Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 3. Основні моральні цінності та їхнє відображення у категоріях етикиТема 1. Предмет і завдання етики

Етимологія термінів "етика" та "мораль". Етика як теорія моралі і компонент духовної культури. Еволюція поглядів на предмет етики. Філософський характер етики. Основні етапи історичного розвитку етичної думки. Етичні концепції Видатних Учителів людства: Лао-Цзи, Конфуція, Будди, Мойсея, Ісуса Христоса, Мухаммеда. Етика видатних філософів-моралістів: Сократа, Платона, Арістотеля, Томи Аквінського, Спінози, Канта, Сковороди. Класифікація етичних вчень.

Етика в системі гуманітарних знань. Пізнавально-теоретична та виховна функції етики. Актуальні завдання етики. Етика та національно-духовне відродження України.

Тема 2. Поняття моралі

Мораль як спосіб регулювання людського буття, форма індивідуальної та суспільної свідомості. Нормативно-оцінювальні та імперативні властивості моралі. Співвідношення між мораллю та іншими видами соціального регулювання: мораль та звичай, мораль та право. Взаємозв'язок релігії та моралі. Структура моралі: моральна свідомість, моральна діяльність, моральні відносини. Соціальні функції моралі.

Культурно-історичний зміст моралі. Архаїчна моральність. Тальйон. Табу. Стародавні кодекси законів та моральних обов'язків. Громадянська мораль античної доби. Християнська мораль та її місце в моральній еволюції людства. Моральне життя феодального суспільства. Етос лицаря. Протестантська мораль та індивідуалізація моральних уявлень. Етос буржуа. Демократизація суспільства та мораль. Принципи етики прав людини.

Тема 3. Основні моральні цінності та їхнє відображення у категоріях етики

Цінність як філософське поняття. Сутність моральних цінностей. Моральні цінності та категорії моральної свідомості. Етика як система категорій.

Добро як вихідна моральна цінність. Добро і благо. Співвідносність добра та ідеалу. Добро абсолютне та відносне. Взаємовизначеність добра та зла. Проблема морального зла в історії етичної думки.

Свобода як моральна цінність. Взаємозумовленість свободи та необхідності. Волюнтаризм та фаталізм. Види свободи: абсолютна та відносна, потенційна та актуальна, заперечувальна та позитивна. Парадокси свободи: М.Бердяєв про "трагізм свободи", Е.Фромм про "втечу від свободи".

Обов'язок як моральна цінність. Обов'язок та моральна необхідність. Категоричний імператив І.Канта. Добра воля як атрибут морального обов'язку. Види обов'язку. Основні версії походження морального обов'язку. Взаємозв'язок обов'язку та совісті. Сутність призначення совісті. Совість та сором. Суд совісті. Провина та розкаяння. Покаяння та спокута. Види сумління. Проблема "чистого сумління". Авторитарна та гуманітарна совість (Е.Фромм). Проблема свободи совісті.

Морально-етичний аспект справедливості. Види справедливості. Еволюція поглядів на справедливість. Принципи справедливості для сучасного цивілізованого суспільства (Д.Ролз). Милосердя як основа справедливості. Поняття честі та гідності людини, їхній конкретно-історичний та загальнолюдський зміст. Духовно-релігійні цінності в моральному житті людини.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...