Главная Обратная связь

Дисциплины:


Грошово-кредитна політика як напрям держ. Регулюв. Економіки.Проблеми удосконалення механізму господарюваня

Господарський механізмУкраїни, яка стала на шлях упровадженняекономічних реформ, поєднує в собіелементиадміністративно-командного і ринковогомеханізму. Який з механізмівпереважить — залежитьвідполітичних сил у країні, характеру реформ, щовідбуваються, підтримкиїхміжнароднимспівтовариством.

Виходячи з викладеноговище, можназапропонуватитакінапрямиудосконаленнягосподарськогомеханізму в Україні:-запровадженнянаціонального демократичного економічногопланування;-запровадженнярегіональногорегулювання та планування через укладанняконтрактівміж державою та окремими великими підприємствами, компаніями, введення до складу керівництвакомпанійпредставниківцентральних, регіональних і місцевихорганівдержави, а такожпрофспілокспоживачівтощо;-здійснення через Національний банк Україниєдиноїгрошово-кредитноїполітики;-проведеннярегіональноїполітики, тобтозабезпеченнярівномірногорозвиткурегіонівкраїни, планомірногорозвиткупродуктивних сил у межах цихрегіонів, а отжевсьогонародногосподарського комплексу;-здійсненняактивноїструктурної, амортизаційної, інвестиційної, ціновоїполітики через національнудержавнукредитно-інвестиційнукомпанію;-створенняраціональних умов розвиткудрібних і середніхпідприємств;-здійсненняантициклічного та антикризовогорегулюванняекономіки;-здійсненняантимонопольноїдіяльності, роздержавлення, приватизації, реприватизації, денаціоналізації;-забезпечення справедливого розподілу та соціальногозахистугромадян;-здійсненняпрограмування та прогнозуванняекономіки;-максимальневикористанняпозитивнихсторін ринку і одночаснонейтралізаціяйогонегативнихсторін (значнасоціальнадиференціаціясуспільства, монополістичнітенденції в економіці, знищеннянавколишньогосередовищатощо)

Податки як інструмент державного регулюваня ек. процесів

Податки— один з основнихінструментів, якийзабезпечуєефективнедержавнерегулюванняекономіки, виконуючифіскальну (формуєбюджетнінадходження) таекономічнуфункції (впливаєнавідтворення, стимулюєабостримуєйогорозвиток, посилюєабозменшуєнагромадженнякапіталу, розширюєчизвужуєплатоспроможністьнаселення).

Податки — цеобов'язковийплатіж, якийнадходить у державний бюджет у визначенихзаконодавствомрозмірах та встановлені строки.

Грошово-кредитна політика як напрям держ. Регулюв. Економіки.

Основнимринковимрегуляторомстабіль-

ностіекономічногорозвитку є державнагрошово-кредитнаполітика. Самевона визначаєнапрями і можливостірегулюванняекономікимонетарнимиметодами. Змістгрошово-кредитноїполітикизумовленийособливостямиекономічних систем, завданнями і межами державного втручання в економіку. Заринковихумовгосподарюваннягрошово-кредитнаполітикаперебуваєу тіснійвзаємодії з бюджетно-фіскальноюполітикою. Основною метою грошово-кредитноїполітики в сучаснихумовах є стабілізаціяекономіки, забезпеченнязайнятості та стримуванняінфляції. В окремихвипадках як синонімгрошово-кредитноїполітикивживаєтьсяпоняття "монетарнаполітика", якабазується на спроможностігрошово-кредитноїсистемивпливати на грошовупропозицію та, відповідно, на відсотковуставку, а черезнеї – на інвестиції тареальнийдохідТакий акцент на визначеннясутностігрошово-кредитноїполітики, пов'язаний з поширеннямтеорії монетаризму, вякій рольгрошовихчинниківвпливу на економікугіпертрофована.Суб'єктомкредитно-грошовоїполітики є національний банк та іншіоргани державного регулюванняекономіки (Міністерствофінансів, міністерствоекономіки, Уряд і ВерховнаРада).

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...