Главная Обратная связь

Дисциплины:


Фізичні процеси в МПРозглянемо процеси, що відбуваються в осерді, якщо до обмотки прикладена синусоїдальна напруга u = Um sin wt, де u – миттєве значення напруги; Umмаксимальне (амплітудне) значення напруги; w - кутова частота; t – поточне значення часу.

Під дією цієї напруги по обмотці протікає струм І, а в осерді відбувається зміна магнітної індукції В і напруженості магнітного поля Н.

Зв'язок між електричними і магнітними величинами визначається на підставі закону повного струму і закону електромагнітної індукції. Згідно закону повного струму, напруженість магнітного поля Н в осерді пропорційна струму І в обмотці і обернено пропорційна середній довжині шляху магнітного потоку в осерді.

Згідно з законом електромагнітної індукції, при зміні магнітної індукції (магнітного потоку Ф) в обмотці індукується електрорушійна сила (ЕРС) е, яка пропорційна числу витків обмотки w і швидкості зміни магнітного потоку Ф.

Оскільки магнітний потік дорівнює добутку магнітної індукції В на площу перерізу осердя s, то

 

. (2.1.1)

 

Знак мінус означає, що ЕРС е направлена назустріч напрузі u, яка викликає появу магнітного потоку.

Прикладена до обмотки змінна напруга u врівноважується падінням напруги на активному опорі обмотки r та значенням ЕРС е:

u=Ir+e. (2.1.2)

 

ЕРС є набагато більшою від Ir, оскільки r малий, тому можна прийняти u = е.

 

 

Амплітудне (максимальне) значення змінної складової індукції дорівнює

, (2.1.6)

 

Оскільки діюче значення синусоїдальної напруги в 2 рази менше його амплітудного значення Um, то на підставі формули (2.1.2) можна записати

 

(2.1.7)

 

де U і Е - відповідно діючі значення напруги та ЕРС, а

f =w /(2p) - їх частота, Гц.

Аналіз рівняння (2.1.7) дозволяє зробити важливий висновок: амплітуда магнітної індукції Вm не залежить від магнітних властивостей осердя та постійної складової магнітної індукції і однозначно визначається амплітудою прикладеної до обмотки змінної напруги. В залежності від магнітних властивостей осердя і первинного підмагнічування В0 змінюється не амплітуда змінної складової індукції, а струм І в обмотці та, відповідно, напруженість магнітного поля Н.

У відповідності з законом повного струму можна записати вираз для середнього значення напруженості поля:

Н = Iw /l, (2.1.8)

 

де l - середня довжина шляху магнітного потоку по осердю.

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...