Главная Обратная связь

Дисциплины:


Сандар және әріптер 6 страницаС) жазықполяризацияланған

$$$ 403

Төменде көрсетілген химиялық элементтердің изотоптарының қайсысында нейтрон саны ең көп?

 

В)

$$$ 422

Тор тұрақтысы 2 мкм, ал сәулелер жолдарының айырымы

1 мкм болса, онда дифракциялық бұрыш неге тең?

B) 300

 

$$$ 432

Табиғи жарық диэлектрикке Брюстер бұрышымен түскен кезде:

B) шағылған сәуле толық поляризацияланған болады
$$$ 436

Төменде келтірілген теңдеулердің қайсысы фотоэффектінің негізгі заңын көрсетеді?

A)

 

$$$ 451

Төменде келтірілген шамалардың қайсысы кеңістіктің берілген нүктесіндегі микрообъектіні табу ықтималдылығының тығыздығын анықтайды?

B) толқындық функция модулінің квадраты

 

$$$ 461

Тор саңылауының ені 0,4 мкм, ал күңгірт бөлігінің ені 0,6 мкм болса, дифракциялық тор тұрақтысы неге тең?

C) 1 мкм

 

$$$ 463

Тор тұрақтысы 2 мкм, ал дифракция бұрышы 30о болса, тордан дифракцияланатын сәулелердің жол айырымы неге тең?

B) 1,5 мкм

 

$$$ 464

Тордағы саңылау ені 4 мкм, ал дифракция бұрышы 30о болса, толқын ұзындығы

500 нм жарықтың тордағы дифракциясы кезінде байқалатын бас минимумның реті қанша?

D) 4

 

$$$ 465

Тор тұрақтысы 2 мкм, ал дифракция бұрышы 30о болса, толқын ұзындығы 500 нм жарықтың тордағы дифракциясы кезінде байқалатын бас максимумдардың реті қанша?

A) 1

$$$ 466

Толқын ұзындығы 4 нм рентген сәулелері периоды 16 нм кристалдық торға түседі. Ауытқу бұрышы 30о болған кездегі пайда болатын максимумның реті қанша?

D) 4

$$$ 468

Тор тұрақтысы 2 мкм, ал дифракция бұрышы 30о болса, тордан өтіп дифракцияланатын сәулелердің жол айырымы неге тең?

C) 1 мкм

 

$$$ 469

Тордағы саңылау ені 4 мкм, ал дифракция бұрышы 30о болса, онда толқын ұзындығы 500 нм жарықтың тордағы дифракциясы кезінде байқалатын бас минимумның реті қанша?

 

D) 4

 

$$$ 470

Тор тұрақтысы 10 мкм болатын дифракциялық тордың 1 мм-де неше штрих бар?E) 100

 

$$$ 471

Төменде көрсетілген қасиеттердің қайсысы электромагниттік толқындарға тән?

A) бұл көлденең толқындар

 

 

$$$ 492

Тор тұрақтысы 1,6 мкм дифракция бұрышы 30о тордағы дифракция кезіндегі максимумның реті қандай? Жарық толқынының ұзындығы 400 нм.

B) 2

 

 

$$$ 495

Тор тұрақтысы 3,5 мкм, ал дифракция бұрышы 30о болса, толқын ұзындығы 500 нм сәулелердің тордағы дифракциясы кезіндегі қосымша минимумның реті қандай?

C) 3

$$$ 496

Тор тұрақтысы 1,6 мкм тордан 2-ші максимум қандай дифракция бұрышында пайда болады? Жарық толқынының ұзындығы 400 нм.

C) 300

$$$ 508

Толқынның бір период уақытта жүріп өткен ара қашықтығы ….

1. Толқынның бірлік уақытта жүріп өткен жолы

2. Фазалар айырымы болып тербелетін екі нүктенің ара қашықтығы

3. Фазалары бірдей болып тербелетін көрші екі нүктенің ара қашықтығы

4. Фазалар айырымы 2 -ге тең болып тербелетін екі нүктенің ара қашықтығы

5. Толқынның бір период уақытта жүріп өткен ара қашықтығы

D) 3,4,5

$$$ 515

Түсу бұрышын 50 – қа кеміткен кезде жазық айнаға түскен сәуле мен шағылған сәулелердің арасындағы бұрыш қалай өзгереді?

В) 100 –қа кемиді

 

$$$ 525

Толқындардың интерференциясының шарты қандай?

А) Толқындар когерентті болу керек

$$$ 532

Толқындар когерентті деп аталады, егер:

С) Олар бірдей жиілік пен тұрақты фазалар айырмасына ие болса
$$$ 541

Толқын фронтын Френель зоналарына бөлудің мүмкіндігі тәжірибе жүзінде қалай дәлелденген?

А) Зоналық пластина көмегімен

$$$ 559

Төменде келтірілген құбылыстың қайсысы электромагниттік толқындардың көлденеңдігін дәлелдейді?

D) Поляризация

 

$$$ 560

Төменде келтірілген қасиеттердің қайсысы электромагниттік толқындарға тән?

С) Бұл толқындар әрқашан көлденең

$$$ 562

Толқындық өріс деген не?

С) Толқындар таралатын серпімді орта

 

$$$ 566

Төменде келтірілген толқындардың қайсысы көлденең толқындар болып табылады?

1. Электромагниттік толқындар

2. Су бетіндегі толқындар

3. Газдардағы дыбыс толқындары

4. Сұйықтардағы дыбыс толқындары

C) 1 және 2

$$$ 606

Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы сәулелердің дифракциялық тор арқылы өткендегі дифракциялық максимум шартын өрнектейді (d=a+b- тор тұрақтысы)?

D) d sinj=кl

$$$ 617

Толқын жеткен әрбір нүкте екінші реттік толқындардың центрі болады да, ал бұл толқындардың бәріне жанама бет берілген уақыт мезетіндегі толқын шебінің орны болып табылады. Бұл:

E) Гюйгенс принципі

$$$ 642

Төменде келтірілген кристалдағы электрондардың энергетикалық спектрлерінің схематикалық көріністерінің қайсысы диэлектриктерге сәйкес келеді?

 

 

В)

 

 

$$$ 652

Төменде келтірілген теңдеулердің қайсысы фотоэффектінің негізгі заңдылықтарын сипаттайды?

В)

 

$$$ 654

Төмендегі қай сызбада фотоэлектрондардың Тmax максимал кинетикалық энергиясының түскен n жарық жиілігіне тәуелділігі дұрыс көрсетілген? Металдан электрондардың шығу жұмысы А:

 

 

 
 

 

 


С) 3

 

$$$ 658

Төменде келтірілген касиеттердің қайсысы тек классикалық жылулық сәуле шығаруға сәйкес келеді? 1-сәуле шығарудың толқындық табиғаты, 2-сәуле шығару сәуле шығарғыш денемен тепе-теңдікте бола алады, 3-тұтас жиілікті спектр, 4-дискретті жиілікті спектр:

С) Тек 1, 2 және 3

 

 

$$$ 660

Төменде келтірілген денелердің қайсысында сәуле шығарудың максимумы ең аз толқын ұзындығына сәйкес келеді:

Е) Балқыған металда

 

$$$ 665

Төменде келтірілген тұжырымдардың қайсысы фотонның жылдамдығына қатысты дұрыс болады ?

Е) Фотон жылдамдығы ваккумда м/с тең немесе м/с-тен кіші заттарда

$$$ 692

Төменде келтірілген шамалардың қайсысы микрообъектінің кеңістіктің белгілі аймағында болу ықтималдығын анықтайды?

С) Толқындық функцияның модулінің квадраты

 

$$$ 699

Төмендегі табиғатта белгілі күштердің кейбір қасиеттері келтірілген:

1 – Алыстан әсер ететін, қашықтыққа байланысты кемитін күштер

2 – Қанығу қасиетіне ие

3 – Жақыннан әсер ететін, қашықтыққа байланысты кемитін күштер

4 - Орталық күштер

Осы қасиеттердің қайсысы ядролық күштерге тән?

 

В) 2 және 3

$$$ 95

Төменде келтірілген физикалық құбылыстардың қайсысында жарықтың толқындық қасиеті білінеді?

D) интерференция құбылысы

$$$ 361

Төмендегі тұжырымдардың қайсысы Бор постулатын береді?

D) Электрондардың бір стационар орбитадан екіншісіне өтуінде атомдардың энергияны шығаруы және жұтуы электромагниттік толқын түрінде болады

УУУ

$$$ 386

Уран изотопының ядросында қанша нейтрон бар?

А) 143

ҰҰҰ

$$$ 173

Ұзындық бірлігіне келетін дифракциялық тор саңылауларының саны 250 рет/мм. Тордың периодын анықтаңыз.

A) 4 мкм

ҮҮҮ

$$$ 257

Үш b-ыдырауынан және бір a-ыдырауынан кейін талий изотопы ядросында қанша протон қалады?

A) 82

$$ 194

Үш қырлы призма арқылы ақ жарықты жіберген кезде дисперсия спектрі алынған. Қай жарық сәулесі максималь бұрышпен сынады?

D) күлгін

 

ФФФ

$$$ 697

Ферми энергиясы қай формуламен анықталады?

А)

$$$ 643

Фоторезистор жұмысы қандай құбылысқа негізделген?

В) Ішкі фотоэффект

$$$ 649

Фотокатод монохроматты жарық көзінен жарықталынады. Фототоктың қанығу шамасы неге тәуелді?

С) Жарық интенсивтілігіне (жарық ағыны)

$$$ 650

Фотоэлементке түскен жарықтың жиілігін өзгерткенде, тежеуіш потенциал 2 есе артты. Фотоэлектрондардың максимал кинетикалық энергиясы қалай өзгерді?

С) 2 есе артады

$$$ 651

Фотоэффект кезінде фотоэлектрондардың максимал жылдамдығы 3 есе артса, жарық жиілігі қалай өзгерген? Электрондардың металдан шығу жұмысы ескерілмейді:

С) 9 есе артты

$$$ 664

Фотонның релятивистік массасы неге тең ?

E)

$$$ 574

Фотон энергиясын қандай формулалармен есептеуге болады?

1. h

2.

3.

4.

5.

D) 1,3 және 4

$$$ 578

Фотоэффектінің қызыл шекарасының өрнегін көрсетіңіз.

С)
$$$ 569

Фотон импульсі неге тең?

А)

$$$ 542

Френельдің көршілес екі зоналары арасындағы қоздырылған тербелістердің бақылау нүктесінде жол айырымы қандай болады?

D) /2
$$$ 522

Фотоэффектінің қызыл шекарасына арналған өрнекті көрсетіңіз.

В)

$$$ 523

Фазалық жылдамдық дегеніміз:

Е) Толқын фазасының таралу жылдамдығы

$$$ 478

Фотоэффект байқалуы мүмкін фотоэффектінің ²қызыл шекарасы² деп … айтады.

A) фотоэффект байқалуы мүмкін минимал жиілікті

 

$$$ 479

Фотоэлектрондардың максимал кинетикалық энергиясы 2 есе артатын болса, онда жарық жиілігі қалай өзгереді? Шығу жұмысы ескерілмесін.

C) 2 есе артады

 

$$$ 480

Фотоэлектрондардың максимал жылдамдығы 2 есе артатын болса, онда жарық жиілігі қалай өзгереді? Шығу жұмысы ескерілмесін.

A) 4 есе артады

$$$ 420

Френель зоналарының жұп саны орналаса алатын дөңгелек тесіктен болатын дифракциялық көріністің центрінде қандай дақ байқалады?

B) қарақоңыр дақ
$$$ 421

Френель зоналарының тақ санын ашатын дөңгелек тесіктен туындайтын дифракциялық көріністің центрінде қандай дақ байқалады?

A) жарық дақ

$$$ 437

Фотоэффекті құбылысы кезінде пайда болған фотондардың минимал энергиясы 4,5 эВ болса, онда электрондардың металдан шығу жұмысы қаншаға тең болады?

C) 4,5 эВ

$$$ 300

Фазалар айырымы 0,4 -ге тең болса, екі когерент монохромат толқынның заттағы оптикалық жол айырымы қандай болады?

Е) 0,2

$$$ 305

Фазалар айырмасы 0,8p-ге тең болғанда, екі монохромат когерентті толқынның оптикалық жол айырымы қандай болады?

С) 0,4l

$$$ 343

Фотондар энергиясы 10,7 эВ , ал катодты жасаған заттан электрон шығу жұмысы 2 эВ болса, фотоэлектрондардың катодты тастап шығатын максимал энергиясы қандай болады?

А) 8.7 эВ

$$$ 346

Фотоэффекті үшін Эйнштейн теңдеуінің негізінде қандай заң жатыр?

В) Энергияның сақталу заңы

$$$ 222

Фототокты шектейтін тежегіш потенциалды (тежеуші өрістің потенциалдар айырмасы) анықтайтын қатынасты көрсетіңіз.

С)

$$$ 209

Фотонның комптондық шашырауы қандай бұрыш кезінде толқын ұзындығының үлкен өзгерісі болады?

E) 1800

 

$$$ 160

Фаза айырымы болса, онда заттағы екі когерентті монохромат толқындардың оптикалық жол айырымы қандай?

D) 0,5

$$$ 107

Фототок, U0=3,7 В тежеуші кернеу түсірілген кезде тоқтайтын болса, онда металл бетінен ұшып шығатын фотоэлектрондардың максималь жылдамдығы қандай болады? (е=1,6×10-19 Кл; mе=9,1×10-31 кг).

E) 1,14 Мм/с

$$$ 99

Фотоэффектінің «қызыл шекара» өрнегін көрсетіңіз.

D)

$$$ 55

Френельдің көршілес екі зоналары арасындағы бақылау нүктесінде қоздырылған тербелістердің жол айырымы мынаған тең:

В) l/2

$$$ 66

Френель теориясы бойынша, толқын шебі белгілі бір өлшеммен сақиналы зоналарға бөлінеді және онда көршілес зоналардың шебінен бақылау нүктесіне дейінгі қашықтықтың ... айырмашылығы болуы тиіс.

D) l/2-ге

$$$ 21

Фокаль жазықтығы дегеніміз – бұл:

А) линзаның фокусы арқылы оның бас оптикалық осіне перпендикуляр өтетін жазықтық

ХХХ

$$$ 688

Химиялық таза жартылай шала өткізгіштегі негізгі ток тасымалдаушылардың концентрациясы неге тәуелд?

Е) Заттың химиялық табиғаты мен температурасына

 

ШШШ

$$$ 690

Шала өткізгіштер үшін DЕ рұқсат етілмеген зонаның ені неге тең?

B) ΔЕ ~ 0,1 эВ

 

$$$ 646

Шала өткізгіштер үшін меншікті өткізгіштіктің қызыл шекарасының жиілігін табыңыз ( ):

А) 1×1014 Гц

$$$ 632

Шексіз терең потенциалдық шұңқырдағы кванттық бөлшектің энергетикалық спектрі үзікті ( бөлшек энергиясы квантталған). Осы энергия n кванттық санмен қалай байланысқан?

В) Еn ~ 1/ n2

$$$ 554

Шағылған сәуленің толық поляризациясы болғандағы Брюстер заңын көрсетіңіз.

В)

$$$ 458

Шағылған жарықтағы 4-ші күңгірт Ньютон сақинасының радиусы 2 мм. Егер линзаның қисықтық радиусы 1 м болса, жарықтың толқын ұзындығы неге тең?

E) 1 мкм

 

$$$ 452

Шредингер теориясына сәйкес сутегі атомындағы электрон энергиясы қандай бүтін сандармен сипатталатын параметрлерге тәуелді?

A) n кванттық санға

$$$ 375

Шредингер теңдеуі нені анықтауға мүмкіншілік береді?

В) толқындық функция арқылы бөлшектің орнын анықтау ықтималдығы

 

$$$ 344

Шығу жұмысы 3*10-19 Дж-ға тең болса, натрий үшін фотоэффектінің “қызыл шегі” қандай болады? ( =6,63*10-34 Дж*с)

С) 0,663 мкм

$$$ 304

Шағылған жарықта қараңғы болып көрінетін пленканы оның бетіне перпендикуляр түскен, l=744 нм сәулелермен жарықтандырғанда, пленканың (n=1,5) ең кіші қалыңдығы қандай болады?

 

В) 248 нм

 

$$$ 276

Шыны-ауа орталарының шекарасы үшін толық шағылудың шекті бұрышы 300-қа тең. Осы шыныдағы жарық жылдамдығын анықтаңыз. Жарықтың вакуумдағы жылдамдығын с=3*108 м/с -ке тең деп алыңыз.

D) 1,5*108 м/с

$$$ 150

Шекаралық беттен 30о-тық толық шағылу бұрышымен жарық шыныдан ауаға өтеді. Осы кездегі сыну бұрышы неге тең болады? Шынының сыну көрсеткіші 2-ге тең.

A) 90о

 

$$$ 101

Шашырау бұрышы болса, онда комптондық шашырау кезінде толқын ұзындығы максимал өзгеріске ұшырайды.

Е) p

 

$$$ 78

Шыны призмасы ақ жарықты шашыратқан кездегі сәулелер жүрісі қай суретте дұрыс берілген? А - ақ; Қ - қызыл; Ж - жасыл; К - күлгін.

A)

 

 

$$$ 73

Шыныдан күн жарығы белгілі бұрышпен шағылған кезде...

А) табиғи жарық жазық поляризацияланған болып табылады

$$$ 4

Шағылған сәуле түскен сәулеге перпендикуляр болу үшін жазық айнаға сәуле қандай бұрышпен түсуі керек?

С)

 

$$$ 23

Шыны-сұйық шекарасындағы толық шағылудың шекті бұрышы ішек=65о. Шынының сыну көрсеткіші n=1,5 (sіn650=0,91). Сұйықтың сыну көрсеткішін анықтаңыз.

С) 1,36

ЫЫЫ

$$$ 484

Ыдырау тұрақтысы 0,5 с-1 радиоактивті изотоптың орташа өмір сүру уақыты қаншаға тең?

D) 2 с

ЭЭЭ

$$$ 104

Электромагниттік сәуле шығарудан туындайтын жартылай өткізгіш немесе диэлектрик ішіндегі электрондардың сыртқа ұшып шықпай байланысқан күйден еркін күйге өтуі ... деп аталады.

E) ішкі фотоэффект

 

$$$ 105

Электромагниттік сәуленің әсерінен заттың электрондарды шығаруы … деп аталады.

D) сыртқы фотоэффект

$$$ 161

Экранда үшінші интерференциялық минимум бақылану үшін екі когерентті толқындардың жол айырымына қанша толқын ұзындығы сәйкес келеді?

C)

$$$ 170

Экрандағы нүктеде интерференциялық максимум байқалуы үшін, ол нүктеге келіп түсетін жарық толқынының фаза айырымы қандай болуы керек?

A) 2p

 

$$$ 187

Экрандағы дифракциялық бейне нүктелік жарық көзінен шыққан монохромат жарық (l=600 нм) арқылы бақыланды. Экран мен жарық көзінің ортасына дөңгелек тесігі бар диафрагма қойылған. Экранда байқалатын дифракциялық сақинаның центрі қараңғы болу үшін, тесіктен қанша Френель зонасы өтуі керек?

B) 2

$$$ 212

Электронның вакуумды фотоэлементтің (катод) бетінен шығу жұмысы 2 эВ, ал фотон энергиясы 6,7 эВ болса, онда электронның максимал энергиясын табыңыз.

A) 4,7 эВ

 

$$$ 214

Электронның металдан шығу жұмысы 4,6 эВ болса, онда фотонның қандай минималды энергиясында фотоэффект құбылысы байқалады?

B) 4,6 эВ

$$$ 221

Энергиясы 6×10-19 Дж-ға тең фотон импульсі қандай болады?

B) 2×10-27 кг×м/с

$$$ 224

Электрондар үшінші орбитада тұрса, онда сутегі атомы әртүрлі энергиялары бар қанша квантты шығара алар еді?

C) 3

$$$ 230

Электронның атомдармен соқтығысу кезінде Франк және Герц тәжірибесі ... көрсетеді.

C) энергияның белгілі порциясын ғана беретіндігін

$$$ 243

Электрон терең потенциалды шұңқырда тұр. Электронның потенциалды энергиясы неге тең?

D)

 

$$$ 338

Энергетикалық жарқырағыштығын 16 есе арттыру үшін, абсолют қара дененің термодинамикалық температурасын қанша есе өсіру керек?

Е) 2

$$$ 345

Электрондардың кадмийден шығу жұмысы 4,08 эВ-ке тең. Фотоэлектрондардың максимал энергиясы 4,08 эВ-ке тең болуы үшін, кадмийге түсетін фотон энергиясы қандай болуы керек?

Е) 8,16 эВ

$$$ 350

Энергетикалық жарқырағыштығын 4 есе арттыру үшін, абсолют қара дененің термодинамикалық температурасын неше есе өсіру керек?

А)

$$$ 367

Электрон 5,4*10-24 кг*м/с-ке тең импульске ие болса, бұл электрон үшін де Бройль толқынының ұзындығы қанша болады? (h=6,63×10-34 Дж×с).

А) 1,23*10-10м

 

 

$$$ 372

Электрон терең потенциалды “шұңқырда” орналасқан болса, электронның потенциалдық энергиясы қанша болады?

D) 0

 

 

$$$ 377

Энергиясы Е0 болатын негізгі күйден энергиясы Е1 болатын қозған күйге өткенде сутегі атомы қандай жиіліктегі фотонды жұтады?

С)

 

$$$ 381

Энергиясы сутегі атомының күйі, қандай жағдайға сәйкес келеді?

 

D) атом иондалған

 

$$$ 431

Электромагниттік толқынның , және векторлары бір-біріне қатысты қалай орналасқан?


D) , және өзара перпендикуляр
$$$ 548

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...