Главная Обратная связь

Дисциплины:


Як працювати з курсом?ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС

з дисципліни "Міжнародний туризм"

Для студентів V курсу та слухачів магістратури

спеціальностей "Туризмознавство" та «Готельна і ресторанна справа»

Денної форми навчання

Програму дистанційного курсу «Міжнародний туризм» укладено з урахуванням сучасних вимог до навчально-методичних документів і професійних компетенцій освітньо-кваліфікаційної характеристики магістрів та спеціалістів з туризму.

Метою дистанційного курсу «Міжнародний туризм» є поглиблення і розширення теоретичних знань, вмінь та практичних навичок студентів у питаннях методології здійснення досліджень світових туристичних потоків, тенденцій їх формування та організації інституційного регулювання розвитку міжнародного туризму.

Завданням вивчення дистанційного курсу «Міжнародний туризм» є теоретична та практична підготовка студентів напрямів підготовки «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» з питань:

- формування та уніфікації термінології в сфері міжнародного туризму;

- організації статистичного обліку та спеціальних спостережень;

- діяльності міжнародних туристичних організацій;

- досвіду зарубіжних країн у побудові організаційних структур управління туристичною сферою;

- підходів до класифікації та сегментування туристичних ринків світу;

- специфічних особливостей та умов виходу України на міжнародний ринок туризму.

Як працювати з курсом?

Уважно ознайомтесь з програмою курсу: вона відображує обсяг та план вашої роботи на кожен тиждень.

По завершенні курсу студент повинен:

знати:

- характеристику впливу різних груп факторів на особливості функціонування та розвитку світової готельної та туристичної галузей;

- методологію статистичного обліку світових туристичних потоків;

- різновиди національних туристичних адміністрацій та умови їх діяльності в країнах світу.

- класифікаційні ознаки світових ринків готельних і туристичних послуг;

- принципову схему взаємодії суб'єктів світового туристичного ринку.

вміти:

- знаходити причинно-наслідкові зв'язки між явищами та процесами на світовому туристичному ринку;

- користуватися статистичними базами даних, що відображають динаміку світових туристичних потоків;

- здійснювати дослідження глобального та регіональних ринків туристичних послуг.

Місце дисципліни у структурно-логічні схемі. Поряд з такими навчальними дисциплінами як «Організація туризму», «Організація готельного господарства» курс «Міжнародний туризм» сприяє розширенню професійних знань майбутніх фахівців в галузі туризму.

Важливо, щоб Ви вели конспект, в якому виконували всі необхідні записи.Зверніть, будь ласка, увагу на наступне:

- якщо в тексті вказівка “Прочитайте та складіть опорну схему, студент повинен самостійно переробити текст у вигляді схеми.Опорна схема це система опорних сигналів, які мають загальний структурний зв’язок. Опорним сигналом може бути асоціативний символ, який графічно відповідає певному поняттю теми, що вивчається. Він дає можливість відразу відтворити в пам’яті всю колись засвоєну інформацію. Студент може вибирати свій шлях складання опорних схем, працюючи з навчальною літературою та першоджерелами, самостійно встановлювати зв’язки між окремими поняттями, питаннями та системами (блоками) знань, обираючи при цьому свої позначення.

- в тексті є вказівка “Прочитайте та складіть таблицю. Таблиця – це умовне зображення педагогічного явища (процесу, проблеми, поняття), яке відображає взаємозалежності, зв’язки окремих частин цілого, допомагає сприйманню, осмисленню цих явищ, полегшує запам’ятовування, розширює обсяг пам’яті шляхом утворення певних асоціацій.

Складання плану, опорної схеми, таблиці є лише попередньою формою запису прочитаного. Більш складними та змістовними формами нотування є складання тезтаконспектів.

- в тексті є вказівка “Прочитайте та складіть тези.Тезаминазивають стисло сформульовані головні положення тексту, що вбирають сутність висловленого. Якщо план допомагає уявити структуру тексту та назвати його головні теми, то тези розкривають сутність усієї текстової інформації. Оскільки тези тією чи іншою мірою несуть на собі відбиток читацького сприйняття, то повної відповідності тез з оригіналом домогтися неможливо. Це стосується насамперед їх мовного оформлення: переформулювання, перекодування інформації спрямоване на ущільнення, конденсацію змісту прочитаного тексту шляхом лексичного, граматичного, смислового перефразування речень.

- якщо в тексті вказівка “Прочитайте та законспектуйте”, студент має скласти конспекткороткий письмовий виклад змісту пункту лекції. Конспект складається з стисло викладених головних положень, фактів, прикладів, тобто конспект включає тезисний виклад пункту лекції. Особливістю цієї форми переробки та запису текстової інформації є те, що у конспекті Ви маєте можливість не лише занотувати прочитане, але й виразити особисте ставлення до нього, записати власні думки. Своєрідною формою запису єопорний конспекткодування навчального матеріалу за допомогою умовних знаків, символів, схем, графіків, таблиць.

Шановні студенти, виконання цих правил допоможе Вам успішно впоратися з навчальним матеріалом. Наш досвід свідчить, що така форма роботи допоможе ефективно організувати Вам самостійне навчання без викладача. Матеріалу курсу в цілому достатньо для виконання усіх завдань навчання, але рекомендуємо використовувати додаткову літературу.

Курс побудований за модульним принципом та складається з двох модулів. У кожному модулі є самостійні роботи (завдання для навчальних матеріалів розділу, завдання для розширеного вивчення тем, завдання для практичних занять) та тестування, що проводиться під час модульної контрольної роботи. Зверніть вагу на те, що:

v завдання для навчальних матеріалів розділу надаються на початку кожного розділу;

v завдання для розширеного вивчення тем надаються наприкінці розділів 1.1., 1.2, 1.4, 3.1, 3.2.;

v завдання для практичних занять надаються наприкінці розділів 1.4. та 2.2.

Усі види самостійних робіт Ви повинні:

v виконати в терміни, визначені графіком навчального процесу;

v виконати у зошитах в клітинку від руки (кількість зошитів та їх об’єм визначається студентом);

v скласти усі зошити в папку, здати на другій модульній роботі, захистити на контролі самостійних робіт.

Консультації до курсу надаються відповідно до графіку, зазначеного у потижневому плануванні робочої програми. Обговорення проблемних питань буде проводитись наприкінці вивчення кожного розділу (час зустрічей за графіком відповідно потижневому плану).

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...