Главная Обратная связь

Дисциплины:


Сандар және әріптер 5 страницаРадиусы r саңылаудың төңірегіндегі геометриялық көлеңке аймағында толқын ұзындығы l жарықтың дифракциясы байқалу үшін қандай шарт орындалу керек?

А) r~l

CCC

$$$ 28

Сыну көрсеткіштері n1 және n2 болатын орталардан өтетін екі жарық толқынының оптикалық жол айырымы неге тең болады?

В)

 

 

$$$ 30

Сыну көрсеткіші nпл>1 жұқа пленкадан шағылған жарық сәулелерінің оптикалық жол айырымы неге тең болады?

 


С) (AB+BC)n-AD-l/2

$$$ 39

Сыну көрсеткіші 1,3 сабын пленкасына жарық (толқын ұзындығы 0,55 мкм) тік бағытта ауадан түскен. Интерференция нәтижесінде шағылған жарық максимал әлсіреген. Пленканың ең кіші қалыңдығы қандай болады?

В) 0,21 мкм

 

$$$ 50

Саңылаудан дифракция құбылысын бақылау қандай шарт кезінде ықтималды болады?

А) Бөгет өлшемі d жарықтың толқын ұзындығы мен шамалас (l~d) болған кезде

 

$$$ 53

Сфералық толқын үшін Френельдің m-нші зонасының радиусын көрсетіңіз.

А)

 

$$$ 98

Сыртқы фотоэффекті үшін Эйнштейн теңдеуін көрсетіңіз.

С)

$$$ 112

Суреттегі сутегі атомындағы өтулердің қайсысы максималь жиіліктегі фотон сәулеленуіне сәйкес келеді?

 
 

 


 

D) 4

 

$$$ 113

Сутегі атомындағы суретте көрсетілген қай өтулер минимал жиіліктегі фотон жұтылуына сәйкес келеді?

 
 

 


 

 

А) 1

 

$$$ 114

Сутегі атомының ионизациялану энергиясы Е0 болса, электрон негізгі күйден бірінші қозған күйге өту үшін қанша минимал энергия жұмсалуы керек?

D) 3Е0/4

$$$ 124

Сутегі спектрінің көрінетін сериясындағы (Бальмер сериясы , n=3,4,... ) фотонның минимал энергиясын анықтаңыз.

E)

 

$$$ 125

Сутегі спектрінің көрінетін сериясындағы (Бальмер сериясы , n=3,4,... ) фотонның максимал энергиясын анықтаңыз.

А)

$$$ 159

Сыну көрсеткіші n=1,5-ға тең шыныда жарықтың оптикалық жолы S2=1,5 мм-ге тең. Сол уақыт ішінде жарық вакуумда қанша жол басып өтеді?B) 2,25 мм

$$$ 163

Сыну көрсеткіші 1,6 ортаға геометриялық жол айырымы 2,5 см екі монохромат сәуле түссе, осы ортадағы толқындардың оптикалық жол айырымы қандай болады?

D)4 см

 

$$$ 164

Сыну көрсеткіші n қабықша бетіне перпендикуляр бағытта толқын ұзындығы l жарық түседі. Шағылған сәулелерді өшіру үшін қабықшаның ең кішкене қалыңдығы қандай болу керек ?

C)

$$$ 166

Сыну көрсеткіші 1,5 қалыңдығы 0,5 мм шыны пластинкада толқын ұзындығы 0,5 мкм қанша толқын орналасады?

C) 1500

 

$$$ 184

Сфералық толқын фронты нүктелік жарық көзінен 0,5 м қашықтықта, ал бақылау нүктесі толқын фронтынан 0,5 м қашықтықта тұр. Егер толқын ұзындығы 0,49 мкм болса, онда Френелдің төртінші зонасының радиусы неге тең?

B) 0,7 мм

$$$ 223

Сутегі атомының үшінші стационарлық күйінен біріншіге өткен кездегі сәулелену фотонының жиілігі неге тең? R¢ - Ридберг тұрақтысы.

E) 8R¢/9

$$$ 225

Сутегі атомындағы электрон жоғары энергетикалық деңгейден негізгі күйге өткенде энергиясы 13,2 эВ фотонды шығарады. Осы деңгейлердің энергия айырымы неге тең?

A) 13,2 эВ

$$$ 226

Сутегі атомындағы электрон төртінші энергетикалық деңгейден біріншіге өткендегі фотон энергиясы екінші орбитадан біріншіге өткендегі энергиядан қанша есе артық болады?

D) 1,25 есе

 

$$$ 227

Суретте көрсетілген сутегі атомы өтулерінің қайсысы сәуле шығару жиілігінің үлкен мәніне сәйкес келеді?

 

 


 

D) 4

 

$$$ 228

Суретте келтірілген сутегі атомы энергиясының өзгеру жолдарының қайсысына ең үлкен толқын ұзындығы сәйкес келеді?

 

 

 

D) 4

 

$$$ 231

Сутегі атомының қайсы өтуі сәулелену жиілігінің ең үлкен мәніне келеді?

 


 

 

D) 5

 

$$$ 232

Суретте көрсетілген сутегі атомындағы өтудің қайсысы үлкен массадағы фотондарды шығара алады?


 

C) 3

 

$$$ 239

Стационар күйлер үшін Шредингер теңдеуін көрсетіңіз.

B)

 

$$$ 240

Сутегі атомындағы электронның стационар күйлері үшін Шредингер теңдеуін көрсетіңіз?

A)

$$$ 270

Суретте көрсетілген жазық айнадағы АВ затының қай жағдайдағы кескіні дұрыс деп саналады?

 

 

В) 2 жағдайдағы

 

$$$ 281

Сәуле жинағыш линзаға түсіп, сынады. Линзадан кейін сәуленің жүруі қандай болады?

 

 

 


D) 4-ші бағытта

 

$$$ 282

Сәуле жазық айнаға перпендикуляр бойынша түседі. Айнаны оның осі бойымен сәулеге перпендикуляр етіп 20о-қа бұрғанда, шағылған сәуле қандай бұрышқа ауытқиды?

С) 40о-қа

$$$ 284

Салыстырмалы сыну көрсеткіші 2-ге тең болатын орталарды бөліп тұрған шекараға түскен сәуленің толық ішкі шағылу бұрышы неге тең?

С) 30о

 

 

$$$ 286

Сынған сәуле шағылған сәулеге перпендикуляр болуы үшін, сәуле жазық айнаға қандай бұрышпен түсуі керек?

 

В) arctg n

 

$$$ 296

Сыну көрсеткіші заттан жасалған мөлдір пластинаны оған перпендикуляр түскен, толқын ұзындығы =600нм сәулелермен жарықтандырғанда, ол шағылған жарықта қараңғы болып көрінуі үшін пластинаның ең кіші қалыңдығы қандай болуы мүмкін?

В) 200 нм

$$$ 298

Сәулелердің геометриялық жол айырымы 2,5 см болса, екі когерентті монохромат толқынның сыну көрсеткіші =1,6-ға тең затта оптикалық жол айырымы қандай болады?

А) 4,0 см

 

$$$ 306

Сыну көрсеткіші n=1,6 болатын затта екі когерентті монохромат толқынның геометриялық жол айырымы 1,5 см болса, оптикалық жол айырымы қандай болады?

 

С) 2,4 см

 

$$$ 319

Саңылауға нормаль бойынша монохромат жарық түседі. Екінші қараңғы дифракциялық жолақ sіna=0,01 бұрыш мәнінде байқалады. Саңылау ені түсетін жарықтың қанша толқын ұзындығына тең болады?

В) 200l

 

$$$ 337

Судың бетіне табиғи жарықтың параллель шоғы түссін. Судың сыну көрсеткіші 1,33-ке тең деп алып, Брюстер заңын көрсетіңіз.

 

В) tg іB=1,33

 

$$$ 340

Суретте әртүрлі температура үшін абсолют қара дененің сәулелену қабілеттілігінің толқын ұзындығына тәуелділігі берілген. Ең төмен температураға сәйкес келетін қисықты атаңыз.

 

 

 

E) 5

$$$ 356

Суретте көрсетілген сутегі атомындағы өтулердің қайсысы формуласымен өрнектелген толқын ұзындығына сәйкес келеді?

 

С) 3

 

 

$$$ 357

Сәулелену сызығы Бальмер сериясындағы минимал жиілікке ие болса, электрон қай орбитадан қандай орбитаға өтеді?

 

 

A) 1

 

$$$ 358

Сутегі атомының спектріндегі Бальмер сериясы фотонының максимал энергиясын анықтаңыз. Иондалу энергиясын =13,6 эВ деп алыңыз.

D) 3,4 эВ

 

$$$ 359

Сутегі спектрінің ультракүлгін сериясындағы фотонның максимал энергиясы қандай болады (Лайман сериясы)? Планк тұрақтысы Дж*с; Ридберг тұрақтысы ; 1эВ = 1,6*10-19 Дж.

А) 13,6 эВ

 

$$$ 360

Суретте көрсетілген сутегі атомының сәулелену сызықтарының қайсысы сәулеленудің ең үлкен жиілігіне сәйкес келеді?

 

 

 

 


Е) 5

 

$$$ 362

Сутегінің спектраль сызықтарының ең кіші толқын ұзындығы қанша болады? (Бальмер сериясы),

В) 0,364 мкм

 

$$$ 363

Сутегінің спектраль сызықтарының көрінетін алқабтағы ең үлкен толқын ұзындығын табыңыз. (Бальмер сериясы, ).

Е) 0,656 мкм

 

$$$ 364

Сутегі спектрінің ультракүлгін сериясындағы фотонның ең кіші emіn энергиясын табыңыз (Лайман сериясы). Eі=13,6 эВ.

С) 10,2 эВ

$$$ 373

Суретте, бөлшектің “потенциалдық шұңқыр” қабырғасынан әртүрлі қашықтықта табудың ықтималдылығының тығыздығы берілген. А ( ) нүктесіндегі ықтималдылық тығыздығының мәні нені көрсетеді?

 

 

С) бөлшек потенциалды шұңқырдың ортасында табылмайтындылығын

$$$ 378

Сутегі атомының қозбаған күйін суреттейтін энергетикалық деңгейді көрсетіңіз.

 

 


A) 1

$$$ 380

Сутегі атомындағы қай энергетикалық өтуі толқын ұзындығы ең үлкен элетромагниттік сәулеге сәйкес келеді?

 
 

 


E) 5

$$$ 409

Сыну көрсеткіші 1,5 шыны пластинаға жарық сәулесі түседі. Егер шағылу бұрышы 30о болса, онда сәуленің түсу бұрышы қандай?

B) 300

 

$$$ 425

Саңылауды ақ жарықпен жарықтандырғанда саңылау артындағы экранда:


E) түрлі түсті жолақтардан тұратын дифракциялық спектр байқалады

 

$$$ 440

Сұр дененің А жұту қабілеттілігі келесі қатынасқа бағынады:

A) А<1

$$$ 459

Саңылаулардан экранға дейінгі қашықтық 3 м, саңылаулардың арақашықтығы 1 мм, ал жарық толқынының ұзындығы 500 нм болса, Юнг тәжірибесіндегі интерференциялық жолақтың ені неге тең?

B) 1,5 мм

 

$$$ 476

Сыртқы фотоэффект кезінде фотон энергиясы қайда жұмсалады?

D) электронның шығу жұмысына және оған кинетикалық энергия беруге

 

$$$ 481

Сәуле шығару жиілігі 2 есе өсті. Фотон массасы қалай өзгереді?

C) 2 есе өседі

 

$$$ 489

Саңылаулардан экранға дейінгі қашықтық 3 м, саңылаулардың арақашықтығы 1 мм, ал интерференциялық жолақтың ені 1,5 мм болса, Юнг тәжірибесіндегі жарық толқынының ұзындығы неге тең?

D) 500 нм

$$$ 490

Саңылаулардан экранға дейінгі қашықтық 3 м, жарық толқынының ұзындығы 500 нм, ал интерференциялық жолақтың ені 1,5 мм болса, Юнг тәжірибесіндегі саңылаулардың арақашықтығы неге тең?

A) 1 мм

 

$$$ 504

Сутегі атомы n=4 кванттық күйден негізгі күйге ауысқанда, оның энергиясы қалай өзгереді?

D) 16 есе азаяды

 

$$$ 505

Сутегі атомы n=1 кванттық күйден n=4 күйге ауысқанда, оның энергиясы қалай өзгереді?

C) 16 есе артады

 

$$$ 511

Сыну көрсеткіштері су, шыны және алмаз үшін ауаға қатысты алғанда 1,33; 1,5; 2,42 сәйкес болады. Қай затта толық шағылудың шекті бұрышы ауаға шыққанда минимал мәнге жетеді?

В) Алмазда

 

$$$ 546

Сфералық толқын үшін Френельдің m – ші зонасының радиусының өрнегін көрсетіңіз.

Е)

$$$ 577

Сыртқы фотоэффект үшін Эйнштейн теңдеуі нені өрнектейді?

С) Фотоэффект кезіндегі энергияның сақталу заңы
$$$ 592

Сутегі спектрінің көрінетін сериясындағы (Бальмер сериясы ) фотонның минимал энергиясын анықтаңыз.

А)

$$$ 599

Сутегі атомының иондану потенциалы неге тең?

В) ji=13,6В

$$$ 612

Сыну көрсеткіштері n1 және n2 болатын орталардан өтетін екі жарық толқынының оптикалық жол айырымы неге тең болады?

В)

$$$ 629

Сәуле шығарумен жылулық тепе-теңдік күйдегі идеалды шағылдырғыш беттің сәуле шығарғыштық және жұтқыштық қабілеті неге тең?

А) аw, т=0 rw, т=1

 

$$$ 653

Сыртқы фотоэффектінің негізгі заңдылықтары Эйнштейн формуласымен өрнектелетіні белгілі. Электрондардың А шығу жұмысы неге байланысты?

С) Фотокатод материалына

 

$$$ 662

Сызбада абсолют қара дененің r(l , T) сәуле шығарғыштық қабілетінің әр түрлі температураға арналған l толқын ұзындығына тәуелділігі кескінделген. Сызбадан Т1/ Т2 қатынасын анықтаңыз:

E) 0,75

$$$ 685

Стационар күй үшін релятивистік емес кванттық механиканың негізгі теңдеуі:

D)

$$$ 693

Суретте екі кристалдың электрондарының энергетикалық спектрі сызба түрінде көрсетілген. Олар заттың қандай түріне жатады – металдарға, шала өткізгіштерге, диэлектриктерге?

С) Екеуі де металл

$$$ 694

Суретте екі кристалдың энергетикалық спектрінің сызбалық көріністері кескінделген.Олар заттың қандай түріне жатады?

 

 


 

 

 

 

 

С) 1- n-типті шала өткізгіш, 2- p-типті өткізгіш

$$$ 80

Судағы қызыл (қ) және күлгін (к) сәулелердің таралу жылдамдығын салыстырыңыз.

Е) uқ > uк

 

 

ТТТ

$$$ 3

Түсу бұрышын 50-қа кеміткен кезде жазық айнаға түскен сәуле мен шағылған сәулелердің арасындағы бұрыш қалай өзгереді?

С) 100-қа кемиді

$$$ 27

Толқындардың интерференциялық шарттарының қажеттілігін көрсетіңіздер.

В) толқындардың когеренттілігі

$$$ 44

Толқындық теория негізделеді:

E) Гюйгенс принципіне

$$$ 46

Төменде келтірілген құбылыстардың қайсысы жарық дифракциясын түсіндіре алады: 1- сабын және май қабыршығының кемпірқосақтық түсі, 2 - геометриялық көлеңке аймағына жарық сәулелердің таралуы, 3 - Комптон эффектісі, 4 - көлеңкенің және жартылай көлеңкенің пайда болуы.

С) тек 2 ғана

$$$ 64

Толқын жеткен әрбір нүкте екінші реттік толқындардың центрі болады да, ал бұл толқындардың бәріне жанама бет берілген уақыт мезетіндегі толқын шебінің орны болып табылдады. Бұл:

E) Гюйгенс принципі

 

$$$ 65

Толқын шебінің әрбір S элементі амплитудасы dS элементінің шамасына пропорционал болатын екінші реттік сфералық толқындардың көзі болып табылады. Сфералық толқынның амплитудасы толқын көзінен 1/r заңы бойынша r ара қашықтық артқан сайын кемиді. Амплитуда толқындық бетке түсірілген сыртқы нормаль мен dS элементінен бақылау нүктесіне жүргізілген бағыттың арасындағы a бұрышқа байланысты. Бұл болып табылады.

D) Гюйгенс-Френель принципі

 

$$$ 77

Табиғи жарық ауадан сыну көрсеткіші n= -ке тең оптикалық ортаға түседі. Қандай түсу бұрышы кезінде шағылған сәуле толық поляризацияланған болады?

С) 600

 

$$$ 86

Табиғи жарықты жазық поляризацияланған жарыққа айналдыратын құрал … деп аталады.

D) поляризатор

$$$ 88

Табиғи жарықты поляризацияланған жарыққа түрлендіретін құрал:

D) Николь призмасы

 

 

$$$ 92

Температурасын 2 есе арттырғанда абсолют қара дененің энергетикалық жарықтануы қанша есе өзгереді?

Е) 16 есе артады

 

$$$ 96

Төменде келтірілген физикалық құбылыстардың қайсысында жарықтың корпускулалық қасиеттері білінеді?

А) Фотоэффект

$$$ 162

Толқын ұзындықтары , өзара интерференцияланушы екі монохроматты толқындардың оптикалық жол айырымы = 0,4 болса, фаза айырымы қаншаға тең?

A) 0,8

$$$ 167

Толқын ұзындығы 0,65 мкм болатын жарық шығарушы екі когерентті жарық көзінен экранда интерференциялық көрініс алынған. Экрандағы төртінші мен бесінші интерференциялық максимумдар аралығы 1 см-ге тең. Егер жарық көздерінің арасы 0,13 мм болса, онда жарық көздерінен экранға дейінгі арақашықтық қаншаға тең?

A) 2 м

$$$ 179

Толқын ұзындығы 480 нм болатын төртінші ретті сызықпен дәл сәйкес келетін үшінші ретті дифракциялық спектрдің сызықтары үшін толқын ұзындығы неге тең болады?

C) 640 нм

 

$$$ 180

Толқын ұзындығы 0,5 мкм монохромат жарық тік бағытта дифракциялық торға түсіп тұр. Тор төртінші ретті үлкен спектр беру үшін, тордың ең кіші периоды қандай болу керек?

E) 2 мкм

$$$ 198

Табиғи жарық ауадан сыну көрсеткіші n=1/ болатын кейбір оптикалық ортаға өтеді. Қандай түсу бұрышы кезінде шағылған сәуле толық поляризацияланады?

A) 30о

$$$ 219

Түскен жарықтың толқын ұзындығын екі есе кеміткен кезде, фотондардың энергиясы қалай өзгереді?

C) 2 есе артады

$$$ 269

Түсу бұрышының қандай мәнінде шағылған және түскен сәулелер тік бұрыш құрайды?

С) 450

$$$ 312

Толқын ұзындығы l монохромат жарықтың паралель шоғы ені -ға тең болатын саңылауға нормаль түрде түседі. Жарықтың үшінші дифракциялық минимумын қандай бұрыш арқылы бақылауға болады?

D) 300

 

$$$ 321

Толқын ұзындығы 510 нм төртінші ретті спектр сызығымен беттесетін, дифракциялық спектріндегі үшінші ретті сызығының толқын ұзындығы қандай болады?

А) 680 нм

 

$$$ 329

Тербеліс векторы жылдамдыққа перпендикуляр, бір жазықтықта реттелген жарық толқыны қалай аталады?

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...