Главная Обратная связь

Дисциплины:


Сандар және әріптер 7 страницаЭлектрмагниттік толқындағы және векторлары бір-біріне қатысты қалай орналасады?

C) , және өзара перпендикуляр

$$$ 579

Электрмагниттік сәуленің әсерінен заттың электрондарды шығаруы қалай аталады?

С) сыртқы фотоэффект

 

$$$ 580

Электрмагниттік сәуле шығарудан туындайтын шала өткізгіш немесе диэлектрик ішіндегі электрондардың сыртқа ұшып шықпай байланысқан күйден еркін күйге өтуі қалай деп аталады?

В) ішкі фотоэффект

$$$ 590

Электронның сутегі атомын иондауға қажет минимал жылдамдығы қандай болу керек? (Сутегі атомының иондану потенциалы U1=13.6 B, электронның массасы 9,1*10-31 кг, электронның заряды 1,6*10-19 Кл)

В) 2,18 Мм/с

$$$ 598

Электрон импульсінің моментін кванттау ережесін көрсетіңіз.

E)

 

$$$ 627

Электрондық шашырау үшін Dlmax максимал комптондық ығысу неге тең (lк=2,43×10-12м)?

Е) Dlmax= 4,86 пм

 

$$$ 669

Энергиясы Е=1,6×10-13 Дж бөлшек үшін де Бройль толқынының жиілігі неге тең?

B) 2,4·1020 Гц

$$$ 675

Электронның электронды-сәулелік түтіктегі қозғалысы кезіндегі импульсының анықталмағандығы Dpх=5×10-27 кг×м/с. Электронның координатасының анықталмағандығын бағалаңыз (m » 10-30 кг, » 10-34 Дж × с):

А) Dх » 10-8 м

$$$ 681

Электрмагниттік сәуле шығарудың әсерінен жартылай шала өткізгіштің немесе диэлектриктің ішінде электрондардың байланысқан күйден еркін күйге сыртқа шықпай ауысуы... деп аталады:

E) ішкі фотоэффект

$$$ 683

Энергиясы потенциалдық тосқауылдың биіктігінен төмен бөлшектің барьерден өтуі... деп аталады:

A) туннельдік эффект

ЮЮЮ

$$$ 165

Юнг тәжірибесінде толқын ұзындығы 0,6 мкм монохромат жарықпен бір-бірінен 0,3 мм қашықтықта тұрған екі саңылау жарықтандырылған. Интерференциялық жолақтың ені 1 мм-ге тең болғандағы саңылаудан экранға дейінгі қашықтықты анықтаңыз.

D) 0,5 м

ЯЯЯ

$$$ 701

Ядродағы нуклондардың арасында әсерлесудің қай түрі байқалады? 

C) күшті

 

$$$ 705

Ядроның байланыс энергиясының формуласын көрсетіңіз:

B) { [Z· mp + (A-Z)·mn]–mЯ}·c2

 

$$$ 640

Ядроның меншікті байланыс энергиясы бай/А) массалық А санмен қалай байланысқан?

D) A=40 60-қа дейін артады да содан кейін кемиді

 

$$$ 405

Ядродағы нуклондар арасында әсерлесу не деп аталады?

С) «күшті» әсерлесу

$$$ 391

Ядролық реакцияны символдар арқылы жазғанда

х әрпімен белгіленген бөлшектің массалық саны А неге тең болады?

Е) 7

 

$$$ 258

Ядролық реакция кезінде қандай бөлшек пайда болады?

A) нейтрон

$$$ 260

Ядролық реакция нәтижесінде қандай элементтің ядросы пайда болады?

B)

$$$ 137

Ядроны жеке нуклондарға ыдырату үшін қажет энергия … деп аталады.

E) ядроның байланыс энергиясы

Сандар және әріптер

$$$ 349

3000 К температурасында сәулелену энергиясының максимумына сәйкес келетін толқын ұзындығын анықтаңыз. Вин тұрақтысы b=3×10-3 м×К.

Е) 1 мкм

$$$ 355

380 нм толқын ұзындығына сәйкес келетін фотон импульсі Р қандай болады?

С) 1,74×10-27 кг×м/с

$$$ 401

6 протон мен 8 нейтроны бар нейтраль атом ядросының электрон қабаттарында (оболочкасында) қанша электрон бар?

В) 6

$$$ 500

1 с ішінде катодтан ұшып шығатын электрондардың саны 1019 болса, қанығу фототогы неге тең болады?

C) 1,6 А

$$$ 608

1мм ұзындыққа сәйкес сызықтар саны 200 болатын дифракциялық тордың тұрақтысы неге тең?

D) 5 мкм

$$$ 714

α-ыдырау

1 энергиялы бөлшектердің тұтас энергетикалық спектрімен

2 сызықты энергетикалық спектрімен

3 ядроның зарядтық саны өзгерісімен

4 ядроның массалық саны өзгерісімен сипатталады:

С) 2,3 және 4

$$$ 710

полоний изотопының a -ыдырауынан кейін Z- зарядтық саны және А – массалық саны қандай атом ядросы пайда болады:

B) Z=82, A=210

$$$ 713

Х ядросы позитрон шығару арқылы радиоактивті өзгерді. Пайда болған У ядроның сипаттамалары қандай?

E)

$$$ 703

ядролық реакциясының нәтижесінде қандай бөлшек пайда болады?

В) Нейтрон

$$$ 704

ядролық реакциясынан пайда болатын бөлшектің Z зарядтық саны мен А массалық саны неге тең?

Е) Z =0, А = 1

$$$ 645

ыдырау

1 энергиялы бөлшектердің тұтас энергетикалық спектрімен

2 сызықты энергетикалық спектрімен

3 ядроның зарядтық саны өзгерісімен

4 ядроның массалық саны өзгерісімен сипатталады:

D) 1 және 3

$$$ 601

- ыдырау кезінде ядро:

Е) 2 нейтрон + 2 протон жоғалтады

$$$ 506

l орбиталық кванттық сан:

B) электронның импульс моментін анықтайды

$$$ 507

ml магниттік кванттық сан:

C) электронның импульс моментінің проекциясын анықтайды

$$$ 456

a-сәулелер дегеніміз:

C) гелий ядроларының ағыны

$$$ 457

b-сәулелер дегеніміз:

D) электрондар ағыны

$$$ 400

a-бөлшектің құрамы неден тұрады?

А) 2 протон және 2 нейтронан

$$$ 395

азот изотопының ядросы нейтронды қармауы нәтижесінде белгісіз элемент пен a-бөлшек пайда болады: . Осы белгісіз элементті анықтаңыз.

В)

$$$ 396

- сәулелерінің қайсысының өтімділік қабілеттілігі күшті?

С) сәулесі

$$$ 398

27Mg элементінің радиоактивті ыдырау тұрақтысын l анықтаңыз. Жартылай ыдырау периоды Т1/2=10 мин.; ln2=0,693.

В) 1,15×10-3 с-1

$$$ 392

ядросы мына ядролық реакцияда қандай бөлшектермен атқыланған?

Е) протондармен

$$$ 390

изотопының ядросына кіретін протондар мен нейтрондар санын анықтаңыз.

С) 12 протон мен 12 нейтрон

$$$ 263

көміртегі изотопының атом ядросында қанша электрон бар?

E) бір де электрон жоқ

$$$ 264

изотопының ядросында қанша нейтрон бар?

B) 30

$$$ 265

магний изотопының ядросында қанша электрон бар?

A) бір де электрон жоқ

$$$ 248

2p-күйіндегі электронның орбиталды импульс моментінің квадраты неге тең?

B)

$$$ 249

3f-күйіндегі электронның орбиталды импульс моментінің квадраты неге тең?

C)

$$$ 251

S-күйіндегі атом үшін бас кванттық санының мәні неге тең?

A) 1

$$$ 252

р-күйіндегі электронның орбиталды импульс моментінің векторы кеңістіктегі ориентациялардың қандай санын қабылдауы мүмкін?

C) 3

$$$ 253

S-күйінде тұрған атомда электрондардың қандай максимал саны болуы мүмкін?

B) 2

$$$ 254

a-ыдырауынан кейін торий изотопындағы ядрода қанша нуклондар қалады?

D) 228

$$$ 255

термоядролық реакция кезінде бөлінетін бөлшекті анықтаңыз.

E) нейтрон

$$$ 238

Х осі бойымен қозғалыс жылдамдығын Dv=1 см/c дәлдікке дейін анықтауға болады. Массасы m=0,1 г бөлшектің координатасының анықталмаушылығы қандай болады? Дж×c деп алыңыз.

A) » 10-26

$$$ 131

ядроның құрамына қанша протон кіреді?

А) Z

$$$ 132

ядролық реакция нәтижесінде алынған екінші бөлшекті көрсетіңіз.

D)

$$$ 133

? реакция нәтижесінде қандай элемент алынады?

В)

$$$ 134

ядролық реакция нәтижесінде алынған екінші бөлшекті көрсетіңіз.

E)

$$$ 135

ядросы a-ыдырауына түседі. Жаңа ядроның заряды және массалық санын анықтаңыздар.

С)

$$$ 117

өрнегі - бұл:

А) жалпы түрдегі Бальмердің формуласы

 

$$$ 118

өрнегі берілген, мұнда n=2,3, - бұл:

В) Лайман сериясы

$$$ 700

Li73 ядросының құрамы қандай?

A) 3 протон және 4 нейтрон

$$$ 586

өрнегі берілген, мұнда n=2,3,… -бұл:

A) Лайман сериясы

$$$ 576

U0=3,7 В тежеуші кернеу түсірілген кезде фототок тоқтайтын болса, онда металл бетінен ұшып шығатын фотоэлектрондардың максимал жылдамдығы қандай болады? (e=1.6∙10-19 Кл, me=9.1∙10-31 кг).

с
Е) 1,14 Мм/с

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...