болып табылатын электромагниттік сәуле шығаруын

$$$ 488

Жарық толқынының ұзындығы 500 нм, саңылаулардың арақашықтығы 1 мм, ал интерференциялық жолақтың ені 1,5 мм болса, Юнг тәжірибесіндегі саңылаулардан экранға дейінгі қашықтық неге тең?

B) 3 м

$$$ 502

Жарық фотонының жиілігі 3 есе артса, оның массасы қалай өзгереді?

B) 3 есе артады

$$$ 509

Жинағыш линзаның фокус аралығы 20 см болса, оның оптикалық күшінің абсолюттік мәні неге тең:

E) 5 дптр

 

$$$ 510

Жарық сәулесі шыныдан вакуумге өтеді. Шекті бұрыш 300 – қа тең. Шыныдағы жарық жылдамдығын табыңыз.

С) 1,5∙108 м/с
$$$ 512

Жарық сәулесі ауа-шыны шекарасына 600 бұрышпен түседі. Егер шынының сыну көрсеткіші болса, онда сәуленің сыну бұрышын табыңыз.

В) 300

$$$ 516

Жұқа линзаның формуласын көрсетіңіз.

C)

 

$$$ 517

Жұқа линзаның өрнегін көрсетіңіз.

C)

$$$ 519

Жазық айнада алынған кескін:

C) Жалған, тура, үлкейтілмеген

 

$$$ 520

Жарық сәулесі екі ортаның шекарасына 600-пен түсіп, 300-пен сынады. Екінші ортаның бірінші ортаға сыну көрсеткіштерінің қатынастарын табыңыз.

В)

$$$ 555

Жарықтың қандай сәулесі спектроскоп призмасында көп ауытқиды?

А) Күлгін

$$$ 558

Жазық толқынының теңдеуін көрсетіңіз.

B)

$$$ 573

Жиілігі ν фотонның энергиясы неге тең?

С)

$$$ 604

Жарық дифракциясы қалай тұжырымдалады?

В) Бөгеттерде, саңылауларда жарықтың түзу сызықты таралудан ауытқуы

$$$ 611

Жарықтың белгісіз ортадан ауаға өткен кездегі шекті бұрышы 300-қа тең. Осы ортаның сыну көрсеткішін табыңыз:

А) 2,0

$$$ 620

Жарық екі ортаның шекарасына Брюстер бұрышымен түскен кезде шағылған және сынған сәулелер арасындағы бұрыш неге тең?

D) 900

$$$ 670

Жылдамдықтары бірдей электрон ( λ1) мен протонның (λ2 ), де Бройль толқын ұзындықтарын салыстырыңыз (me=9,1×10-31 кг, mp=1,67×10-27кг).

B)

$$$ 155

Жинағыш линзаның оптикалық күші 3 дптр және дене линзадан 50 см қашықтықта орналасқан. Осы линзаның сызықтық ұлғаюы неге тең?

D) 2

 

$$$ 156

Жарық сәулесінің жолына қалыңдығы 4 мм шыны пластина қойылса, онда оптикалық жол ұзындығы қалай өзгереді? Шынының сыну көрсеткіші 1,5.

А) 2 мм-ге артады

$$$ 94

Жиілігі n фотонның энергиясы неге тең?

D) E=hn

ЗЗЗ

$$$ 82

Затта жарықтың жұтылуы … сипатталады.

D) Бугер заңымен

$$$ 106

Заттың еркін электрондарынан қысқа толқынды сәулелердің серпімді шашырауы кезінде олардың толқын ұзындығының өзгеруі … деп аталады.

С) Комптон эффектісі

$$$ 533

Зоналық теория бойынша қатты дене мына жағдайда шала өткізгіш бола алады:

Е) Рұқсат етілмеген зонаның ені шамамен 0,1 эВ
$$$ 552

Зат қызыл жарықты күшті жұтады, оны ақ жарықпен жарықтандырғанда, ол ..... болып көрінеді.

А) Қара

 

$$$ 563

Зат көк жарықты күшті жұтады, оны ақ жарықпен жарықтандырғанда, ол ..... болып көрінеді.

B) Көк

$$$ 639

Заттың толқындық – корпускулалық екі жақтылығы дегеніміз:

С) Зат бөлшектері толқындық қасиетпен қатар корпускулалық қасиеттерге де ие бола алады

 

ИИИ

$$$ 34

Интерференциялық максимум шартын көрсетіңіз.

В)

$$$ 35

Интерференциялық минимум шартын көрсетіңіз.

А)

$$$ 42

Интерференция құбылысын байқауға болады:

С) жиілігі бірдей екі лазерден

$$$ 169

Интерференциялық жолақтың ені 0,15 мкм болса, 0,75 мкм аралықта қанша максимум орналасқан? Бірінші минимумнан бастап санаймыз.

E) 5

$$$ 297

Интерференциялық жолақтардың ені 0,25 мкм-ге тең. Ені 0,75 мкм экранда қанша максимум орналасуы мүмкін? Бірінші минимумнан бастап санаймыз.

С) 3

$$$ 299

Интерференция құбылысында жарық интенсивтілігінің максимумы қай формуламен анықталады?

А)

$$$ 415

Интерференциялық жолақтың ені 1 мм болса, онда экранның 5 см-де қанша күңгірт жолақ байқалатын болады?

E) 50

 

$$$ 417

Интерференция кезінде қалыңдығы бірдей жолақтар …

A) сынадан пайда болады

$$$ 418

Интерференция кезінде көлбеулігі бірдей жолақтар …

B) қалыңдығы бірдей қабыршықтан пайда болады
$$$ 531

Интерференцияның максимумы қандай жағдайда байқалады?

С) Когерентті толқындардың фазалары бірдей нүктелерде
$$$ 536

Интерференция минимумы бақыланады:

D) Когерентті толқындардың фазалары әртүрлі нүктелерде

$$$ 534

Интерференция құбылысының минимум шарты өрнегін көрсетіңіз.

С) ∆= (2m+1)

$$$ 602

Интерференция құбылысы қандай толқындарды қосқанда пайда болады?

А) Бірдей жиіліктегі, және фазалар айырымы тұрақты болғанда

 

$$$ 603

Интерференция құбылысы кезінде қосылатын тербелістердің фазалар айырымы қандай болғанда амплитуданың минимумы байқалады (n=0, 1, 2,)?

B) Dj = ±(2n+1) p

 

$$$ 605

Интерференция кезінде қосылатын тербелістердің фазалар айырымы қандай болғанда амплитуданың максимумы байқалады?

С) Dj= ±2 n

$$$ 613

Интерференциялық максимум шартын көрсетіңіз:

В)

$$$ 668

Импульсі 3,3×10-24 кг×м/с болатын бөлшектің де Бройль толқын ұзындығы неге тең?

A) 20 нм

ККК

$$$ 69

Кристалдарда … байқалады.

В) рентген сәулелерінің дифракциясы

 

$$$ 100

Комптон эффектісі дегеніміз.... шашырауы.

В) фотондардың еркін электрондардан

$$$ 123

Кез-келген атомда бас n, орбиталдық , магниттік және спиндік – бірдей кванттық сандармен анықталатын стационарлық күйде болатын бірден артық электронның болуы мүмкін емес. Бұл:

E) Паули принципі

$$$ 202

Кейбір зат үшін толық ішкі шағылудың шекті бұрышы і=45о. Бұл зат үшін толық поляризация бұрышын іБр табыңыз.

B) arctg

$$$ 210

Комптондық 900-қа шашырау кезінде рентген сәулелерінің толқын ұзындығы қаншаға өзгереді?

 

E) өзгермейді

 

$$$ 211

Комптондық 600 шашырау кезінде рентген сәулелерінің толқындық ұзындығы қаншаға өзгереді? (h=6,6×10-34 Дж×с, m0=9,1×10-31 кг, с=3×108 м/с).

B) 1,2 пм

 

$$$ 241

Кванттық осцилятордың ең минимал энергиясы неге тең?

B)

$$$ 275

Кескін мөлшері дене мөлшеріне тең болса, жинағыш линзаның оптикалық күші қандай болады? Линзадан кескінге дейінгі қашықтық 0,2 м-ге тең.

В) 10 дптр

 

$$$ 333

Көрінетін жарықтың спектріндегі қызыл сәулелердің шыныдағы таралу жылдамдығы 1,5×105 км/с-ке тең. Шыныдағы қызыл сәулелер үшін сыну көрсеткішін анықтаңыз.

 

Е) 2,00

 

$$$ 351

Күн бетінің сәулеленуінің спектраль тығыздығының максимумы l=482 нм толқын ұзындығына сәйкес келеді. Күн бетінің температурасы қандай болады?

 

Е) 6×103 К

 

$$$ 379

Көрсетілген сутегі атомының энергетикалық деңгейлерінің арасынан өтудің ең аз жиіліктегі электромагниттік сәулелерді жұтатын деңгейді анықтаңыз.

 
 

 


 

C) 3

 

$$$ 388

Келтірілген ядролық реакцияда қандай бөлшек пайда болады?

А) нейтрон

$$$ 399

Келтірілген ядролық реакциядағы пайда болған екінші бөлшекті анықтаңыз.

А)

$$$ 435

Катодты жиілігі әртүрлі монохромат сәулелермен жарықтандырғанда, катодта қандай шама өзгеретін болады?

B) электрондардың максимал жылдамдығы
$$$ 438

Катод монохромат жарықпен жарықтандырылады. Қанығу фототогының шамасы неге тәуелді болады?

В)жарық интенсивтігіне

$$$ 446

Кванттық механикадағы анықталмаушылық қатынасы нені көрсетеді?

B) микрообъектілерге қатысты ²координата және импульс² классикалық ұғымдарының қолдануындағы кванттық шектелулерді

$$$ 448

Кванттық механикада бөлшек күйі берілген деп есептеледі, егер:

D) толқындық функция (y-функция) берілсе
$$$ 530

Көршілес үш Френель зонасының қорытқы амплитудасы қандай болады?

В)

$$$ 537

Когерентті толқындардың беттесуінен жарық интенсивтігінің қайта таралу құбылысы қалай аталады?

D) Интерференция

$$$ 556

Кварц, скипидар сияқты актив заттар қабілеттігін атаңыз.


D) Поляризация жазықтығын айналдыру

$$$ 557

Керр эффектісі дегеніміз не?

А) Изотропты кристалға электр өрісімен әсер еткен кездегі пайда болатын жарықтың қосарланып сынуы

$$$ 572

Кирхгоф заңы бойынша дененің шығару қабілетінің оның жұтылу қабілетіне қатынасы:

1 Дененің оптикалық қасиеттеріне және температурасына байланысты

2 Дененің температурасына байланысты

3 Барлық денелер үшін жиілік функциялары бірдей

4 Барлық денелер үшін жиілік және температура функциясы болады

 

С) 4

 

$$$ 575

Комптон эффектісі дегеніміз не?

В) Рентген сәулелерінің электрондардан шашырағанда толқын ұзындығының өзгеруі

$$$ 591

Кез-келген атомда бас , орбиталдық , магниттік және спиндік -бірдей кванттық сандармен анықталатын станционарлық күйде болатын бірден артық электронның болуы мүмкін емес. Бұл:

D) Паули принципі

 

$$$ 618

Кристалдарда ... байқалады:

В) рентген сәулелерінің дифракциясы

 

$$$ 636

Кванттық механикада бөлшектің күйін анықтайтын:

1 Координаталар

2 Импульс

3 Толқындық функция

4 Масса

5 Энергия

Е) Тек 3

 

$$$ 637

Көрсетілген қандай радиоактивті түрлендіру кезінде нейтрино не антинейтрино пайда болады?

1 ыдырау

2 ыдырау

3 ыдырау

4 сәуле шығару

D) 2, 3

$$$ 656

Комптон эффектісіндегі рентген сәулесінің әр түрлі заттардан шашыраған толқын ұзындығының өзгеруі мынаған негізделген:

Е) Рентген сәулесінің фотондарының заттың электрондарымен әсерлесуінің кванттық сипаттамасына

$$$ 663

Кирхгофтың универсал функциясын кескіндейтін сызбада аудандары бірдей екі аймақ бөлініп көрсетілген. Осы аймақтар үшін 1) rw,т сәуле шығарғыштық қабілетінің; 2) DRw,т энергетикалық жарқыраудың қатынастары қандай болады?

 

 

А) r1> r2 ; DR1=DR2

 

$$$ 696

Кристалдағы рұқсат етілген энергетикалық зонаның қасиеттері: 1- кристалда қанша атом болса әр зонада сонша энергетикалық деңгей болады.; 2-зонадағы деңгейлердің ара қашықтығы DЕi~10-23эВ; 3-зонадағы энергетикалық деңгейлердің ара қашықтығы DЕi~10-2эВ; 4-зонаның ені кристалдағы атомдар санына байланысты; 5- зонаның ені атомдар санына байланысты емес:

А) 1, 2 және 5

$$$ 213

Кадмийден электрондардың шығу жұмысы 4,08 эВ. Фотоэлектрондардың максимал энергиясы 2,04 эВ болу үшін кадмийге түсетін фотондардың энергиясы қандай болуы керек?

D) 6,12 эВ

$$$ 527

Когеренттілік дегеніміз не?

D) Толқындардың жиіліктері бірдей және фазалар айырымы уақыт бойынша тұрақты толқындардың тербелісі
$$$ 626

Комптон эффектісі дегеніміз не?

В) Ренген сәулелерінің электрондардан шашырағанда толқын ұзындығының өзгеруі

 

ҚҚҚ

$$$ 2

Қандай шарттар кезінде толық ішкі шағылу байқалады?

А) Оптикалық тығыздығы үлкен ортадан оптикалық тығыздығы аз ортаға жарық түскен кезде

$$$ 32

Қалыңдығы 2 мм болатын су қабатынан өтетін жарық толқынының оптикалық жол айырымы 2,66 мм. Судың сыну көрсеткішін табыңыз.

В) 1,33

$$$ 97

Қандай құралдарда жарықтың кванттық қасиеттері пайдаланылады?

А) Фотоэлемент

$$$ 108

Қандай да бір металл үшін фотоэффектінің “қызыл шегі” 500 нм-ге тең. Фотоэффектіні тудыратын фотон энергиясының минималь мәнін анықтаңыз.

(1 эВ=1,6×10-19 Дж; h=6,63×10-34Дж×с; с=3×108 м/с).

А) 2,49 эВ

$$$ 110

Қозған Е1 күйден негізгі Е0 күйге өту кезінде шашырайтын фотонның жиілігі неге тең?

С)

 

$$$ 111

Қозған Е1 күйден негізгі Е0 күйге өту кезінде шашырайтын фотонның энергиясы неге тең?

D) Е10

$$$ 126

Қатынастардың қайсысы де Бройль толқынының ұзындығын анықтайды?

D) l=h/p

$$$ 154

Қандай да бір беттің жарықталынуы, осы бетке перпендикуляр бағытта түскен сәулелердің жарықталынуынан 2 есе кем болуы үшін, бетті қандай бұрышқа бұру керек?

A) 60о-қа

$$$ 195

Қызыл сәулелер үшін көрінетін жарық спектрінің шыныдағы таралу жылдамдығы 2×105 км/c. Шыныдағы қызыл сәулелер үшін сыну көрсеткішін анықтаңыз.

E) 1,50

 

$$$ 229

Қалыпты күйде тұрған сутегі атомы иондалу үшін қанша минимал энергияны беру қажет? Сутегі атомының қалыпты күйдегі энергиясы Е1=-13,53 эВ.

B) 13,53 эВ

$$$ 242

Қоздырылған n=2 күйінде тұрған бөлшек ені болатын потенциалды орында тұр. интервалдың қай нүктесінде бөлшектің орналасуының ықтималдылық тығыздығы 2 ең минимал болады?

B)

$$$ 277

Қол жазба немесе баспа материалдарын оқу үшін ең қолайлы жарықтану 50 лк деп саналады. Столдың үстіндегі электр шамының дәл астында орналасқан нүктелерде осындай жарықтануды алу үшін, жарық күші 50 кд лампаны қандай биіктікте ілу керек?

С) 1 м

 

$$$ 289

Қос-ойыс шыны линзаны суға орналастырғанда, оның фокус аралығы қалай өзгереді?

 

В) ұлғаяды

$$$ 291

Қос-ойыс линзаның көмегімен дененің ұлғайтылған шын кескінін алуға бола ма? Болса, денені қай жерге орналастыру керек?

В) иә, болады, фокусы мен екіеселенген фокусы арасына

$$$ 347

Қандай шашырау бұрышында комптондық шашыраудағы толқын ұзындығының максималь өзгеруі болады?

Е)

 

$$$ 382

Қанша электрон үш бірдей кванттық сандарға ( ) ие бола алады?

С) 2

 

$$$ 423

Қандай сәулелер үшін кристалдық кеңістік тор, дифракциялық тор ретінде пайдаланылады?


D) рентген сәулелері үшін

 

$$$ 454

Қандай шарт орындалса, ядроны "ядроның изотобы" деп атайды, егер олардың: 1. Зарядтық сандары бірдей болса; 2. Массалық сандары бірдей болса; 3. Зарядтық сандары әр түрлі болса; 4. Массалық сандары әр түрлі болса; 5. Нуклондарының саны бірдей болса.

B) 1 және 4

 

$$$ 455

Қандай шарт орындалса, ядроны "ядроның изобарасы" деп атайды, егер олардың: 1. Зарядтық сандары бірдей болса; 2. Массалық сандары бірдей болса; 3. Зарядтық сандары әр түрлі болса; 4. Массалық сандары әр түрлі болса; 5. Нуклондарының саны бірдей болса.

C) 2 және 3

 

$$$ 503

Қандай да бір металл үшін фотоэффектінің ²қызыл шегі² 0,3×10-6 м. Фотоэффект туындайтын фотон энергиясының минимал мәнін анықтаңыз ( Дж*с).

A) Дж

$$$ 526

Қандай толқындар когерентті деп аталынады?

В) Жиіліктері және фазалар айырымы тұрақты болса

$$$ 538

Қандай құбылыс жарықтың кванттық қасиеттерін айқындайды?

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...