Главная Обратная связь

Дисциплины:


Сандар және әріптер 4 страницаC) Жылулық сәулелену

$$$ 553

Қалыпты емес дисперсиясының құбылысын зерттеген:

В) Рождественский

$$$ 584

Қатты дененің фотолюминисценциясының себебі мынаумен байланысты

С) Электрондардың өткізгіштік зонадан активатор деңгейіне көшуі

$$$ 609

Қандай шарттар кезінде толық ішкі шағылу байқалады?

А) Оптикалық тығыздығы жағынан үлкен ортадан оптикалық тығыздығы кіші ортаға жарық түскен кезде

$$$ 678

Қандай физикалық құбылыстар жарықтың корпускулалық қасиеттері байқалады?

A) Фотоэффект

$$$ 679

Қандай аспаптарда жарықтың кванттық қасиеттері қолданылады?

A) фотоэлемент

$$$ 686

Қандай кванттық бөлшектер жүйесі Ферми-Дирак таралу функциясымен сипатталады?

С) Жарты спинді бөлшектер жүйесі

$$$ 501

Қанығу фототогы 1,6 А болса, 1 с ішінде катодтан қанша электрон ұшып шығады?

D) 1019

$$$ 474

Қандай түстің жиілігі ең үлкен?

A) күлгін

ЛЛЛ

$$$ 22

Линзаларда нәрсенің кескінін салу ережелерінің бірін атаңыз.

В) линзаның оптикалық центрі арқылы өтетін сәуле өзінің бағытын өзгертпейді

 

$$$ 20

Линзаның оптикалық күшінің өлшем бірлігін көрсетіңіз.

D) дптр

 

$$$ 272

Линза екі еселенген нақты кескін беретін болса, қос-дөңес линзадан зат қандай қашықтықта орналасады?

С) 3/2

$$$ 353

Литий үшін фотоэффектінің “қызыл шегі” қандай болады? Шығу жұмысы A=3,84×10-19 Дж, Планк тұрақтысы h=6,63×10-34 Дж×с.

А) 0,58×1015 Гц

$$$ 460

Линзаның қисықтық радиусы 1 м, ал жарық толқынының ұзындығы 1 мкм болса, шағылған жарықтағы 4-ші күңгірт Ньютон сақинасының радиусы неге тең?

D) 2 мм

 

$$$ 514

Линзаның оптикалық күшінің өрнегін көрсетіңіз.

E)

$$$ 524

Лоренцтің теориясы бойынша дисперсия пайда болады:

С) Электромагниттік толқындардың оптикалық электрондармен әсерлесуі нәтижесінде

 

 

МММ$$$ 687

Металдардың sм және шала өткізгіштердің s электрөткізгіштігінің температураға тәуелділігінің сипаты қандай?

B) σМ ~ 1/Т, σП ~ exp(-ΔE/2kT)

 

$$$ 677

Массасы 1 г моншақтың орны Dх=1×10-7 м қателікпен анықталды. Моншақтың жылдамдық құраушысының квантты-механикалық анықталмағандығын бағалаңыз:

А)

 

$$$ 673

Массасы 4 × 10-27 кг микробөлшек үшін де Бройль толқын ұзындығы 165 нм болса, ол қандай жылдамдықпен қозғалады?

А) 1 м/с

$$$ 671

Микробөлшектердің толқындық қасиеттері төмендегі түсініктерге тәуелсіз: 1-импульс, 2-энергия, 3-траектория, 4-масса:

 

С) 3

$$$ 657

Максимал Комптон ығысуы шашыраудың қандай бұрышына сәйкес келеді?

C)

$$$ 634

Микробөлшектердің толқындық және корпускулалық сипаттамаларының байланысы келесі өрнекпен анықталады:

1

2

3

4

5

С) 2 және 4

 

$$$ 635

Микробөлшектің төменде көрсетілген қай шамасы толқындық функцияның модулінің квадратымен анықталады?

D) Берілген кеңістікте болу ықтималдылығының тығыздығы

 

$$$ 638

Массасы 0,1 г тозаңның орны қателікпен анықталады. Оның жылдамдығының анықталмағандығын бағалаңыз:

Е)

$$$ 594

Мозли заңын көрсетіңіз.

А)ω=R (Z-σ) (1/ n12-1/n22)

 

$$$ 551

Малюс заңын көрсетіңіз.

С)
$$$ 529

Магниттік кванттық сан нені сипаттайды?

E) Берілген бағытқа электронның импульс моментінің проекциясын

$$$ 442

Максимум сәуле шығаруға сәйкес келетін толқын ұзындығы 2 есе өсетін болса, онда абсолют қара дененің температурасы қалай өзгереді?

B) 2 есе кемиді

$$$ 449

Микробөлшек импульсінің анықталмаушылығы 2 есе өссе, онда оның координатасының минимал анықталмаушылығы қалай өзгереді?

A) 2 есе азаяды

$$$ 450

Микробөлшек координатасының анықталмаушылығы 3 есе азайса, онда оның импульсінің минимал анықталмаушылығы қалай өзгереді?

A) 3 есе өседі

$$$ 402

Массалар дефектісінің формуласын табыңыз.

А)

$$$ 406

Мөлшері электрон зарядынан кіші зарядқа ие болатын бөлшекті анықтаңыз.

D) кварк

$$$ 393

Мына термоядролық реакцияда пайда болатын х бөлшекті анықтаңыз.

D) нейтрон

$$$ 366

Массасы 1 г бөлшек u=10 м/с жылдамдықпен қозғалатын болса, ол бөлшек үшін де Бройль толқынының ұзындығы қанша болады? h=6,63×10-34Дж×с деп алыңыз.

А) 6,63 * 10-32 м

$$$ 341

Мына формуланың қайсысы абсолют қара дене үшін Стефан-Больцман заңын өрнектейді?

В)

$$$ 302

Монохромат жарықтың интерференцияланған екі толқынының оптикалық жол айырымы 1/4 -ге тең. Фазалар айырымы қандай болады?

D) /2

$$$ 122

Магниттік кванттық сан нені сипаттайды?

С) берілген бағытқа электронның импульс моментінің проекциясын

 

$$$ 74

Малюс заңын көрсетіңіз.

D) ІA = Іp cos2a

 

$$$ 51

Мөлшері кішкене болатын дискіні монохромат ақ жарықпен жарықтандырғанда экранда дифракциялық бейне байқалады. Дифракциялық бейненің центрінде не байқалады?

А) Ақ дақ

 

$$$ 26

Мынадай шарттар орындалғанда екі жарық толқындары когерентті деп аталады:

D) w1=w2 , Dj=const

 

$$$ 644

Металдардан электрондардың шығу жұмысы неге тең?

Е) Потенциалдық шұңқырдың түбіндегі энергиясымен Ферми деңгейіндегі электрондардың кинетикалық энергияларының айырымына

 

 

ННН

$$$ 16

Нүктелік жарық көзінің жарықталыну өрнегін көрсетіңіз.

E)

$$$ 59

Нүктелік монохромат жарықтың (l=500 нм) экранда дифракциялық суреті байқалады. Экран мен жарық көзінің арасына дөңгелек саңылауы бар диафрагма қойылған. Экранда байқалатын дифракциялық. сақиналардың центрінде ең қараңғы дақ пайда болуы үшін саңылау арқылы Френель зонасының нешеуі өте алады?

В) 2

 

$$$ 60

Нүктелік жарық көзінен 0,5 м қашықтықта сфералық толқын фронты орналасқан, бақылау нүктесі - толқын фронтынан 0,5 м қашықтықта. Егер толқын ұзындығы 0,49 мкм болса, онда Френельдің төртінші зонасының радиусы неге тең?

В) 0,7 мм

$$$ 70

Нүктелік жарық көзінен (l=0,6 мкм) толқын шебіне және толқын шебінен бақылау нүктесіне дейінгі қашықтық 1,5 м. Френелдің үшінші зонасының радиусын анықтаңыз.

С) 0,55 мм

$$$ 81

Нормаль дисперсия қалай анықталады?

В)

$$$ 303

Ньютон сақиналарын бақылағанда бетінен когерентті толқындар шағылатын жұқа пленка ролін не атқарады?

В) пластина мен линза арасындағы саңылау

 

$$$ 325

Нормаль дисперсиясы бар ортада ең үлкен таралу жылдамдығына қандай сәулелер ие болады?

С) қызыл

$$$ 335

Николь призмалары арқылы өткенде жұтылатын жарықтың үлесі k болсын. Табиғи жарық интенсивтілігі І0 болғанда, Николь призмасы арқылы өткен жарық интенсивтілігі І1 қалай анықталады?

В)

 

$$$ 416

Ньютон сақиналары қалай пайда болады?

B) линзаның дөңес беті мен пластинканың үстіңгі бетінен шағылған сәулелердің бірігуінен
$$$ 491

Ньютон сақиналарының шағылған жарықтағы m-ші және 1-ші күңгірт радиустарының қатынасы 4-ке тең. m-ші сақинаның нөмірі қандай?

D) 16

$$$ 521

Нәрседен жинағыш линзаға дейінгі қашықтық фокус аралығынан аз болғанда кескін қандай болады?

E) Жалған, тура, үлкейтілген

$$$ 535

Нүктелік жарық көзі 5м қашықтықта максимал 8лк жарықтандырады. Жарық күшін табыңыз.

E) 200 кд

$$$ 539

Ньютон сақиналары пайда болу кезінде төменде келтірілген шамалардың қайсысы маңызды анықтаушы болады 1- сәуленің түсу бұрышы, 2- лизаның қисықтық радиусы, 3- пленка қалыңдығы, 4- жарық толқын ұзындығы:

Е) 1,2 және 4

 

$$$ 621

Нормаль дисперсия қалай анықталады?

 

В)

 

ООО

Ортаның сыну көрсеткіші үшін өрнекті көрсетіңіз.

В)

$$$ 25

Оптикалық жол ұзындығы қалай анықталады?

E)

 

$$$ 41

Оптикалық жол айырмасы екі когерентті жарық шоқтары

қандай да бір нүктеде интерференцияланады. Бұл нүктеде не

байқалады?

В) минимум

$$$ 121

Орбиталдық кванттық сан нені сипаттайды?

В) электронның атомдағы импульс моментін

 

$$$ 171

Ортаның сыну көрсеткіші 2-ге тең. Осы ортадағы жарық жылдамдығы неге тең?

E) 1,5×108 м/с

$$$ 189

Оптикалық осьтері бір-біріне перпендикуляр поляризатор мен анализатор арқылы өтетін табиғи жарықтың интенсивтілігі неге тең?

B) І=0

$$$ 307

Оптикалық тығыздау ортадан шағылған сәуленің тербеліс фазасы p-ге өзгерсе, толқын қандай оптикалық жол айырымына ие болады?

 

D)

$$$ 334

Оптикалық активті сұйықтар – ертінділер көмегімен поляризация жазықтығын бұру бұрышы қай өрнекпен айқындалады?

 

С)

$$$ 473

Оптикалық актив кристалдан қиып алынған пластинканың қалыңдығын 3 есе арттырса, одан жарықты өткізген кезде поляризация жазықтығының бұрылу бұрышы қалай өзгереді?

A) 3 есе артады

$$$ 499

Оптикалық актив ерітіндінің концентрациясын 3 есе азайтса, поляризация жазықтығының бұрылу бұрышы қалай өзгереді?

B) 3 есе кішірейеді

$$$ 518

Ортаның абсолют сыну көрсеткіші үшін өрнекті көрсетіңіз.

D) n=

ӨӨӨ

$$$ 43

Өтетін жарықта байқалатын Ньютон сақиналарының центрінде:

А) ақ дақ байқалады

$$$ 197

Өрнектердің қайсысы заттағы жарық жұтылуын сипаттайды? (Бугер заңы)

B)

$$$ 631

Өзінің табиғаты бойынша фотон:

Е) Электрмагниттік өрістің кванты

ППП

$$$ 48

Периоды d дифракциялық торға, толқын үзындығы l жарық шоғымен тік бағытта жарықтандырылды. Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы бірінші бас максимум байқалатын бұрышын анықтайды?

А)

$$$ 87

Поляризациялану дәрежесін анықтауға қолданылатын құрал … деп аталады.

Е) анализатор

 

$$$ 90

Поляризатор мен анализатордың оптикалық осьтері арасындағы бұрыш 30о. Егер осьтер арасындағы бұрыш 45о болса, олардан өтетін жарық интенсивтігінің қатынасын анықтаңыз.

В) 1,5

$$$ 191

Поляризатор мен анализатордың бас жазықтықтарының арасындағы бұрыш 600. Егер анализатор мен поляризатор абсолют мөлдір болса,онда поляризатор мен анализатордан өткен табиғи жарықтың интенсивтілігі неше есе кемиді?

Е) 8 есеге

 

$$$ 192

Поляризатордан келетін жарық интенсивтілігін анализатор 2 есе кемітеді. Поляризатор мен анализатор жазықтықтарының арасындағы өткізу бұрышын анықтаңыз?

C) 450

$$$ 274

Параллель сәулелер шоғы линзаға оның бас оптикалық осіне қандай да бір бұрыш жасай түседі. Линзадан өткеннен кейін олар қай жерде қиылысады?

D) линзаның фокаль жазықтығында

$$$ 315

Периоды =2,5мкм дифракциялық торға толқын ұзындығы = 625 нм жарық сәулесін түсіргенде, спектрдің қандай ең көп санын байқауға болады?

С) 4

$$$ 330

Поляризатордан түскен жарықтың интенсивтілігін анализатор екі есе азайтады. Поляризатор мен анализатор жазықтықтары арасындағы бұрышты анықтаңыз. Поляризатор мен анализатор - абсолют мөлдір.

С) 450

 

 

$$$ 332

Поляризатор мен анализатордың өткізу жазықтықтары арасындағы бұрыш a=450-қа тең. Бұл бұрышты a=600-қа дейін өсіргенде, анализатордан шығатын жарық интенсивтілігі қанша есе азаяды?

В) 2 есе

 

$$$ 374

Потенциалды тосқауылдың биіктігінен энергиясы аз болатын бөлшектің тосқауыл арқылы өту құбылысы қалай аталады?

А) туннель эффекті

$$$ 453

Паули принципіне сәйкес ...

B) кванттық-механикалық жүйеде бірдей кванттық сандар жиынтығы бар күйде болатын екі немесе одан көп электрондардың болуы мүмкін емес

$$$ 493

Периоды 16 нм, толқын ұзындығы 4 нм рентген сәулелерінің сырғанау бұрышы 30о болған кездегі кристалдық тордағы дифракциясында туындайтын максимумның реті қандай?

D) 4

 

$$$ 550

Поляризацияланған жарықтың табиғи жарықтан айырмашалағы неде?

C) Жарық векторының тербелісінің белгілі бір бағыттылығында

 

$$$ 568

Планк формуласын көрсетіңіз.

D)
$$$ 595

Паули принципі қандай бөлшектер үшін қолданылады?


Е) Фермиондар

$$$ 607

Периодтары және фазалар айырымы төменде келтірілген бір бағыттағы тербелістердің қайсысы когерентті толқындар болады ?

С) Т1=2 с, Т2=2 с, Dj=const

 

$$$ 622

Поляризацияланған жарық интенсивтігін ... бойынша анықтауға болады:

С) Малюс заңы

 

$$$ 623

Поляризацияланған жарық деп айтылады, егер:

E) жарық векторы тербелістерінің бағыттары бір жазықтықта өтетін болса

 

$$$ 630

Пішіндері және өлшемдері бірдей екі дене бастапқы Т0 температураға дейін қыздырылды. Олар бір-бірінен оқшауланған және вакуумде орналасқан. Денелердің қайсысы тезірек салқындайды?

А) аw, т –жұту қабілеті үлкен дене

$$$ 633

Паули принципіне қай тұжырымдама сәйкес келеді?

В) Кванттық – механикалық жүйеде барлық кванттық сандары бірдей болатын күйде бірден одан артық электрон болуы мүмкін емес

$$$ 85

Поляризацияланған жарық интенсивтігін … бойынша анықтауға болады.

С) Малюс заңы

 

РРР

$$$ 706

Радиоактивті ыдырау заңы қандай формуламен өрнектеледі?

C)

$$$ 707

Радиоактивті заттың активтілігі дегеніміз:

А) Уақыт бірлігінде затта болатын ыдырау саны.

$$$ 708

Радиоактивті элементтің жартылай ыдырау периоды неге тең?

Е) Ядроның бастапқы санының жартысы ыдырауға кететін уақыт.

 

$$$ 709

Радиоактивті элементтің Т жартылай ыдырау периоды мен l ыдырау тұрақтысының арасында қандай байланыс бар?

C)

$$$ 711

Радиоактивті элементтен 10 секунд уақыт ішінде радиоактивті изотоптың 106 ядросы ыдыраса, радиоактивті элементтің активтілігі қандай болады? Берілген уақыт аралығындағы активтілікті тұрақты деп есептеу керек:

D) 105 Бк

$$$ 712

Радиоактивті изотоптың ыдырау тұрақтысы 0,1×10-3 с1-ге тең. Оның жартылай ыдырау периоды неге тең?

A) »6,9×103 с

$$$ 655

Рентген сәуле шығаруының Комптон шашырауы кезіндегі толқын ұзындығының өзгеруі Dl=l'-l=lк(1–cosq) формуласымен анықталады. lк тұрақтысы неге тәуелді?

С) Шашыратушы беттің қасиетіне

 

$$$ 628

Радиоактивті элементтің жартылай ыдырау периоды Т. Егер ядролардың бастапқыдағы саны N 0 болса, t=T/4 уақытта осы элементтің қанша N ядросы ыдырап кетеді?

B)

$$$ 614

Радиусы r дискінің геометриялық көлеңке аймағында толқын ұзындығы l болатын жарық дифракциясы байқалу үшін қандай шарт орындалуы қажет:

A) r~l

$$$ 600

Радиоактивті ыдыраудағы жартылай ыдырау периоды дегеніміз не?

D) бастапқы ядролар саны 2 есе кемуі

$$$ 587

Резерфорд жасаған атом моделі бойынша:

1 Атом оң зарядталған шар

2 Атом центрінде оң зарядталған ядро бар

3 Зарядталған шар ішінде электрондар тербеледі

4 Электрондар тұйықталған орбита бойымен ядроны айналып қозғалады
D) 2 және 4
$$$ 487

Радионуклидтің активтілігі 20 Бк болса, оның 100 ядросы қанша уақытта ыдырайды?

C) 5 с

$$$ 485

Радиоактивті ыдырау кезіндегі жартылай ыдырау периодына тең уақытта ыдырамаған ядролардың саны неше есе азаяды?

A) 0,5

$$$ 397

Рубидий элементінің 89Rb ыдырау тұрақтысы l=0,00077 с-1-ге тең. Жартылай ыдырау периодын Т1/2 анықтаңыз. ln2=0,693.

 

Е) 900 c

$$$ 389

Радиоактивті ыдырау тұрақтысы =0,01× -ге тең болса, изотоптың жартылай ыдырау периоды Т1/2 қанша болады?.

А) 10 с

$$$ 387

Радиоактивті ыдыраудың негізгі заңын көрсетіңіз.

В)

$$$ 352

Рубидийді 1×1015 Гц жиіліктегі жарықпен сәулелендіргенде, одан ұшып шыққан электрондардың максималь кинетикалық энергиясы 2,82×10-19 Дж болған. Рубидийден электрондардың шығу жұмысы қандай болады? Планк тұрақтысын һ=6,63×10-34 Дж×с деп алыңыз.

С) 3,8×10-19 Дж

$$$ 261

Радиоактивті изотоп 4×1020 атомдардан тұрады. Жартылай ыдырау периодына тең уақыт ішінде бұл изотоптың қанша атомы қалады?

B) 2×1020

$$$ 262

Радиоактивті элементтің жартылай ыдырауының 2 периодына тең уақыт ішінде ядроның қандай мөлшері ыдырайды?

D) 75%

$$$ 259

Радиоактивті элементтің жартылай ыдырау периодына тең уақыт ішінде ядроның қандай мөлшері ыдырайды?

C) 50%

 

$$$ 176

Радиусы 2 мм дөңгелек тесігі бар диафрагмаға тік бағытта монохроматты жарық сәулелерінің паралель шоғы ( ) түседі. Бақылау нүктесі тесік осінен 1 м қашықтықта тұр. Тесікке неше Френель зонасы сыяды?

D) 8

$$$ 148

Радиусы 1 м дөңгелек үстелдің центрінде 1 м биіктікте электр шамы орналасқан. Егер жарық күші І=50 кд болса, үстелдің шетіндегі жарықталынуы қандай болады?

 

C) 12,5 лк

$$$ 45

Радиусы r дискінің геометриялық көлеңке аймағында толқын ұзындығы l болатын жарық дифракциясы байқалу үшін қандай шарт орындалуы қажет?

А) r~l

$$$ 47

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...