Главная Обратная связь

Дисциплины:


Державні зовнішні позикиіноземні (або закордонні, зарубіжні) облігації -це цінні папери, які випущені й розміщені емітентом у будь-якій іноземній країні за допомогою внутрішнього національного суб'єкта ринку цінних паперів із цієї країни й у валюті країни розміщення позики;

єврооблігаціїце середньо- і довготермінові облігації, випущені корпоративними емітентами або федеральними урядами, і розміщені за допомогою міжнародних андеррайтерів (найчастіше, синдикату міжнародних банків), які беруть перед емітентом зобов’язання розмістити цінні папери на міжнародних ринках за межами країни емісії, а також країни, у валюті якої єврооблігації були номіновані.

Фідуціарні позики - це позики, що випускаються одними суб'єктами (переважно іноземними комерційними банками), а відповідальність за них несе інший суб'єкт (Україна в особі Міністерства фінансів).

Суб’єктний склад фідуціарної позики і кредиту передбачає наявність трьох учасників правовідносин:

фідуціант - держава чи певна особа - власник позикових коштів,

фідуціарій - банк чи небанківська кредитно-фінансова організація, уповноважена надавати позику (кредит) за рахунок фідуціарно наданих позикових коштів,

вигодонабувач - особа, яка виступає позичальником.

 

21. Державні цінні папери: види, сфера застосування, спільні та відмінні риси.

Державні цінні папери засвідчують право на власність і належність до державного кредиту. Державні цінні папери— це державні зобов'язання, що випускаються в документарній або електронній формахцентральним урядом, місцевими органами влади і окремими державними підприємствами з метою розміщення позик і мобілізації грошових ресурсів у відповідні бюджети.
Найпоширенішим видом державних цінних паперів є облігації державних позик.

Облігація (від лат. — зобов'язання) — це цінний папір, який, по-перше, засвідчує внесення її власником певних грошових коштів на її придбання (в даному випадку — на користь держави); по-друге, надає її власникові право на отримання певного доходу від облігації; по-третє, пітверджує зобов'язання держави відшкодувати повну номінальну вартість облігації у передбачений умовами позики строк.
При випуску державної позики обов'язково обумовлюється термін, протягом якого облігації підлягають погашенню або викупу.
Випускаються облігації внутрішніх і зовнішніх державних і місцевих позик. Кошти, що надходять від розміщення державних облігації, зараховуються до державного бюджету, хоча й не враховуються в його доходах (згідно із світовою бюджетною методологією).
Облігації державних позик можуть бути як іменними, так і на пред'явника. Державні облігації випускаються або у вигляді документів, або у вигляді записів на відповідних електронних рахунках у системі електронного обігу цінних паперів. При документарній формі випуску державні облігації, за якими передбачена неодноразова виплата доходу, мають містити купонний лист.Купон— це відрізна частина облігації, що передається замість розписки під час отримання відсотків (звідси вислів "стригти купони").

Казначейські зобов'язання (векселі) держави — це вид державних цінних паперів, що засвідчує внесення їх власником грошових коштів до бюджету і дає право на одержання фіксованого доходу протягом строку володіння цими паперами. Казначейські зобов'язання випускаються державою на різний термін, тому вони можуть бути: довгострокові(5-10р), середньострокові(1-5) і короткострокові(менш 1).
Казначейські зобов'язання (векселі) держави розміщуються на добровільній основі серед юридичних і фізичних осіб.

Облігації Ознака Казначейські зобов’язання
Покриття бюджетного дефіциту, поповнення цільових фондів, спеціальні цілі Мета випуску Покриття бюджетного дефіциту
Середньо- та довгострокові Строк погашення Коротко-, іноді середньострокові
У формі відсотків, виграшні чи дисконтні Виплата доходу У фіксованих відсотках
Вільно розміщуються серед юридичних та фізичних осіб Власники Реалізуються серед населення
Готівкові та безготівкові Форма випуску Готівкові (векселі)

22. Державний борг, його види. Управління державним боргом. Оцінка

Державний борг – це сума заборгованості за всіма борговими зобов’язаннями держави, відсотки за нею і невиконані фінансові зобов’язання держави перед суб’єктами економіки

Економічна сутність державного боргу. Державний борг за своєю економічною сутністю визначає економічні відносини держави як позичальника з її кредиторами (резидентами і нерезидентами) з приводу перерозподілу частини вартості ВВП на умовах строковості, платності та повернення.

Загальна сума державного боргу складається з:

Ø Усіх випущених і непогашених боргових зобов’язань держави (внутрішніх та зовнішніх)

Ø Відсотків за всіма випущеними і непогашеними зобов’язаннями держави.

Ø Виданих гарантій за кредитами, що надаються іноземними позичальниками, місцевим органам влади, державним підприємствам

Види державного боргу

Первинний борг - дорівнює сумі основного боргу без нарахованих відсотків

Непогашений борг - складається із основної суми боргу і нарахованих відсотків

Поточний борг – сума основного боргу, що підлягає погашенню в поточному році, й належних до сплати у цей період відсотків за усіма випущеними на цей момент позиками.

Капітальний борг – загальна сума боргу й відсотків, що мають бути сплачені за позиками.

Класифікаційні ознаки для розподілу державного боргку на внутрішній та зовнішній:

1. резидентність кредитора; 2 . місце запозичення; 3. валюта позики; 4.тип боргового зобов’язання; 5.поєднання кількох ознак

Зовнішній борг – сукупність зобов’язань держави перед нерезидентами Внутрішній борг – це сукупність зобов’язань держави перед резидентами

Номінальний (офіційно визнаний державний борг) - оформлений кредитними угодами або держаними цінними паперами, що передбачає погашення основної суми боргу та виплату відсотків у чітко визначені строки

Реальний (заборгованість, що в складі державного боргу не враховується) - включає невиконані фінансові зобов’язання держави перед суб’єктами економіки (неоплачені державні замовлення, заборгованість із заробітної плати перед працівниками бюджетної сфери).

Прямий державний борг – це борг що формується через за­лучення кредитів, безпосереднім позичальником за якими є держава, та випуск державних цінних паперів у вигляді державних позик.

Гарантований (умовний) державний борг – це борг який формується за рахунок кредитів, залучених іншими позичальниками під державні гарантії.

Валовий зовнішній державний борг – це державний зовнішній борг разом з приватним негарантованим державою зовнішнім боргом.

Управління державним боргом – це комплекс заходів, що здійснює держава в особі її уповноважених органів з визначення умов залучення коштів, їх розміщення і погашення, та забезпечення платоспроможності держави.

Цілі управління державним боргом мінімізація витрат на обслуговування державного боргу; оптимізація рівня та структури боргу; мінімізація впливу фінансування державного боргу на стан фінансового ринку; уникнення економічної та політичної залежності від іноземних кредиторів

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...