Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лабораторне завдання. 1. Налагодження лінійного режиму підсилення коливання.1. Налагодження лінійного режиму підсилення коливання.

1.1. Встановити у лабораторний стенд макет підсилювача Пта набірне поле і зібрати дослідницький пристрій відповідно до блок-схеми, наведеної на рис.3.4.

Рис.3.4. Блок-схема стенду для налагодження лінійного режиму та вимірювання вхідного опору підсилювача

1.2. Замість баластного резистора RБАЛ на набірному полі встановити короткозамикач. Ввімкнути живлення генератора низької частоти (ГНЧ), осцилографа та лабораторного стенду.

1.3. За шкалами ГНЧ встановити параметри вхідного коливання: частоту f = 1 кГц, амплітуду 0,5 В. Спостерігати на екрані осцилографа коливання на виході підсилювача.

1.4. Встановити резистор R4 на максимальне, а резистор R6 – на мінімальне значення опору (цим положенням резисторів відповідає найбільша амплітуда вихідного коливання).

Шляхом зміни значення опору резистора R2та амплітуди вхідного коливання досягти найбільшого неспотвореного вихідного коливання. Записати значення вхідної амплітуди.

Збільшити амплітуду вхідного коливання вдвічі, спостерігати і замалювати двостороннє обмеження вихідного коливання.

Повернути попереднє значення вхідного коливання і, змінюючи опір резистора R2, одержати обмеження коливання зверху і знизу (подібно до рис.3.1). Замалювати осцилограми коливань для всіх випадків на одному графіку.

2. Дослідження вхідного опору підсилювача.

2.1. Встановити режим лінійного підсилення відповідно до пункту 1.4. Визначити і записати амплітуду вихідного коливання Umax1. Перевести резистор R6 у положення максимального опору (найменше значення амплітуди вихідного коливання), визначити і записати це значення Umin1.

2.2. На набірному полі замість короткозамикача (див. п. 1.2) встановити баластний резистор RБАЛ = 3 кОм. Повторно визначити і записати значення амплітуд вихідних коливань Umax2 та Umin2для двох крайніх положень резистора R6 (див. п. 2.1.).

2.3. Визначити вхідний опір підсилювача для двох крайніх положень резистора R6 за формулами

, (3.7)

3. Дослідження амплітудно-частотної характеристики (АЧХ) підсилювача.

3.1. Зібрати дослідницький пристрій відповідно до блок-схеми, поданої на рис.3.5.

3.2. На набірному полі встановити конденсатор СН = 9.1 нФ.На частоті 1 кГц у положенні найменшого опору резистора R6 досягти найбільшого неспотвореного вихідного коливання. Записати значення амплітуд вхідного та вихідного коливань.

Рис.3.5. Блок-схема стенду для дослідження АЧХ

3.3. Змінюючи частоту ГНЧ уверх і униз від 1 кГц, зафіксувати значення частот fнта fв , на яких амплітуда вихідного коливання зменшиться у раз. Для семи частот у частотному інтервалі між fнта fв виконати заміри і записати у таблицю значення амплітуд вихідних коливань. Визначити і занести у таблицю також значення амплітуд вихідних коливань на частотах fн/2 та 1,5 fв .3.4. Перевести резистор R6 у положення найбільшого опору. Не змінюючи амплітуду вхідного коливання, повторити всі дії, описані у пункті 3.3.

3.5.За даними таблиць для двох положень резистора R6 розрахувати модуль коефіцієнту передавання напруги (АЧХ) підсилювача за формулою

, (3.8)

де UВИХ - амплітуди вихідних коливань на різних частотах з п.п. 3.3, 3.4; UВХ - амплітуда вхідного коливання, зафіксована у п. 3.2. За результатами розрахунку побудувати у масштабі на двох графіках (один під іншим) АЧХ підсилювача та визначити смугу прозоростідля двох положень резистора R6.

 

Лабораторні прилади.НЧ генератор Г3-102, осцилограф С1-83, макет підсилювача, набірне поле, резистор 3 кОм, конденсатор 9.1 нФ, з’єднувальні кабелі.

 

Запитання для самоконтролю

1. Поясніть дію резистора R2 під час встановлення лінійного режиму підсилення.

2. Намалюйте на графіку сім’ї вихідних ВАХ транзистора навантажувальні прямі, що відповідають положенням мінімального та максимального опору резистора R6.

3. За експериментальними даними оцініть, як змінюється опір резистора RЕ на еквівалентній схемі Рис.3.3 під час зміни опору R6 від мінімального до максимального значення.

4. Поясніть вплив значення R6 на параметри АЧХ підсилювача.

5. Як зміниться смуга прозорості підсилювача, якщо збільшити СН удвічі?

Література [1-3]

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...