Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 13. Травми носа, носові кровотечі. Сторонні тіла ЛОР- органів, дихальних шляхів та стравоходу. Опіки стравоходуДіагностика травм носа і приносових пазух (пальпа­ція, огляд, рентгенографія кісток носа в боковій проекції). Класифікація травм носа. Перша допомога при травмах.

Місцеві і загальні причини носових кровотеч. Місцеві і загальні засоби зу­пинки носових кровотеч. Техніка передньої і задньої тампонад носа. Методи зупинки кровотечі з зони Кісельбаха (припікання судин слизової оболонки, хірургічна зупинка носової кровотечі). Кровотечі з решітчастого лабіринту, методи їх зупинки.

Різновиди сторонніх тіл вуха, симптоматика, особливості видалення. Механізм аспірації сторонніх тіл у дихальні шляхи. Вікові аспекти. Особливості клініки при сторонніх тілах гортані та трахеї, методи їх видалення. Клініка сторонніх тіл бронхів. Рентгенологічне обстеження хворого. Феномен Гольцкнехта-Якобсона. Методи діагностики і видалення.

Симптоматика та ускладнення сторонніх тіл глотки і стравоходу. Клініка. Етапи обстеження хворого з підозрою на стороннє тіло глотки і стравоходу. Рентгенологічні та ультразвукові методи дослідження. Бокова рентгенографія шиї за Земцовим. Місце фіброезофагоскопії в діагностиці та лікуванні сторонніх тіл стравоходу. Показання до ригідної езофагоскопії. Методика проведення.

Ускладнення сторонніх тіл глотки та стравоходу (езофагіт, параезофагіт, абсцес стінки стравоходу, кровотеча, перфорація стінки стравоходу, флегмона шиї, медіастиніт). Колярна медіастінотомія.


Види самостійної роботи студентів (СРС) та її контроль

№ з.п. ТЕМА Кількість годин мед/стом Вид контролю
1. Підготовка до практичних занять –теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок 28/12 Поточний контроль на практичних заняттях
2. Самостійне опрацювання тем, які не входять до аудиторних навчальних занять 6/4 Підсумковий контроль
    Сучасні проблеми слуховідновлювальних операцій. 2/1 Підсумковий контроль
Нові методи діагностики та лікування сенсоневральної приглухуватості. 2/1 Підсумковий контроль
Ринопластика. 1/1 Підсумковий контроль
Функціональні захворювання голосового апарату. 1/1 Підсумковий контроль
3. Індивідуальна самостійна робота студентів 6/6 Поточний контроль на практичних заняттях
  Написання реферата «Сучасні методи діагностики порушень слуху 2/2 Поточний контроль на практичних заняттях
  Написання реферата «Імунодіагностика, профілактика та лікування хронічного тонзиліту»   2/2 Поточний контроль на практичних заняттях
  Засвоєння методики та техніки виконання крікоконікотомії, трахеостомії 2/2 Поточний контроль на практичних заняттях
  Разом 40/22  

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ№ за порядком Модуль (поточна навчальна діяльність) Максимальна кількість балів
  Змістовий модуль 1  
1. Тема 1
2. Тема 2
3. Тема 3
  Змістовий модуль 2  
4. Тема 4
5. Тема 5
6. Тема 6
  Змістовий модуль 3.  
7. Тема 7
8. Тема 8
9. Тема 9
Тема 10
11. Тема 11
12. Тема 12
  Змістовий модуль 4.  
13. Тема 13
14. СРС
  Разом змістові модулі
Підсумковий модульний контроль:
РАЗОМ сума балів

Примітка: При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали: “5” – 8, 9 балів, “4” – 6, 7 балів, “3” –4, 5 бали “2” – 0-3 балів.

Підсумковий модульний контроль:

1, 2, 3 запитання та задача:

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...