Главная Обратная связь

Дисциплины:


Дати пофакторну характеристику загального прибутку.3. Привести алгоритм визначення фінансових результатів від підприємницької діяльності.

4. За планом підприємства передбачено:

Назва продукції Одиниці виміру План виробництва Оптова ціна підприємства, грн.
Виріб № 1 шт.
Виріб № 2 шт.
Виріб № 3 шт.
Роботи промислового характеру на сторону тис. грн. Х

 

Залишки готової продукції (в оптових цінах підприємства) на складі і товарів відвантажених, але ще не оплачених покупцем на початок планового року - 2,0 тис. грн., на кінець планового року - 8 тис. грн.

Визначити обсяг товарної і реалізованої продукції на плановий рік

 

 

Варіант 6

1. Проаналізувати склад статей калькуляції собівартості одиниці продукції у виробничому підприємництві.

2. Обґрунтувати концепцію маржинального прибутку підприємницької діяльності.

3. Охарактеризувати виручку від підприємницької діяльності, фінансовий результат від підприємницької діяльності.

4. За планом підприємства на рік основна продукція для реалізації складе 3600 тис. грн. Крім того, заплановані послуги промислового характеру на сторону на 66 тис. грн., виготовлено напівфабрикатів - на 530 тис. грн., із них буде використано у власному виробництві на 470 тис. грн. Залишки готової продукції на складі і товарів відвантажених, але ще не оплачених покупцем, на початок року складуть 340 тис. грн., на кінець року 320 тис. грн. Незавершене виробництво на кінець року збільшиться в порівнянні з початком року на 56 тис. грн.

Визначити обсяг товарної, валової та реалізованої продукції.

 

Варіант 7

1. Проаналізувати форми суспільного виробництва: натуральне і товарне

2. Визначити поняття підприємництво та його значення і розвиток економічних шкіл в країнах світу

3. Розкрити основи правової бази створення та розвитку підприємницької діяльності в Україні.

4. Визначити тривалість технологічного циклу обробки 20 деталей при послідовному, паралельно-послідовному і паралельному видах руху в процесі виробництва. Технологічний процес обробки деталей складається з чотирьох операцій, тривалість яких складає: t 1 = 1, t 2 = 4, t 3 = 2, t 4 = 6 хв. Четверта операція виконується на двох верстатах, інші – на одному. Величина передатної партії – 5 шт.

 

Варіант 8

1. Пояснити загальну структуру ринкової системи господарювання.

2.Охарактеризувати підприємницьку діяльність: її сутність, функції, принципи та передумови.3. Розкрити сутність і методи державного регулювання підприємництва

4. Тривалість технологічних операцій складає: першої – 2 хв., другої – 4 хв., третьої – 7 хв., четвертої – 6 хв., п’ятої – 2 хв., шостої – 8 хв. Кількість деталей у партії – 3.

Визначити: тривалість технологічного циклу при послідовному, паралельному та послідовно-паралельному переміщенні виробів по операціях.

 

Варіант 9

1. Охарактеризувати ринок та його функції.

2. Дати оцінку економічним основам підприємництва.

3. Обґрунтуйте, чому реалізація специфічних переваг франчайзингу є основою підвищення життєздатності всіх суб‘єктів підприємництва. На конкретних прикладах розкрийте, переважно в яких сферах працюють фірми за системою франчайзингу, поясніть чому.

4. На потоковій лінії, обладнаній робочим конвеєром безперервної дії, 24 робочих місця. Крок конвеєра – 1,4 м. Діаметр привідного і протяжного барабанів – 0,5 м кожний. Лінія працює у дві зміни по 8 год. Регламентовані перерви на відпочинок – 30 хв. у зміну. Через кожні 2 хв. з конвеєра випускається один блок.

Визначити довжину замкнутої стрічки конвеєра; добовий випуск блоків.

 

Варіант 10

1. Проаналізувати інфраструктуру ринку і системи інститутів.

2. Розкрити сутність сертифікації підприємницької діяльності.

3. Визначте найбільш важливі адміністративні та економічні методи державного регулювання підприємства. Які методи, на вашу думку, гальмують розвиток підприємництва? Поясніть чому і які існують шляхи подолання цього

4. Визначити довжину і швидкість руху конвеєра на основі таких даних:

трудомісткість збирання виробу – 75 хв., такт потоку – 3 хв., відстань між центрами робочих місць – 2 м, робочі місця розміщені по обидві сторони конвеєра.

Варіант 11

1. Інноваційні процеси, їх характеристика та вплив нововведень на будь-яку господарську діяльність.

2. Розкрити поняття державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. Програма державної підтримки підприємництва.

3. Охарактеризувати підприємницьку діяльність, її класифікація (за призначенням, за формами власності, за кількістю власників

4. Партія деталей в 300 шт. обробляється при паралельно-послідовному виді руху її у виробничому процесі. Технологічний процес обробки деталей складається з семи операцій, тривалість яких відповідно складає: t 1 = 4, t 2 = 5, t 3 = 7, t 4 = 3, t 5 = 4, t 6 = 5, t 7 = 6 хв. Кожна операція виконується на одному верстаті. Передаточна партія – 30 шт. У результаті поліпшення технології виробництва тривалість третьої операції зменшилась на 3 хв., сьомої – на 2 хв.

Визначити, як зміниться технологічний цикл обробки партій деталей.

 

Варіант 12

1. Визначити роль підприємця у системі управління виробництвом. Організаційна структура управління виробництвом.

2. Визначити економічні гарантії державної підтримки підприємництва.

3. Які документи необхідні для державної реєстрації юридичної особи та громадян, які мають здійснювати підприємницьку діяльність без створення юридичної особи? Побудуйте загальну схему (процедуру) державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності (юридичної особи і фізичної особи).

4. Сформувати оптову ціну, ціну реалізації та роздрібну ціну виробу “А”, якщо:

- прибуток від реалізації виробу 15 грн.

- собівартість реалізованої продукції 30 грн.

- ПДВ 20 %

- акцизний збір 25 %

- торгова націнка 45 %

 

Варіант 13

1. Проаналізувати ризик підприємницької діяльності.

2. Проаналізувати потребу у фінансових коштах та результативність виробничої діяльності.

3. Які документи необхідні для державної реєстрації юридичної особи та громадян, які мають здійснювати підприємницьку діяльність без створення юридичної особи? Побудуйте загальну схему (процедуру) державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності (юридичної особи і фізичної особи).

4. Виробнича собівартість одного виробу 7,0 грн., прибуток - 1,3 грн., акцизний збір - 45 %, ПДВ - 20 %, торгова націнка - 15 %. Виробнича собівартість товарної продукції, виготовленої на підприємстві - 1450,0 тис.грн. Сума витрат на реалізацію продукції - 85,0 тис.грн.

Визначити роздрібну ціну виробу.

Варіант 14

1. Розкрити сутність економічної свободи як основної передумови розвитку підприємництва.

2. Охарактеризувати державні та міжнародні організації підтримки малого бізнесу України: державні та громадські організації, міжнародні, донорські, кредитно-фінансові, сервісні організації.

3. На які види підприємницької діяльності, що потребують сьогодні отримання ліцензій, на вашу думку, можна спростити, відмінити ліцензування, пояснить чому. Побудуйте структурну схему порядку отримання ліцензій на конкретні види діяльності.

4. Дані:

Постійні витрати за період (Н) 40000 грн.

Змінні на одиницю продукції (И) 18 грн.

Потрібно:

1. За якою ціною необхідно реалізовувати продукцію для отримання прибутку 40000 грн. при обсязі виробництва продукції V = 8000 од.

2. За якою ціною необхідно реалізовувати продукцію, якщо при цьому постійні витрати зменшуватися на 10000 грн.

3. Показати зміни на графіку беззбитковості.

 

Варіант 15

1. Розкрити державну політику підтримки підприємництва, малих фірм та середніх підприємств. Світовий досвід підтримки підприємницької діяльності.

2. Техніко-технологічна база виробництва та ефективні способи її формування на підприємстві

3. Які існують основні організаційно – правові форми підприємства, покажіть їх переваги та недоліки. Чому банкіри неохоче надають кредити партнерствам (товариствам) і особливо одноосібним володінням?

4. Підприємство реалізує в плановому році 450 тис. виробів. Повна собівартість одного виробу 15 грн., роздрібна ціна – 17, 5 грн. Підприємство надає знижки торговельним організаціям у розмірі 2,5 % роздрібної ціни і сплачує ПДВ в розмірі 20 % (за винятком торговельної знижки).

Визначте прибуток від реалізації продукції промислового підприємства в плановому році.

 

Варіант 16

1. Розкрити сутність товарної біржі та торгових організацій.

2. Визначити форми організації підприємництва.

3. Якими шляхами здійснюється припинення діяльності суб’єктів підприємництва? Побудуйте схему оголошення суб’єкта підприємництва банкрутом та його ліквідації.

4. Для визначення загальновиробничих і загальногосподарських витрат підприємство використовує такі дані:

4.1. Витрати на виробництво по підприємству на плановий рік (тис.грн.):

- основна заробітна плата виробничих робітників - 940

- витрати на утримання та експлуатацію устаткування - 1750

- загальновиробничі витрати 640

- загальногосподарські витрати 1970

4.2. Витрати на виріб “А” (тис.грн.):

- основна заробітна плата виробничих робітників 31

- витрати на утримання та експлуатацію устаткування 53

Визначити загальновиробничі і загальногосподарські витрати, які треба включити в собівартість виробу “А”.

 

Варіант 17

1. Сутність організаційно-економічного значення застосування різних форм організації виробництва. Концентрація і розукрупнення виробництва.

2. Дайте загальну характеристику сутності та видів господарських товариств.

3. Обґрунтуйте недостатність та обмеженість розвитку бізнес – інкубаторів в Україні. На конкретних прикладах розкрийте, переваги створення бізнес – інкубаторів в яких сферах працюють фірми за системою франчайзингу, поясніть чому?

4.Встановити гуртову ціну підприємства та рентабельність виробу на кожному підприємстві, що випускають однакову продукцію, якщо середня рентабельність виробу в галузі становить 18 %. Вихідні дані наведені нижче у таблиці.

Підприємство
Повна собівартість виробу, грн.
Річна програма, тис. шт./рік 1,5 5,2 11,0 12,6

Варіант 18

1. Об'єктивна необхідність, сутність і тенденції розвитку диверсифікації виробництва.

2. Визначити форми коопераційних зв’язків суб’єктів підприємництва.

3. Сутність та основні етапи стратегічного планування на підприємстві, сучасні проблеми розвитку системи стратегічного планування.

4. Підприємство реалізує в плановому році 450 тис. виробів. Повна собівартість одного виробу 15 грн., роздрібна ціна – 17, 5 грн. Підприємство надає знижки торговельним організаціям у розмірі 2,5 % роздрібної ціни і сплачує ПДВ в розмірі 20 % (за винятком торговельної знижки).

Визначте прибуток від реалізації продукції промислового підприємства в плановому році.

 

Варіант 19

1. Охарактеризувати виробничі ресурси фірми.

2. Розкрити інвестиційну політику фірми.

3. Обґрунтувати концепцію собівартості і класифікацію витрат на виробництво і реалізацію продукції.

4. Визначити плановий виробіток на одного працюючого по кожному заводу i по групі заводів, що виготовляють однорідну продукцію, а також зростання виробітку по групі заводів у плановому році в порівнянні з базовим. Показники роботи підприємства наведені в таблиці:

 

Заводи Продуктивність праці у звітному році, грн. Ріст продуктивності праці у плановому році, % Виробіток на одного працюючого у звітному році, грн. Ріст виробітку на одного працюючого у плановому році, %
5,6 7,3
8,1 4,7
2,6 6,2
8,1 8,1
7,2 7,8

 

Варіант 20

1. Продукція як результат діяльності виробничих систем, її характеристика і класифікація. Розробка виробничої програми та її ресурсне обґрунтування.

2. Розкрити франчайзинг як виробничо-збутову форму кооперації суб’єктів господарювання, її відмінні риси.

3. Пояснити порядок створення фірми виробничого профілю.

4. Підприємство на плановий рік має такі дані:

Залишки готової продукції на складах і товарів відвантажених, але не оплачених на початок планового року (тис.грн.):

- по оптових цінах підприємства 630

- по виробничій собівартості 510

Випуск товарної продукції в плановому році (тис.грн.):

- по оптових цінах підприємства 47350

- по повній собівартості 38600

 

Варіант 21

1. Охарактеризувати повні господарські товариства, їх економічну суть та особливості діяльності.

2. Розкрити форми коопераційних зв’язків суб’єктів підприємництва.

3.Відтворення та розширення відтворення основних виробничих фондів. Амортизація основних фондів.

4 Партія складається із 40 деталей. Оперативний час на одну деталь - 30 хв., час обслуговування робочого місця складає 4%, час регламентованих перерв на відпочинок - 2% до оперативного часу.

Підготовчо-заключний час на всю партію деталей - 48 хв. Тривалість робочої зміни - 8 годин.

Визначити:- технічно обгрунтовану норму часу на одну деталь;

- годинну i змінну норму виробітку.

 

Варіант 22

 

1. Розкрити сутність малого бізнесу та фондового ринку.

2. Охарактеризувати фірму з іноземною інвестицією.

3. Визначити лізинг як виробничо-фінансову форму кооперації суб’єктів підприємництва.

4. У плановому році підприємство повинно випустити основної продукції для реалізації на 140 тис. грн.; крім цього, заплановані послуги промислового характеру на сторону на 36 тис. грн. Виробництво напівфабрикатів на 260 тис. грн., з них буде використано у власному виробництві на 250 тис. грн.

Незавершене виробництво на кінець року збільшиться в порівнянні з початком року на 26 тис. грн. На початок року залишки готової продукції на складі склали 50 тис. грн., на кінець року 46 тис. грн.

Визначити обсяг товарної, валової та реалізованої продукції

Варіант 23

1. Визначити сертифікатні цінні папери та їх роль в акціонуванні підприємств в Україні.

2. Розкрити суть та економічну межу орендної плати, економічні взаємовідносини орендаторів та власників майна.

3. Охарактеризуйте франчайзинг як виробничо-збутову форму кооперації суб’єктів господарювання, її відмінні риси.

4. На підприємстві випуск товарної продукції в плановому періоді - 26850 тис. грн., по собівартості – 20870 тис. грн., залишок готової продукції на складі, товарів відвантажених, але не оплачених і товарів на зберіганні у покупців на початок року склав 850 тис. грн., по собівартості - 710 тис. грн., залишок готової продукції на складі, товарів відвантажених, але не оплачених і товарів на зберіганні у покупців на кінець року склав 750 тис. грн., по собівартості - 620 тис. грн. Визначити обсяг реалізованої продукції, собівартість реалізації і суму прибутку.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...