Главная Обратная связь

Дисциплины:


Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесуПрограма дисципліни складається з модулю, до якого входять змістові модулі. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS – залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту).

Дисципліна структурована на 1 модуль:

Опис навчального плану з дисципліни „Оториноларингологія”

 

Структура навчальної дисципліни Кількість годин, з них Рік навчання Вид контролю
Всього, Годин/ Кредитів Аудиторних СРС
Лекц. Практ. занять
Медичний 90/3 кредитів ЕСТS Поточний та кінцевий підсумковий
Стоматологічний 68/2,25 кредитів ЕСТS Поточний та кінцевий підсумковий

 

Тематичний план практичних занять.

№ з.п. ТЕМА Кількість годин
медичний стоматологічний
1. Ендоскопічні методи дослідження ЛОР-органів. Клінічна анатомія, фізіологія та методи дослідження зовнішнього та середнього вуха.  
2. Клінічна анатомія, фізіологія внутрішнього вуха, методи дослідження слухового та вестибулярного аналізаторів.
3. Клінічна анатомія, фізіологія та методи дослідження носа, глотки, гортані, трахеї, бронхів, стравоходу та приносових порожнин.
Захворювання зовнішнього та середнього вуха. Гострий гнійний середній отит. Мастоїдит. Антромастоїдотомія.
Хронічний гнійний середній отит, лабіринтит. Сануючі та слуховідновлюючі операції вуха.
Негнійні захворювання вуха.
Гострі та хронічні захворювання носа.
Гострі і хронічні захворювання приносових пазух. Риногенні орбітальні і внутрішньочерепні ускладнення.
  Курація хворих. Перша та друга 1\2 студентів (всього)    
Гострі захворювання глотки
Хронічні захворювання глотки.  
Гострі та хронічні захворювання гортані.  
Пухлини та інфекційні гранульоми ЛОР-органів. Захист історії хвороби.
Травми носа, носові кровотечі. Сторонні тіла ЛОР- органів, дихальних шляхів та стравоходу.
  Підсумковий контроль модулю –оториноларингологія. 2 + 0,25х Кількість студентів 2 + 0,25х Кількість студентів
  СРС    
  Разом

 


 

МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета вивчення оториноларингології - оволодіння методами діагностики, лікування та профілактики хвороб ЛОР-хвороб, насамперед найбільш розповсюджених.Кінцеві цілі дисципліни

- інтерпретувати клінічну анатомію, фізіологію та методи дослідження ЛОР- органів;

- визначати етіологічні та патогенетичні фактори ЛОР-хвороб;

- ставити попередній діагноз найбільш розповсюджених ЛОР –хвороб;

- визначати тактику лікування хворого при найбільш розповсюджених хворобах вуха, горла і носа;

- діагностувати та надавати невідкладну медичну допомогу хворим з ЛОР-патологією;

- використовувати основні принципи профілактики ЛОР-хвороб.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Модуль. Оториноларингологія

Змістовий модуль 1. Клінічна анатомія, фізіологія, методи дослідження ЛОР-органів.

Конкретні цілі:

Ø Визначити місце оториноларингології в системі медичних знань, основні етапи розвитку оториноларингології як науки.

Ø Користуватись лобним рефлектором.

Ø Проводити передню і задню риноскопію, описати відеоендоскопічне дослідження носа та приносових пазух.

Ø Проводити орофарингоскопію, ротацію піднебінних мигдаликів.

Ø Пояснити пряму та непряму ларингоскопію, фіброскопію, трахеобронхоскопію, езофагоскопію, мікроларингоскопію.

Ø Проводити отоскопію, описувати мікроотоскопію.

Ø Визначати клініко-анатомічні особливості будови зовнішнього, середнього та внутрішнього вуха.

Ø Трактувати фізіологічні аспекти звукопровідної, звукосприймаючої, вестибулярної функцій на підставі знань з біологічної фізики, фізіології.

Ø Пояснювати фізіологічні основи методів дослідження слухового та вестибулярного аналізаторів.

Ø Інтерпретувати дані акуметрії, аудіометрії, імпедансометрії, вестибулометрії

Ø Визначати основні анатомо-топографічні та клінічні аспекти будови верхніх дихальних шляхів та стравоходу на підставі знань з анатомії, гістології, патоморфології.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...