Главная Обратная связь

Дисциплины:


Інші матеріали для постійних магнітів.Мартенситні сталі. Мартенситом називають вид мікроструктури сталі, що одержується при її загартуванні.

Сплави, що пластично деформуються. Ці сплави мають високі у відношенні механічної обробки властивості. Вони добре штампуються, ріжуться ножицями, обробляються на металорізальних верстатах.

Сплави на основі благородних металів. До них відносяться сплави срібла з марганцем і алюмінієм (сільманал) і сплави платини з залізом (77,8% Pt; 22,2% Fe) або платини з кобальтом (76,7% Pt; 23,3% Со). Матеріали цієї групи, особливо ті, що містять платину, дуже дорогі, тому їх застосовують тільки для надмініатюрних магнітів масою в декілька міліграмів.

Еластичні магніти. Як відзначалося, найважливішим недоліком основних груп матеріалів для постійних магнітів - литих сплавів і магнітотвердих феритів – є їх погані механічні властивості (високі твердість і крихкість).

Матеріали для магнітних стрічок. Під магнітними стрічками розуміють носії магнітного запису інформації. Найбільше поширення мають суцільні металеві стрічки з нержавіючої сталі, біметалічні стрічки і стрічки на пластмасовій основі з порошковим робочим прошарком.

Петлі гістерезису, характеристика

При Н=0 вектори Ms приймуть напрямок легкого намагнічення, а індукція буде дорівнювати залишковій індукції Вr (рис. 1.2.2, а). Якщо створити зовнішнє поле протилежного (який розмагнічує) напрямку, то внаслідок необоротної стрибкоподібної зміни меж доменів відбувається подальше зменшення індукції. При значенні поля, яке дорівнює коерцитивній силі - Нс, індукція матеріалу дорівнює нулю. В полях, які більші (за абсолютним значенням) за коерцитивне, індукція стає негативною і досягає індукції насичення - Вs, при цьому вектори намагніченості всіх доме-

Рис. 1.2.2. Статичні петлі магнітного гістерезисну

 

нів співпадуть за напрямком з негативним полем - Нs. При циклічній зміні напруженості зовнішнього поля Н залежність B=f(H) приймає вигляд петлі магнітного гістерезису (рис. 1.2.2, а). Після кількох достатньо повільних циклів зміни поля утворюється замкнена статична петля, яка називається граничною, якщо Hm®Hs. При невеликих циклічних змінах напруженості індукція змінюється за частинними циклами, які розташовані всередині граничної петлі гістерезису. Якщо при цьому амплітуда індукції невелика і її зміни носять оборотний характер, то частинні цикли можна замінити прямою лінією, що відповідає магнітній проникності, яку називають поворотною або оборотною проникністю mпов (рис. 1.2.2, а). Якщо до того ж індукція не має постійної складової В_, то частинний цикл називається симетричним і може бути замінений прямою аb, яка характеризується проникністю, що близька до початкової.При зниженні напруженості зовнішнього магнітного поля до нуля залишкова індукція дорівнює Вr тільки у випадку замкнутого магнітопроводу з перетином однаковим по всій довжині магнітної лінії. Якщо магнітопровід має повітряний проміжок d (рис. 1.2.2, 6), то індукція стає меншою за Вr.

Матеріали, у яких коефіцієнт прямокутності, тобто відношення

а = Br/Вm, (1.2.5)

близький до одиниці, називають матеріалами з прямокутною петлею магнітного гістерезису (ППГ). Матеріали, у яких а значно менший за одиницю, називають матеріалами з непрямокутною петлею гістерезису (НПГ).

Найменше значення напруженості, при якому перемагнічення відбувається за циклом, близьким до граничного, називається граничною напруженістю Hгр. При напруженості Н<Нгр матеріал перемагнічується за частинними циклами.

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...