Главная Обратная связь

Дисциплины:


Кінці фаз з’єднують в нульову точку.Потрібно звернути увагу на те, що у двошаровій обмотці з нормальним кроком, напрямок струму в кожному пазу, як у верхньому шарі, так і у нижньому співпадають, верхній та нижні шари паза належать одній і тій же фазі.

В обмотках статорів синхронних генераторів крім основної ЕРС із-за ряду причин індукується ЕРС вищого порядку (третьої, п’ятої, сьомої гармонік), тоді форма кривої ЕРС стає несинусоїдальною.

Це призводить до збільшення витрат електроенергії в генераторах і до зменшення обертового моменту електродвигунів. Для п’ятої та сьомої гармонік ЕРС знижують або ослабляють скороченим кроком обмотки, або скорочення кроку призводить до зменшення ЕРС. Для розрахунку зменшення ЕРС із-за скорочення кроку вводиться коефіцієнт укорочення кроку:

;

Добуток коефіцієнта розподілення на коефіцієнт укорочення обмотки являють собою обмоточний коефіцієнт.

; ;

 

рис.4.9-Ослаблення гармонік, що індукуються в обмотці скороченням кроку обмотки

 

При укороченні кроку обмотки на 1/5 τ (див. рис.4.9), ЕРС е з частотою 250 Гц знищиться, так, як в обох сторонах секцій ­­­­ спрямовані в одну і ту ж сторону, тобто назустріч, отже результуюче значення , буде рівне 0. Основною перевагою двошарових обмоток перед одношаровими є те, що двошарові можна виконувати зі скороченим кроком.

Якщо укорочення кроку робить на 1/6 τ, то частково знищується та

Приклад виконання двошарової обмотки зі скороченим кроком: Дано:Z=24, 2Р=4, m=3. у=О,8 τ.

Розрахунки в даному прикладі і принцип виконання обмотки нічим не будуть відрізнятися від попереднього прикладу, за виключенням того, що секція буде мати меншу ширину.

kф=2Р=4; k=kф·m= 4·3=12; ;

 

; у=0,8 =0,8·6=4,8;

 

Приймаємо у=5.

; ;

Отже, перша котушка буде розташована в пазах 1,2 – 6΄,7΄ (порівнюємо з обмоткою двошаровою з нормальним кроком; та в пазах 1,2 – 7΄,8΄).

 

Таблиця 4.2-Обмоткова таблиця

 

Фаза А Фаза В Фаза С
 
 

       
 
   
 

       
   
 
 

       
 
   
 

       
 
   
 

 
 

       
 
   
 

       
 
   
 

       
   
 
 

С1 – 1 – 6/, 2 – 7/;7 – 12/, 8 – 13/;

13 – 18/, 14 – 19/;

С4 - 19 – 24/, 20 – 1/;

 

С2 - 5 – 10/, 6 – 11/; 11 – 16/, 12 – 17/; 17 – 22/, 18 – 25/; С5 - 23 – 4/, 24 – 5/; С3 - 9 – 14/, 10 – 15/; 15 – 20/, 16 – 21/; 21 – 2, 22 – 3; С6 - 3 – 8/ , 4 – 9/;

 

Як складається обмоткова таблиця?

1-6´ - це пази, в яких знаходиться перша секція першої котушки у=6 (початкова сторона у верхньому шарі в першому пазу, кінцева – в шостому пазу в нижньому шарі).

Так, у котушці дві секції , тому друга секція буде знаходитися в пазах 2-7´. Якщо б котушка складалася із трьох секцій, то в першому ряду таблиці для першої фази було б записане 1-6´, 2-7´, 3-8´. Початкова сторона наступної котушки першої фази буде знаходитися в пазу, який знаходиться на відстані від початкової сторони першої котушки, тобто 1+ =1+6=7, тому другий рядок таблиці заповнений 7-12´, 8-13´, третій рядок починається з цифри 13, так як 7+ =7 + 6=13 і т.д.

Отже, перший рядок - це котушка № 1

Другий рядок - це котушка № 4

Третій рядок - це котушка № 7

Четвертий рядок - це котушка № 10

Для другої фази перший рядок починається із числа 5, так як 1+уф=1+4 = 5.

Стрілками вказано, що кінець котушки № 1 з’єднується із кінцем котушки № 4, а початок котушки № 4 з початком котушки № 7 і т.д.

Потрібно звернути увагу на те, що в обмотках зі скороченим кроком в деяких пазах в дану мить струми направлені у верхніх шарах секцій в одну сторону, а в нижніх шарах цих же пазів у протилежному напрямку. В нашому прикладі в пазах 6,12,18,24. При застосуванні у генераторі ці пази в дану мить знаходяться між полюсами, так, як ротор генератора обертається, то в наступний момент такими чотирма пазами будуть 5,11,17,23. При застосуванні в асинхронних електродвигунах пази 6,12,18,24 в дану мить являються серединами полюсів обертового поля. В половині пазів обмотки зі скороченим кроком верхній шар заповнений одною фазою, а нижній – другою, чого не було у двошарових обмотках з нормальним кроком. Це значить, що в обмотках зі скороченим кроком шари повинні ізолюватися більш підсиленою ізоляцією. Переріз обмоточного проводу і кількість витків в секції залежить від потужності машин і напруги та визначаються розрахунками, які виконуються при вивченні предмета “ Експлуатація та ремонт електроустановок”.

В заключення приведемо (таблицю), схему (див табл.4.2), в яку зведені результати розрахунків для виконання розгорнутих схем деяких обмоток.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...