Главная Обратная связь

Дисциплины:


Які функції виконує філософія в суспільстві?Світоглядна функція. Озброюючи знаннями про світ і людину, про її місце в світі і можливості його пізнання й перетворення, філософія впливає на формування життєвих установок, на усвідомлення соціальними суб’єктами (особами, групами, класами) цілей і сенсу життя.

Методологічна функція. Методологія – це система принципів, з якими філософ підходить до аналізу дійсності. До них належить врахування двох боків основного питання філософії, розгляд явищ в їх взаємодій й розвитку або ізольовано одне від одного (діалектика чи метафізика), суб'єктивне ставлення до дійсності (розв'язання проблем з позиції інтересів соціальних суб’єктів), принцип практики (уся життєдіяльність людей визначається необхідністю перетворення дійсності, перед усім - виробництвом матеріальних благ). З цих основних випливають похідні методологічні принципи – об’єктивності, детермінізму (причинно-наслідкового зв'язку), історичного підходу до осмислення дійсності, пізнавальної і практичної діяльності.

Раціоналізуюча функція. Філософія відбирає з нефілософських та поза філософських форм світогляду (міфологія, релігія) поняття та образи й переосмислює їх, перекладаючи на теоретичну мову. По відношенню до попередніх та сучасних нефілософських форм світогляду філософія відіграє роль своєрідного «сита», в якому затримує усе вартісне й плідне для збереження і примноження духовного багатства.

Систематизуюча функція. Полягає у відборі з досвіду попередніх поколінь усього найціннішого для осягнення цілісної картини світу та визначення в ньому місця людини.

Практично-діяльнісна функція. Філософія перетворюється в знаряддя активного впливу на навколишній світ і на саму людину. Вона визначає цілі життєдіяльності, досягнення яких є найважливішою умовою функціонування й розвитку людини.

Прогностична функція. Полягає в можливості спрогнозувати можливість та високу вірогідність змін в різних сферах природного та суспільного буття на основі широкого спектру загальних знань.

Усі ці функції філософії пронизує гуманістична ідея людини як найвищої цінності та найвищої мети («самоцілі»). Досвід історії дозволяє зрозуміти, що доля цивілізації, духовних цінностей, гуманістичних ідеалів залежить передусім від людини – її світоглядної самостійності, зрілості й компетентності.

Словом, без філософії не обійтися жодній людині, котра розмірковує, творить та орієнтується на відповідальність перед світом, а не на владу над ним.

 

Питання для самостійної та індивідуальної роботи:

1. Проаналізуйте різні позиції щодо сутності філософії і історії філософії. Яку сутнісну рису філософського мислення вони розкривають?(див.: Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини. с. 21-22).2. Як ви розумієте вислів Х.Ортеги - і – Гассета, що «філософія починається із сумніву в собі. Вона живе остільки, оскільки бореться з собою, заперечує себе»?

3. Підготуйте повідомлення на тему : «Місце філософії в сучасній культурі», ознайомившись з авторськими позиціями, запропонованими в розділі часопису «Філософська думка», 2002, №1, с.4-20.

4. В чому спорідненість філософії та інших сфер культури – релігії, мистецтва, моралі?

5. Як ви розумієте твердження, що філософія в культурі виступає її смислотвірним ядром (див. Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини. с. 30-38)?

6. Охарактеризуйте рівні організації філософських знань за ступенем їх узагальненості і спорідненості? (див. Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини. с. 53-55).

7. Проаналізуйте та спробуйте сформулювати сутність таких визначень у філософії :

- Філософія – наука про відношення будь-якого знання до суттєвих цілей людського розуму, а філософ не віртуоз, а законодавець людського розуму (Кант).

- Філософія – це доба, осягнута в думці (Гегель).

- Будь-яка філософія є сповідь її творця (Ніцше).

- Філософія є вчення про шляхи здійснення сенсу людського існування ( Бердяєв).

- Філософія є праця грамотного мислення (Ортега-і-Гассет).

- Філософія є битва нашого розуму проти затьмарення його мовою (Вінгенштейн).

Яке з цих визначень вам більше всього імпонує та чому?

 

Теми рефератів та доповідей по темі:

1. Світ і людина в їх складній єдності.

2. Людина – головна проблема філософії.

3. Діалектика знань і цінностей.

4. Філософія і наука.

5. Філософія як методологія.

6. Роль особистості в філософії.

7. Роль філософії в індивідуальному розвитку людини.

 

Контрольні питання:

1. Які історичні типи світогляду передували філософії?

Обґрунтуйте їх специфіку.

2. Чому філософія є вищим історичним типом світогляду?

3. В чому специфіка філософського відображення світу?

4. У чому виявляється взаємозв’язок філософії і науки?

5. У чому полягає життєве призначення філософії?

6. Чим обумовлюється багатоманітність способів і форм буття філософії?

7. Назвіть і охарактеризуйте основні типи філософування.

8. Яке місце посідає філософія в системи культури? Розкрийте зміст функцій, які виконує філософія.

9. Розкрийте структуру філософії як системи знань.

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...