Главная Обратная связь

Дисциплины:


Індивідуальне завдання №3. з дисципліни „Основи економічної теорії”з дисципліни „Основи економічної теорії

Варіант 8

Тести

1. Як співвідносяться показники ВНП, розраховані за методами потоку доходів та потоку видатків:

a) вони тотожні;

b) ВНП за доходами більше ВНП за видатками в умовах економічного зростання;

c) співвідношення між ВНП за доходами та видатками залежить від темпів інфляції.

2. Якщо ВВП перевищує ВНП, то:

a) реальний ВВП перевищує номінальний ВВП;

b) реальний ВНП перевищує номінальний ВВП;

c) національні фактори виробництва створюють за кордоном більше доходу, ніж іноземні в даній країні;

d) національні фактори виробництва створюють за кордоном менше доходу, ніж іноземні в даній країні.

3. Зі збільшенням видатків держави на соціальну підтримку малозабезпечених родин рівень бідності у суспільстві:

a) безперервно знижується;

b) спочатку знижується, а слідом зростає;

c) спочатку зростає, а потім знижується;

d) практично не змінюється.

4. Чому заробітна платня робочих та службовців у ВПК вища, ніж на аналогічних робочих місцях на інших підприємствах:

a) ВПК працює на гарантованому замовленні, що забезпечує стабільну високу заробітну платню;

b) це платня за втрату певних громадянських прав;

c) ВПК має передову технологію та потребує вищої кваліфікації кадрів;

d) висока заробітна платня запобігає переливу робочої сили на звичайні підприємства.

5. Твердження, що максимізація суспільного добробуту можлива тільки за рахунок одночасного збільшення добробуту усіх членів суспільства, є елементом:

a) егалітарного підходу;

b) роулзіанського підходу;

c) утилітарного підходу;

d) Парето-підходу.

6. недостатній сукупний попит спричиняє зростання такого безробіття, як:

a) фрикційне;

b) приховане;

c) циклічне;

d) структурне.

7. Продуктивність праці у національній економіці найточніше вимірюють як відношення:

a) кількості відпрацьованих людино-годин до реального ВВП;

b) реального ВВП до чисельності населення;

c) реального ВВП до кількості відпрацьованих людино-годин;

d) реального ВВП до витрат капіталу.

8. До середньострокових економічних циклів належать коливання економічної кон’юнктури з періодом:

a) 56 років;

b) 30 років;

c) 10-15 років;

d) 1 рік.

9. До непрямих належить податок:

a) на оборот;

b) прибутковий з населення;

c) зі спадку та дарунків;

d) на приріст капіталу.

10. Якщо курс одиниці іноземної валюти виражається в національній валюті, то це:

a) пряме котирування;

b) непряме котирування;

c) крос-курс.

 

Задачі

1. Зменшення прибуткового податку з громадян (-ΔТ) на 20 млрд. грн. призвело до зростання споживчих видатків (+ΔС) на 16 млрд. грн. Визначте МРС, МРS, МG, МТ. 

2. Припустимо, що Росія виробляє 360 електровозів і 2400 вагонів, а Україна – 160 електровозів і 800 вагонів. За умови, що Росія продукувала б тільки електровози, то їхній щорічний випуск склав би 600 шт., а якщо б тільки вагони, то випустила б їх 6000 шт. Відповідно, Україна могла б виробити або 200 електровозів, або 4000 вагонів. Визначте, яка країна має абсолютну і відносну перевагу в виробництві цих видів продукції, до яких вигод призводить міжнародний поділ праці.

 

3. Збільшення ВНП на 10 млрд грн відбулося за рахунок зростання інвестицій на певну величину. Визначте розмір цих первісних інвестицій. якщо гранична схильність до споживання дорівнює 0,2.

 

4. В таблиці наведені дані про кількість праці та її продуктивність. Визначте реальний обсяг ВВП кожного року, зростання продуктивності праці та ВВП у другому році в порівнянні з першим, приріст кількості часу та ВВП в третьому році у порівнянні з другим.

Рік Кількість праці, од. Продуктивність праці, грош. од. на од. праці

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...